ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa PDF Tamil

ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa Tamil PDF Download

ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa in Tamil PDF download link is available below in the article, download PDF of ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa in Tamil using the direct link given at the bottom of content.

3 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

Hanuman Chalisa Tamil Tamil PDF

ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa PDF Download in Tamil for free using the direct download link given at the bottom of this article.

The Hanuman Chalisa in Tamil PDF is believed to be one of the most powerful poems dedicated to Lord Hanuman. Penned in Awadhi by Sant Tulsidas, a 16th-century poet, the Chalisa is a compilation of forty poems or Chalis chaupayis meaning forty quatrain verses. And the recitation of the Chaupayis begins and ends with a Doha (couplet). This Hanuman Jayanti, chant the Hanuman Chalisa, to seek the blessings of the mighty Bajrangbali.

இசையமைக்கப்பட்டுள்ளார். சமஸ்கிருத மொழியில் ஹனுமான் சாலிசாவை பண்டிட் ஸ்ரீ காஷினாத் சாஸ்திரி மொழிபெயர்த்துள்ளார். சமஸ்கிருதத்தில் அனுமன் சாலிசாவைப் படிப்பதன் மூலம் உங்கள் மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

தமிழில் அனுமன் சாலிசா பாடல் | Hanuman Chalisa Tamil PDF

தோஹா

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||
புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர ||
ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 1

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||
கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 2

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை ||
ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 3

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ||
ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 4

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா ||
பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 5

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே ||
ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ ||6

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை ||
ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 7

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே ||
தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 8

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா ||
யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 9

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ ||
துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே ||10

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே ||
ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 11

ஆபன தேஜ துமஹாரோ ஆபை |
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை ||
பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 12

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா ||
ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 13

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ||
ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை || 14

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா ||
ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 15

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா ||
ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா ||16

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை ||
அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 17

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ ||
ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 18

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ ||
ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 19

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா ||
துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 20

தோஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||
ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய | பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய | போலோ பாயீ ஸப ஸன்தனகீ ஜய |

ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் முறை தமிழ் | Shri Hanuman Chalisa Path Vidhi in Tamil :

 • நீங்கள் தினமும் ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் செய்ய முடிந்தால், நீங்கள் சிறந்த முடிவுகளைப் பெறலாம், ஆனால் எந்தவொரு காரணத்தினாலும் அது சாத்தியமில்லை என்றால், ஒவ்வொரு செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளிலும் நீங்கள் ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசாவைப் பாராயணம் செய்யலாம்.
 • முதலில், குளிக்கும் வேலையிலிருந்து வெளியே, சிவப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.
 • இப்போது பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து, சிவப்பு திசையில் கிழக்கு திசையை எதிர்கொள்கிறார்.
 • இப்போது அனுமன் சிலை அல்லது புகைப்படத்தை உங்கள் முன் நிறுவுங்கள்.
 • அதன் பிறகு, ஸ்ரீ மாருதி நந்தன் ஹனுமான் ஜி அழைக்கவும்.
 • அழைத்த பிறகு, அவர்களுக்கு ஒரு குளியல் கொடுங்கள்.
 • அதன் பிறகு, சொந்த நெய்யின் விளக்கை ஏற்றி வைக்கவும்.
 • விளக்கு ஏற்றிய பின், தன், மணம், பூக்கள் மற்றும் நைவேத்தியம் போன்றவற்றை இறைவனுக்கு வழங்குங்கள்.
 • இப்போது ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா முழு பக்தியுடன் பாராயணம் செய்யுங்கள்.
 • உரை முடிந்ததும், ஸ்ரீ ஹனுமான் ஆரத்தி செய்து கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்து ஆசீர்வாதங்களை தேடுங்கள்.

தமிழில் ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா பாராயணத்தின் நன்மைகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் | Shri Hanuman Chalisa Benefits & Significance in Tamil :

 • ஹனுமான் சாலிசா உரையை தினமும் பாராயணம் செய்வதன் மூலம் ஒருவர் வலிமை, புத்திசாலித்தனம் மற்றும் அறிவைப் பெறுகிறார்.
 • அனுமன் சாலிசா பாராயணம் அனைத்து வகையான உடல் மற்றும் மனநல கோளாறுகள் இருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரு உறுதியான வழியாகும்.
 • தூங்கும் போது ஒரு கனவில் திடீரென்று பயந்து போகும் குழந்தைகள், அனுமன் சாலிசாவை உரையை கட்டாயம் படிக்க வேண்டும்.
 • அந்த நபருக்கு வரும் அறியப்பட்ட மற்றும் அறியப்படாத அனைத்து பேரழிவுகளும் அனுமன் சாலிசா பாராயணம் செய்கிறார்.
 • கர்ப்பிணிப் பெண்கள் தங்கள் குழந்தையின் செயல்திறனுக்காக அனுமன் சாலிசாவை ஓத வேண்டும்.
 • இருளைப் பற்றி பயப்படுபவர்கள் அனுமன் சாலிசா பாராயணம் செய்வதன் மூலம் விடுவிக்க முடியும்.
 • உங்கள் குடும்பத்தில் எந்தவிதமான பாண்டம் தடை அல்லது சூனியம் விளைவு இருந்தால், வழக்கமான ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் உங்கள் வீட்டில் நேர்மறை ஆற்றலைக் கொண்டுவரும் மற்றும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை ஆற்றல்களும் வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கும்.
 • ஹனுமான் சாலிசா வின் பாராயணம் மிகவும் எளிமையானது மற்றும் பயனுள்ளது, மேலும் குழந்தைகள், வயதானவர்கள் உட்பட ஒவ்வொரு வகுப்பு மக்களும் இதை எளிதாக படிக்க முடியும்.

Hanuman Chalisa Tamil PDF

You can download free Hanuman Chalisa in Tamil PDF by going through the free download link given below.

ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa PDF - 2nd Page
ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa PDF - PAGE 2
PDF's Related to ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa

ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa PDF Download Link

1 more PDF of ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa Tamil PDF

Hanuman Chalisa Tamil PDF

Size: 0.44 | Pages: 6 | Source(s)/Credits: Multiple Sources | Language: Tamil

Hanuman Chalisa Tamil PDF download using the link given below.

Added on 09 Mar, 2022 by pk

REPORT THISIf the purchase / download link of ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If ஹனுமான் சாலீஸா | Hanuman Chalisa is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *