లక్ష్మి అష్టోత్రం – Lakshmi Ashtothram PDF Telugu

లక్ష్మి అష్టోత్రం – Lakshmi Ashtothram Telugu PDF Download

Download PDF of లక్ష్మి అష్టోత్రం – Lakshmi Ashtothram in Telugu from the link available below in the article, Telugu లక్ష్మి అష్టోత్రం – Lakshmi Ashtothram PDF free or read online using the direct link given at the bottom of content.

15 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

Lakshmi Ashtothram Telugu Telugu

Lakshmi Ashtothram Telugu PDF in Telugu read online or download for free from the InstaPDF.in link given at the bottom of this article.

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali is the 108 name of Goddess Lakshmi, who is the goddess of wealth and prosperity. Lakshmi is the goddess of wealth, fortune and prosperity. She is depicted as a prosperity showering woman with an owl as her mount. Owl signifies the ability to work and prevail even in the darkness.

There are countless hymns, prayers, shlokas, stotra, songs and legends dedicated to Goddess Lakshmi, that are recited during the ritual worship of Lakshmi. There are 108 names of Goddess Lakshmi, which are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Goddess Lakshmi.

లక్ష్మి అష్టోత్రం (Lakshmi Ashtothram in Telugu)

ఓం ప్రకృత్యై నమః
ఓం వికృత్యై నమః
ఓం విద్యాయై నమః
ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః
ఓం శ్రద్ధాయై నమః
ఓం విభూత్యై నమః
ఓం సురభ్యై నమః
ఓం పరమాత్మికాయై నమః
ఓం వాచే నమః
ఓం పద్మాలయాయై నమః (10)
ఓం పద్మాయై నమః
ఓం శుచ్యై నమః
ఓం స్వాహాయై నమః
ఓం స్వధాయై నమః
ఓం సుధాయై నమః
ఓం ధన్యాయై నమః
ఓం హిరణ్మయ్యై నమః
ఓం లక్ష్మ్యై నమః
ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః
ఓం విభావర్యై నమః (20)
ఓం అదిత్యై నమః
ఓం దిత్యై నమః
ఓం దీప్తాయై నమః
ఓం వసుధాయై నమః
ఓం వసుధారిణ్యై నమః
ఓం కమలాయై నమః
ఓం కాంతాయై నమః
ఓం కామాక్ష్యై నమః
ఓం క్రోధసంభవాయై నమః
ఓం అనుగ్రహపరాయై నమః (30)
ఓం ఋద్ధయే నమః
ఓం అనఘాయై నమః
ఓం హరివల్లభాయై నమః
ఓం అశోకాయై నమః
ఓం అమృతాయై నమః
ఓం దీప్తాయై నమః
ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః
ఓం ధర్మనిలయాయై నమః
ఓం కరుణాయై నమః
ఓం లోకమాత్రే నమః (40)
ఓం పద్మప్రియాయై నమః
ఓం పద్మహస్తాయై నమః
ఓం పద్మాక్ష్యై నమః
ఓం పద్మసుందర్యై నమః
ఓం పద్మోద్భవాయై నమః
ఓం పద్మముఖ్యై నమః
ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః
ఓం రమాయై నమః
ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః
ఓం దేవ్యై నమః (50)
ఓం పద్మిన్యై నమః
ఓం పద్మగంథిన్యై నమః
ఓం పుణ్యగంధాయై నమః
ఓం సుప్రసన్నాయై నమః
ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః
ఓం ప్రభాయై నమః
ఓం చంద్రవదనాయై నమః
ఓం చంద్రాయై నమః
ఓం చంద్రసహోదర్యై నమః
ఓం చతుర్భుజాయై నమః (60)
ఓం చంద్రరూపాయై నమః
ఓం ఇందిరాయై నమః
ఓం ఇందుశీతులాయై నమః
ఓం ఆహ్లోదజనన్యై నమః
ఓం పుష్ట్యై నమః
ఓం శివాయై నమః
ఓం శివకర్యై నమః
ఓం సత్యై నమః
ఓం విమలాయై నమః
ఓం విశ్వజనన్యై నమః (70)
ఓం తుష్ట్యై నమః
ఓం దారిద్ర్య నాశిన్యై నమః
ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః
ఓం శాంతాయై నమః
ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయై నమః
ఓం శ్రియై నమః
ఓం భాస్కర్యై నమః
ఓం బిల్వనిలయాయై నమః
ఓం వరారోహాయై నమః
ఓం యశస్విన్యై నమః (80)
ఓం వసుంధరాయై నమః
ఓం ఉదారాంగాయై నమః
ఓం హరిణ్యై నమః
ఓం హేమమాలిన్యై నమః
ఓం ధనధాన్య కర్యై నమః
ఓం సిద్ధయే నమః
ఓం స్త్రైణ సౌమ్యాయై నమః
ఓం శుభప్రదాయై నమః
ఓం నృపవేశ్మ గతానందాయై నమః
ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః (90)
ఓం వసుప్రదాయై నమః
ఓం శుభాయై నమః
ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః
ఓం సముద్ర తనయాయై నమః
ఓం జయాయై నమః
ఓం మంగళాయై నమః
ఓం దేవ్యై నమః
ఓం విష్ణు వక్షఃస్థల స్థితాయై నమః
ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః
ఓం ప్రసన్నాక్ష్యై నమః (100)
ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయై నమః
ఓం దారిద్ర్య ధ్వంసిన్యై నమః
ఓం సర్వోపద్రవ వారిణ్యై నమః
ఓం నవదుర్గాయై నమః
ఓం మహాకాళ్యై నమః
ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః
ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయై నమః
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః (108)

Shri Lakshmi Ashtothram Lyrics in English

  1. Prakriti – Om Prakrityai Namah
  2. Vikriti – Om Vikrityai Namah
  3. Vidya – Om Vidyayai Namah
  4. Sarvabhutahitaprada – Om Sarvabhutahitapradayai Namah
  5. Shraddha – Om Shraddhayai Namah
  6. Vibhuti – Om Vibhutyai Namah
  7. Surabhi – Om Surabhyai Namah
  8. Paramatmika – Om Paramatmikayai Namah
  9. Vachi – Om Vache Namah
  10. Padmalaya – Om Padmalayayai Namah
  11. Padma – Om Padmayai Namah
  12. Shuchi – Om Shuchaye Namah
  13. Swaha – Om Swahayai Namah
  14. Swadha – Om Swadhayai Namah
  15. Sudha – Om Sudhayai Namah
  16. Dhanya – Om Dhanyayai Namah
  17. Hiranmayi – Om Hiranmayyai Namah
  18. Lakshmi – Om Lakshmyai Namah
  19. NityaPushta – Om NityaPushtayai Namah
  20. Vibha – Om Vibhavaryai Namah
  21. Aditya – Om Adityai Namah
  22. Ditya – Om Dityai Namah
  23. Dipa – Om Dipayai Namah
  24. Vasudha – Om Vasudhayai Namah
  25. Vasudharini – Om Vasudharinyai Namah
  26. Kamala – Om Kamalayai Namah
  27. Kanta – Om Kantayai Namah
  28. Kamakshi – Om Kamakshyai Namah
  29. Kshirodhasambhava – Om Kshirodhasambhavam Namah and Krodhasambhava – Om Krodhasambhavayai Namah
  30. Anugrahaprada – Om Anugrahapradayai Namah
  31. Buddhi – Om Buddhaye Namah
  32. Anagha – Om Anaghayai Namah
  33. Harivallabhi – Om Harivallabhyai Namah
  34. Ashoka – Om Ashokayai Namah
  35. Amrita – Om Amritayai Namah
  36. Dipta – Om Diptayai Namah
  37. Lokashokavinashini – Om Lokashokavinashinyai Namah
  38. Dharmanilaya – Om Dharmanilayayai Namah
  39. Karuna – Om Karunayai Namah
  40. Lokamatri – Om Lokamatre Namah
  41. Padmapriya – Om Padmapriyayai Namah
  42. Padmahasta – Om Padmahastayai Namah
  43. Padmakshya – Om Padmakshyai Namah
  44. Padmasundari – Om Padmasundaryai Namah
  45. Padmodbhava – Om Padmodbhavayai Namah
  46. Padmamukhi – Om Padmamukhyai Namah
  47. Padmanabhapriya – Om Padmanabhapriyayai Namah
  48. Rama – Om Ramayai Namah
  49. Padmamaladhara – Om Padmamaladharayai Namah
  50. Devi – Om Devyai Namah
  51. Padmini – Om Padminyai Namah
  52. Padmagandhini – Om Padmagandhinyai Namah
  53. Punyagandha – Om Punyagandhayai Namah
  54. Suprasanna – Om Suprasannayai Namah
  55. Prasadabhimukhi – Om Prasadabhimukhyai Namah
  56. Prabha – Om Prabhayai Namah
  57. Chandravadana – Om Chandravadanayai Namah
  58. Chandra – Om Chandrayai Namah
  59. Chandrasahodari – Om Chandrasahodaryai Namah
  60. Chaturbhuja – Om Chaturbhujayai Namah
  61. Chandrarupa – Om Chandrarupayai Namah
  62. Indira – Om Indirayai Namah
  63. Indusheetala – Om Indushitalayai Namah
  64. Ahladajanani – Om Ahladajananyai Namah
  65. Pushti – Om Pushtayai Namah
  66. Shiva – Om Shivayai Namah
  67. Shivakari – Om Shivakaryai Namah
  68. Satya – Om Satyai Namah
  69. Vimala – Om Vimalayai Namah
  70. Vishwajanani – Om Vishwajananyai Namah
  71. Tushti – Om Tushtayai Namah
  72. Daridryanashini – Om Daridryanashinyai Namah
  73. Pritipushkarini – Om Pritipushskarinyai Namah
  74. Shanta – Om Shantayai Namah
  75. Shuklamalyambara – Om Shuklamalyambarayai Namah
  76. Shri – Om Shriyai Namah
  77. Bhaskari – Om Bhaskaryai Namah
  78. Bilvanilaya – Om Bilvanilayayai Namah
  79. Vararoha – Om Vararohayai Namah
  80. Yashaswini – Om Yashaswinyai Namah
  81. Vasundhara – Om Vasundharayai Namah
  82. Udaranga – Om Udarangayai Namah
  83. Harini – Om Harinyai Namah
  84. Hemamalini – Om Hemamalinyai Namah
  85. Dhanadhanyaki – Om Dhanadhanyakaryai Namah
  86. Siddhi – Om Siddhaye Namah
  87. Strainasoumya – Om Strainasoumyayai Namah
  88. Shubhaprada – Om Shubhapradayai Namah
  89. Nripaveshmagatananda – Om Nripaveshmagatanandayai Namah
  90. Varalakshmi – Om Varalakshmyai Namah
  91. Vasuprada – Om Vasupradayai Namah
  92. Shubha – Om Shubhayai Namah
  93. Hiranyaprakara – Om Hiranyaprakarayai Namah
  94. Samudratanaya – Om Samudratanayayai Namah
  95. Jaya – Om Jayayai Namah
  96. Mangala Devi – Om Mangala Devyai Namah
  97. Vishnuvakshassthalasthita – Om Vishnuvakshassthalasthitayai Namah
  98. Vishnupatni – Om Vishnupatnyai Namah
  99. Prasannakshi – Om Prasannakshyai Namah
  100. Narayanasamashrita – Om Narayanasamashritayai Namah
  101. Daridryadhwamsini – Om Daridryadhwamsinyai Namah
  102. Devi – Om Devyai Namah
  103. Sarvopadrava Varini – Om Sarvopadrava Varinyai Namah
  104. Navadurga – Om Navadurgayai Namah
  105. Mahakali – Om Mahakalyai Namah
  106. Brahmavishnushivatmika – Om Brahmavishnushivatmikayai Namah
  107. Trikalajnanasampanna – Om Trikalajnanasampannayai Namah
  108. Bhuvaneshwari – Om Bhuvaneshwaryai Namah

Lakshmi Ashtothram Telugu

You can download the Lakshmi Ashtothram in Telugu PDF using the link given below.

2nd Page of లక్ష్మి అష్టోత్రం – Lakshmi Ashtothram PDF
లక్ష్మి అష్టోత్రం – Lakshmi Ashtothram

Download link of PDF of లక్ష్మి అష్టోత్రం – Lakshmi Ashtothram

1 more PDF files related to లక్ష్మి అష్టోత్రం – Lakshmi Ashtothram

Lakshmi Ashtothram in Telugu PDF

Lakshmi Ashtothram in Telugu PDF

Size: 0.16 | Pages: 4 | Source(s)/Credits: Multiple Sources | Language: Telugu

Lakshmi Ashtothram in Telugu PDF download using the link given below.

Added on 14 Oct, 2021 by Pradeep

REPORT THISIf the purchase / download link of లక్ష్మి అష్టోత్రం – Lakshmi Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *