શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa PDF Gujarati

શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa Gujarati PDF Download

શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa in Gujarati PDF download link is available below in the article, download PDF of શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa in Gujarati using the direct link given at the bottom of content.

3 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa Gujarati PDF

શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa PDF Download in Gujarati for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Hello, Friends today we are sharing with you Shani Chalisa PDF to help devotees. If you are searching Shani Chalisa PDF in the Gujarati language then you have arrived at the right website and you can directly download it from the link given at bottom of this page.

શનિદેવ એ બધા ગ્રહો માં કુર ગ્રહ છે. જેમની દષ્ટિ કોઈ ની પર પડે તો એમની દશા બગડી કાંતો સુધરી જાય કેમકે તમે કેરલા કમૅ નો ફળ એટલે કે ન્યાય આપતા દેવ મનાય છે. શનિદેવ નું મુળ મંદિર મહારાષ્ટ્રના નાસિક શનિ શીગનાપુર આવેલ છે કેહવાય છે કે ત્યાં રાતે કોઈ બારણાં બંધ કરવામાં આવતા નથી. હવે આપણો કરીને શનિ ચાલીસા નો પાઠ જેનાથી તમારી સાડાસાતી નો પ્રભાવ ઓછો થાય છે.

શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa in Gujarati

॥ દોહા॥

જય ગણેશ ગિરિજા સવન, મંગલ કરણ કૃપાલ।

દીનન કે દુખ દૂર કરિ, કીજૈ નાથ નિહાલ॥

જય જય શ્રી શનિદેવ પ્રભુ, સુનહુ વિનય મહારાજ।

કરહુ કૃપા હે રવિ તનય, રાખહુ જન કી લાજ

॥ શનિ ચાલીસા ચોપાઇ ॥

જયતિ જયતિ શનિદેવ દયાલા ।

કરત સદા ભકતન પ્રતિપાલા ॥

ચારિ ભુજા, તનુ શ્યામ વિરાજે ।

માથે રતન મુકુટ છબિ છાજે ॥

૫રમ વિશાલ મનોહર ભાલા ।

ટેઢિ દ્રષ્ટિ મૃકુટિ વિકરાલા ॥

કુન્ડલ શ્રવણ ચમાચમ ચમકે ।

હિય માલ મુકતન મળિ દમકે ॥

કર મેં ગદા ત્રિશૂલ કુઠારા ।

૫લ બિચ કરૈં અરિહિં સંહારા ॥

પિંગલ, કૃષ્ણોંં છાયા નન્દન ।

યમ, કોણાસ્થ, રૌદ્ર, દુખભંજન ॥

સૌરી, મન્દ, શની, દશ નામા ।

ભાનુ પુત્ર પૂજહિં સબ કામા ॥

જા ૫ર પ્રભુ પ્રસન્ન હૈં જાહીં ।

રંકહું કરૈં ક્ષણ માહીં ॥

૫ર્વતહૂ તૃણ હોઇ નિહારત ।

તૃણહૂ કો ૫ર્ત કરિ ડારત ॥

રાજ મિલત બન રામહિં દીન્હયો ।

કૈકેઇહું કી મતિ હરિ લીન્હયો ॥

બનહૂં મેં મૃગ ક૫ટ દિખાઇ ।

માતુ જાનકી ગઇ ચુકાઇ ॥

લખનહિં શકિત વિકલ કરિડારા ।

મચિગા દલ મૈં હાહાકારા ॥

રાવણ કી ગતિમતિ બૌરાઇ ।

રામચન્દ્ર સોં બૈર બઢાઇ ॥

દિયો કીટ કરિ કંચન લંકા ।

બજિ બજરંગ બીર કી ડંકા ॥

નૃ૫ વિક્રમ ૫ર તુહિ ૫ગુ ઘારા ।

ચિત્ર મયૂર નિગલિ ગૈ હારા ॥

હાર નૌખલા લાગ્યો ચોરી ।

હાથ પૈર ડરવાય તોરી ॥

ભારી દશા નિકૃષ્ટ દિખાયો ।

તેલિહિં ઘર કોલ્હૂ ચલવાયો ॥

વિનય રાગ દી૫ક મહં કીન્હયોં ।

તબ પ્રસન્ન પ્રભુ હૈ સુખ દીન્હયોં ॥

હરિશ્ચન્દ્ર નૃ૫ નારિ બિકાની ।

આ૫હું ભરે ડોમ ઘર પાની ॥

તૈસે નલ ૫ર દશા સિરાની ।

ભૂંજીમીન કૂદ ગઇ પાની॥

શ્રી શંકરહિં ગહયો જબ જાઇ ।

પારવતી કો સતી કરાઇ ॥

તનિક વિલોકત હી કરિ રીસા ।

નભ ઉડિ ગયો ગૌરિસુત સીસા॥

૫ાન્ડવ ૫ર ભૈ દશા તુમ્હારી ।

બચી દ્રો૫દી હોતિ ઉઘારી ॥

કાૈૈૈ કે ભી ગતિ મતિ મારયો ।

યુદ્ઘ મહાભારત કરિ ડારયો ॥

રવિ કહં મુખ મહં ઘરિ તત્કાલા ।

લેકર કૂદિ ૫રયો પાતાલા ॥

શેષ દેવલખિ વિનતી લાઇ ।

રવિ કો મુખ તે દિયો છુડાઇ ॥

વાહન પ્રભુ કે સાત સજાના ।

જગ દિગગજ ગર્દભ મૃગ સ્વાના ॥

જમ્બુક સિંહ નખ ઘારી ।

સો ફલ જયોતિષ કહત પુકારી॥

ગજ વાહન લક્ષ્મી ગૃહ આવૈં ।

હય તે સુખ સમ્પતિ ઉ૫જાવૈં ॥

ગર્દભ હાનિ કરૈ બહુ કાજા ।

સિંહ સિદ્ઘકર રાજ સમાજા ॥

બમ્બુક બુદ્ઘિ નષ્ટ કર ડારૈ ।

મૃગ દે બષ્ટ પ્રાણ સંહારૈ ॥

જબ આવહિં પ્રભુ સ્વાન સવારી ।

ચોરી આદિ હોય ડર ભારી ॥

તૈસહિ ચારિ ચરણ યહ નામા ।

સ્વર્ણ લૌહ ચાંદી અરૂ તામા ॥

લૌહ ચરણ ૫ર જબ પ્રભુ આવૈ ।

ઘન જન સમ્પત્તિ નષ્ટ કરાવૈં ॥

સમતા તામ્ર રજત શુભકારી ।

સ્વર્ણ સર્વ સર્વ સુખ મંગલ ભારી ॥

જો યહ શનિ ચરિત્ર નિત ગાવૈ ।

કબહું ન દશા નિકૃષ્ટ સતાવૈ ॥

અદભુત નાથ દિખાવૈં લીલા।

કરૈં શત્રુ કે નશિ બલિ ઢીલા ॥

જો ૫ન્ડિત સુયોગ્ય બુલવાઇ ।

વિઘિવત શનિ ગ્રહ શાંતિ કરાઇ ॥

પી૫લ જલ શનિ દિવસ ચઢાવત ।

દી૫ દાન દૈ બહુ સુખ પાવત ॥

કહત રામ સુન્દર પ્રભુ દાસા ।

શનિ સુમિરત સુખ હોત પ્રકાશા ॥

॥ દોહા ॥

પાઠ શનિશ્વર દેવ કો, કી હોં ભકત તૈયાર ।

કરત પાઠ ચાલીસ દિન, હો ભવસાગર પાર ॥

You can download the શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa PDF using the link given below.

શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa PDF - 2nd Page
શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa PDF - PAGE 2
PDF's Related to શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa

શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If શનિ ચાલીસા | Shani Chalisa is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *