Shiva Ashtottara Shatanama Stotram PDF Sanskrit

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Sanskrit PDF Download

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Sanskrit PDF download link is available below in the article, download PDF of Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Sanskrit using the direct link given at the bottom of content.

37 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Sanskrit PDF

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram PDF Download in Sanskrit for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Shiva Ashtottara Shatanamavali Lyrics

शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः ।
वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥१॥

शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः ।
शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ॥२॥

भवः शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्टः शिवाप्रियः ।
उग्रः कपाली कामारिरन्धकासुरसूदनः ॥२॥

गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः ।
भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ॥४॥

कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तकः ।
वृषाङ्की वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ॥५॥

सामप्रियः स्वरमयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वरः ।
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥६॥

हविर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः ।
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥७॥

हिरण्यरेता दुर्धर्षो गिरीशो गिरिशोऽनघः ।
भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः ॥८॥

कृत्तिवासाः पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिपः ।
मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः ॥९॥

व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः ।
रुद्रो भूतपतिः स्ताणुरहिर्बुध्न्यो दिगम्बरः ॥१०॥

अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्विकः शुद्धविग्रहः ।
शाश्वतः खण्डपरशू रजःपाशविमोचनः ॥११॥

मृडः पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्ययो हरिः ।
पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः ॥१२॥

भगनेत्रभिदव्यक्तः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः ॥१३॥

इति श्रीशिवाष्टोत्तरशतनामावळिस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Also Check
Shiva Ashtothram 108 Names | శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః in Telugu
Shiva Ashtottara Shatanamavali in Hindi
Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF in Bengali
Shiva Ashtottara Namavali | 108 Names of Shiv in Kannada
Shiva Ashtottara Shatanamavali in Malayalam

PDF's Related to Shiva Ashtottara Shatanama Stotram

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of Shiva Ashtottara Shatanama Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If Shiva Ashtottara Shatanama Stotram is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *