ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர – Krishna Ashtothram Tamil PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர – Krishna Ashtothram Tamil

Krishna is one of the many names of Lord Vishnu, and Sri Krishan is considered to be an incarnation of Lord Vishnu.There are about 108 names of Lord Krishna and popular ones are, Govind, Devakinandan, Mohan, Gopal, Shyam, Ghanshyam, Hari, Baanke Bihari and Girdhari.

ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர – Krishna Ashtothram in Tamil

1. ஓம் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாய நமஹ

2. ஓம் கமலநாதாய நமஹ

3. ஓம் வாஸுதேவாய நமஹ

4. ஓம் ஹநாதனாய நமஹ

5. ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய நமஹ

6. ஓம் புண்யாய நமஹ

7. ஓம் லீலாமானுஷ – விக்ரஹாய நமஹ

8. ஓம் ஸ்ரீ வத்ஸ – கௌஸ்துபதராய நமஹ

9. ஓம் யசோதா வத்ஸலாய நமஹ

10. ஓம் ஹரயே நமஹ

11. ஓம் சதுர்ப்புஜாத்த சக்ராஸி கதா ஸங்காத்யுதாயுதாய நமஹ

12.ஓம் தேவகீ நந்தனாய நமஹ

13. ஓம் ஸ்ரீஸாய நமஹ

14. ஓம் நந்தகோப – ப்ரியாத்மஜாய நமஹ

15. ஓம் யமுனாவேக – ஸம்ஹாரிணே நமஹ

16. ஓம் பலபத்ர – ப்ரியானுஜாய நமஹ

17.ஓம் பூதனாஜீவிதஹராய நமஹ

18. ஓம் ஸகடாஸீஷர – பஞ்ஜனாய நமஹ

19.ஓம் நந்தவ்ரஜ – ஜனாநந்தினே நமஹ

20. ஓம் ஸச்சிதானந்த விக்ரஹாய நமஹ

21.ஓம் நவநீத விலிப்தாங்காய நமஹ

22. ஓம் நவநீத ஹாரகாய நமஹ

23. ஓம் நவநீத- நடாய நமஹ

24. ஓம் நவநீத – நவாஹாராய நமஹ

25. ஓம் முசுகுந்த ப்ரஸாதகாய நமஹ

26. ஓம் ஷோடஸஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஸாய நமஹ

27. ஓம் த்ரீ பங்கீ – மதுராக்ருதயே நமஹ

28. ஓம் ஸுகவாகம்ருதாப் தீந்தவே நமஹ

29. ஓம் கோவிந்தாய நமஹ

30. ஓம் யோகினாம்பதயே நமஹ

31. ஓம் வத்ஸவாடசராய நமஹ

32.ஓம் அனந்தாய நமஹ

33. ஓம் தேனுகாஸுர மர்த்தனாய நமஹ

34. ஓம் த்ருணிக்குத தருணாவர்த்தாய நமஹ

35. ஓம் யமலார்ஜீன – பஞ்ஜனாய நமஹ

36. ஓம் உத்தாலதாலபேத்ர நமஹ

37.ஓம் தமால – ஸ்யாமலாக்ருதயே நமஹ

38. ஓம் கோப கோபீஸ்வராய நமஹ

39.ஓம் யோகினே நமஹ

40.ஓம் கோடிஸூர்ய – ஸமப்ரபாய நமஹ

41.ஓம் இலாபதயே நமஹ

42. ஓம் பரஸ்யை ஜ்யோதிஷே நமஹ

43.ஓம் யாதவேந்த்ராய நமஹ

44. ஓம் யதூத்வஹாய நமஹ

45. ஓம் வனமாலினே நமஹ

46.ஓம் பீதவாஸஸே நமஹ

47. ஓம் பாரிஜாதாப ஹாரகாய நமஹ

48.ஓம் கோவர்த்தனா – சலோத்தர்த்ரே நமஹ

49.ஓம் கோபாலாய நமஹ

50.ஓம் ஸர்வ பாலகாய நமஹ

51.ஓம் அஜாய நமஹ

52. ஓம் நிரஞ்ஜனாய நமஹ

53.ஓம் காமஜனகாய நமஹ

54. ஓம் கஞ்ஜலோசனாய நமஹ

55. ஓம் மதுக்னே நமஹ

56.ஓம் மதுரா நாதாய நமஹ

57.ஓம் த்வாரகா நாயகாய நமஹ

58. ஓம் பலினே நமஹ

59. ஓம் ப்ருந்தாவனாந்த ஸஞ்ஜாரிணே நமஹ

60. ஓம் துளஸீ தாம பூஷணாய நமஹ

61.ஓம் ஸ்யமந்தக மணேர்ஹர்த்ரே நமஹ

62.ஓம் நரநாராயணாத் மகாய நமஹ

63. ஓம் குப்ஜாக்ருஷ்டாம்பா தராய நமஹ

64. ஓம் மாயினே நமஹ

65.ஓம் பரம புருஷாய நமஹ

66 . ஓம் முஷ்டிகாஸ் ரசாணுர மல்லயுத்த – விஸாரதாயே நமஹ

67. ஓம் ஸம்ஸார – வைரிணே நமஹ

68. ஓம் கம்ஸாரயே நமஹ

69. ஓம் முராரயே நமஹ

70. ஓம் நரகாந்தகாய நமஹ

71. ஓம் அநாதிப்ரஹ்மசாரிணே நமஹ

72. ஓம் க்ருஷ்ணாவ்யஸன கர்ஸகாய நமஹ

73. ஓம் ஸிஸுபால ஸிரஸ்சேத்ரே நமஹ

74. ஓம் துர்யோதன – குலாந்தகாய நமஹ

75. ஓம் விதுராக்ரூர- வரதாய நமஹ

76. ஓம் விஸ்வரூப – ப்ரர்ஹகாய நமஹ

77. ஓம் ஸத்யவாசே நமஹ

78. ஓம் ஸத்யஸங்கல்பாய நமஹ

79.ஓம் ஸத்யபாமாரதாய நமஹ

80. ஓம் ஜயினே நமஹ

81. ஓம் ஸுபத்ராபூர்வஜாய நமஹ

82. ஓம் விஷ்ணவே நமஹ

83. ஓம் பீஷ்மமுக்தி ப்ரதாயகாய நமஹ

84. ஓம் ஜகத் குரவே நமஹ

85. ஓம் ஜகந்நாதாய நமஹ

86. ஓம் வேணுநாத – விஸாரதயே நமஹ

87. ஓம் வ்ருஷபாஸுர – வித்வம்ஸினே நமஹ

88. ஓம் பாணாஸுரகராந்தகாய நமஹ

89. ஓம் யுதிஷ்டிர – ப்ரதிஷ்டாத்ரே நமஹ

90. ஓம் பர்ஹிபர்ஹாவதம்ஸகாய நமஹ

91. ஓம் பார்த்த ஸாரதயே நமஹ

92. ஓம் அவ்யக்தாய நமஹ

93. ஓம் கீதாம்ருத மஹோததயே நமஹ

’94. ஓம் காளீயபணி – மாணிக்ய- ரஞ்ஜீதஸ்ரீபதாம்புஜாய நமஹ

95. ஓம் தாமோதராய நமஹ

96. ஓம் யக்ஞ – போக்த்ரே நமஹ

97. ஓம் தானவேந்திர விநாஸகாய நமஹ

98. ஓம் நாராயணாய நமஹ

99.ஓம் பரஸ்மை ப்ரஹ்மணே நமஹ

100. ஓம் பரப்ரஹ்மணே நமஹ

101. ஓம் பன்னகாஸன – வாஹனாய நமஹ

101. ஓம் ஜலக்ரீடா – ஸமாஸக்த -கோபீவஸ்த்ர அபஹாரகாய நமஹ

102. ஓம் புண்ய ஸ்லோகாய நமஹ

103. ஓம் தீர்த்த பாதாய நமஹ

104. ஓம் வேத வேத்யாய நமஹ

105. ஓம் தயா நிதயே நமஹ

106. ஓம் ஸர்வ பூதாத்மகாய நமஹ

107. ஓம் ஸர்வ பூதாத்காய நமஹ

108. ஓம் ராத்பராய நமஹ

108 Names of Lord Krishna Name and Meaning

1) Om Krishnaya Namah – dark-complexioned Lord
2) Om Kamalanathaya Namah – Consort Of Goddess Lakshmi
3) Om Vasudevaya Namah – Son Of Vasudev
4) Om Sanatanaya Namah – The Eternal One
5) Om Vasudevatmajaya Namah – Son Of Vasudev
6) Om Punyaya Namah – Supremely Pure
7) Om Lilamanusha Vigrahaya Namah – Assuming Human Form To Perform Pastimes
8) Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah – Wearing Shri Vatsa And Kausthubha Gem
9) Om Yashodavatsalaya Namah – Mother Yashoda’s Loving Child
10) Om Hariye Namah – The Lord Of Nature
11) Om Chaturbhujattachakrasigada Namah – Four Armed One Carrying Weapons Of Disc,Club,Conch
12) Om Sankhambujayudayujaya Namah – One Who Holds The Sudarshana-Cakra, A Sword, Mace, Conch-Shell, Lotus Flower, And Various Weapons
13) Om Devakinandanaya Namah – Son Of Mother Devaki
14) Om Shrishaya Namah – Abode Of Shri (Lakshmi)
15) Om Nandagopapriyatmajaya Namah – Nanda Gopa’s Loving Child
16) Om Yamunavegasamharine Namah – Destroyer Of Speed Of River Yamuna
17) Om Balabhadrapriyanujaya Namah – Balram’s Younger Brother
18) Om Putanajivitaharaya Namah – The One Who Took The Life Of Demoness Putana
19) Om Shakatasurabhanjanaya Namah – Destroyer Of Demon Shakatasur
20) Om Nandavrajajananandine Namah – The One Who Is Bringing Joy To Nand And People Of Braj
21) Om Sachchidanandavigrahaya Namah – Embodiment Of Existence, Awareness And Bliss
22) Om Navanitaviliptangaya Namah – Lord Whose Body Is Smeared With Butter
23) Om Navanitanatanaya Namah – The One Who Dances For Butter
24) Om Muchukundaprasadakaya Namah – The Lord Who Graced Muchukunda
25) Om Shodashastrisahasreshaya Namah – The Lord Of 16,000 Women
26) Om Tribhangine Namah – The One Who Has Threefold Bending Form
27) Om Madhurakritaye Namah – Charming Form
28) Om Shukavagamritabdindave Namah – Ocean Of Nectar According To Sukadeva (Shuka)
29) Om Govindaya Namah – One Who Pleases The Cows, The Land And The Entire Nature
30) Om Yoginampataye Namah – Lord Of The Yogis
31) Om Vatsavaticharaya Namah – The One Who Goes About Caring For Calves
32) Om Anantaya Namah – The Endless Lord
33) Om Dhenukasurabhanjanaya Namah – The Lord Who Beat Up The Ass-Demon Dhenukasura
34) Om Trinikrita Trinavartaya Namah – Lord Who Killed Trnavarta, The Whirlwind Demon
35) Om Yamalarjunabhanjanaya Namah – The Lord Who Broke The Two Arjuna Trees
36) Om Uttalottalabhetre Namah – The Lord Who Broke All The Big, Tala Trees (Killing Dhenuka)
37) Om Tamalashyamalakritiye Namah – Lord Who Is Blackish Like A Tamala Tree
38) Om Gopagopishwaraya Namah – Lord Of The Gopas And Gopis
39) Om Yogine Namah – The Supreme Master
40) Om Kotisuryasamaprabhaya Namah – One Who Is As Lustrous As A Million Suns
41) Om Ilapataye Namah – The One Who Is The Master Of Knowledge
42) Om Paramjyotishe Namah – One With A Supreme Light
43) Om Yadavendraya Namah – Lord Of Yadav Clan
44) Om Yadudvahaya Namah – Leader Of Yadus
45) Om Vanamaline Namah – One Wearing A Sylven Garland
46) Om Pitavasane Namah – One Wearing Yellow Robes
47) Om Parijatapaharakaya Namah – One Who Removes Parijath Flower
48) Om Govarthanchalodhartreya Namah – Lifter Of Govardhan Hill
49) Om Gopalaya Namah – Protector Of Cows
50) Om Sarvapalakaya Namah – Protector Of All Beings
51) Om Ajaya Namah – The Conqueror Of Life And Death
52) Om Niranjanaya Namah – The Unblemished Lord
53) Om Kamajanakaya Namah – One Generating Desires In Worldly Mind
54) Om Kanjalochanaya Namah – One With Beautiful Eyes
55) Om Madhughne Namah – Slayer Of Demon Madhu
56) Om Mathuranathaya Namah – Lord of Mathura
57) Om Dwarakanayakaya Namah – The Hero Of Dvaraka
58) Om Baline Namah – The Lord Of Strength
59) Om Brindavananta Sancharine Namah – One Who Loiters About The Outskirts Of Vrindavana
60) Om Tulasidama Bhushanaya Namah – One Who Wears A Tulasi Garland
61) Om Syamantakamarnerhartre Namah – Who Appropriated The Sysmantaka Jewel
62) Om Naranarayanatmakaya Namah – The Selfsame Nara-Narayana
63) Om Kubja Krishnambaradharaya Namah – One Who Applied Ointment By Kubja The Hunchbacked
64) Om Mayine Namah – Magician, Lord of Maya
65) Om Paramapurushaya Namah – The supreme one
66) Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namah – One Who Expertly Fought The Wrestlers Mushtika And Chanura
67) Om Sansaravairine Namah – Enemy Of Material Existence
68) Om Kamsaraye Namah – Enemy Of King Kamsa
69) Om Muraraye Namah – Enemy Of Demon Mura
70) Om Narakantakaya Namah – Destroyer Of Demon Naraka
71) Om Anadi Brahmacharine Namah – Beginning Less Absolute
72) Om Krishnavyasana Karshakaya Namah – Remover Of Draupadi’s Distress
73) Om Shishupalashirashchhetre Namah – Remover Of Shishupal’s Head
74) Om Duryodhanakulantakaya Namah – Destroyer Of Duryodhana’s Dynasty
75) Om Vidurakrura Varadaya Namah – Destroyer Of Demon Naraka
76) Om Vishvarupapradarshakaya Namah – Revealer Of Vishwasrupa (Universal Form)
77) Om Satyavache Namah – Speaker Of Truth
78) Om Satya Sankalpaya Namah – Lord Of True Resolve
79) Om Satyabhamarataya Namah – Lover Of Satyabhama
80) Om Jayine Namah – The Ever Victorious Lord
81) Om Subhadra Purvajaya Namah – Brother Of Subhadra
82) Om Vishnave Namah – Lord Vishnu
83) Om Bhishmamukti Pradayakaya Namah – One Who Bestowed Salvation To Bhishma
84) Om Jagadgurave Namah – Preceptor Of The Universe
85) Om Jagannathaya Namah – Lord Of The Universe
86) Om Venunada Visharadaya Namah – One Expert In Playing Of Flute Music
87) Om Vrishabhasura Vidhvansine Namah – Destroyer Of Demon Vrishbasura
88) Om Banasura Karantakaya Namah – The Lord Who Vanquished Banasura’s Arms
89) Om Yudhishthira Pratishthatre Namah – One Who Established Yudhisthira As A King
90) Om Barhibarhavatamsakaya Namah – One Who Adorns Peacock Feathers
91) Om Parthasarathaye Namah – Chariot Driver Of Arjuna
92) Om Avyakta Namah – The Unmanifested
93) Om Gitamrita Mahodadhaye Namah – An Ocean Containing Nectar Of Bhagwad Gita
94) Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namah – The Lord Whose Lotus Feet Adorn Gems From Hood Of Kaliya Serpent
95) Om Damodaraya Namah – One Tied Up With A Rope At The Waist
96) Om Yajnabhoktre Namah – One Who Consumes Sacrificial Offerings
97) Om Danavendra Vinashakaya Namah – Destroyer Of Lord Of Asuras
98) Om Narayanaya Namah – The One Who Is Lord Vishnu
99) Om Parabrahmane Namah – The Supreme Brahmana
100) Om Pannagashana Vahanaya Namah – Whose Carrier (Garuda) Devours Snakes
101) Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namah – Lord Who Hid Gopi’s Clothes While They Were Playing In River Yamuna
102) Om Punya Shlokaya Namah – Lord Whose Praise Bestows Meritorious
103) Om Tirthakrite Namah – Creator Of Holy Places
104) Om Vedavedyaya Namah – Source Of Vedas
105) Om Dayanidhaye Namah – One Who Is Treasure Of Compassion
106) Om Sarvabhutatmakaya Namah – Soul Of Elements
107) Om Sarvagraha Rupine Namah – To All-Formed One
108) Om Paratparaya Namah – Greater Than The Greatest

You can download the ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர | Krishna Ashtothram PDF using the link given below.

2nd Page of ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர – Krishna Ashtothram PDF
ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர – Krishna Ashtothram

ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர – Krishna Ashtothram PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தர – Krishna Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.