సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram Telugu

సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram Telugu PDF Download

Download PDF of సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram in Telugu from the link available below in the article, Telugu సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram PDF free or read online using the direct link given at the bottom of content.

5 Like this PDF
❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram Telugu

సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram PDF in Telugu read online or download for free from the official website link given at the bottom of this article.

Lord Subramanya also known as Murugan, Skanda, Kumara, and Kartikeya is the elder son of Lord Shiva and Goddess Parvati. He is the brother of Lord Ganesha. Shri Subramanya Ashtakam is also known as Swaminatha Karavalambam is an octet composed by Sri Adi Shankaracharya, praising Lord Subramanya. Shri Subramanya Ashtakam is recited to get rid of all present and past birth sins.

The stotra is an octet composed by Sri Guru Adi Shankaracharya, praising Lord Subrahmanya. Swaminatha Ashtakam has 8 stanzas similar to Astakams and each stanza ends with the sentence Vallisa Nadha Mama Delhi Karavalambam asking Lord Murugan to extend a hand of support and save the devotee.

సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం PDF | Subramanya Ashtothram in Telugu Lyrics

ఓం స్కందాయ నమః
ఓం గుహాయ నమః
ఓం షణ్ముఖాయ నమః
ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం పింగళాయ నమః
ఓం కృత్తికాసూనవే నమః
ఓం శిఖివాహాయ నమః
ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః
ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః (10)

ఓం శక్తిధరాయ నమః
ఓం పిశితాశ ప్రభంజనాయ నమః
ఓం తారకాసుర సంహారిణే నమః
ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః
ఓం మత్తాయ నమః
ఓం ప్రమత్తాయ నమః
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః
ఓం సురసైన్య సురక్షకాయ నమః
ఓం దేవసేనాపతయే నమః
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః (20)

ఓం కృపాళవే నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం ఉమాసుతాయ నమః
ఓం శక్తిధరాయ నమః
ఓం కుమారాయ నమః
ఓం క్రౌంచదారణాయ నమః
ఓం సేనాన్యే నమః
ఓం అగ్నిజన్మనే నమః
ఓం విశాఖాయ నమః
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః (30)

ఓం శివస్వామినే నమః
ఓం గణ స్వామినే నమః
ఓం సర్వస్వామినే నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం అనంతశక్తయే నమః
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
ఓం పార్వతీప్రియనందనాయ నమః
ఓం గంగాసుతాయ నమః
ఓం శరోద్భూతాయ నమః
ఓం ఆహూతాయ నమః (40)

ఓం పావకాత్మజాయ నమః
ఓం జృంభాయ నమః
ఓం ప్రజృంభాయ నమః
ఓం ఉజ్జృంభాయ నమః
ఓం కమలాసన సంస్తుతాయ నమః
ఓం ఏకవర్ణాయ నమః
ఓం ద్వివర్ణాయ నమః
ఓం త్రివర్ణాయ నమః
ఓం సుమనోహరాయ నమః
ఓం చతుర్వర్ణాయ నమః (50)

ఓం పంచవర్ణాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం అహస్పతయే నమః
ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః
ఓం శమీగర్భాయ నమః
ఓం విశ్వరేతసే నమః
ఓం సురారిఘ్నే నమః
ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః
ఓం శుభకరాయ నమః
ఓం పటవే నమః (60)

ఓం వటువేషభృతే నమః
ఓం పూష్ణే నమః
ఓం గభస్తయే నమః
ఓం గహనాయ నమః
ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః
ఓం కళాధరాయ నమః
ఓం మాయాధరాయ నమః
ఓం మహామాయినే నమః
ఓం కైవల్యాయ నమః
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః (70)

ఓం విశ్వయోనయే నమః
ఓం అమేయాత్మనే నమః
ఓం తేజోనిధయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం పరమేష్ఠినే నమః
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః
ఓం వేదగర్భాయ నమః
ఓం విరాట్సుతాయ నమః
ఓం పుళిందకన్యాభర్త్రే నమః
ఓం మహాసారస్వతావృతాయ నమః (80)

ఓం ఆశ్రితాఖిలదాత్రే నమః
ఓం చోరఘ్నాయ నమః
ఓం రోగనాశనాయ నమః
ఓం అనంతమూర్తయే నమః
ఓం ఆనందాయ నమః
ఓం శిఖిండికృత కేతనాయ నమః
ఓం డంభాయ నమః
ఓం పరమడంభాయ నమః
ఓం మహాడంభాయ నమః
ఓం వృషాకపయే నమః (90)

ఓం కారణోపాత్తదేహాయ నమః
ఓం కారణాతీతవిగ్రహాయ నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం ప్రాణాయ నమః
ఓం ప్రాణాయామపరాయణాయ నమః
ఓం విరుద్ధహంత్రే నమః
ఓం వీరఘ్నాయ నమః
ఓం రక్తశ్యామగళాయ నమః
ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః (100)

ఓం గుహాయ నమః
ఓం ప్రీతాయ నమః
ఓం బ్రాహ్మణ్యాయ నమః
ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః
ఓం వంశవృద్ధికరాయ నమః
ఓం వేదాయ నమః
ఓం వేద్యాయ నమః
ఓం అక్షయఫలప్రదాయ నమః (108)

Subramanys Ashtothram Telugu

Download the Subramanya Ashtothram in Telugu PDF | సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం PDF using the link given below.

2nd Page of సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram PDF
సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram

Download link of PDF of సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram

REPORT THISIf the purchase / download link of సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

  • Subramanya Ashtakam Telugu

    Hello, Friends today we are sharing with you Subramanya Ashtakam Telugu PDF to help devotees. If you are searching Subramanya Ashtakam Telugu in PDF format then don’t worry you have arrived at the right website and you can directly download it from the link given at the bottom of this...

  • Subramanya Karavalamba Stotram Telugu

    Subramanya is another name for Lord Murugan, the elder son of Lord Shiva and Goddess Parvati and the brother of Lord Ganesha. Sri Subramanya Ashtakam (also called Swaminatha Karavalambam) is an octet that praises Lord Subramanya. It was composed by Sri Adi Shankaracharya. Shri Subramanya Ashtakam is recited to get...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *