శ్రీ కాలభైరవ సహస్రనామ స్తోత్రం – Kalabhairava Sahasranama Stotram Telugu PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

శ్రీ కాలభైరవ సహస్రనామ స్తోత్రం – Kalabhairava Sahasranama Stotram Telugu

కాలభైరవుడు శివుని అవతారం. అతను శివాలయాల రక్షకునిగా కూడా పరిగణించబడ్డాడు. కాల భైరవ సహస్రనామ స్తోత్రం చాలా దైవిక మరియు శక్తివంతమైన స్తోత్రం. శ్రీ కాల భైరవ్ జీ ఈ స్తోత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా పఠించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మరియు మిమ్మల్ని మరియు మీ కుటుంబాన్ని అన్ని రకాల ఇబ్బందులు మరియు శత్రువుల నుండి కాపాడుతుంది.

కాలభైరవ్ సహస్రనామ స్తోత్రం పఠించడానికి, స్నానం చేసే దినచర్య నుండి విరమణ పొందిన తర్వాత శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి. ఆదివారం అర్ధరాత్రి, కాలభైరవుని విగ్రహం లేదా చిత్రం ముందు కాలభైరవుడిని ధ్యానించిన తర్వాత, ఆవనూనె దీపం వెలిగించి, మల్లెపూలు సమర్పించండి మరియు భోగ్ ఉంచండి. అప్పుడు కాలభైరవుడు సహస్రనామ స్తోత్రం పఠించండి.

శ్రీ కాలభైరవ సహస్రనామ స్తోత్రం – Kalabhairava Sahasranama Stotram Telugu

శ్రీ గణేశాయ నమః

కైలాసశిఖరే రమ్యే దేవదేవం జగద్గురుం
పప్రచ్ఛ పార్వతీకాంతం శంకరం లోకనాయకం || 1 ||

పార్వత్యువాచ
దేవదేవ మహాదేవ సర్వజ్ఞ సుఖదాయక
ఆపదుఃఖదారిద్ర్యాది పీడితానాం నృణాం విభో || 2 ||

యద్విత్తం సుఖసంపత్తిధనధాన్యకరం సదా
విశేషతో రాజకులే శాంతి పుష్టి ప్రదాయకం || 3 ||

బాలగ్రహాది శమనం నానా సిద్ధికరం నృణాం
నోక్తపూర్వంచయన్నాథ ధ్యానపూజా సమన్వితం || 4 ||

వక్తుమర్హస్య శేషేణ మమానంద కరం పరం
ఈశ్వర ఉవాచ
స్తవరాజం మహామంత్రం భైరవస్య శృణు ప్రియే || 5 ||

సర్వకామార్థదం దేవి రాజ్యభోగప్రదం నృణాం
స్మరణాత్స్తవరాజస్య భూతప్రేత పిశాచకాః || 6 ||

విద్రవంత్యభితోభితాః కాలరుద్రాదివప్రజాః
ఏకతః పన్నగాః సర్వే గరుడశ్చైకతస్తథా || 7 ||

ఏకతో ఘనసంఘాతాశ్చండవాతోయథైకతః
ఏకతః పర్వతాః సర్వే దంభోలిస్త్వేకస్తథా || 8 ||

ఏకతో దైత్యసంఘాతాహ్యకతః స్యాత్సుదర్శనం
ఏకతః కాష్ఠ సంఘాతా ఏకతోగ్నికణోయథా || 9 ||

ఘనాంధకారస్త్వేకత్ర తపనస్త్వేకతస్తథా
తథైవాస్య ప్రభావస్తు స్మృతమాత్రే న దృశ్యతే || 10 ||

స్తవరాజం భైరవస్య జపాత్సిద్ధిమవాప్నుయాత్
లిఖిత్వాయద్గృహే దేవి స్థాపితం స్తవముత్తమం || 11 ||

తద్గృహం నాభిభూయేత భూతప్రేతాదిభిర్గ్రహైః
సామ్రాజ్యం సర్వసంపత్తిః సమృద్ధి లభ్యతే సుఖం || 12 ||

తత్కులం నందతే పుంసాంపుత్రపౌత్రాదిభిర్ధృవం
పార్వత్యువాచ
యస్త్వయా కథితో దేవ భైరవః స్తోత్రముత్తమం || 13 ||

అగణ్య మహిమా సింధుః శ్రుతో మే బహుధా విభో
తస్య నామాన్యనంతాని ప్రయుతాన్యర్బుదాని చ || 14 ||

సంతి సత్యం పురా జ్ఞాతం మయా వై పరమేశ్వర
సారాత్సారం సముధృత్య తేషు నామ సహస్రకం || 15 ||

బ్రూహి మే కరుణాకాంత మమానంద వర్ద్ధన
యన్నిత్యం కీర్తయేన్మర్త్యః సర్వదుఃఖవివర్జితః || 16 ||

సర్వాన్కామాన్వాప్నోతి సర్వసిద్ధించ విందతి
సాధకః శ్రద్ధయాయుక్తః సర్వాధిక్యోర్కసద్యుతిః || 17 ||

అప్రధృష్యశ్చ భవతి సంగ్రామాంగణ మూర్ద్ధతి
నాగ్నిచోరభయం తస్య గ్రహరాజ భయం న చ || 18 ||

న చ మారీ భయం తస్య వ్యాఘ్రచోరభయం న చ
శత్రుణాం శస్త్రసంఘాతే భయం క్వాపి న జాయతే || 19 ||

ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం పుత్ర పౌత్రాది సంపదః
భవతి కీర్తనాద్యస్యత్బ్రూహి కరుణాకర || 20 ||

ఈశ్వర ఉవాచ :

నామ్నాం సహస్రం దివ్యానం భైరవస్య భవత్కృతే
వక్ష్యామి తత్వతః సమ్యక్ సారాత్సారతరం శుభం || 21 ||

సర్వపాపహరం పుణ్యం సర్వోపద్రవ నాశనం
సర్వసంపత్ప్రదం చైవ సాధకానం సుఖావహం || 22 ||

సర్వ మంగలమాంగల్యం సర్వవ్యాధినివారణం
ఆయుఃకరం పుష్టికరం శ్రీకరం చ యశస్కరం || 23 ||

భైరవ స్తవరాజస్య మహాదేవ ఋషిః స్మృతః
భైరవోదేవతాఽనుష్టుప్ఛందశ్చైవ ప్రకీర్తితం || 24 ||

సర్వకార్యప్రసిద్ధ్యర్థం ప్రీతయే భైరవస్యహి
కరిష్యే హం జపమితి సంకల్ప్యాదౌపుమాన్సుధీః || 25 ||

ఋషిః శిరసి విన్యస్య ఛందస్తు ముఖతో న్యసేత్
దేవతాం హృదయేన్యస్య తతో న్యాసం సమాచరేత్ || 26 ||

భైరవం శిరసిన్యస్య లలాటే భీమదర్శనం
నేత్రయో భూతహననం సారమేయానుగం భ్రువౌః || 27 ||

కర్ణయోర్భూతనాథం చ ప్రేతవాహం కపోలయోః
నాసాపుటోష్ఠ్యోశ్చైవ భస్మాంగం సర్వభూషణం || 28 ||

అనాదిభూతమాస్యే చ శక్తి హస్తంగలే న్యస్యేత్
స్కంధయేర్దైత్యశమనం బావ్హోరతులతేజసం || 29 ||

పాణ్యోః కపాలినం న్యస్య హృదయే ముండమాలినం
శాంతం వక్షస్థలే న్యస్య స్తనయోః కామచారిణం || 30 ||

ఉదరే చ సదాతుష్టం క్షేత్రేశం పార్శ్వయోస్తథా
క్షేత్రపాలం పృష్ఠదేశం  క్షేత్రేజ్ఞం నాభిదేశకే || 31 ||

పాపౌఘనాశం కట్యాం బటుకం లింగదేశకే
గుదే రక్షాకరం న్యస్య తథోర్వో రక్తలోచనం || 32 ||

జానునీర్ఘుర్ఘురారావం జంఘయో రక్తపాయినం
గుల్ఫయోః పాదుపాసిద్ధిం పాదపృష్ఠే సురేశ్వరం || 33 ||

ఆపాదమస్తకం చైవ ఆపదుద్ధారకం న్యసేత్
పూర్వే డమరుహస్తం చ దక్షిణే దండధారిణం || 34 ||

ఖడ్గహస్తం పశ్చిమే చ ఘంటావాదినముత్తరే
ఆగ్నేయామగ్నివర్ణం చ నైఋత్యే చ దిగంబరం || 35 ||

వాయవ్యే సర్వభూతస్థమీశాన్యేచాష్టసిద్ధిదం
ఊర్ధ్వం ఖేచరిణం న్యస్య పాతాలే రౌద్రరూపిణం || 36 ||

ఏవం విన్యస్య దేవేశీ షడంగేషు తతో న్యసేత్
హృదయే భూతనాథాయ ఆదినాథాయమూర్ద్ధని || 37 ||

ఆనందపదపూర్వాయనాథాయాథ శిఖాలయే
సిద్ధిశాంబరనాథాయ కవచే విన్యస్యేత్తథా || 38 ||

సహజానందనాథాయన్యసేన్నేత్రత్రయే తథా
నిఃసీమానదనాథాయ అస్త్రై చైవ ప్రయోజయేత్ || 39 ||

ఏవం న్యాసవిధిం కృత్వా యథావత్తదనంతరం
ధ్యానం తస్య ప్రవక్ష్యామి యథా ధ్యాత్వా పఠేన్నరః || 40 ||

శుద్ధస్ఫటికసంకాశం సహస్రాదిత్యవర్చసం
నీలజీమూతసంకాశం నీలాంజనసమప్రభం || 41 ||

అష్టబాహుం త్రినయనం చతుర్బాహుం ద్విబాహుకం
దశబాహుమథోగ్రం చ దివ్యాంబర పరిగ్రహం || 42 ||

దంష్ట్రాకరాలవదనం నూపురారావసంకులం
భుజంగమేఖలం దేవమగ్నివర్ణం శిరోరుహం || 43 ||

దిగంబరమాకురేశం బటుకాఖ్యం మహాబలం
ఖట్వాంగమశిపాశం చ శూలం దక్షిణభాగతః || 44 ||

డమరుం చ కపాలం చ వరదం భుజగం తథా
ఆత్మవర్ణసమోపేతం సారమేయ సమన్వితం || 45 ||

ఏవం ధ్యాత్వా సు సంతుష్టో జపాత్కామాన్మవాప్నుయాత్
సాధకః సర్వలోకేషు సత్యం సత్యం న సంశయః || 46 ||

ఆనంద సర్వగీర్వాణ శిరోశృంగాంగ సగినః
భైరవస్య పదాంభోజం భూయస్తన్నౌమి సిద్ధయే || 47 ||

ఓం భైరవో భూతనాథశ్చ భూతాత్మా భూతభావనః
భూతావాసో భూతపతిర్భూరిదో భూరిదక్షిణః || 48 ||

భూతాధ్యక్షో భూధరేశో భూధరో భూధరాత్మజః
భూపతిర్భాస్కరి భీరుర్భీమో భూతిర్విభూతిదః || 49 ||

భూతో భూకంపనో భూమిర్భౌమో భూతాభిభావకః
భగనేత్రోభవోభోక్తా భూదేవో భగవానభీః || 50 ||

భస్మప్రియో భస్మశాయీ భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః
భర్గః శుభాంగో భవ్యశ్చభూతవాహనసారథిః || 51 ||

భ్రాజిష్ణుర్భోజనంభోక్తా భిక్షుర్భక్తిజనప్రియః
భక్తిగమ్యో భృంగిరిటిర్భక్త్యా వేదితవిగ్రహః  || 52 ||

భూతచారీ నిశాచారీ ప్రేతచారీ భయానకః
భావాత్మా భూర్భువోలక్ష్మీర్భానుర్భీమపరాక్రమః || 53 ||

పద్మగర్భో మహాగర్భో విశ్వగర్భాః స్వభూరభూః
భూతలోభువనాధిశో భూతికృద్భ్రాంతినాశనః || 54 ||

భూతిభూషితసర్వాంగో భూశయోభూతవాహనః
క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలశ్చ క్షేత్రవిఘ్ననివారణః || 55 ||

క్షాంతః క్షుద్రః క్షేత్రపశ్చ క్షుద్రఘ్నః క్ష్వియః క్షమీ
క్షోభణో మారణస్తంభీ మోహనో జృంభణో వశీ || 56 ||

క్షేపణః క్షాంతిదః క్షామః క్షమాక్షేత్రం క్షరోక్షరః
కంకాలః కాలశమనః కలాకాష్టాతనుః కవిః || 57 ||

కాలః కరాలీ కంకాలీ కపాలీ కమనీయకః
కాలకాలః కృత్తివాసాః కపర్దీ కామశాసనః || 58 ||

కుబేరబంధుః కామాత్మా కర్ణికారప్రియః కవిః
కామదేవః కామపాలః కామీకాంతః కృతాగమః || 59 ||

కల్యాణః ప్రకృతిః కల్పః కల్పాదిః కమలేక్షణః
కమండ్లుధరః కేతుః కాలయోగీత్వకల్మషః || 60 ||

కరణం కారణంకర్తా కైలాసపతిరీశ్వరః
కామారిః కశ్యపోనాది కిరీటీ కౌశికస్తథా || 61 ||

కపిలః కుశలః కర్తాకుమారః కల్పవృక్షకః
కలాధరః కలాధీశః కాలకంఠః కపాలభృత్ || 62 ||

కైలాసశిఖరావాసః క్రూరః కిర్తివిభూషణః
కాలజ్ఞానీ కలిఘ్నశ్చ కంపితః కాలవిగ్రహః || 63 ||

కవచీ కంచుకీ కుండీ కుండలీ కర్యకోవిదః
కాలభక్షః కలంకారిః కింకిణీకృతవాసుకిః || 64 ||

గణేశ్వరశ్చ గౌరీశో గిరిశో గిరిబాంధవః
గిరిధన్వా గుహో గోప్తా గుణరాశిర్గుణాకరః || 65 ||

గంభీరో గహనో గోసాగోమానూమంతా మనోగతిః
శ్రీశో గృహపతిర్గోప్తా గౌరోగవ్యమయః ఖగః || 66 ||

గణగ్రాహి గుణగ్రాహీ గగనో గహ్వరాశ్రయః
అగ్రగణ్యేశ్వరో యోగీ ఖట్వాంగీ గగనాలయః || 67 ||

అమోఘో మోఘఫలదో ఘంటారావో ఘటప్రియః
చంద్రపీడశ్చంద్రమౌలిశ్చిత్రవేశశ్చిరంతనః || 68 ||

చతుఃశయశ్చిత్రబాహురచలశ్ఛిన్నసంశయః
చతుర్వేదశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్చతురప్రియః  || 69 ||

చాముండాజనకశ్చక్షుశ్చలచక్షురచంచలః
అచింత్య మహిమాచింత్యశ్చరాచర చరిత్రగుః || 70 ||

చంద్రసంజీవనశ్చిత్ర ఆచార్యశ్చ చతుర్ముఖః
ఓజస్తేజోద్యుతి ధరోజిత కామోజనప్రియః || 71 ||

అజాతశత్రురోజస్వీ జితకాలో జగత్పతిః
జగదాదిరజోజాతో జగదీశో జనార్దనః || 72 ||

జననోజన జన్మాదిరార్జునో జన్మవిజయీ
జన్మాధిపోజటిర్జ్యోతిర్జన్మమృత్యుజరాపహః || 73 ||

జయోజయారి జ్యోతిష్మాన్ జానకర్ణో జగద్ధితః
జమదగ్నిర్జలనిధిర్జటిలో జీవితేశ్వరః || 74 ||

జీవితాంతకరో జ్యేష్ఠో జగన్నాథో జనేశ్వరః
త్రివర్గసాధనస్తార్క్ష్యస్తరణిస్తంతువర్ద్ధనః || 75 ||

తపస్వీ తారకస్త్వష్టా తీవ్రశ్చాత్మసంస్థితః
తపనస్తాపసంతుష్టశ్చాత్మయోనిరతీంద్రియః || 76 ||

ఉత్తారకస్తిమిరహాతీవ్రానందస్తనూనపాతూ
అంతర్హితస్తమిశ్రశ్చస్తేజస్తేజోమయస్తుతిః || 77 ||

తరుస్తీర్థంకరస్త్వష్టాతత్వంతత్వవిదుత్తమః
తేజోరాశిస్తుంబవీణస్త్వతిథిరతిథిప్రియః || 78 ||

ఆత్మయోగసమాన్మాతస్తీర్థదేవ శిలామయః
స్థానదః స్థాపితః స్థాణుః స్థవిష్టః స్థవిరః స్థితః || 79 ||

త్రిలోకేశః త్రిలోకాత్మా త్రిశూలః త్రిదశాధిపః
త్రిలోచనః త్రయీవేద్యః త్రివర్గస్థః త్రివర్గదః  || 80 ||

దూరశ్రవా దుష్కృతఘ్నోదుర్ద్ధర్షో దుఃసహోదయః
దృఢపారీ దృఢోదేవో దేవదేవోథ దుందుభః || 81 ||

దీర్ఘాయుధో దీర్ఘతపో దక్షోదుఃస్వప్ననాశనః
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురాసదః || 82 ||

దమో దమయితా దాంతో దాతాదానందయాకరః
దుర్వాసాద్రిర్దేవకార్యో దుర్జ్ఞేయో దుర్భగోదయః || 83 ||

దండిదాహో దానవారిర్దేవేంద్రస్త్వరిమర్దనః
దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః || 84 ||

దేవాసురమహామంత్రో దేవాసురమహాశ్రయః
దేవాధిదేవో దేవర్షి దేవాసురవరప్రదః || 85 ||

దేవాసురేశ్వరో దేవ్యో దేవాసుర మహేశ్వరః
సర్వదేవమయో దండో దేవసింహో దివాకరః || 86 ||

దంభో దంభోమహాదంభో దంభకృద్దంభమర్దనః
దర్పఘ్నో దర్పదోద్దప్తో దుర్జయో దురతిక్రమః || 87 ||

దేవనాథో దురాధర్షో దైవజ్ఞో దేవచింతకః
దక్షారిర్దేవపాలశ్చ దుఃఖదారిద్ర్యహారకః || 88 ||

అధ్యాత్మయోగరతో నిరతో ధర్మశత్రు ధనుర్ద్ధరః
ధనాధిపో ధర్మచారీ ధర్మధన్వా ధనాగమః || 89 ||

ధ్యేయోఽగ్రధుర్యో ధాత్రీశో ధర్మకృద్ధర్మవర్ద్ధనః
ధ్యానాధారో ధనంధ్యేయో ధర్మపూజ్యోఽథ ధూర్జటిః || 90 ||

ధర్మధామా ధనుర్ధన్యో ధనుర్వేదో ధరాతిపః
అనంతదృష్టిరానందో నియమో నియమాశ్రయః || 91 ||

నలోఽనలో నాగభుజో నిదాద్యో నీలలోహితః
అనాదిమధ్యనిధనో నీలకంఠో నిశాచరః || 92 ||

అనఘో నర్తకో నేతా నియతాత్మా నిజోద్భటః
జ్ఞానన్నిత్యప్రకాశాత్మా నివృత్తాత్మా నదీధరః || 93 ||

నీతిః సునీతిరున్మత్తోఽనుత్తమస్త్వ నివారితః
అనాదినిధనోఽనంతో నిరాకారో నభోగతిః || 94 ||

నిత్యో నియతకల్యాణోనగోనిఃశ్రేయసాలయః
నక్షత్రమాలినాకేశో నాగహారః పినాకధృక్ || 95 ||

న్యాయనిర్వాహకో న్యాయో న్యాయగమ్యో నిరంజనః
నిరావరణవిజ్ఞానో నరసింహో నిపాతనః || 96 ||

నందీనందీశ్వరో నగ్నో నగ్నబ్రహ్మ ధరోనరః
ధర్మదో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః || 97 ||

నిష్కంటకః కృతానందో నిర్వ్యాజో వ్యాజమర్ద్దనః
అనఘో నిష్కలో నిష్ఠో నీలగ్రీవో నిరామయః || 98 ||

అనిరుద్ధస్త్వనాద్యంతో నైకాత్మా నైకకర్మకృత్
నగరేతానగీనందీత్ద్యానందధనవర్ద్ధనః || 99 ||

యోగీ వియోగీ ఖట్వాంగీ ఖడ్గీ శౄంగీఖరీగరీ
రాగీ విరాగీ సంరాగీ త్యాగీ గౌరీవరాంగదీ || 100 ||

డమరూమరుక వ్యాఘ్రహస్తాగ్రశ్చంద్రఖండభృత్
తాండవాడంబరరుచీరుండముండనపండితః || 101 ||

పరమేశ్వరః పశుపతిః పినాకీ పురశాసనః
పురాతనో దేవకార్యః పరమేష్ఠీ పరాయణః || 102 ||

పంచవింశతితత్వజ్ఞః పంచయజ్ఞప్రభంజనః
పుష్కరంచ పరంబ్రహ్మపారిజాతః పరాత్పరః || 103 ||

ప్రతిష్ఠితః ప్రమాణజ్ఞః ప్రమాణంపరమంతపః
పంచబ్రహ్మసముత్పత్తిః పరమాత్మా పరావరః || 104 ||

పినాకపాణిః ప్రాంశుశ్చప్రత్యయః పరమేశ్వరః
ప్రభాకరః ప్రత్యయశ్చ ప్రణవశ్చ పురంజయః || 105 ||

పవిత్రపాణిః పాపారిః ప్రతాపార్చిరపాన్నిధిః
పులస్త్యః పులహోగస్త్యో పురుహూతః పురుష్టుతః || 106 ||

పద్మాకరః పరంజ్యోతిః పరాపరఫలప్రదః
పరాపరజ్ఞః పరదః పరశత్రుః పరంపదః || 107 ||

పూర్ణః పూరయితాపుణ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః
పురందరః పుణ్యకీర్తిః ప్రమాదీ పాపనాశనః || 108 ||

పరశీలః పరగుణః పాండురాగపురందరః
పరార్థవృత్తిః ప్రభవః పురుషః పూర్వజః పితా || 109 ||

పింగలః పవనః ప్రేక్షః ప్రతప్తః పూషదంతహా
పరమార్థగురుః ప్రీతః ప్రీతిమాంశ్చ ప్రతాపనః || 110 ||

పరాశరః పద్మగర్భః పరః పరపురంజయః
ఉపద్రవః పద్మకరః పరమార్థైక పండితః || 111 ||

మహేశ్వరో మహాదేవో ముద్గలో మధురోమృదుః
మనఃశాయీ మహాయోగీ మహాకర్మా మహౌషధం ||112 ||

మహర్షిః కపిలాచార్యో మృగవ్యాధో మహాబలః
మహానిధిర్మహాభూతిర్మహానీతిర్మహామతిః || 113 ||

మహాహృదో మహాగర్తో మహాభూతో మృతోపమః
అమృతాంశోమృతవపుర్మరీచిర్మహిమాలయః || 114 ||

మహాతమో మహాకాయో మృగబాణార్పణోమలః
మహాబలో మహాతేజో మహాయోగీ మహామనః || 115 ||

మహామాయో మహాసత్వో మహానాదో మహోత్సవః
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః || 116 ||

ఉన్మత్తకీర్తిరున్మత్తో మాధవీనమితోమతిః
మహాశృంగోఽమృతోమంత్రో మాంగల్యో మంగలప్రియః  117 ||

అమోఘదండో మధ్యస్ఛోమహేంద్రోఽమోఘవిక్రమః
అమేయోఽరిష్టమథనో ముకుందస్త్వమయాచలః || 118 ||

మాతామహో మాతరిశ్వా మణిపూరో మహాశయః
మహాశ్రయో మహాగర్భో మహాకల్పో మహాధనుః || 119 ||

మనో మనోజవో మానీ మేరుమేద్యో మృదోమనుః
మహాకోశో మహాజ్ఞానీ మహాకాలః కలిప్రియః || 120 ||

మహాబటుర్మహాత్యాగీ మహాకోశోమహాగతిః
శిఖండీ కవచీ శూలీ జటీ ముండీ చ కుండలీ || 121 ||

మేఖలీ కంచుకీ ఖడ్గీ మాలీ మాయీ మహామణిః
మహేష్వాసో మహీభర్తా మహావీరో మహీభూజః || 122 ||

మఖకర్తా మఖధ్వంసీ మధురో మధురప్రియః
బ్రహ్మసృష్టిర్బ్రహ్మవీర్యో బాణహస్తో మహాబలీ || 123 ||

కాలరూపో బలోన్మాదీ బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవర్చసీ
బహురూపో బహుమాయో బ్రహ్మావిష్ణుశివాత్మకః || 124 ||

బ్రహ్మగర్భో బృహద్గర్భో బృహజ్జ్యోతిర్బృహత్తరః
బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా బీజాంగో బీజవాహనః || 125 ||

బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో బ్రహ్మజ్యోతిర్బృహస్పతిః
బీజబుద్ధి బ్రహ్మచారీ బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః || 126 ||

యుగాదికృద్యుగావర్తో యుగాధ్యక్షో యుగాపహా
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహనః || 127 ||

యోగాచార్యో యోగగమ్యో యోగీ యోగశ్చయోగవిత్
యోగాంగో యోగసారంగో యక్షోయుక్తిర్యమోయమీ || 128 ||

రౌద్రో రుద్ర ఋషీ రాహూ రుచిర్త్వం రణప్రియః
అరోగో రోగహారీ చ రుధిరో రుచిరాంగదీ || 129 ||

లోహితాక్షో లలాటాక్షో లోకదో లోకకారకః
లోకబంధుర్లోకనాథో లక్షణ జ్ఞోథలక్షణః || 130 ||

లోకమాయో లోకకర్తా లౌల్యో లలిత ఏవ చ
వరీయానూ వరదో వంద్యో విద్వాన్ విశ్వామరేశ్వరః || 131 ||

వేదాంతసారసందేహో వీతరాగో విశారదః
విశ్వమూర్తిర్విశ్వవేద్యో వామదేవో విమోచకః || 132 ||

విశ్వరూపో విశ్వపక్షో వాగీశో వృషవాహనః
వృషాంకోథ విశాలాక్షో విశ్వదీప్తిర్విలోచనః || 133 ||

విలోకో విశ్వదృగ్విశ్వోవిజితాత్మాలయః పుమాన్
వ్యాఘ్రచర్మధరోవాంగీ వాఙ్మయైకవిధిర్విభుః || 134 ||

వర్ణాశ్రమ గురువర్ణీ వరదో వాయువాహనః
విశ్వకర్మా వినీతాత్మా వేదశాస్త్రార్థ తత్వవిత్ || 135 ||

వసుర్వసుమనా వ్యాలో విరామో విమదః కవిః
విమోచకశ్చవిజయో విశిష్టో వృషవాహనః || 136 ||

విద్యేశో విబుధో వాదీ వేదాంగో వేదవిన్ముతిః
విశ్వేశ్వరో వీరభద్రో వీరాసన విధిర్విరాట || 137 ||

వ్యవసాయో వ్యవస్ఛానః వీరచుడామణిర్వరః
వాలఖిల్యో విశ్వదేహో విరామో వసుదోవసుః || 138 ||

విరోచనో వరరుచిర్వేద్యో వాచస్పతిర్గతిః
విద్వత్తమోవీతభయో విశ్రుతిర్విమలోదయః  || 139 ||

వైవస్వతో వసిష్ఠశ్చ విభూతిర్విగతజ్వరః
విశ్వహర్తా విశ్వాగోప్తా విశ్వామిత్రో ద్విజేశ్వరః || 140 ||

విశ్వోత్పత్తిర్విశ్వసహో విశ్వావాసో వసుశ్రవాః
విశ్వరూపో వజ్రహస్తో విపాకో విశ్వకారకః || 141 ||

వృషదర్శ్వో వ్యాసకల్పో విశల్పో లోకశల్యహృత్
విరూపో వికృతో వేగీ విరంచిర్విష్టరశ్రవాః || 142 ||

అవ్యక్తలక్షణో వ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో విశాంపతిః
విబుద్ధోఽగ్రకరో వేదో విశ్వగర్భో విచక్షణః || 143 ||

విష్మాక్షో విలోమాక్షో వృషభో వృషవర్ద్ధనః
విత్తప్రదో వసంతశ్చ వివస్వాన్ విక్రమోత్తమః || 144 ||

వేద్యో వైద్యో విశ్వరూపో వివిక్తో విశ్వభాజనం
విషయస్ఛో వివిక్తస్ఛో విద్యారాశిర్వియత్ప్రియః  ||145 ||

శివః సర్వః సదాచారః శంభురీశాన ఈశ్వరః
శ్రుతిధర్మానసంవాదీ సహస్రాక్షః సహస్రపాత్  ||146 ||

సర్వజ్ఞః సర్వదేవశ్చ శంకరః శూలధారకః
సుశరీరః స్కందగురుః శ్రీకంఠః సూర్యతాపనః ||147 ||

ఈశానో నిలయః స్వస్తి సామవేదస్త్వథర్వవిత్
నీతిః సునీతిః శ్రద్ధాత్మా సోమః సోమతరః సుఖీ || 148 ||

సోమపామృతపః సౌమ్యః సూత్రకారః సనాతనః
శాఖో విశాఖో సంభావ్యః సర్వదః సర్వగోచరః || 149 ||

సదాశివః సమావృత్తిః సుకీర్తిః స్ఛిన్నసంశయః
సర్వావాసః సదావాసః సర్వాయుధవిశారదః || 150 ||

సులభః సువ్రతః శూరః శుభాంగః శుభవిగ్రహః
సువర్ణాంగః స్వాత్మశత్రుః శత్రుజిఛత్రుతాపనః || 151 ||

శనిః సూర్యః సర్వకర్మా సర్వలోకప్రజాపతిః
సిద్ధః సర్వేశ్వరః స్వస్తి స్వస్తికృత్స్వస్తి భూస్వధా  152 ||

వసుర్వసుమనాసత్యః సర్వపాపహరోహరః
సర్వాదిః సిద్ధిదః సిద్ధిః సత్వావాసఃశ్చతుష్పథః || 153 ||

సంవత్సరకరః శ్రీమాన్ శాంతః సంవత్సరః శిశుః
స్పష్టాక్షరః సర్వహారీ సంగ్రామః సమరాధికః || 154 ||

ఇష్టోవిశిష్టః శిష్టేష్టః శుభదః సులభాయనః
సుబ్రహ్మణ్యః సురగణో సుశరణ్యః సుధాపతిః || 155 ||

శరణ్యః శాశ్వతః స్కందః శిపివిష్టః శివాశ్రయః
సంసారచక్రభృత్సారః శంకరః సర్వసాధకః || 156 ||

శస్త్రం శాస్త్రం శాంతరాగః సవితాసకలాగమః
సువీరః సత్పథాచారః షడ్వింశః సప్తలోకధృక్ || 157 ||

సమ్రాట్ సువేషః శత్రుఘ్నోఽసురశత్రుః శుభోదయః
సమర్థః సుగతః శక్రః సద్యోగీ సదసన్మయః || 158 ||

శాస్త్రనేత్రం ముఖం శ్మశ్రు స్వాధిష్ఠానం షడాశ్రయః
అభూః సత్యపతిర్వృద్ధః శమనః శిఖిసారథిః || 159 ||

సుప్రతీకః సువృద్ధాత్మా వామనః సుఖవారిధిః
సుఖానీడః సునిష్పన్నః సురభిః సృష్టిరాత్మకః || 160 ||

సర్వదేవమయః శైలః సర్వశస్త్రప్రభంజనః
శివాలయః సర్వరూపః సహస్రముఖనాసికా || 161 ||

సహస్రబాహుః సర్వేషాం శరణ్యః సర్వలోకధృక్
ఇంద్రేశః సురసవ్యాసః సర్వదేవోత్తమోత్తమః || 162 ||

శివధ్యానరతః శ్రీమాన్ శిఖిశ్రీ చండికాప్రియః
శ్మశాననిలయః సేతుః సర్వభూతమహేశ్వరః ||163 ||

సువిశిష్టః సురాధ్యక్షః సుకుమారః సులోచనః
సకలః స్వర్గతః స్వర్గః సర్గః స్వరమయః స్వనః || 164 ||

సామగః సకలధారః సామగానప్రియః శిచిః
సద్గతిః సత్కృతిః శాంతసద్భూతిః సత్పరాయణః || 165 ||

శుచిస్మితః ప్రసన్నాత్మా సర్వశస్త్రమృతాంవరః
సర్వావాసః స్తుతస్త్వష్టా సత్యవ్రతపరాయణః || 166 ||

శ్రీవల్లభః శివారంభః శాంతభద్రః సుమానసః
సత్యవాన్ సాత్వికః సత్యః సర్వజిఛ్రుతిసాగరః || 167 ||

సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తావర మునీశ్వరః
సంసారసారథిః శుద్ధః శత్రుఘ్నః శత్రుతాపనః || 168 ||

సురేశః శరణం శర్మ సర్వదేవః సతాంగతిః
సద్ధృత్తోవ్రతసిద్ధిశ్చ సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః  || 169 ||

శాంతబుద్ధిః శుద్ధబుద్ధిః స్రష్టాస్తోఽతాస్తవప్రియః
రసజ్ఞః సర్వసారజ్ఞః సర్వసత్వావలంబనః ||170 ||

స్థూలః సూక్ష్మః సుసూక్ష్మశ్చ సహస్రాక్షః ప్రకాశకః
సారమేయానుగః సుభ్రూః ప్రౌఢబాహుః సహస్రదృక్ || 171 ||

గృహాత్మకో రుద్రరూపీ వషట్ స్వరమయః శశీ
ఆదిత్యః సర్వకర్త్తా చ సర్వాయుః సర్వబుద్ధిదః || 172

సంహృష్టస్తుసదాపుష్టో ఘుర్ఘురో రక్తలోచనః
పాదుకాసిద్ధిదః పాతా పారుష్య వినిషూదనః || 173 ||

అష్టసిద్ధిర్మహాసిద్ధిః పరః సర్వాభిచారకః
భూతవేతాలఘాతీ చ వేతాలానుచరోరవిః || 174 ||

కాలాగ్నిః కాలరుద్రశ్చ కాలాదిత్యః కలామయః
కాలమాలీ కాలకంఠస్త్ర్య్మ్బకస్త్రిపురాంతకః  175 ||

సర్వాభిచారీహంతా చ తథా కృత్యానిషూదనః
ఆంత్రమాలీ ఘంటమాలీ స్వర్ణాకర్షణభైరవః || 176 ||

నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం భైరవస్య మహాత్మనః
మయా తే కథితం దేవి రహస్యం సర్వకామదం || 177 ||

భైరవస్య వరారోహే వరం నామసహస్రకం
పఠతే పాఠయేద్యస్తు శ్రుణుయాత్సు సమాహితః || 178 ||

న తస్య దురితం కించిన్నమారీ భయమేవచ
న చ భూతభయం కించిన్న రోగాణాం భయం తథా || 179 ||

న పాతకాద్భయం చైవ శత్రుతో న భయం భవేత్
మారీభయం చోరభయం నాగ్నివ్యాఘ్రాదిజం భయం || 180 ||

ఔత్పాతికం మహాఘోరం పఠతే యో విలీయతే
దుఃస్వప్నజే రాజభయే విపత్తౌ ఘోరదర్శనే || 181 ||

స్తోత్రమేతత్పఠేద్విద్వాన్సర్వదుఃఖౌఘనాశనం
సర్వప్రశమమాయాతి సహస్రపరికీర్తనాత్ || 182 ||

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలమథవానిశీ
పఠేద్యో నియతాహారః సర్వసిద్ధి చ విందతి || 183 ||

భూమికామో భూతికామః షణ్మాసం చ జపేత్సుధీః
ప్రతికృత్యా వినాశార్థం జపేత్రిశతముత్తమం || 184 ||

మాసత్రయేణ సర్వేషాం రిపూణామంతకో భవేత్
మాసత్రయం జపేద్దేవి నిశినిశ్చలమానసః  || 185 ||

ధనం పుత్రాన్ తథాదారాన్ ప్రాప్నుయాన్నాత్ర సంశయః
మహాకారాగృహే బద్ధపిశాచైః పరివారితః || 186 ||

నిగడైః శృంఖలాభిశ్చ బంధనం పరమం గతః
పఠేద్దేవి దివారాత్రౌ సర్వాన్కామాన్నవాప్నుయాత్ || 187 ||

శతమావర్తనాద్దేవి పురశ్చరణముచ్యతే
యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితం || 188 ||

సత్యం సత్యం పునః సత్యం సత్యం సత్యం పునః పునః
సర్వ కామః ప్రదో దేవి భైరవః సర్వసిద్ధిదః || 189 ||

సత్కులీనాయ శాంతాయ ఋషయే సత్యవాదిన
స్తోత్రదానాత్సు ప్రహృష్టో భైరవోభూన్మహేశ్వరః || 190 ||

You can download the శ్రీ కాలభైరవ సహస్రనామ స్తోత్రం | Kalabhairava Sahasranama Stotram PDF using the link given below.

2nd Page of శ్రీ కాలభైరవ సహస్రనామ స్తోత్రం – Kalabhairava Sahasranama Stotram PDF
శ్రీ కాలభైరవ సహస్రనామ స్తోత్రం – Kalabhairava Sahasranama Stotram
RELATED PDF FILES

శ్రీ కాలభైరవ సహస్రనామ స్తోత్రం – Kalabhairava Sahasranama Stotram PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of శ్రీ కాలభైరవ సహస్రనామ స్తోత్రం – Kalabhairava Sahasranama Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES