తిరుప్పావై – Tiruppavai Telugu PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

తిరుప్పావై – Tiruppavai Telugu

The Thiruppavai is a set of Tamil devotional religious hymns attributed to the female poet-saint Andal (also known as Nachiyar, Kodhai or Goda Devi). Tiruppavai Telugu PDF can be download from the link given at the bottom of this page.

It consists of thirty stanzas (paasurams) in praise of Thirumal (a manifestation of Lord Vishnu). It is a part of Divya Prabandha, a collection of the works of the twelve Alvars, that is considered an important part of the devotional genre of Tamil literature.

తిరుప్పావై – Tiruppavai in Telugu Lyrics

నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం
పారార్ధ్యం స్వం శృతిశతశిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ |
స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుఙ్క్తే
గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః ||

[** అన్న వయల్ పుదువై యాణ్డాళ్
అరంగర్కు పన్ను తిరుప్పావైప్ పల్ పదియమ్,
ఇన్ని శైయాల్ పాడిక్కొడుత్తాళ్ నఱ్పామాలై
పూమాలై శూడిక్కొడుత్తాళైచ్ చొల్
శూడిక్కొడుత్త శుడర్కొడియే
తొల్‍పావై పాడియరుళవల్ల పల్వళైయాయ్,
నాడి నీ వేంగడవఱ్కెన్నై విది యెన్‍ఱ విమ్మాఱ్ఱమ్
నాం కడవా వణ్ణమే నల్‍గు.

మార్గళి*త్ తిఙ్గళ్ మదినిఱైన్ద నన్నాళాల్ ,
నీరాడప్ పోదువీర్ పోదుమినో నేరిళై*యీర్ ,
శీర్ మల్‍గుమ్ ఆయ్‍పాడిచ్ చెల్వచ్ చిఱుమీర్గాళ్ ,
కూర్ వేల్ కొడున్దొళి*లన్ నన్దగోపన్ కుమరన్ ,
ఏరార్‍న్ద కణ్ణి యశోదై యిళఞ్‍శిఙ్గమ్ ,
కార్‍మేనిచ్ చెఙ్గణ్ కదిర్ మదియమ్ పోల్ ముగత్తాన్,
నారాయణనే నమక్కే పఱై తరువాన్ ,
పారోర్ పుగళ*ప్ పడిన్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧ ||

వైయత్తు వాళ్*వీర్‍గాళ్ నాముమ్ నమ్ పావైక్కు,
శెయ్యుమ్ కిరిశైగళ్ కేళీరో,
పాఱ్‍కడలుళ్ పైయత్ తుయిన్‍ఱ పరమనడి పాడి,
నెయ్యుణ్ణోమ్ పాలుణ్ణోమ్ నాట్కాలే నీరాడి,
మైయిట్టెళు*దోమ్ మలరిట్టు నామ్ ముడియోమ్,
శెయ్యాదన శెయ్యోమ్ తీక్కుఱళై చెన్‍ఱోదోమ్,
ఐయముమ్ పిచ్చైయుమ్ ఆన్దనైయుమ్ కై కాట్టి,
ఉయ్యుమాఱు ఎణ్ణి ఉగన్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨ ||

ఓఙ్గి ఉలగళన్ద ఉత్తమన్ పేర్ పాడి,
నాఙ్గళ్ నమ్ పావైక్కుచ్ చాఱ్ఱి నీరాడినాల్,
తీఙ్గిన్‍ఱి నాడెల్లామ్ తిఙ్గళ్ ముమ్మారి పెయ్‍దు,
ఓఙ్గు పెరుఞ్ చెన్నెల్ ఊడు కయల్ ఉగళ,
పూఙ్గువళైప్ పోదిల్ పొఱి వణ్డు కణ్పడుప్ప,
తేఙ్గాదే పుక్కిరున్దు శీర్‍త్త ములై పఱ్ఱి వాఙ్గ,
కుడమ్ నిఱైక్కుమ్ వళ్ళల్ పెరుమ్ పశుక్కళ్,
నీఙ్గాద శెల్వమ్ నిఱైన్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౩ ||

ఆళి* మళై*క్ కణ్ణా ఒన్‍ఱు నీ కై కరవేల్,
ఆళి*యుళ్ పుక్కు ముగన్దు కొడార్తేఱి,
ఊళి* ముదల్వన్ ఉరువమ్ బోల్ మెయ్ కఱుత్తు,
పాళి*యన్ దోళుడైప్ పఱ్బనాబన్ కైయిల్,
ఆళి* పోల్ మిన్ని వలమ్బురి పోల్ నిన్‍ఱు అదిర్‍న్దు,
తాళా*దే శార్‍ఙ్గమ్ ఉదైత్త శరమళై* పోల్,
వాళ* ఉలగినిల్ పెయ్‍దిడాయ్,
నాఙ్గళుమ్ మార్గళి* నీరాడ మగిళ్*న్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౪ ||

మాయనై మన్ను వడమదురై మైన్దనై,
తూయ పెరునీర్ యమునైత్ తుఱైవనై,
ఆయర్ కులత్తినిల్ తోన్‍ఱుమ్ అణి విళక్కై,
తాయైక్ కుడల్ విళక్కమ్ శెయ్‍ద దామోదరనై,
తూయోమాయ్ వన్దు నామ్ తూమలర్ తూవిత్ తొళు*తు,
వాయినాల్ పాడి మనత్తినాల్ శిన్దిక్క,
పోయ పిళై*యుమ్ పుగుదరువాన్ నిన్‍ఱనవుమ్,
తీయినిల్ తూశాగుం శెప్పు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౫ ||

పుళ్ళుమ్ శిలమ్బిన కాణ్ పుళ్ళరైయన్ కోయిలిల్,
వెళ్ళై విళిశఙ్గిన్ పేరరవమ్ కేట్టిలైయో,
పిళ్ళాయ్ ఎళు*న్దిరాయ్ పేయ్‍ములై నఞ్జుణ్డు,
కళ్ళచ్ చగడమ్ కలక్ కళి*యక్ కాలోచ్చి,
వెళ్ళత్ తరవిల్ తుయిల్ అమర్‍న్ద విత్తినై,
ఉళ్ళత్తుక్ కొణ్డు మునివర్‍గళుమ్ యోగిగళుమ్,
మెళ్ళ ఎళు*న్దు అరియెన్‍ఱ పేరరవమ్,
ఉళ్ళం పుగున్దు కుళిర్‍న్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౬ ||

కీశు కీశెన్‍ఱు ఎఙ్గుం ఆనైచ్ చాత్తన్,
కలన్దు పేశిన పేచ్చరవమ్ కేట్టిలైయో పేయ్‍ప్ పెణ్ణే,
కాశుమ్ పిఱప్పుమ్ కలగలప్పక్ కైపేర్‍త్తు,
వాశ నఱుఙ్కుళ*ల్ ఆయ్‍చ్చియర్,
మత్తినాల్ ఓశై పడుత్త తయిరరవం కేట్టిలైయో,
నాయగప్ పెణ్ పిళ్ళాయ్ నారాయణన్ మూర్‍త్తి,
కేశవనైప్ పాడవుమ్ నీ కేట్టే కిడత్తియో,
తేశముడైయాయ్ తిఱు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౭ ||

కీళ్*వానమ్ వెళ్ళెన్‍ఱు ఎరుమై శిఱు వీడు,
మేయ్‍వాన్ పరన్దన కాణ్ మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుమ్,
పోవాన్ పోగిన్‍ఱారైప్ పోగామల్ కాత్తు,
ఉన్నైక్ కూవువాన్ వన్దు నిన్‍ఱోమ్,
కోదుకలముడైయ పావాయ్ ఎళు*న్దిరాయ్ పాడిప్ పఱై కొణ్డు,
మావాయ్ పిళన్దానై మల్లరై మాట్టియ,
దేవాది దేవనైచ్ చెన్‍ఱు నామ్ శేవిత్తాల్,
ఆవావెన్‍ఱు ఆరాయ్‍న్దు అరుళ్ ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౮ ||

తూమణి మాడత్తుచ్ చుఱ్ఱుమ్ విళక్కెరియ,
దూపం కమళ* తుయిల్ అణై మేల్ కణ్ వళరుమ్,
మామాన్ మగళే మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిఱవాయ్,
మామీర్ అవళై ఎళుప్పీరో,
ఉన్ ‍మగళ్ తాన్ ఊమైయో? అన్‍ఱిచ్ చెవిడో? అనన్దలో,
ఏమప్ పెరున్దుయిల్ మన్దిరప్ పట్టాళో?,
మామాయన్ మాదవన్ వైకున్దన్ ఎన్‍ఱెన్‍ఱు,
నామమ్ పలవుమ్ నవిన్‍ఱు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౯ ||

నోఱ్ఱుచ్ చువర్‍గ్గమ్ పుగుగిన్‍ఱ అమ్మనాయ్,
మాఱ్ఱముమ్ తారారో వాశల్ తిఱవాదార్,
నాఱ్ఱత్ తుళా*య్ముడి నారాయణన్,
నమ్మాల్ పోఱ్ఱప్ పఱై తరుమ్ పుణ్ణియనాల్,
పణ్డు ఒరు నాళ్ కూఱ్ఱత్తిన్ వాయ్ వీళ్*న్ద కుమ్బకరణనుమ్,
తోఱ్ఱుమ్ ఉనక్కే పెరున్దుయిల్ తాన్ తన్దానో?,
ఆఱ్ఱ అనన్దలుడైయాయ్ అరుఙ్గలమే,
తేఱ్ఱమాయ్ వన్దు తిఱ ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౦ ||

కఱ్ఱుక్ కఱవైక్ కణఙ్గళ్ పల కఱన్దు,
శెఱ్ఱార్ తిఱల్ అళి*యచ్ చెన్‍ఱు శెరుచ్ చెయ్యుమ్,
కుఱ్ఱమ్ ఒన్‍ఱిల్లాద కోవలర్ తమ్ పొఱ్‍కొడియే,
పుఱ్ఱరవల్‍గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్,
శుఱ్ఱత్తు తోళి*మార్ ఎల్లారుమ్ వన్దు,
నిన్ ముఱ్ఱమ్ పుగున్దు ముగిల్ వణ్ణన్ పేర్ పాడ,
శిఱ్ఱాదే పేశాదే శెల్వప్ పెణ్డాట్టి,
నీ ఎఱ్ఱుక్కు ఉఱఙ్గుమ్ పొరుళ్ ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౧ ||

కనైత్తిళఙ్గఱ్ఱెరుమై కన్‍ఱుక్ కిఱఙ్గి,
నినైత్తు ములై వళి*యే నిన్‍ఱు పాల్ శోర,
ననైత్తిల్లమ్ శేఱాక్కుమ్ నఱ్చెల్వన్ తఙ్గాయ్,
పనిత్తలై వీళ* నిన్ వాశఱ్ కడై పఱ్ఱి,
శినత్తినాల్ తెన్నిలఙ్గైక్ కోమానైచ్ చెఱ్ఱ,
మనత్తుక్కు ఇనియానైప్ పాడవుమ్ నీ వాయ్ తిఱవాయ్,
ఇనిత్తాన్ ఎళు*న్దిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కమ్,
అనైత్తు ఇల్లత్తారుం అఱిన్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౨ ||

పుళ్ళిన్ వాయ్ కీణ్డానైప్ పొల్లా అరక్కనై
కిళ్ళిక్ కళైన్దానైక్ కీర్‍త్తిమై పాడిప్పోయ్,
పిళ్ళైగళ్ ఎల్లారుమ్ పావైక్ కళం పుక్కార్,
వెళ్ళి ఎళు*న్దు వియాళ*మ్ ఉఱఙ్గిఱ్ఱు,
పుళ్ళుమ్ శిలమ్బిన కాణ్! పోదు అరిక్కణ్ణినాయ్,
కుళ్ళక్ కుళిరక్ కుడైన్దు నీరాడాదే,
పళ్ళిక్ కిడత్తియో పావాయ్! నీ నన్నాళాల్,
కళ్ళమ్ తవిర్‍న్దు కలన్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౩ ||

ఉఙ్గళ్ పుళై*క్కడైత్ తోట్టత్తు వావియుళ్,
శెఙ్గళు* నీర్ వాయ్ నెగిళ్*న్దు అమ్బల్ వాయ్ కూమ్బిన కాణ్,
శెఙ్గల్ పొడిక్ కూఱై వెణ్‍పల్ తవత్తవర్,
తఙ్గళ్ తిరుక్కోయిల్ శఙ్గిడువాన్ పోదన్దార్
ఎఙ్గళై మున్నమ్ ఎళు*ప్పువాన్ వాయ్ పేశుమ్,
నఙ్గాయ్ ఎళు*న్దిరాయ్ నాణాదాయ్ నావుడైయాయ్,
శఙ్గొడు శక్కరం ఏన్దుమ్ తడక్కైయన్,
పఙ్కయక్ కణ్ణానైప్ పాడు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౪ ||

ఎల్లే! ఇళఙ్కిళియే ఇన్నమ్ ఉఱఙ్గుదియో,
శిల్లెన్‍ఱు అళై*యేన్ మిన్ నఙ్గైమీర్ పోదరుగిన్‍ఱేన్,
వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పణ్డే ఉన్ వాయ్ అఱిదుమ్,
వల్లీర్‍గళ్ నీఙ్గళే నానే దాన్ ఆయిడుగ,
ఒల్లై నీ పోదాయ్ ఉనక్కు ఎన్న వేఱు ఉడైయై,
ఎల్లారుమ్ పోన్దారో? పోన్దార్ పోన్దు ఎణ్ణిక్ కొళ్,
వల్లానై కొన్‍ఱానై మాఱ్ఱారై మాఱ్ఱళి*క్క వల్లానై,
మాయానై పాడు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౫ ||

నాయకనాయ్ నిన్ఱ నన్ద గోపన్ ఉడైయ కోయిల్ కాప్పానే,
కొడిత్ తోన్‍ఱుమ్ తోరణ వాయిల్ కాప్పానే,
మణిక్కదవం తాళ్ తిఱవాయ్,
ఆయర్ శిఱుమియరోముక్కు,
అఱైపఱై మాయన్ మణి వణ్ణన్ నెన్నలే వాయ్ నేర్‍న్దాన్,
తూయోమాయ్ వన్దోమ్ తుయిల్ ఎళ*ప్ పాడువాన్,
వాయాల్ మున్నమున్నమ్ మాఱ్ఱాదే అమ్మా,
నీ నేయ నిలైక్ కదవమ్ నీక్కు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౬ ||

అమ్బరమే తణ్ణీరే శోఱే అఱఞ్ శెయ్యుమ్,
ఎమ్బెరుమాన్ నన్దగోపాలా ఎళు*న్దిరాయ్,
కొమ్బనార్‍క్కు ఎల్లామ్ కొళున్దే కుల విళక్కే,
ఎమ్బెరుమాట్టి యశోదాయ్ అఱివుఱాయ్,
అమ్బరమ్ ఊడు అఱుత్తు ఓఙ్గి ఉలగళన్ద,
ఉమ్బర్ కోమానే! ఉఱఙ్గాదు ఎళు*న్దిరాయ్,
శెమ్ పొఱ్ కళ*లడిచ్ చెల్వా బలదేవా,
ఉమ్బియుమ్ నీయుమ్ ఉఱఙ్గేల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౭ ||

ఉన్దు మద గళిఱ్ఱన్ ఓడాద తోళ్ వలియన్,
నన్దగోపాలన్ మరుమగళే! నప్పిన్నాయ్!,
గన్దమ్ కమళు*మ్ కుళ*లీ కడైతిఱవాయ్,
వన్దు ఎఙ్గుం కోళి* అళై*త్తన కాణ్,
మాదవి పన్దల్ మేల్ పల్‍కాల్ కుయిల్ ఇనఙ్గళ్ కూవిన కాణ్,
పన్దార్ విరలి ఉన్ మైత్తునన్ పేర్ పాడ,
శెన్దామరైక్ కైయాల్ శీరార్ వళైయొలిప్ప,
వన్దు తిఱవాయ్ మగిళ్*న్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౮ ||

కుత్తు విళక్కెరియక్ కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్,
మెత్తెన్‍ఱ పఞ్చ శయనత్తిన్ మేలేఱి,
కొత్తు అలర్ పూఙ్గుళ*ల్ నప్పిన్నై కొఙ్గైమేల్,
వైత్తుక్ కిడన్ద మలర్ మార్‍బా వాయ్ తిఱవాయ్,
మైత్తడఙ్ కణ్ణినాయ్ నీయున్ మణాళనై,
ఎత్తనై పోదుమ్ తుయిల్ ఎళ* ఒట్టాయ్ కాణ్,
ఎత్తనైయేలుమ్ పిరివాఱ్ఱ గిల్లైయాల్,
తత్తువమ్ అన్‍ఱు తగవు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౧౯ ||

ముప్పత్తు మూవర్ అమరర్‍క్కు మున్ చెన్‍ఱు,
కప్పమ్ తవిర్‍క్కుం కలియే తుయిలెళా*య్,
శెప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్,
శెఱ్ఱార్‍క్కు వెప్పమ్ కొడుక్కుమ్ విమలా తుయిలెళా*య్,
శెప్పన్న మెన్ములై చెవ్వాయి చిఱుమరుఙ్గుల్,
నప్పిన్నై నఙ్గాయ్ తిరువే తుయిలెళా*య్,
ఉక్కముమ్ తట్టొళియుమ్ తన్దున్ మణాళనై,
ఇప్పోదే ఎమ్మై నీరాట్టు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౦ ||

ఏఱ్ఱ కలఙ్గళ్ ఎదిర్‍పొఙ్గి మీదళిప్ప,
మాఱ్ఱాదే పాల్ శొరియుమ్ వళ్ళల్ పెరుమ్ పశుక్కళ్,
ఆఱ్ఱప్ పడైత్తాన్ మగనే అఱివుఱాయ్,
ఊఱ్ఱముడైయాయ్ పెరియాయ్,
ఉలగినిల్ తోఱ్ఱమాయ్ నిన్‍ఱ శుడరే తుయిలెళా*య్,
మాఱ్ఱార్ ఉనక్కు వలితొలైన్దు ఉన్ వాశఱ్కణ్,
ఆఱ్ఱాదు వన్దు ఉన్ అడి పణియుమాపోలే,
పోఱ్ఱియామ్ వన్దోమ్ పుగళ్*న్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౧ ||

అఙ్గణ్ మా ఞాలత్తు అరశర్,
అభిమాన భఙ్గమాయ్ వన్దు నిన్ పళ్ళిక్ కట్టిఱ్కీళే*,
శఙ్గమిరుప్పార్ పోల్ వన్దు తలైప్పెయ్‍దోమ్,
కిఙ్కిణి వాయ్‍చ్ చెయ్‍ద తామరైప్ పూప్పోలే,
శెఙ్గణ్ శిఱుచ్ చిఱిదే ఎమ్మేల్ విళి*యావో,
తిఙ్గళుమ్ ఆదిత్తియనుమ్ ఎళు*న్దాఱ్పోల్,
అఙ్గణ్ ఇరణ్డుఙ్కొణ్డు ఎఙ్గళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్,
ఎఙ్గళ్ మేల్ శాపమ్ ఇళి*న్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౨ ||

మారిమలై ముళై*ఞ్జిల్ మన్నిక్ కిడన్దు ఉఱఙ్గుమ్,
శీరియ శిఙ్గం అఱివుఱ్ఱుత్ తీవిళి*త్తు,
వేరి మయిర్‍ప్పొఙ్గ ఎప్పాడుమ్ పేర్‍న్దు ఉదఱి,
మూరి నిమిర్‍న్దు ముళ*ఙ్గిప్ పుఱప్పట్టు,
పోదరుమా పోలే నీ పూవైప్ పూవణ్ణా,
ఉన్ కోయిల్ నిన్‍ఱు ఇఙ్గనే పోన్దరుళి,
కోప్పుడైయ శీరియ శిఙ్గాశనత్తు ఇరున్దు,
యామ్ వన్ద కారియమ్ ఆరాయ్‍న్దు అరుళ్ ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౩ ||

అన్‍ఱు ఇవ్వులగం అళన్దాయ్ అడిపోఱ్ఱి,
శెన్‍ఱఙ్గుత్ తెన్నిలఙ్గై శెఱ్ఱాయ్ తిఱల్ పోఱ్ఱి,
పొన్‍ఱచ్ చగడమ్ ఉదైత్తాయ్ పుగళ్* పోఱ్ఱి,
కన్‍ఱు కుణిలా ఎఱిన్దాయ్ కళ*ల్ పోఱ్ఱి,
కున్‍ఱు కుడైయాయ్ ఎడుత్తాయ్ గుణమ్ పోఱ్ఱి,
వెన్‍ఱు పగై కెడుక్కుమ్ నిన్‍కైయిల్ వేల్ పోఱ్ఱి,
ఎన్‍ఱెన్‍ఱున్ శేవగమే ఏత్తిప్ పఱై కొళ్‍వాన్,
ఇన్‍ఱు యామ్ వన్దోమ్ ఇరన్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౪ ||

ఒరుత్తి మగనాయ్‍ప్ పిఱన్దు,
ఓర్ ఇరవిల్ ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,
దరిక్కిలాన్ ఆగిత్తాన్ తీఙ్గు నినైన్ద,
కరుత్తైప్ పిళై*ప్పిత్తుక్ కఞ్జన్ వయిఱ్ఱిల్,
నెరుప్పెన్న నిన్‍ఱ నెడుమాలే,
ఉన్నై అరుత్తిత్తు వన్దోమ్ పఱై తరుదియాగిల్,
తిరుత్తక్క శెల్వముమ్ శేవకముమ్ యామ్పాడి,
వరుత్తముమ్ తీర్‍న్దు మగిళ్*న్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౫ ||

మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి* నీరాడువాన్,
మేలైయార్ శెయ్‍వనగళ్ వేణ్డువన కేట్టియేల్,
ఞాలత్తైయెల్లామ్ నడుఙ్గ మురల్వన,
పాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాఞ్చజన్నియమే,
పోల్వన శఙ్గఙ్గళ్ పోయ్‍ప్పాడు ఉడైయనవే,
శాలప్పెరుమ్ బఱైయే పల్లాణ్డు ఇశైప్పారే,
కోల విళక్కే కొడియే వితానమే,
ఆలిన్ ఇలైయాయ్ అరుళ్ ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౬ ||

కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిన్దా,
ఉన్ తన్నై పాడి పఱై కొణ్డు యామ్ పెఱు శమ్మానమ్,
నాడు పుగళుమ్ పరిశినాల్ నన్‍ఱాగ,
శూడగమే తోళ్ వళైయే తోడే శెవిప్పూవే,
పాడగమే ఎన్‍ఱనైయ పల్‍గలనుమ్ యామ్ అణివోమ్,
ఆడై ఉడుప్పోమ్ అదన్ పిన్నే పాఱ్‍శోఱు,
మూడ నెయ్ పెయ్‍దు ముళ*ఙ్గై వళి*వార,
కూడియిరున్దు కుళిర్‍న్దు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౭ ||

కఱవైగళ్ పిన్శెన్‍ఱు కానమ్ శేర్‍న్దు ఉణ్బోమ్,
అఱివొన్‍ఱుమ్ ఇల్లాద ఆయ్‍క్కులత్తు,
ఉన్తన్నై పిఱవి పెరున్దనైప్ పుణ్ణియమ్ యామ్ ఉడైయోమ్,
కుఱై ఒన్‍ఱుమ్ ఇల్లాద గోవిన్దా,
ఉన్ తన్నోడు ఉఱవేల్ నమక్కు ఇఙ్గు ఒళి*క్క ఒళి*యాదు,
అఱియాద పిళ్ళైగళోమ్ అన్బినాల్,
ఉన్ తన్నై శిఱుపేర్ అళై*త్తనవుమ్ శీఱి అరుళాదే,
ఇఱైవా! నీ తారాయ్ పఱై ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౮ ||

శిఱ్ఱఞ్ శిఱు కాలే వన్దున్నై శేవిత్తు,
ఉన్ పోఱ్ఱామరై అడియే పోఱ్ఱుమ్ పొరుళ్ కేళాయ్,
పెఱ్ఱమ్ మేయ్‍త్తు ఉణ్ణుం కులత్తిల్ పిఱన్దు,
నీ కుఱ్ఱేవల్ ఎఙ్గళై కోళ్ళామల్ పోగాదు,
ఇఱ్ఱైప్ పఱై కొళ్వాన్ అన్‍ఱు కాణ్ గోవిన్దా,
ఎఱ్ఱైక్కుమ్ ఏళ్* ఏళ్* పిఱవిక్కుమ్,
ఉన్ తన్నోడు ఉఱ్ఱోమే యావోం ఉనక్కే నామ్ ఆట్చెయ్‍వోమ్,
మఱ్ఱై నమ్ కామఙ్గళ్ మాఱ్ఱు ఏల్ ఓర్ ఎమ్బావాయ్ || ౨౯ ||

వఙ్గక్ కడల్ కడైన్ద మాదవనై కేశవనై,
తిఙ్గళ్ తిరుముగత్తుశ్ శెయిళై*యార్ శెన్‍ఱిఱైఞ్జి,
అఙ్గప్ పఱై కొణ్డవాఱ్ఱై,
అణిపుదువై పైఙ్గమలత్ తణ్‍తెరియల్ పట్టర్ బిరాన్ కోదై శొన్న,
శఙ్గత్ తమిళ్* మాలై ముప్పదుమ్ తప్పామే,
ఇఙ్గిప్ పరిశుఱైప్పార్ ఈరిరణ్డు మాల్ వరైత్ తోళ్,
శెఙ్గన్ తిరుముగత్తుచ్ చెల్వత్ తిరుమాలాల్,
ఎఙ్గుం తిరువరుళ్ పెఱ్ఱు ఇన్బుఱువర్ ఎమ్బావాయ్ || ౩౦ ||

ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణమ్ ||

You can download the తిరుప్పావై | Tiruppavai Telugu PDF using the link given below.

2nd Page of తిరుప్పావై – Tiruppavai PDF
తిరుప్పావై – Tiruppavai

తిరుప్పావై – Tiruppavai PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of తిరుప్పావై – Tiruppavai PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.