శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names PDF Telugu

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names Telugu PDF Download

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names in Telugu PDF download link is available below in the article, download PDF of శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names in Telugu using the direct link given at the bottom of content.

71 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

Shiva Ashtothram Telugu PDF

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names PDF Download in Telugu for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Hello, Friends today we are sharing with you Shiva Ashtottara in Telugu PDF to help all of you. If you are searching Shiva Ashtothram Telugu PDF then you have arrived at the right website and you can directly download the PDF from the link given at the bottom of this page. Shatanamavali is the collection of 108 names of Lord Shiva. Lord Shiva is one of the most worshipped deities all around the world.

If you want to please Lord Shiva very easily, you should chant the Shiva Ashtottara Shatanamavali in a Shiva Temple in front of ShivaLinga. There are many people who are suffering from any kind of chronic disease, they can also attain go health and fitness by worshipping Lord Shiva.

Shiva Ashtottara in Telugu | శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శివాయ నమః |
ఓం మహేశ్వరాయ నమః |
ఓం శంభవే నమః |
ఓం పినాకినే నమః |
ఓం శశిశేఖరాయ నమః |
ఓం వామదేవాయ నమః |
ఓం విరూపాక్షాయ నమః |
ఓం కపర్దినే నమః |
ఓం నీలలోహితాయ నమః | ౯

ఓం శంకరాయ నమః |
ఓం శూలపాణినే నమః |
ఓం ఖట్వాంగినే నమః |
ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః |
ఓం శిపివిష్టాయ నమః |
ఓం అంబికానాథాయ నమః |
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం భవాయ నమః | ౧౮

ఓం శర్వాయ నమః |
ఓం త్రిలోకేశాయ నమః |
ఓం శితికంఠాయ నమః |
ఓం శివాప్రియాయ నమః |
ఓం ఉగ్రాయ నమః |
ఓం కపాలినే నమః |
ఓం కామారయే నమః |
ఓం అంధకాసురసూదనాయ నమః |
ఓం గంగాధరాయ నమః | ౨౭

ఓం లలాటాక్షాయ నమః |
ఓం కాలకాలాయ నమః |
ఓం కృపానిధయే నమః |
ఓం భీమాయ నమః |
ఓం పరశుహస్తాయ నమః |
ఓం మృగపాణయే నమః |
ఓం జటాధరాయ నమః |
ఓం కైలాసవాసినే నమః |
ఓం కవచినే నమః | ౩౬

ఓం కఠోరాయ నమః |
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః |
ఓం వృషాంకాయ నమః |
ఓం వృషభారూఢాయ నమః |
ఓం భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ నమః |
ఓం సామప్రియాయ నమః |
ఓం స్వరమయాయ నమః |
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః |
ఓం అనీశ్వరాయ నమః | ౪౫

ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః |
ఓం హవిషే నమః |
ఓం యజ్ఞమయాయ నమః |
ఓం సోమాయ నమః |
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః |
ఓం సదాశివాయ నమః |
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః | ౫౪

ఓం వీరభద్రాయ నమః |
ఓం గణనాథాయ నమః |
ఓం ప్రజాపతయే నమః |
ఓం హిరణ్యరేతసే నమః |
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః |
ఓం గిరీశాయ నమః |
ఓం గిరిశాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం భుజంగభూషణాయ నమః | ౬౩

ఓం భర్గాయ నమః |
ఓం గిరిధన్వనే నమః |
ఓం గిరిప్రియాయ నమః |
ఓం కృత్తివాససే నమః |
ఓం పురారాతయే నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః |
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః |
ఓం సూక్ష్మతనవే నమః | ౭౨

ఓం జగద్వ్యాపినే నమః |
ఓం జగద్గురువే నమః |
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః |
ఓం మహాసేనజనకాయ నమః |
ఓం చారువిక్రమాయ నమః |
ఓం రుద్రాయ నమః |
ఓం భూతపతయే నమః |
ఓం స్థాణవే నమః |
ఓం అహిర్బుధ్న్యాయ నమః | ౮౧

ఓం దిగంబరాయ నమః |
ఓం అష్టమూర్తయే నమః |
ఓం అనేకాత్మనే నమః |
ఓం సాత్వికాయ నమః |
ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం ఖండపరశవే నమః |
ఓం అజాయ నమః |
ఓం పాశవిమోచకాయ నమః | ౯౦

ఓం మృడాయ నమః |
ఓం పశుపతయే నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం మహాదేవాయ నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం పూషదంతభిదే నమః |
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః |
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః | ౯౯

ఓం హరాయ నమః |
ఓం భగనేత్రభిదే నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం తారకాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః | ౧౦౮

Download Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu PDF format by clicking the direct link given below or chant online.

Also, Check
Shiva Ashtottara Shatanama Stotram PDF in Sanskrit
Shiva Ashtottara Shatanamavali in Hindi
Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF in Bengali
Shiva Ashtottara Namavali | 108 Names of Shiv in Kannada
Shiva Ashtottara Shatanamavali in Malayalam

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names PDF - 2nd Page
శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names PDF - PAGE 2

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shiva Ashtothram 108 Names is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *