Nitya Karma Puja Prakash Gujarati PDF

Nitya Karma Puja Prakash Gujarati PDF download free from the direct link given below in the page.

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Nitya Karma Puja Prakash Gujarati

પ્રકરણ અંતર્ગત સ્વસ્તિવાચન, ગણેશ-પૂજન, વરુણકળશ-પૂજન, પુછ્યાહવાચન, નવગ્રહ-પૂજન, ષોડશમાતૃકા, સપ્તકૃત્તમાતૃકા, ચતુષ્ટિયોગિની તથા વાસ્તુપૂજનનો પણ સંગ્રહ થયો છે. આ સાથે પંચદેવ, શિવ, પાર્થિવેશ્વર, શાલિગ્રામ તથા મહાલક્ષ્મી-દીપમાલિકા આદિનાં પૂજા-વિધાન પણ પ્રસ્તુત કરાયાં છે. પ્રત્યેક મનુષ્યના ચોવીસ કલાકમાં ૨૧,૬૦૦ શ્વાસ ચાલે છે. માટે પ્રતિશ્વાસે ભગવન્નામ-સ્મરણ થવું જ જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં અજપાજપની એક સરળ પ્રક્રિયા છે, જે આમાં પણ આપવામાં આવી છે. પુસ્તકના અંતે વિભિન્ન દેવોની પૂજામાં વિષ્ઠિત અને નિષિદ્ધ પત્ર-પુષ્પોનું વિવેચન પદ્મ થયું છે, જે આરાધકો માટે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે,

આ પુસ્તકનું લેખન-કાર્ય પરમાચાર્ય શ્રીયુત પં. શ્રીરામભવનજી મિલે પ્રારંભ કર્યું. વચ્ચે જ તેમને કાશી-લાભ પ્રાપ્ત થવાના કારણે શેષ ભાગનું લેખન તેમના સુપુત્ર શ્રીલાલબિહારીજી સ્મિથે સંપન્ન કર્યું. હિન્દી આવૃત્તિનો સંપૂર્ણ ગુજરાતી અનુવાદ અમદાવાદના શ્રીમહેન્દ્રભાઈ હરજીવનદાસ જાનીએ કરી આપ્યો છે, જે પ્રંશસનીય છે. ગુજરાતી સાધકોને ગમશે જ. આશા છે કે આ ‘નિત્યકર્મ-જાપ્રકાશ સાધકો માટે અત્યાધિક ઉપયોગી અને લાભકારી નીવડશે.

Nitya Karma Puja Prakash Gujarati

सम्पन्नता, रुग्णता – स्वस्थता और बुद्धिमत्ता – अबुद्धिमत्ता आदि वैभिन्न्य स्पष्ट रूपसे दिखायी पड़ता है। पर यह वैभिन्न्य दृष्ट- कारणोंसे ही होना आवश्यक नहीं, कारण कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं, कि एक माता-पिताके एक साथ जन्मे युग्म बालकोंकी शिक्षा-दीक्षा, लालन-पालन आदि समान होनेपर भी व्यक्तिगत रूपसे उनकी परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं, जैसे कोई रुग्ण, कोई स्वस्थ, कोई दरिद्र तो कोई सम्पन्न, कोई अंगहीन तो कोई सर्वांग-सुन्दर इत्यादि। इन बातों से यह स्पष्ट है कि जन्मान्तरीय धर्माधर्मरूप अदृष्ट भी इन भोगोंका कारण है। अतः मानव-जन्म लेकर अपने कर्तव्यके पालन और स्व-धर्माचरणके प्रति प्रत्येक व्यक्तिको अत्यधिक सावधान होना चाहिये।

You can download the Nitya Karma Puja Prakash Gujarati PDF using the link given below.

2nd Page of Nitya Karma Puja Prakash Gujarati PDF
Nitya Karma Puja Prakash Gujarati

Nitya Karma Puja Prakash Gujarati PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Nitya Karma Puja Prakash Gujarati PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • Apamarjana Stotram in

  Here, you can easily access the Apamarjana Stotram in English, allowing you to understand the meaning and significance of each verse. Our precise translation ensures that you grasp the essence of the prayer, enabling you to recite it with devotion and understanding. Whether you seek spiritual purification, protection, or relief...

 • Gowri Devi Ashtothram Telugu

  Gowri Devi Ashtothram, also known as the Ashtottara Shatanamavali, is a sacred Hindu prayer consisting of 108 names or epithets dedicated to Goddess Gowri. This prayer is chanted by devotees to invoke the blessings and grace of Goddess Gowri, who is considered a manifestation of Parvati, the divine consort of...

 • List of Awards and Honours 2020

  Awards and Honours is one of the most important topics of current affairs for Sarkari Exams like SSC, Banking, Railway, UPSC, State PCS, and other competitive exams. Here is the list of Awards and Honours 2020 which can be download in PDF format using the link given below.   S. No....

 • Sai Baba Aarti Evening

  Sai Baba is revered as one of the greatest saints ever seen in India, endowed with unprecedented powers and worshipped as a God incarnate. This mysterious being, who arrived unannounced in Shirdi as a youth and remained there throughout his long life, transformed the lives of those who met him...

 • Sai Baba Ashtothram

  Hello, Friends today we are sharing with you Sai Baba Ashtothram PDF to help devotees. If you are searching Sai Baba Ashtothram in PDF format then don’t worry you have arrived at the right website and you can directly download it from the link given at the bottom of this...

 • Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram Telugu

  In this article, we have provided Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram PDF in Telugu and also you can read it in English. We all know that the lord Venkateshwara is another birth of God Vishnu ji. If we know some other names of Sri Venkateshwara so here is the list,...

 • Sri Vishnu Sahasranamam

  The Vishnu Sahasranama has been the subject of numerous commentaries. Adi Shankara wrote a definitive commentary on the sahasranāma in the 8th century which has been particularly influential for many schools of Hinduism even today. Parasara Bhattar, a follower of Ramanuja, wrote a commentary in the 12th century, detailing the...

 • Vishnu Sahasranamam Kannada

  Sree Vishnu Sahasranamam, is a list of 1,000 names (sahasranama) of God Vishnu, one of the main deities in Hinduism and the supreme God in Vaishnavism. It’s also one of the most sacred and popular stotras in Hinduism. You can download the Vishnu Sahasranamam PDF from thee given link at...

 • Vishnu Sahasranamama

  Sree Vishnu Sahasranamam is a list of 1,000 names (sahasranama) of God Vishnu, one of the main deities in Hinduism and the supreme God in Vaishnavism. It’s also one of the most sacred and popular stotras in Hinduism. The Vishnu Sahasranamam as found in the Anushasana Parva of the Mahabharata...