శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam PDF Telugu

శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam Telugu PDF Download

శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam in Telugu PDF download link is available below in the article, download PDF of శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam in Telugu using the direct link given at the bottom of content.

0 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam Telugu PDF

శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam PDF Download in Telugu for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Hanumat Pancharatnam means the Five Jems of Lord Hanuman. It was composed by Shri Adi Shankaracharya. Get Sri Hanuman Pancharatnam in Telugu Lyrics pdf here and chant it with devotion for the grace of Lord Hanuman. Lord Hanuman is one of the most worshipped deities around the world. Hanuman Pancharatnam is a beautiful Vedic hymn that can be recited to please the Lord Hanuman.

If you have any kind of known and unknown fear in your heart then you should worship Lord Hanuman. Lord Hanuman Ji is the Lord of courage, power, and intelligence. So if you want to get success in your career and want to have courage in your heart then you should recite Hanuman Pancharatnam daily.

Hanuman Pancharatnam in Telugu

॥ హనుమత్పంచరత్నం ॥

వీతాఖిల-విషయేచ్ఛం జాతానన్దాశ్ర పులకమత్యచ్ఛమ్ ।

సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయే హృద్యమ్ ॥ 1 ॥

తరుణారుణ ముఖ-కమలం కరుణా-రసపూర-పూరితాపాఙ్గమ్ ।

సఞ్జీవనమాశాసే మఞ్జుల-మహిమానమఞ్జనా-భాగ్యమ్ ॥ 2 ॥

శమ్బరవైరి-శరాతిగమమ్బుజదల-విపుల-లోచనోదారమ్ ।

కమ్బుగలమనిలదిష్టమ్ బిమ్బ-జ్వలితోష్ఠమేకమవలమ్బే ॥ ౩ ॥

దూరీకృత-సీతార్తిః ప్రకటీకృత-రామవైభవ-స్ఫూర్తిః ।

దారిత-దశముఖ-కీర్తిః పురతో మమ భాతు హనుమతో మూర్తిః ॥ 4 ॥

వానర-నికరాధ్యక్షం దానవకుల-కుముద-రవికర-సదృశమ్ ।

దీన-జనావన-దీక్షం పవన తపః పాకపుఞ్జమద్రాక్షమ్ ॥ 5 ॥

ఏతత్-పవన-సుతస్య స్తోత్రం

యః పఠతి పఞ్చరత్నాఖ్యమ్ ।

చిరమిహ-నిఖిలాన్ భోగాన్ భుఙ్క్త్వా

శ్రీరామ-భక్తి-భాగ్-భవతి

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకర-భగవతః కృతౌ హనుమత్-పఞ్చరత్నం సంపూర్ణమ్ ॥

You can download Hanuman Pancharatnam in Telugu PDF by clicking on the following download button.

శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam PDF - 2nd Page
శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam PDF - PAGE 2

శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం | Hanuman Pancharatnam is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *