Goda Devi Pasuram Telugu

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Goda Devi Pasuram Telugu

మొదటి అయిదు పాశురాలు ఉపోద్ఘాతం, తిరుప్పావై యొక్క ముఖ్యోద్దేశ్యాన్ని తెలియ జేస్తాయి.” చిత్తశుద్ధితో భగవంతుని ప్రార్థిస్తే వానలు కురుస్తాయి, పంటలు పండుతాయి; దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుడిని పూవులతో పూజిస్తే, పాపాలు నశిస్తాయి. ” అని గోదాదేవి విన్నవిస్తుంది.

తరువాతి పది పాశురాల్లో, గోదాదేవి చెలులతో కలిసి పూలను సేకరిస్తూ, పల్లె వాతావరణాన్ని వర్ణించే అంశాలు ఉంటాయి. పక్షుల కిలకిలారావములు, రంగురంగుల పూలు, వెన్నను చిలకడంలోని సంగీత ధ్వనులు, ఆలమందల మెడలోని చిరుగంటల సవ్వడి, దేవాలయంలో వినిపించే శంఖారావం, మొదలైన వాటి వర్ణనలు ఉంటాయి. ఉదయాన్నే గోదాదేవి ఒక్కొక్కరింటికి వెళ్ళి, తన చెలులను తట్టి లేపుతూ, వారిని నదిలో స్నానానికి సిద్ధం చేస్తుంది. విష్ణువు యొక్క అవతారాలను పొగుడుతుంది.

Goda Devi Pasuram Telugu

తిరుప్పావై పాఠ్యం

తిరుప్పావై

1.పాశురము

మార్గళి త్తిజ్ఞ్గల్ మది నిరైన్ద నన్నాళాల్

నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిలైయీర్

శీర్ మల్గుమ్ ఆయ్ ప్పాడి శెల్వచ్చిరు మీర్ కాళ్

కూర్వేల్ కొడున్దొళిలన్ నన్దగోపన్ కుమరన్

ఏరార్ న్ద కణ్ణి యశోదై యిళంశింగమ్

కార్మేనిచ్చజ్ఞ్గణ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్

నారాయణనే నమక్కే పరైతరువాన్

పారోర్ పుగళప్పడిన్దేలో రెమ్బావాయ్

2.పాశురము

వైయత్తు వాళ్వీర్గాళ్ నాముమ్ నమ్బావైక్కు

చ్చెయ్యుమ్ కిరిశైగళ్ కేళీరో పార్కడలుళ్

పై యత్తు యిన్ర పరమనడిపాడి

నెయ్యుణ్ణోమ్ పాలుణ్ణోమ్ నాట్కాలే నీరాడి

మైయిట్టెళుదోమ్ మలరిట్టు నాముడియోమ్

శెయ్యాదన శెయ్యోమ్ తీక్కురళై చ్చెన్రోదోమ్

ఐయ్యముమ్ పిచ్చైయుమ్ ఆన్దనైయుమ్ కైకాట్టి

ఉయ్యు మారెణ్ణి యుగన్దేలో రెమ్బావాయ్.

3.పాశురము.

ఓంగి యులగళన్ద ఉత్తమన్ పేర్పాడి

నాంగళ్ నమ్బావైక్కు చ్చాట్రి నీరాడినాల్

తీంగన్రి నాడెల్లామ్ తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్ దు

ఓంగు పెరుమ్ శెన్నెల్ ఊడు కయలుగళ

పూంగువళై పోదిల్ పొరివణ్డు కణ్పడుప్ప

తేంగాదే పుక్కిరున్దు శీర్ త్తములై పట్రి

వాంగక్కుడమ్ నిరైక్కుమ్ వళ్ళల్ పెరుమ్బశుక్కళ్

నీంగాదశెల్వమ్ నిరైన్దేలో రెమ్బావాయ్.

4.పాశురము

ఆళిమళైక్కణ్ణా ! ఒన్రు నీకై కరవేల్

ఆళియుళ్ పుక్కు ముగున్దు కొడార్తేరి

ఊళిముదల్వ నురువమ్పోల్ మెయికరుత్తు

పాళియందోళుడై పర్పనాబన్ కైయిల్

ఆళిపోళ్ మిన్ని, వలమ్బురి పోల్ నిన్రదిరిన్దు

తాళాదే శార్ జ్ఞ్గముదైత్త శరమళైపోల్

వాళవులగినిల్ పెయ్ దిడాయ్ నాంగళుమ్

మార్గళి నీరాడ మగిళిన్దేలో రెమ్బావాయ్

‘5.పాశురము ‘

మాయనై మన్ను, వడమదురై మైన్దనై

త్తూయ పెరునీర్ యమునై త్తురైవనై

ఆయర్ కులత్తినిల్ తోన్రుమ్ మణి విళక్కై

త్తాయైక్కుడల్ విళక్కమ్ శెయ్ద దామోదరనై

తూయోమాయ్ వన్దునామ్ తూమలర్ తూవిత్తొళుదు

వాయినాల్ పాడి, మనత్తినల్ శిన్దిక్క

పోయపిళ్ళైయుమ్ ప్పుగుదరువా నిన్రనవుమ్

తీయినిల్ తూశాగుం శెప్పేలో రెమ్బావాయ్

6.పాశురము

పుళ్ళుమ్ శిలుంబినకాణ్ పుళ్ళరయ్యన్ కోయిలిల్

వెళ్ళై విళిశంగిన్ పేరరవమ్ కేట్టి లైయో

పిళ్ళా యెళుంది రాయ్ పేయ్ ములై నంజుణ్డు

కళ్ళచ్చగడం కలక్కళియ క్కాలోచ్చి

వెళ్ళత్తరవిల్ తుయిల మర్ న్ద విత్తినై

ఉళ్ళత్తు క్కొండు మునివర్గళుమ్ యోగిగళుమ్

మెళ్ళ వెళున్దు ఆరియన్ర పేరరవమ్

ఉళ్ళమ్ పుగున్దు కుళిర్ న్దేలో రెమ్బావాయ్.

7.పాశురము

కీశు కీశెన్రెజ్ఞ్గుమానై చాత్తకలన్దు !

పేశిన పేచ్చరవమ్ కేట్టిలైయో ! పేయ్ ప్పెణ్ణే !

కాశుమ్ పిరప్పుమ్ కలగలప్పక్కై పేర్తు

వాశ నరుజ్ఞ్గుళ లాయిచ్చియర్ మత్తినాల్

ఓశై పడుత్త తయిర రవమ్ కేట్టిలైయో

నాయకప్పెణ్ణిళ్ళాయ్ ! నారాయణన్ మూర్తి

కేశావనై ప్పాడవుమ్ నీకేట్టే కిడత్తియో

తేశ ముడైయాయ్ ! తిర వేలో రెమ్బావాయ్.

8.పాశురము

కీళ్ వానమ్ వెళ్ళెన్రు ఎరుమై శిరువీడు

మేయ్ వాన్ పరన్దనకాణ్ మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుమ్

పోవాన్ పోగిన్రారై పోగామల్ కాత్తున్నై

కూవువాన్ వన్దు నిన్రోమ్ కోదుకలముడైయ

పావాయ్ ! ఎళున్దిరాయ్ పాడిప్పరైకొణ్డు

మావాయ్ ! పిళన్దానై మల్లరై మాట్టియ

దేవాదిదేవనై చ్చెన్రునామ్ శేవిత్తాల్

ఆవావెన్రా రాయ్ న్దరుళేలో రెమ్బావాయ్.

9.పాశురము

తూమణి మాడత్తుచ్చుట్రుమ్ విళక్కెరియ

ధూపమ్ కమళ త్తుయిలణై మేల్ కణ్ వళరుమ్

మామాన్ మగళే ! మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిరవాయ్

మామీర్! అవళై యెళుప్పీరో ఉన్ మగళ్ దాన్

ఊమైయో ? అన్రిచ్చెవిడో ? అనన్దలో

ఏ మప్పెరున్దుయిల్ మన్దిరప్పట్టాళో ?

మామాయన్ మాధవన్ వైకున్దన్ ఎన్రెన్రు

నామమ్ పలవుమ్ నవిన్రేలో రెమ్బావాయ్

10.పాశురము

నోట్రుచ్చువర్కమ్ పుహిగిన్రవమ్మనాయ్

మాట్రముమ్ తారారో వాశల్ తిరవాదార్

నాట్రత్తుళాయ్ ముడి నారాయణన్ నమ్మాల్

పోట్రప్పరైత్తరుమ్ పుణ్ణియనాల్,పణ్ణొరునాళ్,

కూట్రత్తిన్ వాయ్ విళన్ద కుమ్బకరుణనుమ్

తోట్రు మునక్కే పెరున్దుయిల్ తాన్ తన్దానో ?

ఆట్రవనన్దలుడై యా యరుంగలమే

తేట్రమాయ్ వన్దు తిరవేలో రెమ్బావాయ్

11.పాశురము

కట్రుక్క ఱ వైక్కణంగళ్ పలక ఱన్దు

శట్రార్ తి ఱలళియచ్చెన్రు శెరుచ్చెయ్యుమ్

కుట్రమొన్రిల్లాద కోవలర్తమ్ పొర్కొడియే

పుట్రరవల్ గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్

శుట్రత్తుతోళిమా రెల్లారుమ్ వన్దునిన్

ముట్రమ్ పుహున్దు ముగిల్వణ్ణన్ పేర్పాడ

శిట్రాదే పేశాదే శెల్వప్పెణ్ణాట్టి ! నీ

ఎట్రుక్కు రంగమ్ పొరుళేలో రెమ్బావాయ్.

12.పాశురము

కనైత్తిళం కట్రెరుమై కన్రుక్కిరంగి

నినైత్తుములై వళియే నిన్రుపాల్ శోర,

ననైత్తిలమ్ శేరాక్కుమ్ నర్ చెల్వన్ తంగాయ్

పనిత్తెలై వీళ నిన్ వాశల్ కడైపట్రి

శినత్తినాల్ తెన్నిలజ్ఞ్గైక్కోమానైచెట్ర

మనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుమ్ నీవాయ్ తిఱవాయ్

ఇనిత్త నెళున్దిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కమ్

అనైత్తిల్లత్తారు మఱిన్దేలో రెమ్బావాయ్

13.పాశురము

పుళ్ళిన్ వాయ్ కీణ్డానై పొల్లావరక్కనై

క్కిళ్ళి క్కళైందానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్

ప్పిళ్ళైగళెల్లారుమ్ పావైక్కళమ్ బుక్కార్

వెళ్ళి యెళున్దు వియాళ ముఱజ్ఞ్గిత్తు

ప్పుళ్ళుమ్ శిలుంబినకాణ్ , పోదరిక్కణ్ణినాయ్

కుళ్ళక్కుళిరక్కుడైన్దు నీరాడాదే

పళ్ళిక్కి డత్తియోపావాయ్ ! నీ నన్నాళాల్

కళ్ళమ్ తవిర్ న్దు కలన్దేలో రెమ్బావాయ్

14.పాశురము

ఉజ్ఞ్గల్ పుళైక్కడై తోట్టత్తు వావియుల్

శెజ్ఞ్గళునీర్ వాయ్ నెగిలి న్దాంబల్ వాయ్ కూంబినకాణ్

శెజ్ఞ్గల్పొడిక్కూరై వెణ్ పల్ తవత్తవర్

తజ్ఞ్గల్ తిరుక్కోయిల్ శజ్ఞ్గిడువాన్ పోగిన్రార్

ఎజ్ఞ్గలై మున్న మెళుప్పువాన్ వాయ్ పేశుమ్

నజ్ఞ్గా యెలున్దిరాయ్ నాణాదాయ్ నావుడై యాయ్

శజ్ఞ్గొడు శక్కర మేన్దుమ్ తడక్కైయన్

పజ్ఞ్గయక్కణ్ణానై ప్పాడేలో రెమ్బావాయ్.

15.పాశురము

ఎల్లే యిలంగిళియే ! యిన్నమురంగుడియో?

శిల్లెన్రళై యేన్మిన్? నజ్ఞ్గైమీర్, పోదరుగిన్రేన్

వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పణ్డేయున్ వాయఱిదుమ్

వల్లీర్గళ్ నీజ్ఞ్గళే, నానేదా నాయుడుగ

ఒల్లైనీ పోదాయ్, ఉనక్కెన్న వేఱుడైయై ?

ఎల్లారుమ్ ఫోన్దారో? ఫోన్దార్, ఫోన్దెణ్ణిక్కొళ్

వల్లానై కొన్రానై మాత్తారై మాత్తళిక్క

వల్లానై మాయనై ప్పాడేలో రెమ్బావాయ్.

16.పాశురము

నాయగనాయ్ నిన్ర నన్దగోపనుడైయ

కోయిల్ కాప్పానే ! కొడిత్తోన్రుమ్ తోరణ

వాశల్ కాప్పానే ! మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిరవాయ్

ఆయర్ శిరుమియరోముక్కు అరై పరై

మాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నెలేవాయ్ నేర్ న్దాన్

తోయోమాయ్ వన్దోమ్ తుయిలెళప్పాడువాన్

వాయాల్ మున్నమున్నమ్ మాత్తాదే అమ్మా! నీ

నేశ నిలైక్కదవమ్ నీక్కేలో రెమ్బావాయ్.

17.పాశురము

అమ్బరమే , తణ్ణీరే శోఱే అఱమ్ శెయ్యుమ్

ఎమ్బెరుమాన్ ! నన్దగోపాలా! ఎళున్దిరాయ్,

కొమ్బనార్కెల్లామ్ కొళున్దే ! కులవిళక్కే

ఎమ్బెరుమాట్టి! యశోదాయ్! అఱివురాయ్!

అమ్బర మూడఱుతోజ్ఞ్గి యులగలన్ద

ఉమ్బర్ కోమానే ! ఉఱజ్ఞ్గాదెళున్దిరాయ్

శెమ్ పొర్కళ లడిచ్చెల్వా ! బలదేవా !

ఉమ్బియుమ్ నీయు ముఱజ్ఞ్గేలో రెమ్బావాయ్.

18.పాశురము

ఉన్దు మదకళిత్త! నోడాద తోళ్వలియన్

నన్ద గోపాలన్ మరుమగళే ! నప్పిన్నాయ్ !

కన్దమ్ కమళుమ్ కుళలీ ! కడై తిరవాయ్

వన్దెజ్ఞ్గమ్ కోళి అళైత్తనకాణ్ మాదవి

ప్పన్దల్ మేల్ పల్ కాల్ కుయిలి నజ్ఞ్గల్ కూవినగాణ్

పన్దార్ విరలి ! ఉన్ మైత్తునన్ పేర్పాడ

చెన్దామరైక్కైయాల్ శీరార్ వళై యొళిప్ప

వన్దు తిరువాయ్ మగిళిందేలొ రెమ్బావాయ్.

19.పాశురము

కుత్తు విళక్కెరియ క్కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్

మెత్తెన్ర పఞ్చశయనత్తిన్ మేలేరి

కొత్తలర్ పూజ్ఞ్గళల్ నప్పిన్నై కొంగైమేల్

వైత్తుక్కిడన్ద మలర్ మార్పా ! వాయ్ తిరవాయ్

మెత్తడజ్ఞ్కణ్ణినాయ్ నీ యున్మణాలనై

ఎత్తనైపోదుమ్ తుయిలెళ ఒట్టాయ్ కాణ్

యెత్తనై యేలుమ్ పిరివాట్ర గిల్లాయాల్

తత్తువ మన్రుత్తగవేలో రెమ్బావాయ్.

’20. పాశురము

ముప్పత్తు మూవర్ అమరర్కు మున్ శెన్రు

కప్పమ్ తవిర్కుమ్ కలియే తుయిలెళాయ్

శెప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్ ! శెట్రార్కు

వెప్పమ్ కొడుక్కుమ్ విమలా తుయిలెళాయ్

శెప్పన్న మెన్ములైచ్చెవ్వాయ్ చ్చిరు మరుంగుల్

నప్పిన్నై నంగాయ్ ! తిరువే ! తుయిలెలాయ్

ఉక్కముమ్ తట్టొళియుమ్ తన్దున్ మణాళనై

ఇప్పోదే యెమ్మై నీరాట్టేలే రెమ్బావాయ్.

21.పాశురము

ఏట్రకలంగ ళెదిరిపొంగి మీదళిప్ప

మాట్రాదే పాల్ శొరియుమ్ వళ్లల్ పెరుమ్ పశుక్కల్

ఆట్ర ప్పడైత్తాన్ మగనే ! యరివురాయ్

ఊట్రముడై యాయ్ ! పెరియాయ్ ! ఉలగినిల్

తోట్రమాయ్ నిన్ర శుడరే ! తుయిలెళాయ్

మాట్రారునక్కు వలితులైన్దు ఉన్ వా శర్కణ్

ఆట్రాదు వన్దు ఉన్నడి పణియు మాప్పోలే

పోట్రియామ్ వన్దోమ్ పుగళ్ న్దు ఏలోరెమ్బావాయ్

22.పాశురము

అంగణ్ మాజ్ఞాలత్తరశర్ అభిమాన

బజ్ఞ్గమాయ్ నన్దు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిల్ కీళే

శజ్ఞ్గమిరుపార్ పోల్ వన్దుతలై ప్పెయ్ దోమ్

కింగిణివాయ్ చ్చెయద తామరప్పూప్పోలే

శెంజ్ఞ్గణ్ శిరిచ్చిరిదే యేమ్మేల్ విళియావో

తింగళు మాదిత్తియను మెళున్దార్పోల్

అజ్ఞ్గణ్ణిరణ్డుం కొండు ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్

ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ చాబ మిళన్దేలో రెమ్బావాయ్.

23.పాశురము

మారిమలై ముళఞ్జిల్ మన్నిక్కిడన్దుఱఙ్గమ్

శీరియ శిఙ్గరివిత్తుత్తీ విళిత్తు

వేరిమయిర్ పొఙ్గ వెప్పాడుమ్ పేర్ న్దుదరి

మూరి నిమిర్ న్దు ముళఙ్గిప్పురప్పట్టు

పోదరుమాపోలే, నీ పూవైప్పూవణ్ణా ! ఉన్

కోయిల్ నిన్రిఙ్గనే ఫోన్దరుళి కోప్పుడైయ

శీరియ శిఙ్గాపనత్తిరున్దు యామ్ వన్ద

కారియమారాయ్ న్దరుళేలో రెమ్బావాయ్

24.పాశురము

అన్రివ్వులగ మళన్దాయ్! ఆడిపోట్రి

చ్చెన్రఙ్గుత్తెన్నిలఙ్గైశెత్తాయ్! తిఱల్ పోట్రి

పొన్రచ్చెగడ ముదైత్తాయ్ ! పుగళ్ పోట్రి

కన్రు కుణిలా వెఱిన్దాయ్ ! కళల్ పోట్రి

కున్రుకుడైయా వెడుత్తాయ్ ! గుణమ్ పోట్రి

వెన్రు పగైక్కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్ వేల్ పోట్రి

ఏన్రెన్రున్ శేవగమే యేత్తిప్పఱై కొళ్వాన్

ఇన్రియామ్ వన్దోమ్ ఇరఙ్గేలో రెమ్బావాయ్.

25.పాశురము

ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱన్దు ఓరిరవిల్

ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,

తరక్కిలా నాగిత్తాన్ తీఙ్గునినైన్ద

కరుత్తైప్పిళ్ళైకఞ్జన్ వయిట్రిల్

నెరుప్పెన్న నిన్ర నెడుమాలే ! యున్నై

అరుత్తిత్తు వన్దోమ్ , పఱై తరుతియాగిల్

తిరుర్రక్క శెల్వముమ్ శేవగముమ్ యామ్పాడి

వరుత్తముమ్ తీర్ న్దు మగిళిన్దు ఏలో రెమ్బావాయ్.

26.పాశురము

మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి నీరాడువాన్

మేలైయార్ శెయ్ వనగళ్ వేణ్డువన కేట్టియేల్

ఞాలత్తై యెల్లామ్ నడుఙ్గ మురల్వన

పాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాఞ్జశన్నియమే

పోల్వన శఙ్గఙ్గళ్, పోయ్ ప్పాడుడై యనవే

శాల ప్పెరుమ్ పఱైయే, పల్లాణ్డిశైప్పారే

కోలవిళక్కే, కొడియే, విదామే

ఆలినిలైయాయ్ ! అరుళేలో రెమ్బావాయ్.

27.పాశురము

కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిన్దా ! ఉన్దన్నై

ప్పాడిప్పఱై కొణ్డుయామ్ పెఱుశెమ్మానమ్

నాడుపుగళుమ్ పరిశినాల్ నన్రాగ

చ్చూడగమే తోళ్ వళైయే,తోడే శెప్పూవే,

పాడగమే,యెన్రనైయ పల్ కలనుమ్ యామణివోమ్,

ఆడై యుడుప్పోమ్, అదన్ పిన్నే పాల్ శోఱు

మూడ నెయ్ పెయ్ దు ముళఙ్గైవళివార

కూడి యిరున్దు కుళిర్ న్దేలోరెమ్బావాయ్

28.పాశురము

క ఱవైగళ్ పిన్ శెన్రు క్కానమ్ శేర్ న్దుణ్బోమ్,

అఱివొన్రు మిల్లాద వాయ్ క్కులత్తు ఉన్దన్నై

ప్పిఱవి పె ఱున్దనై పుణ్ణియమ్ నాముడైయోమ్

కు ఱైవొన్రు మిల్లాద గోవిన్దా !ఉన్దన్నోడు

ఉఱవేల్ నమక్కి ఙ్గొళిక్క వొళియాదు

అఱియాద పిళ్ళైగళోమ్, అన్బినాల్ ఉన్దన్నై

చిఱుపేరళైత్తనవుమ్ శీఱి యరుళాదే

ఇఱైవా నీ తారాయ్ పఱైయేలో రెమ్బావాయ్.

29.పాశురం

శిత్తమ్ శిఱుకాలే వన్దున్నై చ్చేవిత్తు, ఉన్

ప్పొత్తామరై యడియే ప్పోత్తుమ్ పోరుళ్ కేళాయ్

పెత్తమ్మేయ్ త్తుణ్ణం కలత్తిల్ పిఱన్దనీ

కుత్తేవ లెంగళై క్కొళ్ళమల్ పోగాదు

ఇత్తై పఱై కొళ్వా నన్రుకాణ్ గోవిన్దా !

ఎత్తైక్కుమేళేళు పిఱవిక్కుమ్, ఉన్దన్నో

డుత్తోమే యావోమునక్కే నామాళ్ శెయ్ వోమ్

ముత్తిన ఙ్కామంగళ్ మాత్తేలో రెమ్బావాయ్

30.పాశురము

వఙ్గ క్కడల్ కడైన్ద మాదవనై కేశవనై

తిఙ్గళ్ తిరుముగత్తు చ్చేయిళై యార్ శెన్నిరైఞ్జి

అఙ్గప్పరై కొణ్డువాత్తై, అణిపుదువై

పైఙ్గమల త్తణ్డైరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కోదై శొన్న

శఙ్గత్తమిళ్ మాలై ముప్పదుమ్ తప్పామే

ఇఙ్గప్పరిశురై ప్పారీరరణ్డు మాల్వరైత్తోళ్

శె ఙ్గణ్ తిరుముగత్తు చ్చెల్వత్తిరుమాలాల్

ఎఙ్గమ్ తిరువరుళ్ పెత్తిన్బురువ రెమ్బావాయ్

శ్రీ ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం

You can download the Goda Devi Pasuram Telugu PDF using the link given below.

2nd Page of Goda Devi Pasuram Telugu PDF
Goda Devi Pasuram Telugu

Goda Devi Pasuram Telugu PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Goda Devi Pasuram Telugu PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES