Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada PDF

Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada PDF Download

Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada PDF download link is available below in the article, download PDF of Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada using the direct link given at the bottom of content.

51 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada PDF

Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Ashtottara Shatanamavali of Goddess Lakshmi: 108 names of Goddess Lakshmi with the mantra. Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, and prosperity. She is depicted as a prosperity showering woman with an owl as her mount. Owl signifies the ability to work and prevail even in the darkness.

ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತಾಳೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಂಚಲೆ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರಳು. ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.

Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada PDF

ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶುಚ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಅದಿತ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದಿತ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಸುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕ್ರೋಧಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಪರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಋದ್ಧಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಲೋಕಶೋಕ ವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಗಂಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪುಣ್ಯಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಚಂದ್ರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಚಂದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಇಂದುಶೀತುಲಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಆಹ್ಲೋದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶಿವಕರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರೀತಿಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಸುಂಧರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಉದಾರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸ್ತ್ರೈಣ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನೃಪವೇಶ್ಮ ಗತಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸಮುದ್ರ ತನಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವ ವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ

Download the Lakshmi Ashtottara in PDF format using the link given below.

Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If Varalakshmi Vratham Ashtothram Kannada is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.