కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam PDF Telugu

కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam Telugu PDF Download

కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam in Telugu PDF download link is available below in the article, download PDF of కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam in Telugu using the direct link given at the bottom of content.

52 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam Telugu PDF

కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam PDF Download in Telugu for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Kala Bhairava Ashtakam is a Sanskrit Ashtakam, written by Adi Sankara. The hymn illustrates the personality of Kala Bhairava of Kashi (also known as Bhairava), the God of Death(Kala). It consists of eight stanzas, characteristic of an Ashtakam.

Kalabhairava ashtakam was written by Adi Shankaracharya. It makes you very strong and powerful. The lyrics will take you close to Shiva and you can feel Shiva when you chant the Hymn. All your issues will be resolved since Kaal (time) will be on your side. Bhaktas or devotees have full faith that worshipping Bhairava will bring them prosperity, success, and good children, gain long life and remove financial problems. He is considered a destroyer of all things bad such as lust and greed as also fear. He protects weak women who seek his help.

కాలభైరవాష్టకమ్ | Kalabhairava Ashtakam Telugu PDF

|| శివాయ నమః ||

దేవరాజసేవ్యమానపావనాఙ్ఘ్రిపఙ్కజం
వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిన్దుశేఖరం కృపాకరమ్
నారదాదియోగివృన్దవన్దితం దిగంబరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే|| ౧||

భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం
నీలకణ్ఠమీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనమ్ |
కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే||౨||

శూలటఙ్కపాశదణ్డపాణిమాదికారణం
శ్యామకాయమాదిదేవమక్షరం నిరామయమ్ |
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాణ్డవప్రియం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే ||౩||

భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోకవిగ్రహమ్ |
వినిక్వణన్మనోజ్ఞహేమకిఙ్కిణీలసత్కటిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ||౪||

ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం
కర్మపాశమోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్ |
స్వర్ణవర్ణశేషపాశశోభితాఙ్గమణ్డలం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౫||

రత్నపాదుకాప్రభాభిరామపాదయుగ్మకం
నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరఞ్జనమ్ |
మృత్యుదర్పనాశనం కరాళదంష్ట్రమోక్షణం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ||౬||

అట్టహాసభిన్నపద్మజాణ్డకోశసన్తతిం
దృష్టిపాతనష్టపాపజాలముగ్రశాసనమ్ |
అష్టసిద్ధిదాయకం కపాలమాలికన్ధరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ||౭||

భూతసఙ్ఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం
కాశివాసలోకపుణ్యపాపశోధకం విభుమ్ |
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్పతిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ||౮||

కాలభైరవాష్టకం పఠన్తి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనమ్ |
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం
తే ప్రయాన్తి కాలభైరవాఙ్ఘ్రిసన్నిధిం ధ్రువమ్ ||౯||

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణమ్ ||

Download the కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam Telugu PDF format using the link given below.

కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam PDF - 2nd Page
కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam PDF - PAGE 2

కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If కాలభైరవ అష్టకం | Kalabhairava Ashtakam is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *