Navagraha Suktam Kannada

Navagraha Suktam Kannada PDF download free from the direct link given below in the page.

1 Like this PDF
❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಮ್‌ PDF

Navgrahas are the nine planets that rule the horoscope of every person. The Navgrahas are highly powerful and influential forces of the universe that coordinate the life of people on earth. Depending on the position of the planets and their interactions with other planets in the horoscope, individuals face beneficial or malefic results in their lives.

Navgraha mantras are powerful utterances that can help invite the blessings of the nine planets for the benefit of the chanters.

ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಮ್‌ (Navagraha Suktam Kannada)

ಆದಿತ್ಯಾಯ ಚ ಸೋಮಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ |

ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮ: ||
ರವಿ
ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಮ್‌ |

ತಮೋರಿಯಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಮ್‌ ||೧||
ಚಂದ್ರ
ದಧಿಶಂಖ ತುಷಾರಾಭಂ ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ಸಂಭವಮ್‌ |

ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸೋಮಂ ಶಂಭೋರ್‌ಮುಕುಟ ಭೂಷಣಮ್‌ ||೨||
ಕುಜ
ಧರಣೀ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್‌ |

ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿ ಹಸ್ತಂ ತಂ ಮಂಗಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್‌ ||೩||
ಬುಧ
ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮಂ ರೂಪೇಣಾ ಪ್ರತಿಮಂ ಬುಧಮ್‌ |

ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯ ಗುಣೋಪೇತಾಂ ತಂ ಬುಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್‌ ||೪||
ಗುರು
ದೇವಾನಾಂ ಚ ಋಷಿಣಾಂ ಚ ಗುರುಂ ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಮ್‌ |

ಬುದ್ಧಿಭೂತಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್‌ ||೫||
ಶುಕ್ರ
ಹಿಮಕುಂದ ಮೃಣಾಲಾಭಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಮ್ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್‌ |

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್‌ ||೬||
ಶನಿ
ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಮ್‌ |

ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಮ್‌ ||೭||
ರಾಹು
ಅರ್ಧಕಾರ್ಯಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿಮರ್ದನಮ್‌ |

ಸಿಂಹಿಕಾ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್‌ ||೮||
ಕೇತು
ಪಲಾಶ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ತಾರಕಾಗ್ರಹ ಮಸ್ತಕಮ್‌

ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ತಂ ಕೇತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್‌ ||೯||
ಫಲಶ್ರುತಿ:
ಇತಿ ವ್ಯಾಸ ಮುಖೋದ್ಗೀತಂ ಯ: ಪಠೇತ್ ಸುಸಮಾಹಿತ: |

ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ರತ್ರೌ ವಿಘ್ನ ಶಾಂತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ||೧೦||

ನರ ನಾರಿ ನೃಪಾಣಾಂ ಚ ಭವೇತ್ ದು:ಸ್ವಪ್ನನಾಶನಮ್‌ |

ಐಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ತೇಷಾಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್‌ ||೧೧||

ಗ್ರಹನಕ್ಷತಜಾ: ಪೀಡಾ ಸ್ತಸ್ಕರಾಗ್ನಿ ಸಮುಧ್ಭವಾ |

ತಾ: ಸರ್ವಾ: ಪ್ರಶಮಂ ವ್ಯಾಸೋ ಬ್ರೂತೇ ನ: ಸಂಶಯ: ||೧೨||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

You can download the (ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಮ್‌) Navagraha Suktam Kannada PDF using the link given below.

2nd Page of Navagraha Suktam Kannada PDF
Navagraha Suktam Kannada

Download Navagraha Suktam Kannada PDF

REPORT THISIf the purchase / download link of Navagraha Suktam Kannada PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

  • Navagraha Suktam Tamil

    This is chanted to pacify / attract the nine planets and fulfill our wishes. It is interesting to note that in the prayer, they are not referred to as planets and most of the prayers are addressed to Indra and Agni (fire) who are both very powerful Vedic Gods and...

  • Navagraha Suktam Telugu

    Navagraha Suktam chanted to pacify / attract the nine planets and fulfill our wishes. It is interesting to note that in the prayer, they are not referred to as planets and most of the prayers are addressed to Indra and Agni (fire) who are both very powerful Vedic Gods and...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *