Shree Jagannatha Sahasranama Odia

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Shree Jagannatha Sahasranama Odia

Jagannath Sahasranama is a magical Hindu Vedic Sanskrit hymn dedicated to Lord Jagannath Ji. Lord Jagannath Ji is one of the most worshipped deities in the world who is very kind and blissful.

You can attain ultimate abundance and prosperity by worshipping lord Jagannath. So if you want to keep your family happy and prosperous then you should seek the blessings of Lord Jagannath. You can chant Jagannath Sahasranama to please the Lord Jagannath.

Shree Jagannatha Sahasranama

॥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
॥ ଓଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ ॥

ପ୍ରାର୍ଥନା
ଦେଵଦାନଵଗନ୍ଧର୍ଵୟକ୍ଷଵିଦ୍ୟାଧରୋରଗୈଃ ।
ସେଵ୍ୟମାନଂ ସଦା ଚାରୁକୋଟିସୂର୍ୟସମପ୍ରଭମ୍ ॥ ୧ ॥
ଧ୍ୟାୟେନ୍ନାରାୟଣଂ ଦେଵଂ ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସର୍ଵାଧିନାୟକ ॥ ୨ ॥
ଜୟାଶେଷଜଗଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟପାଦାମ୍ଭୋଜ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୩ ॥

ୟୁଧିଷ୍ଠିର ଉଵାଚ
ୟସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ତୁ ସର୍ଵଂ ୟସ୍ତୁ ଵିଷ୍ଣୁପରାୟଣଃ ।
ୟସ୍ତୁ ଧାତା ଵିଧାତା ଚ ୟଶ୍ଚ ସତ୍ୟଂ ପରୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୧ ॥
ୟସ୍ୟ ମାୟାମୟଂ ଜାଲଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ସଚରାଚରମ୍ ।
ମର୍ତ୍ୟାଂଶ୍ଚ ମୃଗତୃଷ୍ଣାୟାଂ ଭ୍ରାମୟତ୍ୟପି କେଵଲମ୍ ॥ ୨ ॥
ନମାମ୍ୟହଂ ଜଗତପ୍ରୀତ୍ୟା ନାମାନି ଚ ଜଗତ୍ପତିମ୍।
ବୃହତ୍ୟା କଥିତଂ ୟଚ୍ଚ ତନ୍ମେ କଥୟ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ॥ ୩ ॥

ଭୀଷ୍ମ ଉଵାଚ
ୟୁଧିଷ୍ଠିର ମହାବାହୋ କଥୟାମି ଶୃଣୁଷ୍ଵ ମେ ।
ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ନାମାନି ପଵିତ୍ରାଣି ଶୁଭାନି ଚ ॥ ୧ ॥
ମାୟୟା ୟସ୍ୟ ସଂସାରୋ ଵ୍ୟାପୃତଃ ସଚରାଚରଃ ।
ୟସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାଦ୍ବ୍ରହ୍ମାଣଂ ସୃଷ୍ଟ୍ଵା ପାତି ଚ ସର୍ଵଦା ॥ ୨ ॥
ବ୍ରହ୍ମାଦିଦଶଦିକ୍ପାଲାନ୍ ମାୟାଵିମୋହିତାନ୍ ଖଲୁ ।
ୟସ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାଵରୋହଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଖଣ୍ଡଗୋଚରଃ ॥ ୩ ॥
ଦୟା ଵା ମମତା ୟସ୍ୟ ସର୍ଵଭୂତେଷୁ ସର୍ଵଗଃ ।
ସତ୍ୟଧର୍ମଵିଭୂଷସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ସର୍ଵତଃ ॥ ୪ ॥
କଥୟାମି ସହସ୍ରାଣି ନାମାନି ତଵ ଚାନଘ ॥ ୫ ॥

ଅଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।
ଅଥ ଵିନିୟୋଗଃ ।
ଅସ୍ୟ ମାତୃକା ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ, ଵେଦଵ୍ୟାସୋ ଋଷିଃ, ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ,
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥୋ ଦେଵତା, ଭଗଵତଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ
ସହସ୍ରନାମ ପଠନେ ଵିନିୟୋଗଃ ।

ଧ୍ୟାନମ୍
ନୀଲାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖମଧ୍ୟେ ଶତଦଲକମଲେ ରତ୍ନସିଂହାସନସ୍ଥଂ
ସର୍ଵାଲଙ୍କାରୟୁକ୍ତଂ ନଵଘନରୁଚିରଂ ସଂୟୁତଂ ଚାଗ୍ରଜେନ ।
ଭଦ୍ରାୟା ଵାମଭାଗେ ରଥଚରଣୟୁତଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ରଵନ୍ଦ୍ୟଂ
ଵେଦାନାଂ ସାରମୀଶଂ ସ୍ଵଜନପରିଵୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ମରାମି ॥

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ
ଚତୁର୍ଭୁଜୋ ଜଗନ୍ନାଥଃ କଣ୍ଠଶୋଭିତକୌସ୍ତୁଭଃ ।
ପଦ୍ମନାଭୋ ଵେଦଗର୍ଭଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟଵିଲୋଚନଃ ॥ ୧ ॥
ଜଗନ୍ନାଥୋ ଲୋକନାଥୋ ନୀଲାଦ୍ରୀଶଃ ପରୋ ହରିଃ ।
ଦୀନବନ୍ଧୁର୍ଦୟାସିନ୍ଧୁଃ କୃପାଲୁଃ ଜନରକ୍ଷକଃ ॥ ୨ ॥
କମ୍ବୁପାଣିଃ ଚକ୍ରପାଣିଃ ପଦ୍ମନାଭୋ ନରୋତ୍ତମଃ ।
ଜଗତାଂ ପାଲକୋ ଵ୍ୟାପୀ ସର୍ଵଵ୍ୟାପୀ ସୁରେଶ୍ଵରଃ ॥ ୩ ॥
ଲୋକରାଜୋ ଦେଵରାଜଃ ଶକ୍ରୋ ଭୂପଶ୍ଚ ଭୂପତିଃ ।
ନୀଲାଦ୍ରିପତିନାଥଶ୍ଚ ଅନନ୍ତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ॥ ୪ ॥
ତାର୍କ୍ଷ୍ୟୋଧ୍ୟାୟଃ କଲ୍ପତରୁଃ ଵିମଲାପ୍ରୀତିଵର୍ଦ୍ଧନଃ ।
ବଲଭଦ୍ରୋ ଵାସୁଦେଵୋ ମାଧଵୋ ମଧୁସୂଦନଃ ॥ ୫ ॥
ଦୈତ୍ୟାରିଃ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷୋ ଵନମାଲୀ ବଲପ୍ରିୟଃ ।
ବ୍ରହ୍ମା ଵିଷ୍ଣୁଃ ଵୃଷ୍ଣିଵଂଶୋ ମୁରାରିଃ କୃଷ୍ଣକେଶଵଃ ॥ ୬ ॥
ଶ୍ରୀରାମଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦୋ ଗୋଵିନ୍ଦଃ ପରମେଶ୍ଵରଃ ।
ଵିଷ୍ଣୁର୍ଜିଷ୍ଣୁର୍ମହାଵିଷ୍ଣୁଃ ପ୍ରଭଵିଷ୍ଣୁର୍ମହେଶ୍ଵରଃ ॥ ୭ ॥
ଲୋକକର୍ତା ଜଗନ୍ନାଥୋ ମହାକର୍ତା ମହାୟଶାଃ ।
ମହର୍ଷିଃ କପିଲାଚାର୍ୟୋ ଲୋକଚାରୀ ସୁରୋ ହରିଃ ॥ ୮ ॥
ଆତ୍ମା ଚ ଜୀଵପାଲଶ୍ଚ ଶୂରଃ ସଂସାରପାଲକଃ ।
ଏକୋନୈକୋ ମମପ୍ରିୟୋ ବ୍ରହ୍ମଵାଦୀ ମହେଶ୍ଵରଃ ॥ ୯ ॥
ଦ୍ଵିଭୁଜଶ୍ଚ ଚତୁର୍ବାହୁଃ ଶତବାହୁଃ ସହସ୍ରକଃ ।
ପଦ୍ମପତ୍ରଵିଶାଲାକ୍ଷଃ ପଦ୍ମଗର୍ଭଃ ପରୋ ହରିଃ ॥ ୧୦ ॥
ପଦ୍ମହସ୍ତୋ ଦେଵପାଲୋ ଦୈତ୍ୟାରିର୍ଦୈତ୍ୟନାଶନଃ ।
ଚତୁର୍ମୂର୍ତିଶ୍ଚତୁର୍ବାହୁଶ୍ଚତୁରାନନସେଵିତଃ ॥ ୧୧ ॥
ପଦ୍ମହସ୍ତଶ୍ଚକ୍ରପାଣିଃ ଶଙ୍ଖହସ୍ତୋ ଗଦାଧରଃ ।
ମହାଵୈକୁଣ୍ଠଵାସୀ ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରୀତିକରଃ ସଦା ॥ ୧୨ ॥
ଵିଶ୍ଵନାଥଃ ପ୍ରୀତିଦଶ୍ଚ ସର୍ଵଦେଵପ୍ରିୟଂକରଃ ।
ଵିଶ୍ଵଵ୍ୟାପୀ ଦାରୁରୂପଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟଵିଲୋଚନଃ ॥ ୧୩ ॥
ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗୋପଲବ୍ଧିଶ୍ଚ ତୁଲସୀପ୍ରୀତିଵର୍ଦ୍ଧନଃ ।
ଜଗଦୀଶଃ ଶ୍ରୀନିଵାସଃ ଶ୍ରୀପତିଃ ଶ୍ରୀଗଦାଗ୍ରଜଃ ॥ ୧୪ ॥
ସରସ୍ଵତୀମୂଲାଧାରଃ ଶ୍ରୀଵତ୍ସଃ ଶ୍ରୀଦୟାନିଧିଃ ।
ପ୍ରଜାପତିଃ ଭୃଗୁପତିର୍ଭାର୍ଗଵୋ ନୀଲସୁନ୍ଦରଃ ॥ ୧୫ ॥
ୟୋଗମାୟାଗୁଣାରୂପୋ ଜଗଦ୍ୟୋନୀଶ୍ଵରୋ ହରିଃ ।
ଆଦିତ୍ୟଃ ପ୍ରଲୟୋଦ୍ଧାରୀ ଆଦୌ ସଂସାରପାଲକଃ ॥ ୧୬ ॥
କୃପାଵିଷ୍ଟଃ ପଦ୍ମପାଣିରମୂର୍ତିର୍ଜଗଦାଶ୍ରୟଃ ।
ପଦ୍ମନାଭୋ ନିରାକାରଃ ନିର୍ଲିପ୍ତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ॥ ୧୭ ॥
କୃପାକରଃ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀକରଃ ଶଙ୍ଖଶୋଭିତଃ ।
ସମୁଦ୍ରକୋଟିଗମ୍ଭୀରୋ ଦେଵତାପ୍ରୀତିଦଃ ସଦା ॥ ୧୮ ॥
ସୁରପତିର୍ଭୂତପତିର୍ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପୁରନ୍ଦରଃ ।
ଆକାଶଵାୟୁମୂର୍ତିଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତିର୍ଜଲେସ୍ଥିତଃ ॥ ୧୯ ॥
ବ୍ରହ୍ମା ଵିଷ୍ଣୁର୍ଦୃଷ୍ଟିପାଲଃ ପରମୋଽମୃତଦାୟକଃ ।
ପରମାନନ୍ଦସମ୍ପୂର୍ଣଃ ପୁଣ୍ୟଦେଵଃ ପରାୟଣଃ ॥ ୨୦ ॥
ଧନୀ ଚ ଧନଦାତା ଚ ଧନଗର୍ଭୋ ମହେଶ୍ଵରଃ ।
ପାଶପାଣିଃ ସର୍ଵଜୀଵଃ ସର୍ଵସଂସାରରକ୍ଷକଃ ॥ ୨୧ ॥
ଦେଵକର୍ତା ବ୍ରହ୍ମକର୍ତା ଵଷିଷ୍ଠୋ ବ୍ରହ୍ମପାଲକଃ ।
ଜଗତ୍ପତିଃ ସୁରାଚାର୍ୟୋ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ॥ ୨୨ ॥
ମହାମୂର୍ତିର୍ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତିର୍ମହାବୁଦ୍ଧିଃ ପରାକ୍ରମଃ ।
ସର୍ଵବୀଜାର୍ଥଚାରୀ ଚ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଵେଦପତିଃ ସଦା ॥ ୨୩ ॥
ସର୍ଵଜୀଵସ୍ୟ ଜୀଵଶ୍ଚ ଗୋପତିର୍ମରୁତାଂ ପତିଃ ।
ମନୋବୁଦ୍ଧିରହଂକାରକାମାଦିକ୍ରୋଧନାଶନଃ ॥ ୨୪ ॥
କାମଦେଵଃ କାମପାଲଃ କାମାଙ୍ଗଃ କାମଵଲ୍ଲଭଃ ।
ଶତ୍ରୁନାଶୀ କୃପାସିନ୍ଧୁଃ କୃପାଲୁଃ ପରମେଶ୍ଵରଃ ॥ ୨୫ ॥
ଦେଵତ୍ରାତା ଦେଵମାତା ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁଃ ପିତା ସଖା ।
ବାଲଵୃଦ୍ଧସ୍ତନୂରୂପୋ ଵିଶ୍ଵକର୍ମା ବଲୋଽବଲଃ ॥ ୨୬ ॥
ଅନେକମୂର୍ତିଃ ସତତଂ ସତ୍ୟଵାଦୀ ସତାଂଗତିଃ ।
ଲୋକବ୍ରହ୍ମ ବୃହଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥୂଲବ୍ରହ୍ମ ସୁରେଶ୍ଵରଃ ॥ ୨୭ ॥
ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପୀ ସଦାଚାରୀ ସର୍ଵଭୂତଶ୍ଚ ଭୂପତିଃ ।
ଦୁର୍ଗପାଲଃ କ୍ଷେତ୍ରନାଥୋ ରତୀଶୋ ରତିନାୟକଃ ॥ ୨୮ ॥
ବଲୀ ଵିଶ୍ଵବଲାଚାରୀ ବଲଦୋ ବଲି-ଵାମନଃ ।
ଦରହ୍ରାସଃ ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରଃ ପରମଃ ପରପାଲକଃ ॥ ୨୯ ॥
ଅକାରାଦିମକାରାନ୍ତୋ ମଧ୍ୟୋକାରଃ ସ୍ଵରୂପଧୃକ୍ ।
ସ୍ତୁତିସ୍ଥାୟୀ ସୋମପାଶ୍ଚ ସ୍ଵାହାକାରଃ ସ୍ଵଧାକରଃ ॥ ୩୦ ॥
ମତ୍ସ୍ୟଃ କୂର୍ମୋ ଵରାହଶ୍ଚ ନରସିଂହଶ୍ଚ ଵାମନଃ ।
ପରଶୁରାମୋ ମହାଵୀର୍ୟୋ ରାମୋ ଦଶରଥାତ୍ମଜଃ ॥ ୩୧ ॥
ଦେଵକୀନନ୍ଦନଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ନୃହରିଃ ନରପାଲକଃ ।
ଵନମାଲୀ ଦେହଧାରୀ ପଦ୍ମମାଲୀ ଵିଭୂଷଣଃ ॥ ୩୨ ॥
ମଲ୍ଲୀକାମାଲଧାରୀ ଚ ଜାତୀୟୂଥିପ୍ରିୟଃ ସଦା ।
ବୃହତ୍ପିତା ମହାପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟଃ ॥ ୩୩ ॥
କଲ୍ପରାଜଃ ଖଗପତିର୍ଦେଵେଶୋ ଦେଵଵଲ୍ଲଭଃ ।
ପରମାତ୍ମା ବଲୋ ରାଜ୍ଞାଂ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲଃ ॥ ୩୪ ॥
ସର୍ଵବଲୋ ଦେହଧାରୀ ରାଜ୍ଞାଂ ଚ ବଲଦାୟକଃ ।
ନାନାପକ୍ଷିପତଙ୍ଗାନାଂ ପାଵନଃ ପରିପାଲକଃ ॥ ୩୫ ॥
ଵୃନ୍ଦାଵନଵିହାରୀ ଚ ନିତ୍ୟସ୍ଥଲଵିହାରକଃ ।
କ୍ଷେତ୍ରପାଲୋ ମାନଵଶ୍ଚ ଭୁଵନୋ ଭଵପାଲକଃ ॥ ୩୬ ॥
ସତ୍ତ୍ଵଂ ରଜସ୍ତମୋବୁଦ୍ଧିରହଙ୍କାରପରୋଽପି ଚ ।
ଆକାଶଂଗଃ ରଵିଃ ସୋମୋ ଧରିତ୍ରୀଧରଣୀଧରଃ ॥ ୩୭ ॥
ନିଶ୍ଚିନ୍ତୋ ୟୋଗନିଦ୍ରଶ୍ଚ କୃପାଲୁଃ ଦେହଧାରକଃ ।
ସହସ୍ରଶୀର୍ଷା ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁର୍ନିତ୍ୟୋ ଜିଷ୍ଣୁର୍ନିରାଲୟଃ ॥ ୩୮ ॥
କର୍ତା ହର୍ତା ଚ ଧାତା ଚ ସତ୍ୟଦୀକ୍ଷାଦିପାଲକଃ ।
କମଲାକ୍ଷଃ ସ୍ଵୟମ୍ଭୂତଃ କୃଷ୍ଣଵର୍ଣୋ ଵନପ୍ରିୟଃ ॥ ୩୯ ॥
କଲ୍ପଦ୍ରୁମଃ ପାଦପାରିଃ କଲ୍ପକାରୀ ସ୍ଵୟଂ ହରିଃ ।
ଦେଵାନାଂ ଚ ଗୁରୁଃ ସର୍ଵଦେଵରୂପୋ ନମସ୍କୃତଃ ॥ ୪୦ ॥
ନିଗମାଗମଚାରୀ ଚ କୃଷ୍ଣଗମ୍ୟଃ ସ୍ଵୟଂୟଶଃ ।
ନାରାୟଣୋ ନରାଣାଂ ଚ ଲୋକାନାଂ ପ୍ରଭୁରୁତ୍ତମଃ ॥ ୪୧ ॥
ଜୀଵାନାଂ ପରମାତ୍ମା ଚ ଜଗଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟଃ ପରୋ ୟମଃ ।
ଭୂତାଵାସୋ ପରୋକ୍ଷଶ୍ଚ ସର୍ଵଵାସୀ ଚରାଶ୍ରୟଃ ॥ ୪୨ ॥
ଭାଗୀରଥୀ ମନୋବୁଦ୍ଧିର୍ଭଵମୃତ୍ୟୁଃ ପରିସ୍ଥିତଃ ।
ସଂସାରପ୍ରଣୟୀ ପ୍ରୀତଃ ସଂସାରରକ୍ଷକଃ ସଦା ॥ ୪୩ ॥
ନାନାଵର୍ଣଧରୋ ଦେଵୋ ନାନାପୁଷ୍ପଵିଭୂଷଣଃ ।
ନନ୍ଦଧ୍ଵଜୋ ବ୍ରହ୍ମରୂପୋ ଗିରିଵାସୀ ଗଣାଧିପଃ ॥ ୪୪ ॥
ମାୟାଧରୋ ଵର୍ଣଧାରୀ ୟୋଗୀଶଃ ଶ୍ରୀଧରୋ ହରିଃ ।
ମହାଜ୍ୟୋତିର୍ମହାଵୀର୍ୟୋ ବଲଵାଂଶ୍ଚ ବଲୋଦ୍ଭଵଃ ॥ ୪୫ ॥
ଭୂତକୃତ୍ ଭଵନୋ ଦେଵୋ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସୁରାଧିପଃ ।
ସରସ୍ଵତୀ ସୁରାଚାର୍ୟଃ ସୁରଦେଵଃ ସୁରେଶ୍ଵରଃ ॥ ୪୬ ॥
ଅଷ୍ଟମୂର୍ତିଧରୋ ରୁଦ୍ର ଇଚ୍ଛାମୂର୍ତିଃ ପରାକ୍ରମଃ ।
ମହାନାଗପତିଶ୍ଚୈଵ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ତପଶ୍ଚରଃ ॥ ୪୭ ॥
ଦିନପୋ ଦୀନପାଲଶ୍ଚ ଦିଵ୍ୟସିଂହୋ ଦିଵାକରଃ ।
ଅନଭୋକ୍ତା ସଭୋକ୍ତା ଚ ହଵିର୍ଭୋକ୍ତା ପରୋଽପରଃ ॥ ୪୮ ॥
ମନ୍ତ୍ରଦୋ ଜ୍ଞାନଦାତା ଚ ସର୍ଵଦାତା ପରୋ ହରିଃ ।
ପରର୍ଦ୍ଧିଃ ପରଧର୍ମା ଚ ସର୍ଵଧର୍ମନମସ୍କୃତଃ ॥ ୪୯ ॥
କ୍ଷମାଦଶ୍ଚ ଦୟାଦଶ୍ଚ ସତ୍ୟଦଃ ସତ୍ୟପାଲକଃ ।
କଂସାରିଃ କେଶିନାଶୀ ଚ ନାଶନୋ ଦୁଷ୍ଟନାଶନଃ ॥ ୫୦ ॥
ପାଣ୍ଡଵପ୍ରୀତିଦଶ୍ଚୈଵ ପରମଃ ପରପାଲକଃ ।
ଜଗଦ୍ଧାତା ଜଗତ୍କର୍ତା ଗୋପଗୋଵତ୍ସପାଲକଃ ॥ ୫୧ ॥
ସନାତନୋ ମହାବ୍ରହ୍ମ ଫଲଦଃ କର୍ମଚାରିଣାମ୍ ।
ପରମଃ ପରମାନନ୍ଦଃ ପରର୍ଦ୍ଧିଃ ପରମେଶ୍ଵରଃ ॥ ୫୨ ॥
ଶରଣଃ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରପରିଗ୍ରହଃ ।
ଧର୍ମକୀର୍ତିର୍ମହାଧର୍ମୋ ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମବାନ୍ଧଵଃ ॥ ୫୩ ॥
ମନଃକର୍ତା ମହାବୁଦ୍ଧିର୍ମହାମହିମଦାୟକଃ ।
ଭୂର୍ଭୁଵଃ ସ୍ଵୋ ମହାମୂର୍ତିଃ ଭୀମୋ ଭୀମପରାକ୍ରମଃ ॥ ୫୪ ॥
ପଥ୍ୟଭୂତାତ୍ମକୋ ଦେଵଃ ପଥ୍ୟମୂର୍ତିଃ ପରାତ୍ପରଃ ।
ଵିଶ୍ଵାକାରୋ ଵିଶ୍ଵଗର୍ଭଃ ସୁରାମନ୍ଦୋ ସୁରେଶ୍ଵରଃ ॥ ୫୫ ॥
ଭୁଵନେଶଃ ସର୍ଵଵ୍ୟାପୀ ଭଵେଶଃ ଭଵପାଲକଃ ।
ଦର୍ଶନୀୟଶ୍ଚତୁର୍ଵେଦଃ ଶୁଭାଙ୍ଗୋ ଲୋକଦର୍ଶନଃ ॥ ୫୬ ॥
ଶ୍ୟାମଲଃ ଶାନ୍ତମୂର୍ତିଶ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତଶ୍ଚତୁରୋତ୍ତମଃ ।
ସାମପ୍ରୀତିଶ୍ଚ ଋକ୍ ପ୍ରୀତିର୍ୟଜୁଷୋଽଥର୍ଵଣପ୍ରିୟଃ ॥ ୫୭ ॥
ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚତୁମୂର୍ତିଶ୍ଚତୁର୍ବାହୁଶ୍ଚତୁର୍ଗତିଃ ।
ମହାଜ୍ୟୋତିର୍ମହାମୂର୍ତିର୍ମହାଧାମା ମହେଶ୍ଵରଃ ॥ ୫୮ ॥
ଅଗସ୍ତିର୍ଵରଦାତା ଚ ସର୍ଵଦେଵପିତାମହଃ ।
ପ୍ରହ୍ଲାଦସ୍ୟ ପ୍ରୀତିକରୋ ଧ୍ରୁଵାଭିମାନତାରକଃ ॥ ୫୯ ॥
ମଣ୍ଡିତଃ ସୁତନୁର୍ଦାତା ସାଧୁଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟକଃ ।
ଓଂକାରଶ୍ଚ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଓଂ ନିରାଲଂବନୋ ହରିଃ ॥ ୬୦ ॥
ସଦ୍ଗତିଃ ପରମୋ ହଂସୋ ଜୀଵାତ୍ମା ଜନନାୟକଃ ।
ମନଶ୍ଚିନ୍ତ୍ୟଶ୍ଚିତ୍ତହାରୀ ମନୋଜ୍ଞଶ୍ଚାପଧାରକଃ ॥ ୬୧ ॥
ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମଜାତୀନାମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ଗତିଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ତ୍ରିପାଦାଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ଵସମ୍ଭୂତୋ ଵିରାଟ୍ ଚୈଵ ସୁରେଶ୍ଵରଃ ॥ ୬୨ ॥
ପରାତ୍ପରଃ ପରଃ ପାଦଃ ପଦ୍ମସ୍ଥଃ କମଲାସନଃ ।
ନାନାସନ୍ଦେହଵିଷୟସ୍ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନାଭିନିଵୃତଃ ॥ ୬୩ ॥
ସର୍ଵଜ୍ଞଶ୍ଚ ଜଗଦ୍ବନ୍ଧୁର୍ମନୋଜଜ୍ଞାତକାରକଃ ।
ମୁଖସଂଭୂତଵିପ୍ରସ୍ତୁ ଵାହସମ୍ଭୂତରାଜକଃ ॥ ୬୪ ॥
ଊରୋଵୈଶ୍ୟଃ ପଦୋଭୂତଃ ଶୂଦ୍ରୋ ନିତ୍ୟୋପନିତ୍ୟକଃ ।
ଜ୍ଞାନୀ ମାନୀ ଵର୍ଣଦଶ୍ଚ ସର୍ଵଦଃ ସର୍ଵଭୂଷିତଃ ॥ ୬୫ ॥
ଅନାଦିଵର୍ଣସନ୍ଦେହୋ ନାନାକର୍ମୋପରିସ୍ଥିତଃ ।
ଶୁଦ୍ଧାଦିଧର୍ମସନ୍ଦେହୋ ବ୍ରହ୍ମଦେହଃ ସ୍ମିତାନନଃ ॥ ୬୬ ॥
ଶଂବରାରିର୍ଵେଦପତିଃ ସୁକୃତଃ ସତ୍ତ୍ଵଵର୍ଦ୍ଧନଃ ।
ସକଲଂ ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ସର୍ଵଦାତା ଜଗନ୍ମୟଃ ॥ ୬୭ ॥
ସର୍ଵଭୂତହିତୈଷୀ ଚ ସର୍ଵପ୍ରାଣିହିତେ ରତଃ ।
ସର୍ଵଦା ଦେହଧାରୀ ଚ ବଟକୋ ବଟୁଗଃ ସଦା ॥ ୬୮ ॥
ସର୍ଵକର୍ମଵିଧାତା ଚ ଜ୍ଞାନଦଃ କରୁଣାତ୍ମକଃ ।
ପୁଣ୍ୟସମ୍ପତ୍ତିଦାତା ଚ କର୍ତା ହର୍ତା ତଥୈଵ ଚ ॥ ୬୯ ॥
ସଦା ନୀଲାଦ୍ରିଵାସୀ ଚ ନତାସ୍ୟଶ୍ଚ ପୁରନ୍ଦରଃ ।
ନରୋ ନାରାୟଣୋ ଦେଵୋ ନିର୍ମଲୋ ନିରୁପଦ୍ରଵଃ ॥ ୭୦ ॥
ବ୍ରହ୍ମାଶମ୍ଭୁଃ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠଃ କମ୍ବୁପାଣିର୍ବଲୋଽର୍ଜୁନଃ ।
ଜଗଦ୍ଧାତା ଚିରାୟୁଶ୍ଚ ଗୋଵିନ୍ଦୋ ଗୋପଵଲ୍ଲଭଃ ॥ ୭୧ ॥
ଦେଵୋ ଦେଵୋ ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହାରାଜୋ ମହାଗତିଃ ।
ଅନନ୍ତୋ ଭୂତନାଥଶ୍ଚ ଅନନ୍ତଭୂତସମ୍ଭଵଃ ॥ ୭୨ ॥
ସମୁଦ୍ରପର୍ଵତାନାଂ ଚ ଗନ୍ଧର୍ଵାଣାଂ ତଥାଽଽଶ୍ରୟଃ ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋ ଦେଵକୀପୁତ୍ରୋ ମୁରାରିର୍ଵେଣୁହସ୍ତକଃ ॥ ୭୩ ॥
ଜଗତ୍ସ୍ଥାୟୀ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପୀ ସର୍ଵସଂସାରଭୂତିଦଃ ।
ରତ୍ନଗର୍ଭୋ ରତ୍ନହସ୍ତୋ ରତ୍ନାକରସୁତାପତିଃ ॥ ୭୪ ॥
କନ୍ଦର୍ପରକ୍ଷାକାରୀ ଚ କାମଦେଵପିତାମହଃ ।
କୋଟିଭାସ୍କରସଂଜ୍ୟୋତିଃ କୋଟିଚନ୍ଦ୍ରସୁଶୀତଲଃ ॥ ୭୫ ॥
କୋଟିକନ୍ଦର୍ପଲାଵଣ୍ୟଃ କାମମୂର୍ତିର୍ବୃହତ୍ତପଃ ।
ମଥୁରାପୁରଵାସୀ ଚ ଦ୍ଵାରିକୋ ଦ୍ଵାରିକାପତିଃ ॥ ୭୬ ॥
ଵସନ୍ତଋତୁନାଥଶ୍ଚ ମାଧଵଃ ପ୍ରୀତିଦଃ ସଦା ।
ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁର୍ଘନଶ୍ୟାମୋ ଘନାଘନସମଦ୍ୟୁତିଃ ॥ ୭୭ ॥
ଅନନ୍ତକଲ୍ପଵାସୀ ଚ କଲ୍ପସାକ୍ଷୀ ଚ କଲ୍ପକୃତ୍ ।
ସତ୍ୟନାଥଃ ସତ୍ୟଚାରୀ ସତ୍ୟଵାଦୀ ସଦାସ୍ଥିତଃ ॥ ୭୮ ॥
ଚତୁର୍ମୂର୍ତିଶ୍ଚତୁର୍ବାହୁଶ୍ଚତୁର୍ୟୁଗପତିର୍ଭଵଃ ।
ରାମକୃଷ୍ଣୋ ୟୁଗାନ୍ତଶ୍ଚ ବଲଭଦ୍ରୋ ବଲୋ ବଲୀ ॥ ୭୯ ॥
ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣୋ ଦେଵଃ ଶାଲଗ୍ରାମଶିଲାପ୍ରଭୁଃ ।
ପ୍ରାଣୋଽପାନଃ ସମାନଶ୍ଚୋଦାନଵ୍ୟାନୌ ତଥୈଵ ଚ ॥ ୮୦
ପଞ୍ଚାତ୍ମା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ଵଂ ଚ ଶରଣାଗତପାଲକଃ ।
ୟତ୍କିଂଚିତ୍ ଦୃଶ୍ୟତେ ଲୋକେ ତତ୍ସର୍ଵଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରଃ ॥ ୮୧ ॥

ଜଗଦୀଶୋ ମହଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ।
ଜଗଦୀଶୋ ମହଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ।
ଜଗଦୀଶୋ ମହଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ।

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ଅଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥସହସ୍ରନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍ ।
ଏଵଂ ନାମସହସ୍ରେଣ ସ୍ତଵୋଽୟଂ ପଠ୍ୟତେ ୟଦି ।
ପାଠଂ ପାଠୟତେ ୟସ୍ତୁ ଶୃଣୁୟାଦପି ମାନଵଃ ॥ ୧ ॥
ସହସ୍ରାଣାଂ ଶତେନୈଵ ୟଜ୍ଞେନ ପରିପୂଜ୍ୟତେ ।
ୟତ୍ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ଵତୀର୍ଥେଷୁ ଵେଦେଷୁ ଚ ଵିଶେଷତଃ ॥ ୨ ॥
ତତ୍ପୁଣ୍ୟଂ କୋଟିଗୁଣିତଂ ଅଚିରାଲ୍ଲଭତେ ନରଃ ।
ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ନାମାନି ପୁଣ୍ୟାନି ସଫଲାନି ଚ ॥ ୩ ॥
ଵିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲଭତେ ଵିଦ୍ୟାଂ ୟୋଗାର୍ଥୀ ୟୋଗମାପ୍ନୁୟାତ୍ ।
କନ୍ୟାର୍ଥୀ ଲଭତେ କନ୍ୟାଂ ଜୟାର୍ଥୀ ଲଭତେ ଜୟମ୍ ॥ ୪ ॥
କାମାର୍ଥୀ ଲଭତେ କାମଂ ପୁତ୍ରାର୍ଥୀ ଲଭତେ ସୁତମ୍ ।
କ୍ଷତ୍ରିୟାଣାଂ ପ୍ରୟୋଗେଣ ସଂଗ୍ରାମେ ଜୟଦଃ ସଦା ॥ ୫ ॥
ଵୈଶ୍ୟାନାଂ ସର୍ଵଧର୍ମଃ ସ୍ୟାଚ୍ଛୂଦ୍ରାଣାଂ ସୁଖମେଧତେ ।
ସାଧୂନାଂ ପଠତୋ ନିତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନଦଃ ଫଲଦସ୍ତଥା ॥ ୬ ॥
ନାଽପଵାଦଂ ନ ଦୁଃଖଂ ଚ କଦା ଚ ଲଭତେ ନରଃ ।
ସର୍ଵସୌଖ୍ୟଂ ଫଲଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଚିରଂଜୀଵୀ ଭଵେନ୍ନରଃ ॥ ୭ ॥
ଶୃଣୁ ରାଜନ୍ ମହାବାହୋ ମହିମାନଂ ଜଗତ୍ପତେଃ ।
ୟସ୍ୟ ସ୍ମରଣମାତ୍ରେଣ ସର୍ଵପାପୈଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୮ ॥
ଜଗନ୍ନାଥଂ ଲୋକନାଥଂ ପଠତେ ୟଃ ସଦା ଶୁଚିଃ ।
କଲିକାଲୋଦ୍ଭଵଂ ପାପଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ତସ୍ୟ ନଶ୍ୟତି ॥ ୯ ॥
ଇତି ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମପୁରାଣେ ଭୀଷ୍ମ-ୟୁଧିଷ୍ଠିର-ସଂଵାଦେ
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

You can download Shree Jagannath Sahasranama in Odia PDF by clicking on the following download button.

2nd Page of Shree Jagannatha Sahasranama PDF
Shree Jagannatha Sahasranama

Shree Jagannatha Sahasranama PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Shree Jagannatha Sahasranama PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

2 thoughts on “Shree Jagannatha Sahasranama

 1. Hare krishna hare krishna
  Krishna Krishna hare hare…
  Hare Ram hare Ram..
  Ram Ram hare hare…

 2. Jay Jagannath…
  Nilachala nibasay nityaya parmatmane…
  Balabhadra subhadra vyam
  Jagannathayete namah…

Comments are closed.