Hanuman Chalisa Malayalam – ഹനുമാൻ ചാലിസ PDF

Hanuman Chalisa Malayalam – ഹനുമാൻ ചാലിസ PDF download free from the direct link given below in the page.

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

ഹനുമാൻ ചാലിസ

The Hanuman Chalisa is a Hindu devotional hymn (stotra) in praise of Hanuman. It was authored by Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. The Hanuman Chalisa is also available in various languages including Sanskrit, Kannada, Marathi, Telugu, Tamil, Gujarati, Punjabi and Bengali. The word “chālīsā” is derived from “chālīs”, which means the number forty in Hindi, as the Hanuman Chalisa has 40 verses.

Hanuman is a devotee of Rama and one of the central characters of the Ramayana. According to the Shaivite tradition, God Hanuman is also an incarnation of God Shiva. Folk tales acclaim the powers of Hanuman. The Hanuman Chalisa is the most popular hymn in praise of Hanuman, and is recited by millions of Hindus every day.

ഹനുമാൻ ചാലിസ PDF –  Hanuman Chalisa PDF in Malayalam

|| ദോഹാ ||

ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |
വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ||
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര |
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് ||
ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 ||
രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 ||
മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 ||
കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 ||
ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5||
ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 ||
വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 ||
പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8||
സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 ||
ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ || 10 ||
ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ || 11 ||
രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ || 12 ||
സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കണ്ഠ ലഗാവൈ || 13 ||
സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ || 14 ||
യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ || 15 ||
തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ || 16 ||
തുമ്ഹരോ മന്ത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ || 17 ||
യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ || 18 ||
പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ || 19 ||
ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ || 20 ||
രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ || 21 ||
സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ || 22 ||
ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ || 23 ||
ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ || 24 ||
നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ || 25 ||
സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ || 26 ||
സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ || 27 ||
ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ || 28 ||
ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ || 29 ||
സാധു സന്ത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികന്ദന രാമ ദുലാരേ || 30 ||
അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ || 31 ||
രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ || 32 ||
തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ || 33 ||
അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ || 34 ||
ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ || 35 ||
സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ || 36 ||
ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ || 37 ||
ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ ഹോയീ || 38 ||
ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ || 39 ||
തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ || 40 ||

|| ദോഹാ ||

പവന തനയ സങ്കട ഹരണ – മങ്ഗള മൂരതി രൂപ് |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ||
സിയാവര രാമചന്ദ്രകീ ജയ | പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ | ബോലോ ഭായീ സബ സന്തനകീ ജയ |

Hanuman Chalisa Different Language PDF (सम्पूर्ण हनुमान चालीसा सभी भाषाओं में)

Hindiहनुमान चालीसा PDF
EnglishHanuman Chalisa PDF
Odiaହନୁମାନ ଚଲିସା PDF
Gujaratiહનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી PDF
Marathiहनुमान चालीसा मराठी PDF
Tamilஹனுமான் சாலீஸா PDF
Kannadaಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ PDF
Teluguహనుమాన్ చాలీసా PDF
Bengaliহানুমান চালিশা PDF

You can download the ഹനുമാൻ ചാലിസ – Hanuman Chalisa Malayalam PDF using the link given below.

2nd Page of Hanuman Chalisa Malayalam – ഹനുമാൻ ചാലിസ PDF
Hanuman Chalisa Malayalam – ഹനുമാൻ ചാലിസ
PDF's Related to Hanuman Chalisa Malayalam – ഹനുമാൻ ചാലിസ

Hanuman Chalisa Malayalam – ഹനുമാൻ ചാലിസ PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Hanuman Chalisa Malayalam – ഹനുമാൻ ചാലിസ PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • Bajrang Baan (बजरंग बाण पाठ) Sanskrit

  बजरंग बाण पाठ (Bajrang Baan Paath) – बजरंग बली श्री हनुमान का जप करने वाले लोगों से सभी प्रकार के दुख दर्द दूर रहते हैं और वो हर प्रकार के भाय से मुक्त रहते हैं। कुछ लोग बजरंग बली को प्रसन्न रखने के लिए श्री हनुमान चालीसा का जाप करते...

 • Hanuman Chalisa (हनुमान चालीसा मराठी) Marathi

  हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa Marathi) अवधी में लिखी एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु राम के महान भक्त हनुमान के गुणों एवं कार्यों का चालीस चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यन्त लघु रचना है जिसमें पवनपुत्र श्री हनुमान जी की सुन्दर स्तुति की गई है। इसमें बजरंग बली‍ की भावपूर्ण...

 • Hanuman Chalisa (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ) Kannada

  The Hanuman Chalisa in Kannada (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ) is a holy group of forty Chaupais about Lord Shri Hanuman. It is a Hindu devotional hymn or stotra addressed to Lord Hanuman. It is authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas....

 • Hanuman Chalisa Lyrics

  Shri Hanuman Chalisa with English Description The Hanuman Chalisa is a Hindu devotional hymn (stotram) addressed to Lord Hanuman. It has been authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. Hanuman is a devotee of Ram and one of the...

 • HanumanChalisaOnePage

  हनुमान चालीसा हनुमान की स्तुति में एक हिंदू भक्ति भजन (स्तोत्र) है। यह तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया था, और रामचरितमानस के अलावा उनका सबसे प्रसिद्ध पाठ है। अवधी के अलावा, हनुमान चालीसा संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, गुजराती और बंगाली सहित विभिन्न भाषाओं में भी उपलब्ध है। “चालीसा”...

 • Hanuman Chalisa Pocket Size Book Hindi

  नमस्कार दोस्तों आज हम आपके के लिए हनुमान चालीसा पॉकेट साइज़ बुक (Hanuman Chalisa Pocket Size Book) लेकर आए हैं  जिसे आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके पीडीएफ़ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। हनुमान चालीसा एक पॉकेट साइज़ की किताब है जिसे आप आसानी से पीडीएफ़ प्रारूप...

 • Hanuman Chalisa Telugu

  Hanuman Chalisa Telugu PDF is a Hindu devotional hymn addressed to Lord Hanuman. It has been authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. జ్యోతిషాచార్య డాక్టర్ కృష్ణ కుమార్ భార్గవ మాట్లాడుతూ హనుమాన్ జీ శ్రీరాముని భక్తుడని, శ్రీరాముడి అనుగ్రహాన్ని పొందాలనుకునే హనుమాన్ జీ ఆయనను...

 • Hanuman Ji Ki Aarti

  हिंदू धर्म में हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इसलिए जो भी भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी दुख-दर्द, डर, भय दूर हो जाते हैं। Hanuman Aarti English PDF is auspicious to recite this aarti...

 • Hanuman Raksha Stotram Telugu

  Hello, Friends today we are sharing with you Hanuman Raksha Stotram Telugu PDF to help devotees. If you are searching Hanuman Raksha Stotram Telugu in PDF format then you have arrived at the right website and you can directly download it from the link given at the bottom of this...