Navagraha Suktam Telugu PDF

Navagraha Suktam Telugu PDF download free from the direct link given below in the page.

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Navagraha Suktam Telugu

Navagraha Suktam chanted to pacify / attract the nine planets and fulfill our wishes. It is interesting to note that in the prayer, they are not referred to as planets and most of the prayers are addressed to Indra and Agni (fire) who are both very powerful Vedic Gods and not to individual planets.

Navagraha Suktam Telugu PDF (నవగ్రహ సూక్తం)

ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్|
ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే ||
ఓం భూః ఓం భువః ఓగ్ం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓగ్ం సత్యమ్ ఓం తత్సవితుర్వరేఽణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియో యో నః
ప్రచోదయాఽత్ || ఓం ఆపో జ్యోతీరసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ ||
మమోపాత్త-సమస్త-దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా
ప్రసాద సిధ్యర్తం ఆదిత్యాది నవగ్రహ నమస్కారాన్ కరిష్యే ||

ఓం ఆసత్యేన రజసా వర్తమానో నివేశయన్నమృతం మర్త్యఞ్చ |
హిరణ్యయేన సవితా రథేనాఽఽదేవో యాతిభువనా విపశ్యన్ ||
అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసమ్ |
అస్య యజ్ఞస్య సుక్రతుమ్ ||
యేషామీశే పశుపతిః పశూనాం చతుష్పదాముత చ ద్విపదామ్ |
నిష్క్రీతోఽయం యజ్ఞియం భాగమేతు రాయస్పోషా యజమానస్య సన్తు ||
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ ఆదిత్యాయ నమః || ౧ ||

ఓం ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
అప్సుమే సోమో అబ్రవీదన్తర్విశ్వాని భేషజా |
అగ్నిఞ్చ విశ్వశంభువమాపశ్చ విశ్వభేషజీః ||
గౌరీ మిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ | అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ
సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ సోమాయ
నమః || ౨ ||

ఓం అగ్నిర్మూర్ధా దివః కకుత్పతిః పృథివ్యా అయమ్ | అపాగ్ంరేతాగ్ంసి జిన్వతి ||
స్యోనా పృథివి భవాఽనృక్షరా నివేశనీ | యచ్ఛానశ్శర్మ సప్రథాః
|| క్షేత్రస్య పతినా వయగ్ంహితే నేవ జయామసి | గామశ్వం పోషయిత్_న్వా స నో
మృడాతీదృశే || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ అఙ్గారకాయ నమః || ౩ ||

ఓం ఉద్బుధ్యస్వాగ్నే ప్రతిజాగృహ్యేనమిష్టాపూర్తే సగ్ంసృజేథామయఞ్చ | పునః
కృణ్వగ్గ్‍స్త్వా పితరం యువానమన్వాతాగ్ంసీత్త్వయి తన్తుమేతమ్ || ఇదం
విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదమ్ | సమూఢమస్యపాగ్ం సురే || విష్ణో
రరాటమసి విష్ణోః పృష్ఠమసి విష్ణోశ్శ్నప్త్రేస్థో విష్ణోస్స్యూరసి
విష్ణోర్ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా
సహితాయ బుధాయ నమః || ౪ ||

ఓం బృహస్పతే అతియదర్యో అర్హాద్ద్యుమద్విభాతి క్రతుమజ్జనేషు |
యద్దీదయచ్చవసర్తప్రజాత తదస్మాసు ద్రవిణన్ధేహి చిత్రమ్ || ఇన్ద్రమరుత్వ
ఇహ పాహి సోమం యథా శార్యాతే అపిబస్సుతస్య | తవ ప్రణీతీ తవ
శూరశర్మన్నావివాసన్తి కవయస్సుయజ్ఞాః || బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం
పురస్తాద్విసీమతస్సురుచో వేన ఆవః | సబుధ్నియా ఉపమా అస్య
విష్ఠాస్సతశ్చ యోనిమసతశ్చ వివః || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ బృహస్పతయే నమః || ౫ ||

ఓం ప్రవశ్శుక్రాయ భానవే భరధ్వమ్ | హవ్యం మతిం చాగ్నయే సుపూతమ్ | యో
దైవ్యాని మానుషా జనూగ్ంషి అన్తర్విశ్వాని విద్మ నా జిగాతి || ఇన్ద్రాణీమాసు
నారిషు సుపత్_నీమహమశ్రవమ్ | న హ్యస్యా అపరఞ్చన జరసా మరతే
పతిః || ఇన్ద్రం వో విశ్వతస్పరి హవామహే జనేభ్యః | అస్మాకమస్తు కేవలః
|| ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శుక్రాయ నమః || ౬ ||

ఓం శన్నో దేవీరభిష్టయ ఆపో భవన్తు పీతయే | శంయోరభిస్రవన్తు నః
|| ప్రజాపతే న త్వదేతాన్యన్యో విశ్వా జాతాని పరితా బభూవ | యత్కామాస్తే
జుహుమస్తన్నో అస్తు వయగ్గ్‍స్యామ పతయో రయీణామ్ || ఇమం యమప్రస్తరమాహి
సీదాఽఙ్గిరోభిః పితృభిస్సంవిదానః | ఆత్వా మన్త్రాః కవిశస్తా వహన్త్వేనా
రాజన్\, హవిషా మాదయస్వ || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శనైశ్చరాయ నమః || ౭ ||

ఓం కయా నశ్చిత్ర ఆభువదూతీ సదావృధస్సఖా | కయా శచిష్ఠయా
వృతా || ఆఽయఙ్గౌః పృశ్నిరక్రమీదసనన్మాతరం పునః | పితరఞ్చ
ప్రయన్త్సువః || యత్తే దేవీ నిర్‍ఋతిరాబబన్ధ దామ గ్రీవాస్వవిచర్త్యమ్ |
ఇదన్తే తద్విష్యామ్యాయుషో న మధ్యాదథాజీవః పితుమద్ధి ప్రముక్తః ||
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ రాహవే నమః || ౮ ||

ఓం కేతుఙ్కృణ్వన్నకేతవే పేశో మర్యా అపేశసే | సముషద్భిరజాయథాః
|| బ్రహ్మా దేవానాం పదవీః కవీనామృషిర్విప్రాణాం మహిషో మృగాణామ్ |
శ్యేనోగృధ్రాణాగ్స్వధితిర్వనానాగ్ం సోమః పవిత్రమత్యేతి రేభన్
|| సచిత్ర చిత్రం చితయన్తమస్మే చిత్రక్షత్ర చిత్రతమం వయోధామ్ |
చన్ద్రం రయిం పురువీరమ్ బృహన్తం చన్ద్రచన్ద్రాభిర్గృణతే యువస్వ ||
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితేభ్యః కేతుభ్యో నమః || ౯ ||

|| ఓం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమో నమః ||
|| ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

You can download the Navagraha Suktam Telugu PDF using the link given below.

2nd Page of Navagraha Suktam Telugu PDF
Navagraha Suktam Telugu

Navagraha Suktam Telugu PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Navagraha Suktam Telugu PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

  • Navagraha Suktam Kannada

    Navgrahas are the nine planets that rule the horoscope of every person. The Navgrahas are highly powerful and influential forces of the universe that coordinate the life of people on earth. Depending on the position of the planets and their interactions with other planets in the horoscope, individuals face beneficial...

  • Navagraha Suktam Tamil

    This is chanted to pacify / attract the nine planets and fulfill our wishes. It is interesting to note that in the prayer, they are not referred to as planets and most of the prayers are addressed to Indra and Agni (fire) who are both very powerful Vedic Gods and...