Krishna Sahasranamam Telugu PDF

Krishna Sahasranamam Telugu PDF download free from the direct link given below in the page.

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

శ్రీ కృష్ణ సహస్రనామ స్తోత్రం

A famous Hindu literature called the “Krishna Sahasranama” lists 1,000 names or characteristics of Lord Krishna, who is regarded as one of the main deities in Hinduism. These names all refer to different facets of Lord Krishna’s heavenly nature, traits, and deeds. Devotees frequently chant or recite the Krishna Sahasranama as a form of prayer and devotion. These names are said to be able to summon Lord Krishna’s grace and blessings if said with devotion.

The names in the Krishna Sahasranama emphasize Lord Krishna’s attributes as a great god, a loving companion, a kind teacher, and a celestial incarnation.

Krishna Sahasranamam Telugu PDF (శ్రీ కృష్ణ సహస్రనామ స్తోత్రం)

ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజమ్, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శార్ఙ్గీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

న్యాసః
పరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి,
అనుష్టుప్ ఛన్దసే నమః ఇతి ముఖే,
గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః ఇతి హృదయే,
శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యే,
శ్రీవల్లభాయ శక్త్యై నమః ఇతి పాదయోః,
శార్ఙ్గధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి సర్వాఙ్గే ||

కరన్యాసః
శ్రీకృష్ణ ఇత్యారభ్య శూరవంశైకధీరిత్యన్తాని అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
శౌరిరిత్యారభ్య స్వభాసోద్భాసితవ్రజ ఇత్యన్తాని తర్జనీభ్యాం నమః |
కృతాత్మవిద్యావిన్యాస ఇత్యారభ్య ప్రస్థానశకటారూఢ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః,
బృన్దావనకృతాలయ ఇత్యారభ్య మధురాజనవీక్షిత ఇత్యనామికాభ్యాం నమః,
రజకప్రతిఘాతక ఇత్యారభ్య ద్వారకాపురకల్పన ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
ద్వారకానిలయ ఇత్యారభ్య పరాశర ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః,
ఏవం హృదయాదిన్యాసః ||

ధ్యానమ్ |
కేషాంచిత్ప్రేమపుంసాం విగలితమనసాం బాలలీలావిలాసం
కేషాం గోపాలలీలాఙ్కితరసికతనుర్వేణువాద్యేన దేవమ్ |
కేషాం వామాసమాజే జనితమనసిజో దైత్యదర్పాపహైవం
జ్ఞాత్వా భిన్నాభిలాషం స జయతి జగతామీశ్వరస్తాదృశోఽభూత్ || ౧ ||

క్షీరాబ్ధౌ కృతసంస్తవస్సురగణైర్బ్రహ్మాదిభిః పణ్డితైః
ప్రోద్భూతో వసుదేవసద్మని ముదా చిక్రీడ యో గోకులే |
కంసధ్వంసకృతే జగామ మధురాం సారామసద్వారకాం
గోపాలోఽఖిలగోపికాజనసఖః పాయాదపాయాత్ స నః || ౨ ||

ఫుల్లేన్దీవరకాన్తిమిన్దువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాఙ్కముదారకౌస్తుభధరం పీతాంబరం సున్దరమ్ |
గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసంఘావృతం
గోవిన్దం కలవేణువాదనరతం దివ్యాంగభూషం భజే || ౩ ||

ఓం |
కృష్ణః శ్రీవల్లభః శార్ఙ్గీ విష్వక్సేనః స్వసిద్ధిదః |
క్షీరోదధామా వ్యూహేశః శేషశాయీ జగన్మయః || ౧ ||

భక్తిగమ్యస్త్రయీమూర్తిర్భారార్తవసుధాస్తుతః |
దేవదేవో దయాసిన్ధుర్దేవదేవశిఖామణిః || ౨ ||

సుఖభావస్సుఖాధారో ముకున్దో ముదితాశయః |
అవిక్రియః క్రియామూర్తిరధ్యాత్మస్వస్వరూపవాన్ || ౩ ||

శిష్టాభిలక్ష్యో భూతాత్మా ధర్మత్రాణార్థచేష్టితః |
అన్తర్యామీ కలారూపః కాలావయవసాక్షికః || ౪ ||

వసుధాయాసహరణో నారదప్రేరణోన్ముఖః |
ప్రభూష్ణుర్నారదోద్గీతో లోకరక్షాపరాయణః || ౫ ||

రౌహిణేయకృతానన్దో యోగజ్ఞాననియోజకః |
మహాగుహాన్తర్నిక్షిప్తః పురాణవపురాత్మవాన్ || ౬ ||

శూరవంశైకధీశ్శౌరిః కంసశంకావిషాదకృత్ |
వసుదేవోల్లసచ్ఛక్తిర్దేవక్యష్టమగర్భగః || ౭ ||

వసుదేవసుతః శ్రీమాన్దేవకీనన్దనో హరిః |
ఆశ్చర్యబాలః శ్రీవత్సలక్ష్మవక్షాశ్చతుర్భుజః || ౮ ||

స్వభావోత్కృష్టసద్భావః కృష్ణాష్టమ్యన్తసంభవః |
ప్రాజాపత్యర్క్షసంభూతో నిశీథసమయోదితః || ౯ ||

శఙ్ఖచక్రగదాపద్మపాణిః పద్మనిభేక్షణః |
కిరీటీ కౌస్తుభోరస్కః స్ఫురన్మకరకుణ్డలః || ౧౦ ||

పీతవాసా ఘనశ్యామః కుఞ్చితాఞ్చితకున్తలః |
సువ్యక్తవ్యక్తాభరణః సూతికాగృహభూషణః || ౧౧ ||

కారాగారాన్ధకారఘ్నః పితృప్రాగ్జన్మసూచకః |
వసుదేవస్తుతః స్తోత్రం తాపత్రయనివారణః || ౧౨ ||

నిరవద్యః క్రియామూర్తిర్న్యాయవాక్యనియోజకః |
అదృష్టచేష్టః కూటస్థో ధృతలౌకికవిగ్రహః || ౧౩ ||

మహర్షిమానసోల్లాసో మహీమఙ్గలదాయకః |
సన్తోషితసురవ్రాతః సాధుచిత్తప్రసాదకః || ౧౪ ||

జనకోపాయనిర్దేష్టా దేవకీనయనోత్సవః |
పితృపాణిపరిష్కారో మోహితాగారరక్షకః || ౧౫ ||

స్వశక్త్యుద్ధాటితాశేషకపాటః పితృవాహకః |
శేషోరగఫణాచ్ఛత్రశ్శేషోక్తాఖ్యాసహస్రకః || ౧౬ ||

యమునాపూరవిధ్వంసీ స్వభాసోద్భాసితవ్రజః |
కృతాత్మవిద్యావిన్యాసో యోగమాయాగ్రసంభవః || ౧౭ ||

దుర్గానివేదితోద్భావో యశోదాతల్పశాయకః |
నన్దగోపోత్సవస్ఫూర్తిర్వ్రజానన్దకరోదయః || ౧౮ ||

సుజాతజాతకర్మ శ్రీర్గోపీభద్రోక్తినిర్వృతః |
అలీకనిద్రోపగమః పూతనాస్తనపీడనః || ౧౯ ||

స్తన్యాత్తపూతనాప్రాణః పూతనాక్రోశకారకః |
విన్యస్తరక్షాగోధూలిర్యశోదాకరలాలితః || ౨౦ ||

నన్దాఘ్రాతశిరోమధ్యః పూతనాసుగతిప్రదః |
బాలః పర్యఙ్కనిద్రాలుర్ముఖార్పితపదాఙ్గులిః || ౨౧ ||

అఞ్జనస్నిగ్ధనయనః పర్యాయాఙ్కురితస్మితః |
లీలాక్షస్తరలాలోకశ్శకటాసురభఞ్జనః || ౨౨ ||

ద్విజోదితస్వస్త్యయనో మన్త్రపూతజలాప్లుతః |
యశోదోత్సఙ్గపర్యఙ్కో యశోదాముఖవీక్షకః || ౨౩ ||

యశోదాస్తన్యముదితస్తృణావర్తాదిదుస్సహః |
తృణావర్తాసురధ్వంసీ మాతృవిస్మయకారకః || ౨౪ ||

ప్రశస్తనామకరణో జానుచఙ్క్రమణోత్సుకః |
వ్యాలమ్బిచూలికారత్నో ఘోషగోపప్రహర్షణః || ౨౫ ||

స్వముఖప్రతిబిమ్బార్థీ గ్రీవావ్యాఘ్రనఖోజ్జ్వలః |
పఙ్కానులేపరుచిరో మాంసలోరుకటీతటః || ౨౬ ||

ఘృష్టజానుకరద్వన్ద్వః ప్రతిబిమ్బానుకారకృత్ |
అవ్యక్తవర్ణవాగ్వృత్తిః స్మితలక్ష్యరదోద్గమః || ౨౭ ||

ధాత్రీకరసమాలమ్బీ ప్రస్ఖలచ్చిత్రచఙ్క్రమః |
అనురూపవయస్యాఢ్యశ్చారుకౌమారచాపలః || ౨౮ ||

వత్సపుచ్ఛసమాకృష్టో వత్సపుచ్ఛవికర్షణః |
విస్మారితాన్యవ్యాపారో గోపగోపీముదావహః || ౨౯ ||

అకాలవత్సనిర్మోక్తా వ్రజవ్యాక్రోశసుస్మితః |
నవనీతమహాచోరో దారకాహారదాయకః || ౩౦ ||

పీఠోలూఖలసోపానః క్షీరభాణ్డవిభేదనః |
శిక్యభాణ్డసమాకర్షీ ధ్వాన్తాగారప్రవేశకృత్ || ౩౧ ||

భూషారత్నప్రకాశాఢ్యో గోప్యుపాలమ్భభర్త్సితః |
పరాగధూసరాకారో మృద్భక్షణకృతేక్షణః || ౩౨ ||

బాలోక్తమృత్కథారమ్భో మిత్రాన్తర్గూఢవిగ్రహః |
కృతసన్త్రాసలోలాక్షో జననీప్రత్యయావహః || ౩౩||

మాతృదృశ్యాత్తవదనో వక్త్రలక్ష్యచరాచరః |
యశోదాలాలితస్వాత్మా స్వయం స్వాచ్ఛన్ద్యమోహనః || ౩౪ ||

సవిత్రీస్నేహసంశ్లిష్టః సవిత్రీస్తనలోలుపః |
నవనీతార్థనాప్రహ్వో నవనీతమహాశనః || ౩౫ ||

మృషాకోపప్రకమ్పోష్ఠో గోష్ఠాఙ్గణవిలోకనః |
దధిమన్థఘటీభేత్తా కిఙ్కిణీక్వాణసూచితః || ౩౬ ||

హైయఙ్గవీనరసికో మృషాశ్రుశ్చౌర్యశఙ్కితః |
జననీశ్రమవిజ్ఞాతా దామబన్ధనియన్త్రితః || ౩౭ ||

దామాకల్పశ్చలాపాఙ్గో గాఢోలూఖలబన్ధనః |
ఆకృష్టోలూఖలోఽనన్తః కుబేరసుతశాపవిత్ || | ౩౮ ||

నారదోక్తిపరామర్శీ యమలార్జునభఞ్జనః |
ధనదాత్మజసఙ్ఘుష్టో నన్దమోచితబన్ధనః || ౩౯ ||

బాలకోద్గీతనిరతో బాహుక్షేపోదితప్రియః |
ఆత్మజ్ఞో మిత్రవశగో గోపీగీతగుణోదయః || ౪౦ ||

ప్రస్థానశకటారూఢో బృన్దావనకృతాలయః |
గోవత్సపాలనైకాగ్రో నానాక్రీడాపరిచ్ఛదః || ౪౧ ||

క్షేపణీక్షేపణప్రీతో వేణువాద్యవిశారదః |
వృషవత్సానుకరణో వృషధ్వానవిడమ్బనః || ౪౨ ||

నియుద్ధలీలాసంహృష్టః కూజానుకృతకోకిలః |
ఉపాత్తహంసగమనస్సర్వజన్తురుతానుకృత్ || ౪౩ ||

భృఙ్గానుకారీ దధ్యన్నచోరో వత్సపురస్సరః |
బలీ బకాసురగ్రాహీ బకతాలుప్రదాహకః || ౪౪ ||

భీతగోపార్భకాహూతో బకచఞ్చువిదారణః |
బకాసురారిర్గోపాలో బాలో బాలాద్భుతావహః || ౪౫ ||

బలభద్రసమాశ్లిష్టః కృతక్రీడానిలాయనః |
క్రీడాసేతునిధానజ్ఞః ప్లవఙ్గోత్ప్లవనోఽద్భుతః || ౪౬ ||

కన్దుకక్రీడనో లుప్తనన్దాదిభవవేదనః |
సుమనోఽలఙ్కృతశిరాః స్వాదుస్నిగ్ధాన్నశిక్యభృత్ || ౪౭ ||

గుఞ్జాప్రాలమ్బనచ్ఛన్నః పిఞ్ఛైరలకవేషకృత్ |
వన్యాశనప్రియః శృఙ్గరవాకారితవత్సకః || ౪౮ ||

మనోజ్ఞపల్లవోత్తంసపుష్పస్వేచ్ఛాత్తషట్పదః |
మఞ్జుశిఞ్జితమఞ్జీరచరణః కరకఙ్కణః || ౪౯ ||

అన్యోన్యశాసనః క్రీడాపటుః పరమకైతవః |
ప్రతిధ్వానప్రముదితః శాఖాచతురచఙ్క్రమః || ౫౦ ||

అఘదానవసంహర్తా వ్రజవిఘ్నవినాశనః |
వ్రజసఞ్జీవనః శ్రేయోనిధిర్దానవముక్తిదః || ౫౧ ||

కాలిన్దీపులినాసీనస్సహభుక్తవ్రజార్భకః |
కక్షాజఠరవిన్యస్తవేణుర్వల్లవచేష్టితః || ౫౨ ||

భుజసన్ధ్యన్తరన్యస్తశృఙ్గవేత్రః శుచిస్మితః |
వామపాణిస్థదధ్యన్నకబలః కలభాషణః || ౫౩ ||

అఙ్గుల్యన్తరవిన్యస్తఫలః పరమపావనః |
అదృశ్యతర్ణకాన్వేషీ వల్లవార్భకభీతిహా || ౫౪ ||

అదృష్టవత్సపవ్రాతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః |
గోవత్సవత్సపాన్వేషీ విరాట్-పురుషవిగ్రహః || ౫౫ ||

స్వసఙ్కల్పానురూపార్థో వత్సవత్సపరూపధృక్ |
యథావత్సక్రియారూపో యథాస్థాననివేశనః || ౫౬ ||

యథావ్రజార్భకాకారో గోగోపీస్తన్యపస్సుఖీ |
చిరాద్వలోహితో దాన్తో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః || ౫౭ ||

విచిత్రశక్తిర్వ్యాలీనసృష్టగోవత్సవత్సపః |
బ్రహ్మత్రపాకరో ధాతృస్తుతస్సర్వార్థసాధకః || ౫౮ ||

బ్రహ్మ బ్రహ్మమయోఽవ్యక్తస్తేజోరూపస్సుఖాత్మకః |
నిరుక్తం వ్యాకృతిర్వ్యక్తో నిరాలమ్బనభావనః || ౫౯ ||

ప్రభవిష్ణురతన్త్రీకో దేవపక్షార్థరూపధృక్ |
అకామస్సర్వవేదాదిరణీయస్థూలరూపవాన్ || ౬౦ ||

వ్యాపీ వ్యాప్యః కృపాకర్తా విచిత్రాచారసమ్మతః |
ఛన్దోమయః ప్రధానాత్మా మూర్తామూర్తిద్వయాకృతిః || ౬౧ ||

అనేకమూర్తిరక్రోధః పరః ప్రకృతిరక్రమః |
సకలావరణోపేతస్సర్వదేవో మహేశ్వరః || ౬౨ ||

మహాప్రభావనః పూర్వవత్సవత్సపదర్శకః |
కృష్ణయాదవగోపాలో గోపాలోకనహర్షితః || ౬౩ ||

స్మితేక్షాహర్షితబ్రహ్మా భక్తవత్సలవాక్ప్రియః |
బ్రహ్మానన్దాశ్రుధౌతాఙ్ఘ్రిర్లీలావైచిత్ర్యకోవిదః || ౬౪ ||

బలభద్రైకహృదయో నామాకారితగోకులః |
గోపాలబాలకో భవ్యో రజ్జుయజ్ఞోపవీతవాన్ || ౬౫ ||

వృక్షచ్ఛాయాహతాశాన్తిర్గోపోత్సఙ్గోపబర్హణః |
గోపసంవాహితపదో గోపవ్యజనవీజితః || ౬౬|
గోపగానసుఖోన్నిద్రః శ్రీదామార్జితసౌహృదః |
సునన్దసుహృదేకాత్మా సుబలప్రాణరఞ్జనః || ౬౭ ||

తాలీవనకృతక్రీడో బలపాతితధేనుకః |
గోపీసౌభాగ్యసమ్భావ్యో గోధూలిచ్ఛురితాలకః || ౬౮ ||

గోపీవిరహసన్తప్తో గోపికాకృతమజ్జనః |
ప్రలమ్బబాహురుత్ఫుల్లపుణ్డరీకావతంసకః || ౬౯ ||

విలాసలలితస్మేరగర్భలీలావలోకనః |
స్రగ్భూషణానులేపాఢ్యో జనన్యుపహృతాన్నభుక్ || ౭౦ ||

వరశయ్యాశయో రాధాప్రేమసల్లాపనిర్వృతః |
యమునాతటసఞ్చారీ విషార్తవ్రజహర్షదః || ౭౧ ||

కాలియక్రోధజనకః వృద్ధాహికులవేష్టితః |
కాలియాహిఫణారఙ్గనటః కాలియమర్దనః || ౭౨ ||

నాగపత్నీస్తుతిప్రీతో నానావేషసమృద్ధికృత్ |
అవిష్వక్తదృగాత్మేశః స్వదృగాత్మస్తుతిప్రియః || ౭౩ ||

సర్వేశ్వరస్సర్వగుణః ప్రసిద్ధస్సర్వసాత్వతః |
అకుణ్ఠధామా చన్ద్రార్కదృష్టిరాకాశనిర్మలః || ౭౪ ||

అనిర్దేశ్యగతిర్నాగవనితాపతిభైక్షదః |
స్వాఙ్ఘ్రిముద్రాఙ్కనాగేన్ద్రమూర్ధా కాలియసంస్తుతః || ౭౫ ||

అభయో విశ్వతశ్చక్షుః స్తుతోత్తమగుణః ప్రభుః |
అహమాత్మా మరుత్ప్రాణః పరమాత్మా ద్యుశీర్షవాన్ || ౭౬ ||

నాగోపాయనహృష్టాత్మా హ్రదోత్సారితకాలియః |
బలభద్రసుఖాలాపో గోపాలిఙ్గననిర్వృతః || ౭౭ ||

దావాగ్నిభీతగోపాలగోప్తా దావాగ్నినాశనః |
నయనాచ్ఛాదనక్రీడాలమ్పటో నృపచేష్టితః || ౭౮ ||

కాకపక్షధరస్సౌమ్యో బలవాహకకేలిమాన్ |
బలఘాతితదుర్ధర్షప్రలమ్బో బలవత్సలః || ౭౯ ||

ముఞ్జాటవ్యగ్నిశమనః ప్రావృట్కాలవినోదవాన్ |
శిలాన్యస్తాన్నభృద్దైత్యసంహర్తా శాద్వలాసనః || ౮౦ ||

సదాప్తగోపికోద్గీతః కర్ణికారావతంసకః |
నటవేషధరః పద్మమాలాఙ్కో గోపికావృతః || ౮౧ ||

గోపీమనోహరాపాఙ్గో వేణువాదనతత్పరః |
విన్యస్తవదనామ్భోజశ్చారుశబ్దకృతాననః || ౮౨ ||

బిమ్బాధరార్పితోదారవేణుర్విశ్వవిమోహనః |
వ్రజసంవర్ణితశ్రావ్యవేణునాదః శ్రుతిప్రియః || ౮౩ ||

గోగోపగోపీజన్మేప్సుర్బ్రహ్మేన్ద్రాద్యభివన్దితః |
గీతస్నుతిసరిత్పూరో నాదనర్తితబర్హిణః || ౮౪ ||

రాగపల్లవితస్థాణుర్గీతానమితపాదపః |
విస్మారితతృణగ్రాసమృగో మృగవిలోభితః || ౮౫ ||

వ్యాఘ్రాదిహింస్రసహజవైరహర్తా సుగాయనః |
గాఢోదీరితగోబృన్దప్రేమోత్కర్ణితతర్ణకః || ౮౬ ||

నిష్పన్దయానబ్రహ్మాదివీక్షితో విశ్వవన్దితః |
శాఖోత్కర్ణశకున్తౌఘశ్ఛత్రాయితబలాహకః || ౮౭ ||

ప్రసన్నః పరమానన్దశ్చిత్రాయితచరాచరః |
గోపికామదనో గోపీకుచకుఙ్కుమముద్రితః || ౮౮ ||

గోపికన్యాజలక్రీడాహృష్టో గోప్యంశుకాపహృత్ |
స్కన్ధారోపితగోపస్త్రీవాసాః కున్దనిభస్మితః || ౮౯ ||

గోపీనేత్రోత్పలశశీ గోపికాయాచితాంశుకః |
గోపీనమస్క్రియాదేష్టా గోప్యేకకరవన్దితః || ౯౦ ||

గోప్యఞ్జలివిశేషార్థీ గోపక్రీడావిలోభితః |
శాన్తవాసస్ఫురద్గోపీకృతాఞ్జలిరఘాపహః || ౯౧ ||

గోపీకేలివిలాసార్థీ గోపీసంపూర్ణకామదః |
గోపస్త్రీవస్త్రదో గోపీచిత్తచోరః కుతూహలీ || ౯౨ ||

బృన్దావనప్రియో గోపబన్ధుర్యజ్వాన్నయాచితా |
యజ్ఞేశో యజ్ఞభావజ్ఞో యజ్ఞపత్న్యభివాఞ్ఛితః || ౯౩ ||

మునిపత్నీవితీర్ణాన్నతృప్తో మునివధూప్రియః |
ద్విజపత్న్యభిభావజ్ఞో ద్విజపత్నీవరప్రదః || ౯౪ ||

ప్రతిరుద్ధసతీమోక్షప్రదో ద్విజవిమోహితా |
మునిజ్ఞానప్రదో యజ్వస్తుతో వాసవయాగవిత్ || ౯౫ ||

పితృప్రోక్తక్రియారూపశక్రయాగనివారణః |
శక్రాఽమర్షకరశ్శక్రవృష్టిప్రశమనోన్ముఖః || ౯౬ ||

గోవర్ధనధరో గోపగోబృన్దత్రాణతత్పరః |
గోవర్ధనగిరిచ్ఛత్రచణ్డదణ్డభుజార్గలః || ౯౭ ||

సప్తాహవిధృతాద్రీన్ద్రో మేఘవాహనగర్వహా |
భుజాగ్రోపరివిన్యస్తక్ష్మాధరక్ష్మాభృదచ్యుతః || ౯౮ ||

స్వస్థానస్థాపితగిరిర్గోపీదధ్యక్షతార్చితః |
సుమనస్సుమనోవృష్టిహృష్టో వాసవవన్దితః || ౯౯ ||

కామధేనుపయఃపూరాభిషిక్తస్సురభిస్తుతః |
ధరాఙ్ఘ్రిరోషధీరోమా ధర్మగోప్తా మనోమయః || ౧౦౦ ||

జ్ఞానయజ్ఞప్రియశ్శాస్త్రనేత్రస్సర్వార్థసారథిః |
ఐరావతకరానీతవియద్గఙ్గాప్లుతో విభుః || ౧౦౧ ||

బ్రహ్మాభిషిక్తో గోగోప్తా సర్వలోకశుభఙ్కరః |
సర్వవేదమయో మగ్ననన్దాన్వేషిపితృప్రియః || ౧౦౨ ||

వరుణోదీరితాత్మేక్షాకౌతుకో వరుణార్చితః |
వరుణానీతజనకో గోపజ్ఞాతాత్మవైభవః || ౧౦౩ ||

స్వర్లోకాలోకసంహృష్టగోపవర్గత్రివర్గదః |
బ్రహ్మహృద్గోపితో గోపద్రష్టా బ్రహ్మపదప్రదః || ౧౦౪ ||

శరచ్చన్ద్రవిహారోత్కః శ్రీపతిర్వశకో క్షమః |
భయాపహో భర్తృరుద్ధగోపికాధ్యానగోచరః || ౧౦౫ ||

గోపికానయనాస్వాద్యో గోపీనర్మోక్తినిర్వృతః |
గోపికామానహరణో గోపికాశతయూథపః || ౧౦౬ ||

వైజయన్తీస్రగాకల్పో గోపికామానవర్ధనః |
గోపకాన్తాసునిర్దేష్టా కాన్తో మన్మథమన్మథః || ౧౦౭ ||

స్వాత్మాస్యదత్తతామ్బూలః ఫలితోత్కృష్టయౌవనః |
వల్లవీస్తనసక్తాక్షో వల్లవీప్రేమచాలితః || ౧౦౮ ||

గోపీచేలాఞ్చలాసీనో గోపీనేత్రాబ్జషట్పదః |
రాసక్రీడాసమాసక్తో గోపీమణ్డలమణ్డనః || ౧౦౯ ||

గోపీహేమమణిశ్రేణిమధ్యేన్ద్రమణిరుజ్జ్వలః |
విద్యాధరేన్దుశాపఘ్నశ్శఙ్ఖచూడశిరోహరః || ౧౧౦ ||

శఙ్ఖచూడశిరోరత్నసమ్ప్రీణితబలోఽనఘః |
అరిష్టారిష్టకృద్దుష్టకేశిదైత్యనిషూదనః || ౧౧౧ ||

సరసస్సస్మితముఖస్సుస్థిరో విరహాకులః |
సఙ్కర్షణార్పితప్రీతిరక్రూరధ్యానగోచరః || ౧౧౨ ||

అక్రూరసంస్తుతో గూఢో గుణవృత్యుపలక్షితః |
ప్రమాణగమ్యస్తన్మాత్రాఽవయవీ బుద్ధితత్పరః || ౧౧౩ ||

సర్వప్రమాణప్రమధీస్సర్వప్రత్యయసాధకః |
పురుషశ్చ ప్రధానాత్మా విపర్యాసవిలోచనః || ౧౧౪ ||

మధురాజనసంవీక్ష్యో రజకప్రతిఘాతకః |
విచిత్రామ్బరసంవీతో మాలాకారవరప్రదః || ౧౧౫ ||

కుబ్జావక్రత్వనిర్మోక్తా కుబ్జాయౌవనదాయకః |
కుబ్జాఙ్గరాగసురభిః కంసకోదణ్డఖణ్డనః || ౧౧౬ ||

ధీరః కువలయాపీడమర్దనః కంసభీతికృత్ |
దన్తిదన్తాయుధో రఙ్గత్రాసకో మల్లయుద్ధవిత్ || ౧౧౭ ||

చాణూరహన్తా కంసారిర్దేవకీహర్షదాయకః |
వసుదేవపదానమ్రః పితృబన్ధవిమోచనః || ౧౧౮ ||

ఉర్వీభయాపహో భూప ఉగ్రసేనాధిపత్యదః |
ఆజ్ఞాస్థితశచీనాథస్సుధర్మానయనక్షమః || ౧౧౯ ||

ఆద్యో ద్విజాతిసత్కర్తా శిష్టాచారప్రదర్శకః |
సాన్దీపనికృతాభ్యస్తవిద్యాభ్యాసైకధీస్సుధీః || ౧౨౦ ||

గుర్వభీష్టక్రియాదక్షః పశ్చిమోదధిపూజితః |
హతపఞ్చజనప్రాప్తపాఞ్చజన్యో యమార్చితః || ౧౨౧ ||

ధర్మరాజజయానీతగురుపుత్ర ఉరుక్రమః |
గురుపుత్రప్రదశ్శాస్తా మధురాజసభాసదః || ౧౨౨ ||

జామదగ్న్యసమభ్యర్చ్యో గోమన్తగిరిసఞ్చరః |
గోమన్తదావశమనో గరుడానీతభూషణః || ౧౨౩ ||

చక్రాద్యాయుధసంశోభీ జరాసన్ధమదాపహః |
సృగాలావనిపాలఘ్నస్సృగాలాత్మజరాజ్యదః || ౧౨౪ ||

విధ్వస్తకాలయవనో ముచుకున్దవరప్రదః |
ఆజ్ఞాపితమహామ్భోధిర్ద్వారకాపురకల్పనః || ౧౨౫ ||

ద్వారకానిలయో రుక్మిమానహన్తా యదూద్వహః |
రుచిరో రుక్మిణీజానిః ప్రద్యుమ్నజనకః ప్రభుః || ౧౨౬ ||

అపాకృతత్రిలోకార్తిరనిరుద్ధపితామహః |
అనిరుద్ధపదాన్వేషీ చక్రీ గరుడవాహనః || ౧౨౭ ||

బాణాసురపురీరోద్ధా రక్షాజ్వలనయన్త్రజిత్ |
ధూతప్రమథసంరమ్భో జితమాహేశ్వరజ్వరః || ౧౨౮ ||

షట్చక్రశక్తినిర్జేతా భూతవేతాలమోహకృత్ |
శమ్భుత్రిశూలజిచ్ఛమ్భుజృమ్భణశ్శమ్భుసంస్తుతః || ౧౨౯ ||

ఇన్ద్రియాత్మేన్దుహృదయస్సర్వయోగేశ్వరేశ్వరః |
హిరణ్యగర్భహృదయో మోహావర్తనివర్తనః || ౧౩౦ ||

ఆత్మజ్ఞాననిధిర్మేధా కోశస్తన్మాత్రరూపవాన్ |
ఇన్ద్రోఽగ్నివదనః కాలనాభస్సర్వాగమాధ్వగః || ౧౩౧ ||

తురీయసర్వధీసాక్షీ ద్వన్ద్వారామాత్మదూరగః |
అజ్ఞాతపారో వశ్యశ్రీరవ్యాకృతవిహారవాన్ || ౧౩౨ ||

ఆత్మప్రదీపో విజ్ఞానమాత్రాత్మా శ్రీనికేతనః |
బాణబాహువనచ్ఛేత్తా మహేన్ద్రప్రీతివర్ధనః || ౧౩౩ ||

అనిరుద్ధనిరోధజ్ఞో జలేశాహృతగోకులః |
జలేశవిజయీ వీరస్సత్రాజిద్రత్నయాచకః || ౧౩౪ ||

ప్రసేనాన్వేషణోద్యుక్తో జామ్బవద్ధృతరత్నదః |
జితర్క్షరాజతనయాహర్తా జామ్బవతీప్రియః || ౧౩౫ ||

సత్యభామాప్రియః కామశ్శతధన్వశిరోహరః |
కాలిన్దీపతిరక్రూరబన్ధురక్రూరరత్నదః || ౧౩౬ ||

కైకేయీరమణో భద్రాభర్తా నాగ్నజితీధవః |
మాద్రీమనోహరశ్శైబ్యాప్రాణబన్ధురురుక్రమః || ౧౩౭ ||

సుశీలాదయితో మిత్రవిన్దానేత్రమహోత్సవః |
లక్ష్మణావల్లభో రుద్ధప్రాగ్జ్యోతిషమహాపురః || ౧౩౮ ||

సురపాశావృతిచ్ఛేదీ మురారిః క్రూరయుద్ధవిత్ |
హయగ్రీవశిరోహర్తా సర్వాత్మా సర్వదర్శనః || ౧౩౯ ||

నరకాసురవిచ్ఛేత్తా నరకాత్మజరాజ్యదః|
పృథ్వీస్తుతః ప్రకాశాత్మా హృద్యో యజ్ఞఫలప్రదః || ౧౪౦ ||

గుణగ్రాహీ గుణద్రష్టా గూఢస్వాత్మా విభూతిమాన్ |
కవిర్జగదుపద్రష్టా పరమాక్షరవిగ్రహః || ౧౪౧ ||

ప్రపన్నపాలనో మాలీ మహద్బ్రహ్మవివర్ధనః |
వాచ్యవాచకశక్త్యర్థస్సర్వవ్యాకృతసిద్ధిదః || ౧౪౨ ||

స్వయంప్రభురనిర్వేద్యస్స్వప్రకాశశ్చిరన్తనః |
నాదాత్మా మన్త్రకోటీశో నానావాదనిరోధకః || ౧౪౩ ||

కన్దర్పకోటిలావణ్యః పరార్థైకప్రయోజకః |
అమరీకృతదేవౌఘః కన్యకాబన్ధమోచనః || ౧౪౪ ||

షోడశస్త్రీసహస్రేశః కాన్తః కాన్తామనోభవః |
క్రీడారత్నాచలాహర్తా వరుణచ్ఛత్రశోభితః || ౧౪౫ ||

శక్రాభివన్దితశ్శక్రజననీకుణ్డలప్రదః |
అదితిప్రస్తుతస్తోత్రో బ్రాహ్మణోద్ఘుష్టచేష్టనః || ౧౪౬ ||

పురాణస్సంయమీ జన్మాలిప్తః షడ్వింశకోఽర్థదః |
యశస్యనీతిరాద్యన్తరహితస్సత్కథాప్రియః || ౧౪౭ ||

బ్రహ్మబోధః పరానన్దః పారిజాతాపహారకః |
పౌణ్డ్రకప్రాణహరణః కాశిరాజనిషూదనః || ౧౪౮ ||

కృత్యాగర్వప్రశమనో విచక్రవధదీక్షితః |
కంసవిధ్వంసనస్సామ్బజనకో డిమ్భకార్దనః || ౧౪౯ ||

మునిర్గోప్తా పితృవరప్రదస్సవనదీక్షితః |
రథీ సారథ్యనిర్దేష్టా ఫాల్గునః ఫాల్గునిప్రియః || ౧౫౦ ||

సప్తాబ్ధిస్తమ్భనోద్భాతో హరిస్సప్తాబ్ధిభేదనః |
ఆత్మప్రకాశః పూర్ణశ్రీరాదినారాయణేక్షితః || ౧౫౧ ||

విప్రపుత్రప్రదశ్చైవ సర్వమాతృసుతప్రదః |
పార్థవిస్మయకృత్పార్థప్రణవార్థప్రబోధనః || ౧౫౨ ||

కైలాసయాత్రాసుముఖో బదర్యాశ్రమభూషణః |
ఘణ్టాకర్ణక్రియామౌఢ్యాత్తోషితో భక్తవత్సలః || ౧౫౩ ||

మునిబృన్దాదిభిర్ధ్యేయో ఘణ్టాకర్ణవరప్రదః |
తపశ్చర్యాపరశ్చీరవాసాః పిఙ్గజటాధరః || ౧౫౪ ||

ప్రత్యక్షీకృతభూతేశశ్శివస్తోతా శివస్తుతః |
కృష్ణాస్వయంవరాలోకకౌతుకీ సర్వసమ్మతః || ౧౫౫ ||

బలసంరమ్భశమనో బలదర్శితపాణ్డవః |
యతివేషార్జునాభీష్టదాయీ సర్వాత్మగోచరః || ౧౫౬ ||

సుభద్రాఫాల్గునోద్వాహకర్తా ప్రీణితఫాల్గునః |
ఖాణ్డవప్రీణితార్చిష్మాన్మయదానవమోచనః || ౧౫౭ ||

సులభో రాజసూయార్హయుధిష్ఠిరనియోజకః |
భీమార్దితజరాసన్ధో మాగధాత్మజరాజ్యదః || ౧౫౮ ||

రాజబన్ధననిర్మోక్తా రాజసూయాగ్రపూజనః |
చైద్యాద్యసహనో భీష్మస్తుతస్సాత్వతపూర్వజః || ౧౫౯ ||

సర్వాత్మార్థసమాహర్తా మన్దరాచలధారకః |
యజ్ఞావతారః ప్రహ్లాదప్రతిజ్ఞాప్రతిపాలకః || ౧౬౦ ||

బలియజ్ఞసభాధ్వంసీ దృప్తక్షత్రకులాన్తకః |
దశగ్రీవాన్తకో జేతా రేవతీప్రేమవల్లభః || ౧౬౧ ||

సర్వావతారాధిష్ఠాతా వేదబాహ్యవిమోహనః |
కలిదోషనిరాకర్తా దశనామా దృఢవ్రతః || ౧౬౨ ||

అమేయాత్మా జగత్స్వామీ వాగ్మీ చైద్యశిరోహరః |
ద్రౌపదీరచితస్తోత్రః కేశవః పురుషోత్తమః || ౧౬౩ ||

నారాయణో మధుపతిర్మాధవో దోషవర్జితః |
గోవిన్దః పుణ్డరీకాక్షో విష్ణుశ్చ మధుసూదనః || ౧౬౪ ||

త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశో వామనః శ్రీధరః పుమాన్ |
హృషీకేశో వాసుదేవః పద్మనాభో మహాహ్రదః || ౧౬౫ ||

దామోదరశ్చతుర్వ్యూహః పాఞ్చాలీమానరక్షణః |
సాల్వఘ్నస్సమరశ్లాఘీ దన్తవక్త్రనిబర్హణః || ౧౬౬ ||

దామోదరప్రియసఖా పృథుకాస్వాదనప్రియః ||

ఘృణీ దామోదరః శ్రీదో గోపీపునరవేక్షకః || ౧౬౭ ||

గోపికాముక్తిదో యోగీ దుర్వాసస్తృప్తికారకః |
అవిజ్ఞాతవ్రజాకీర్ణపాణ్డవాలోకనో జయీ || ౧౬౮ ||

పార్థసారథ్యనిరతః ప్రాజ్ఞః పాణ్డవదూత్యకృత్ |
విదురాతిథ్యసన్తుష్టః కున్తీసన్తోషదాయకః || ౧౬౯ ||

సుయోధనతిరస్కర్తా దుర్యోధనవికారవిత్ |
విదురాభిష్ఠుతో నిత్యో వార్ష్ణేయో మఙ్గలాత్మకః || ౧౭౦ ||

పఞ్చవింశతితత్త్వేశశ్చతుర్వింశతిదేహభాక్ |
సర్వానుగ్రాహకస్సర్వదాశార్హసతతార్చితః || ౧౭౧ ||

అచిన్త్యో మధురాలాపస్సాధుదర్శీ దురాసదః |
మనుష్యధర్మానుగతః కౌరవేన్ద్రక్షయేక్షితా || ౧౭౨ ||

ఉపేన్ద్రో దానవారాతిరురుగీతో మహాద్యుతిః |
బ్రహ్మణ్యదేవః శ్రుతిమాన్ గోబ్రాహ్మణహితాశయః || ౧౭౩ ||

వరశీలశ్శివారమ్భస్సువిజ్ఞానవిమూర్తిమాన్ |
స్వభావశుద్ధస్సన్మిత్రస్సుశరణ్యస్సులక్షణః || ౧౭౪ ||

ధృతరాష్ట్రగతౌదృష్టిప్రదః కర్ణవిభేదనః |
ప్రతోదధృగ్విశ్వరూపవిస్మారితధనఞ్జయః || ౧౭౫ ||

సామగానప్రియో ధర్మధేనుర్వర్ణోత్తమోఽవ్యయః |
చతుర్యుగక్రియాకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః || ౧౭౬ ||

బ్రహ్మబోధపరిత్రాతపార్థో భీష్మార్థచక్రభృత్ |
అర్జునాయాసవిధ్వంసీ కాలదంష్ట్రావిభూషణః || ౧౭౭ ||

సుజాతానన్తమహిమా స్వప్నవ్యాపారితార్జునః |
అకాలసన్ధ్యాఘటనశ్చక్రాన్తరితభాస్కరః || ౧౭౮ ||

దుష్టప్రమథనః పార్థప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః |
సిన్ధురాజశిరఃపాతస్థానవక్తా వివేకదృక్ || ౧౭౯ ||

సుభద్రాశోకహరణో ద్రోణోత్సేకాదివిస్మితః |
పార్థమన్యునిరాకర్తా పాణ్డవోత్సవదాయకః || ౧౮౦ ||

అఙ్గుష్ఠాక్రాన్తకౌన్తేయరథశ్శక్తోఽహిశీర్షజిత్ |
కాలకోపప్రశమనో భీమసేనజయప్రదః || ౧౮౧ ||

అశ్వత్థామవధాయాసత్రాతపాణ్డుసుతః కృతీ |
ఇషీకాస్త్రప్రశమనో ద్రౌణిరక్షావిచక్షణః || ౧౮౨ ||

పార్థాపహారితద్రౌణిచూడామణిరభఙ్గురః |
ధృతరాష్ట్రపరామృష్టభీమప్రతికృతిస్మయః || ౧౮౩ ||

భీష్మబుద్ధిప్రదశ్శాన్తశ్శరచ్చన్ద్రనిభాననః |
గదాగ్రజన్మా పాఞ్చాలీప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః || ౧౮౪ ||

గాన్ధారీకోపదృగ్గుప్తధర్మసూనురనామయః |
ప్రపన్నార్తిభయచ్ఛేత్తా భీష్మశల్యవ్యధావహః || ౧౮౫ ||

శాన్తశ్శాన్తనవోదీర్ణసర్వధర్మసమాహితః |
స్మారితబ్రహ్మవిద్యార్థప్రీతపార్థో మహాస్త్రవిత్ || ౧౮౬ ||

ప్రసాదపరమోదారో గాఙ్గేయసుగతిప్రదః |
విపక్షపక్షక్షయకృత్పరీక్షిత్ప్రాణరక్షణః || ౧౮౭ ||

జగద్గురుర్ధర్మసూనోర్వాజిమేధప్రవర్తకః |
విహితార్థాప్తసత్కారో మాసకాత్పరివర్తదః || ౧౮౮ ||

ఉత్తఙ్కహర్షదాత్మీయదివ్యరూపప్రదర్శకః |
జనకావగతస్వోక్తభారతస్సర్వభావనః || ౧౮౯ ||

అసోఢయాదవోద్రేకో విహితాప్తాదిపూజనః ||
సముద్రస్థాపితాశ్చర్యముసలో వృష్ణివాహకః || ౧౯౦ ||

మునిశాపాయుధః పద్మాసనాదిత్రిదశార్థితః |
వృష్టిప్రత్యవహారోత్కస్స్వధామగమనోత్సుకః || ౧౯౧ ||

ప్రభాసాలోకనోద్యుక్తో నానావిధనిమిత్తకృత్ |
సర్వయాదవసంసేవ్యస్సర్వోత్కృష్టపరిచ్ఛదః || ౧౯౨ ||

వేలాకాననసఞ్చారీ వేలానిలహృతశ్రమః |
కాలాత్మా యాదవోఽనన్తస్స్తుతిసన్తుష్టమానసః || ౧౯౩ ||

ద్విజాలోకనసన్తుష్టః పుణ్యతీర్థమహోత్సవః |
సత్కారాహ్లాదితాశేషభూసురస్సురవల్లభః || ౧౯౪ ||

పుణ్యతీర్థాప్లుతః పుణ్యః పుణ్యదస్తీర్థపావనః |
విప్రసాత్కృతగోకోటిశ్శతకోటిసువర్ణదః || ౧౯౫ ||

స్వమాయామోహితాఽశేషవృష్ణివీరో విశేషవిత్ |
జలజాయుధనిర్దేష్టా స్వాత్మావేశితయాదవః || ౧౯౬ ||

దేవతాభీష్టవరదః కృతకృత్యః ప్రసన్నధీః |
స్థిరశేషాయుతబలస్సహస్రఫణివీక్షణః || ౧౯౭ ||

బ్రహ్మవృక్షవరచ్ఛాయాసీనః పద్మాసనస్థితః |
ప్రత్యగాత్మా స్వభావార్థః ప్రణిధానపరాయణః || ౧౯౮ ||

వ్యాధేషువిద్ధపూజ్యాఙ్ఘ్రిర్నిషాదభయమోచనః |
పులిన్దస్తుతిసన్తుష్టః పులిన్దసుగతిప్రదః || ౧౯౯ ||

దారుకార్పితపార్థాదికరణీయోక్తిరీశితా |
దివ్యదున్దుభిసంయుక్తః పుష్పవృష్టిప్రపూజితః || ౨౦౦ ||

పురాణః పరమేశానః పూర్ణభూమా పరిష్టుతః |
పతిరాద్యః పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరః || ౨౦౧ ||

శ్రీపరమాత్మా పరాత్పరః ఓం నమః ఇతి |

ఫలశ్రుతిః –
ఇదం సహస్రం కృష్ణస్య నామ్నాం సర్వార్థదాయకమ్ |
అనన్తరూపీ భగవాన్ వ్యాఖ్యాతాదౌ స్వయమ్భువే || ౨౦౨ ||

తేన ప్రోక్తం వసిష్ఠాయ తతో లబ్ధ్వా పరాశరః |
వ్యాసాయ తేన సమ్ప్రోక్తం శుకో వ్యాసాదవాప్తవాన్ || ౨౦౩ ||

తచ్ఛిష్యైర్బహుభిర్భూమౌ ఖ్యాపితం ద్వాపరే యుగే |
కృష్ణాజ్ఞయా హరిహరః కలౌ ప్రఖ్యాపయద్విభుః || ౨౦౪ ||

ఇదం పఠతి భక్త్యా యః శృణోతి చ సమాహితః |
స్వసిద్ధ్యై ప్రార్థయన్త్యేనం తీర్థక్షేత్రాదిదేవతాః || ౨౦౫ ||

ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాణి నాలం యాని వ్యపోహితుమ్ |
తాని పాపాని నశ్యన్తి సకృదస్య ప్రశంసనాత్ || ౨౦౬ ||

ఋణత్రయవిముక్తస్య శ్రౌతస్మార్తానువర్తినః |
ఋషేస్త్రిమూర్తిరూపస్య ఫలం విన్దేదిదం పఠన్ || ౨౦౭ ||

ఇదం నామసహస్రం యః పఠత్యేతచ్ఛృణోతి చ |
శివలిఙ్గసహస్రస్య స ప్రతిష్ఠాఫలం లభేత్ || ౨౦౮ ||

ఇదం కిరీటీ సఞ్జప్య జయీ పాశుపతాస్త్రభాక్ |
కృష్ణస్య ప్రాణభూతస్సన్ కృష్ణం సారథిమాప్తవాన్ || ౨౦౯ ||

ద్రౌపద్యా దమయన్త్యా చ సావిత్ర్యా చ సుశీలయా |
దురితాని జితాన్యేతజ్జపాదాప్తం చ వాఞ్ఛితమ్ || ౨౧౦ ||

కిమిదం బహునా శంసన్మానవో మోదనిర్భరః |
బ్రహ్మానన్దమవాప్యాన్తే కృష్ణసాయూజ్యమాప్నుయాత్ || ౨౧౧ ||

2nd Page of Krishna Sahasranamam Telugu PDF
Krishna Sahasranamam Telugu
PDF's Related to Krishna Sahasranamam Telugu

Krishna Sahasranamam Telugu PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Krishna Sahasranamam Telugu PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • Atla Thaddi Pooja Vidhanam Telugu

  ఈ పండుగకు ముందురోజు నుంచే అన్ని వస్తువులను, సముదాయాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇక స్త్రీలు తమను తాము అలంకరించుకోవడం కోసం రాత్రినుంచే తమ చేతులకు, కాళ్లకు గోరింటాకు పెట్టుకుంటారు. ఇలా పూసుకోవడం వల్ల కూడా కొన్ని మంచి ఫలితాలు అందుతాయి. తరువాత ఉదయాన్నే లేవగానే రోజువారి కార్యక్రమాలను ముగించుకుని, స్నానం ఆచరించాలి. ఉదయం భోజనం చేసిన తరువాత ఎటువంటి తినుబండారాలను కూడా ముట్టుకోకూడదు. రోజంతా అభోజనంగానే వుండాలి. సాయంత్రం అవగానే...

 • Krishna Sahasranamam (कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम्) Sanskrit

  “कृष्ण सहस्रनाम” एक पवित्र हिन्दू ग्रंथ है जिसमें भगवान श्रीकृष्ण के हजार नामों या गुणों की सूची होती है, जिन्हें उनकी महिमा को व्यक्त करने के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण हिन्दू धर्म में मुख्य देवता माने जाते हैं और महाभारत, जो कि भारतीय महाकाव्य है, में एक...

 • Krishna Sahasranamam (ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்) Tamil

  The “Krishna Sahasranama” is a sacred Hindu text that contains a list of one thousand names or attributes of Lord Krishna, who is considered one of the principal deities in Hinduism. These names describe various aspects of Lord Krishna’s divine personality, qualities, and actions. The Krishna Sahasranama is often chanted...

 • Sri Vishnu Sahasranamam

  The Vishnu Sahasranama has been the subject of numerous commentaries. Adi Shankara wrote a definitive commentary on the sahasranāma in the 8th century which has been particularly influential for many schools of Hinduism even today. Parasara Bhattar, a follower of Ramanuja, wrote a commentary in the 12th century, detailing the...

 • Vishnu Sahasranamam Kannada

  Sree Vishnu Sahasranamam, is a list of 1,000 names (sahasranama) of God Vishnu, one of the main deities in Hinduism and the supreme God in Vaishnavism. It’s also one of the most sacred and popular stotras in Hinduism. You can download the Vishnu Sahasranamam PDF from thee given link at...

 • Vishnu Sahasranamama

  Sree Vishnu Sahasranamam is a list of 1,000 names (sahasranama) of God Vishnu, one of the main deities in Hinduism and the supreme God in Vaishnavism. It’s also one of the most sacred and popular stotras in Hinduism. The Vishnu Sahasranamam as found in the Anushasana Parva of the Mahabharata...