శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) Telugu PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) Telugu

“శ్రీ మారుతి స్తోత్రం” హనుమాన్ దేవునికి సమర్పించిన ఒక ప్రముఖ హిందూ ప్రార్థన. ఇది దేవోత్సాహం, భక్తి, మరియు అనుభవాలను కలిగించడానికి వారిని ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ స్తోత్రం సాధకులు లోకములో ఉన్న సమస్యలను పరిహరించడానికి మరియు హనుమాన్ దేవుని ఆశీర్వాదానికి ఈ స్తోత్రం పఠిస్తారు. ఇక్కడ శ్రీ మారుతి స్తోత్రమును తెలుగులో వ్రాయబడింది.

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram in  Telugu) Download

ఓం నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయ ధీమతే |
నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయ శ్రీమతే ||

మోహశోకవినాశాయ సీతాశోకవినాశినే |
భగ్నాశోకవనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే ||

గతి నిర్జితవాతాయ లక్ష్మణప్రాణదాయ చ |
వనౌకసాం వరిష్ఠాయ వశినే వనవాసినే ||

తత్త్వజ్ఞాన సుధాసింధునిమగ్నాయ మహీయసే |
ఆంజనేయాయ శూరాయ సుగ్రీవసచివాయ తే ||

జన్మమృత్యుభయఘ్నాయ సర్వక్లేశహరాయ చ |
నేదిష్ఠాయ ప్రేతభూతపిశాచభయహారిణే ||

యాతనా నాశనాయాస్తు నమో మర్కటరూపిణే |
యక్ష రాక్షస శార్దూల సర్పవృశ్చిక భీహృతే ||

మహాబలాయ వీరాయ చిరంజీవిన ఉద్ధతే |
హారిణే వజ్రదేహాయ చోల్లంఘిత మహాబ్ధయే ||

బలినామగ్రగణ్యాయ నమో నః పాహి మారుతే |
లాభదోఽసి త్వమేవాశు హనుమాన్ రాక్షసాంతకః ||

యశో జయం చ మే దేహి శత్రూన్ నాశయ నాశయ |
స్వాశ్రితానామభయదం య ఏవం స్తౌతి మారుతిమ్ |
హానిః కుతో భవేత్తస్య సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ||

ఇతి శ్రీ వాసుదేవానందసరస్వతీ కృతం మంత్రాత్మకం శ్రీ మారుతి స్తోత్రం |

You can download the (శ్రీ మారుతి స్తోత్రం) in PDF format online from the link given below.

2nd Page of శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) PDF
శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram)
RELATED PDF FILES

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES