भारतीय दंड संहिता मराठी PDF

भारतीय दंड संहिता मराठी PDF download free from the direct link given below in the page.

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

IPC Sections List Marathi

If you are looking for an IPC Sections List Marathi PDF you have arrived at the right place and you can directly download it from the link given at the bottom of this page. In this PDF you can check the All Dhara List in Marathi language.

IPC Sections List Marathi (भारतीय दंड संहिता मराठी)

IPC कलम 1 – भारतीय दंड संहिता १८६० प्रकरण १ : प्रस्तावना : कलम १: कायद्योचे नाव आणि व्याप्ती :

IPC कलम 2 – कलम २ : भारतात केलेल्या अपराधाकरिता शिक्षा :

IPC कलम 3 – कलम ३ : भारताबाहेर केलेले परंतु भारतामध्ये विधि नुसार विचारणीय अपराधासाठी शिक्षा :

IPC कलम 4 – कलम ४ : परकिय क्षेत्रातील (अतिरिक्त प्रादेशिक) गुन्ह्यास भारतीय दंड संहिता लागू असणे :

IPC कलम 5 – कलम ५ : ठराविक कायद्यांवर या संहितेचा परिणाम होणार नाही :

IPC कलम 6 – प्रकरण २ : सर्वसाधारण स्पष्टीकरणे : कलम ६ : संहितेमधील व्याख्या अपवाद लक्षात घेऊन वाचणे :

IPC कलम 7 – कलम ७ : स्पष्टीकरण-शब्दप्रयोगाचा अर्थ (एकदा समजवलेला अभिव्यक्ति किंवा पदाचा भाव) :

IPC कलम 8 – कलम ८ : लिंग :

IPC कलम 9 – कलम ९ : वचन :

IPC कलम 10 – कलम १० : पुरुष-स्त्री :

IPC कलम 11 – कलम ११ : व्यक्ती (इसम) :

IPC कलम 12 – कलम १२ : जनता (लोक) :

IPC कलम 13 – कलम १३ : राणी :

IPC कलम 14 – कलम १४ : शासनाचा (सरकार) सेवक :

IPC कलम 15 – कलम १५ : ब्रिटिश इंडिया :

IPC कलम 16 – कलम १६ : भारत सरकार :

IPC कलम 17 – कलम १७ : शासन :

IPC कलम 18 – कलम १८ : भारत :

IPC कलम 19 – कलम १९ : न्यायाधीश :

IPC कलम 20 – कलम २० : न्यायालय :

IPC कलम 21 – कलम २१ : लोकसेवक :

IPC कलम 22 – कलम २२ : जंगम मालमत्ता (संपत्ती) :

IPC कलम 23 – कलम २३ : गैरलाभ (सदोष अभिलाभ) :

IPC कलम 24 – कलम २४ : अप्रामाणिकपणे :

IPC कलम 25 – कलम २५ : कपटीपणाने (कपटपूर्वक) :

IPC कलम 26 – कलम २६ : समजण्यास कारण (विश्वास करण्यासाठी कारण) :

IPC कलम 27 – कलम २७ : पत्नी-कारकून(लिपिक)-चाकराच्या ताब्यातील मालमत्ता :

IPC कलम 28 – कलम २८ : नकलीकरण (कूटकरण) :

IPC कलम 29 – कलम २९ : दस्तऐवज :

IPC कलम 30 – कलम २९अ : इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख :

IPC कलम 31 – कलम ३० : मूल्यावान रोखा (प्रतिभूति) :

IPC कलम 32 – कलम ३१ : मृत्युपत्र (विल):

IPC कलम 33 – कलम ३२ : कृती (कृतीचा निर्देश करणाऱ्या शब्दांच्या अंतर्गत अवैध अकृति (वर्ज करणे) यणे) :

IPC कलम 34 – कलम ३३ : कृती-अकृती (वर्ज करणे) :

IPC कलम 35 – कलम ३४: समान उद्देश साध्य करण्याकरिता अधिक व्यक्तींनी केलेल्या कृती :

IPC कलम 36 – कलम ३५ : जेव्हा अशी कृती(कार्य) गुन्हेगारी जाणिवेने केली जाते तेव्हा :

IPC कलम 37 – कलम ३६ : अंशत: कृतीद्वारे आणि अंशत: अकृतीद्वारे घडवून आणलेला परिणाम :

IPC कलम 38 – कलम ३७ : अपराधाला घटकभूत असलेल्या निरनिराळ्या कृतीपैकी एक कृती करुन सहकार्य करणे :

IPC कलम 39 – कलम ३८ : गुन्हेगारी कृतीत संबंधित इसम (व्यक्ति) निरनिराळ्या अपराधांबद्दल दोषी असू शकतील :

IPC कलम 40 – कलम ३९ : इच्छापूर्वक (स्वेच्छया) :

IPC कलम 41 – कलम ४० : अपराध :

IPC कलम 42 – कलम ४१ : विशेष कायदा :

IPC कलम 43 – कलम ४२ : स्थानिक कायदा :

IPC कलम 44 – कलम ४३ : अवैध, करण्यास विधित बद्ध असणे :

IPC कलम 45 – कलम ४४ : क्षती-नुकसान :

IPC कलम 46 – कलम ४५ : जीवित (जीवन) :

IPC कलम 47 – कलम ४६ : मृत्यू :

IPC कलम 48 – कलम ४७ : प्राणी (जीवजन्तु) :

IPC कलम 49 – कलम ४८ : जलयान :

IPC कलम 50 – कलम ४९ : वर्ष, महिना :

IPC कलम 51 – कलम ५० : कलम :

IPC कलम 52 – कलम ५१ : शपथ :

IPC कलम 53 – कलम ५२ : सद्भावपूर्वक :

IPC कलम 54 – कलम ५२-अ : आसरा देणे (संश्रय) :

IPC कलम 55 – प्रकरण ३ : शिक्षांविषयी : कलम ५३ : शिक्षा (दण्ड) :

IPC कलम 56 – कलम ५३-अ : काळे पाणी (निर्वासन) या निर्देशाचा अर्थ लावणे :

IPC कलम 57 – कलम ५४ : मृत्यूची शिक्षा सौम्य करणे :

IPC कलम 58 – कलम ५५ : आजीव कारावासाची शिक्षा सौम्य करणे :

IPC कलम 59 – कलम ५५-अ : योग्य ते शासन-समुचित शासन परिभाषा :

IPC कलम 60 – कलम ५६ : युरोपियन व अमेरिकन यांची शिक्षा वगळणे :

IPC कलम 61 – कलम ५७ : शिक्षेच्या मुदतींचे अंश (खंड / भाग) :

IPC कलम 62 – धारा ५८ : काळ्या पाण्याची शिक्षा वगैरे वगळले :

IPC कलम 63 – कलम ५९ : (कारावासाऐवजी काळ्या पाण्याची शिक्षा):

IPC कलम 64 – कलम ६० : शिक्षेच्या काही खटल्यांमध्ये शिक्षा संपूर्णत: किंवा अंशत: सश्रम किंवा साधी :

IPC कलम 65 – कलम ६१ : मालमत्तेच्या जप्तीचा आदेश :

IPC कलम 66 – कलम ६२ : मृत्यूची-काळ्या पाण्याची शिक्षा किंवा कारावासाची शिक्षा पात्र असलेल्या अपराध्यांबाबत मालमत्ता सरकारजमा करणे :

IPC कलम 67 – कलम ६३ : द्रव्यदंडाची रक्कम :

IPC कलम 68 – कलम ६४ : द्रव्यदंड न भरण्याबद्दल कारावासाची शिक्षा :

IPC कलम 69 – कलम ६५ : जेव्हा अपराध कारावास व द्रव्यदंड दोन्हींच्या शिक्षेस पात्र असेल तर द्रव्यदंड न भरल्यास कारावासाची मर्यादा :

IPC कलम 70 – कलम ६६ : द्रव्यदंड न भरल्यास कोणत्या वर्णनाची कारावासाची शिक्षा :

IPC कलम 71 – कलम ६७ : फक्त (केवळ)दंडाची शिक्षा असलेला अपराध; तेव्हा जर दंड भरला नाही, तर कारावास किती :

IPC कलम 72 – कलम ६८ : द्रव्यदंड भरताच कारावास समाप्त होणे :

IPC कलम 73 – कलम ६९ : द्रव्यदंडाचा प्रमाणशीर हिस्सा भरल्यास कारावासाची समाप्ती :

IPC कलम 74 – कलम ७० : सहा वर्षाच्या आत दंडवसुली किंवा कारावासाच्या वेळी; मृत्यूमुळे मालमत्ता मुक्त नाही :

IPC कलम 75 – कलम ७१ : अनेक अपराध मिळून बनलेल्या अपराधाबद्दलच्या शिक्षेची मर्यादा :

IPC कलम 76 – कलम ७२ : अनेक अपराधांपैकी एकाबद्दल दोषी-शंकास्पद-शिक्षा:

IPC कलम 77 – कलम ७३ : एकान्त बंदिवास :

IPC कलम 78 – कलम ७४ : एकान्त बंदिवासाची मुदत :

IPC कलम 79 – कलम ७५ : प्रकरण १२ किंवा १७ याखाली पूर्वी दोषसिद्धी (पूर्वशिक्षा) असता वाढीव शिक्षा :

IPC कलम 80 – प्रकरण ४ : सर्वसाधारण अपवाद : कलम ७६ : कायद्याने बांधलेला; परंतु चूकभुलीमुळे केलेले कृत्य :

IPC कलम 81 – कलम ७७ : न्यायिक काम करत असता न्यायाधीशाची कृती (कार्य) :

IPC कलम 82 – कलम ७८ : न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाला धरून केलेली कृती :

IPC कलम 83 – कलम ७९ : कायद्याचे समर्थन आहे; परंतु वस्तुस्थितीच्या चूकभुलीमुळे केलेले कृत्य :

IPC कलम 84 – कलम ८० : कायदेशीर कृती करताना अपघात :

IPC कलम 85 – कलम ८१ : गुन्हेगारी उद्देश नसताना अन्य नुकसान होऊ नये म्हणून धोका पत्करून केलेले कृत्य :

IPC कलम 86 – कलम ८२ : सात वर्षे वयाखालील बालकाची कृती :

IPC कलम 87 – कलम ८३ : सात वर्षांवरील व बारा वर्षांखालील अपरिपक्व समजशक्ती असलेल्या बालकाची कृती :

IPC कलम 88 – कलम ८४ : मनोविकल व्यक्तीची कृती :

IPC कलम 89 – कलम ८५ : स्वत:च्या इच्छेविरूध्द नशा चढविल्यामुळे निर्णय घेण्यास असमर्थ अशा व्यक्तीची कृती :

IPC कलम 90 – कलम ८६ : ज्यामध्ये विशिष्ट उद्देश किंवा जाणीव आवश्यक असते असा अपराध नशा चढलेल्या व्यक्तीने केल्यास :

IPC कलम 91 – कलम ८७ : जिच्यामुळे मृत्यू किंवा जबर दुखापत घडून यावी असा उद्देश नसतो – संभव नसतो अशी संमतीने केलेली कृती :

IPC कलम 92 – कलम ८८ : व्यक्तीच्या हितासाठी तिच्या संमतीने सद्भावपूर्वक केलेली कृती. मात्र मृत्यू घडवून आणण्याचा उद्देश नसताना केलेली कृती:

IPC कलम 93 – कलम ८९ : बालकाच्या किंवा भ्रमिष्ट व्यक्तीच्या हितासाठी पालकाने अगर पालकाच्या संमतीने सद्भावपूर्वक केलेली कृती :

IPC कलम 94 – कलम ९० : संमती- भयापोटी- गैरसमजापोटी-भ्रमिष्ट व्यक्तीची- बालकाची संमती :

IPC कलम 95 – कलम ९१ : अपाय होणारे स्वतंत्र गुन्हे हे अपवाद होत :

IPC कलम 96 – कलम ९२ : सद्भावपूर्वक व्यक्तीच्या हितासाठी संमतीशिवाय केलेली कृती :

IPC कलम 97 – कलम ९३ : सभ्दावपूर्वक केलेले निवेदन :

IPC कलम 98 – कलम ९४ : धमक्याद्वारे सक्ती करून कृती करावयास लावणे अशी कृती :

IPC कलम 99 – कलम ९५ : अल्पसा अपाय करणारी कृती (कार्य) :

IPC कलम 100 – कलम ९६ : खासगीरीत्या बचाव करण्याच्या ओघात केलेल्या कृती:

IPC कलम 101 – कलम ९७ : शरीराचा व मालमत्तेचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क:

IPC कलम 102 – कलम ९८ : मनोविकल इत्यादी इसमांच्या कृतीपासून खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क :

IPC कलम 103 – कलम ९९ : ज्यांच्यापासून खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क नाही त्या कृती :

IPC कलम 104 – कलम १०० : शरीराचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क मृत्यू घडवून आणण्याइतपत केव्हा व्यापक असतो ? :

IPC कलम 105 – कलम १०१ : मृत्यूखेरीज अन्य अपाय करण्याइतपत सदरचा अधिकार केव्हा व्यापक असतो ? :

IPC कलम 106 – कलम १०२ : शरीराचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क सुरू होणे व चालू राहणे:

IPC कलम 107 – कलम १०३ : मालमत्तेचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क हा मृत्यू घडवून आणण्याइतपत केव्हा व्यापक असतो ?:

IPC कलम 108 – कलम १०४ : असा हक्क मृत्यूखेरीज अन्य अपाय करण्याइतपत केव्हा व्यापक असतो? :

IPC कलम 109 – कलम १०५ : मालमत्तेचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क सुरू होणे व चालू राहणे:

IPC कलम 110 – कलम १०६ : प्राणघातक हल्ला होत असताना निरपराधी माणसाला अपाय होण्याचा धोका पत्करून आत्मसंरक्षणाचा अधिकार:

IPC कलम 111 – प्रकरण ५ : चिथावणी (दुष्प्रेरण) देण्याविषयी (अपप्रेरणाविषयी) : कलम १०७ : एखाद्या कृतीची चिथावणी (अपप्रेरणा) :

IPC कलम 112 – कलम १०८ : चिथावणी देणारा (अपप्रेरक / दुष्प्रेरक) :

IPC कलम 113 – कलम १०८-अ : भारताबाहेरील अपराधांचे भारतामध्ये चिथावणी देणे:

IPC कलम 114 – कलम १०९ : चिथावणी दिल्यानंतर प्रत्यक्षात जर अपराध केला असेल आणि स्वतंत्र शिक्षेची तरतूद नसेल, तर शिक्षा कशी द्यावयाची:

IPC कलम 115 – कलम ११० : चिथावणी ज्याला दिली आहे त्याने चिथावणी देणाऱ्यापेक्षा वेगळ्या उद्देशाने कृती केल्यास शिक्षा:

IPC कलम 116 – कलम १११ : जेव्हा एका कृतीला चितावणी देऊन निराळी कृती केली जाते तेव्हा चिथावणी देणाऱ्याची शिक्षेची जबाबदारी:

IPC कलम 117 – कलम ११२ : चिथावणी दिलेल्या कृतीबद्दल आणि प्रत्यक्षात केलेल्या कृतीबद्दल अशा दोन्ही अपराधांच्या एकत्रित शिक्षेबद्दल चिथावणी देणारा केव्हा जबाबदार असतो:

IPC कलम 118 – कलम ११३ : चिथावणी देणाऱ्याच्या उद्देशापेक्षा वेगळाच परिणाम घडून-घडलेल्या अपराधाबद्दल चिथावणी देणाऱ्याची जबाबदारी:

IPC कलम 119 – कलम ११४ : अपराध घडताना चिथावणी देणारा हजर असणे:

IPC कलम 120 – कलम ११५ : मृत्यूच्या किंवा आजीवन कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधांची चिथावणी परंतु अपराध घडला नाही तर :

IPC कलम 121 – कलम ११६ : कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधांची चिथावणी देणे; पण अपराध घडत नाही तर:

IPC कलम 122 – कलम ११७ : जनतेकडून अगर दहापेक्षा जास्त व्यक्तीकडून अपराध घडून येण्याकरिता त्यांना चिथावणी देणे:

IPC कलम 123 – कलम ११८ : मृत्यूच्या किंवा आजीव कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्याचा बेत लपविणे :

IPC कलम 124 – कलम ११९ : ज्यास प्रतिबंध करणे हे आपले कर्तव्य आहे तो अपराध करण्याचा बेत लोकसेवकाने लपवणे:

IPC कलम 125 – कलम १२० : कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्याचा बेत लपविणे:

IPC कलम 126 – प्रकरण ५-अ : फौजदारीपात्र कट (आपराधिक षडयंत्र) : कलम १२०- अ : फौजदारीपात्र कट (आपराधिक षडयंत्र) याची व्याख्या :

IPC कलम 127 – कलम १२०- ब : फौजदारीपात्र (आपराधिक षडयंत्र) कटाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 128 – प्रकरण ६ : राज्यविरोधी अपराधांविषयी : कलम १२१ : भारत सरकारविरुद्ध युद्ध करणे- तसे करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा युद्ध करण्यास चिथावणी देणे :

IPC कलम 129 – कलम १२१- अ : कलम १२१ प्रमाणे शिक्षापात्र असे अपराध करण्याचा कट :

IPC कलम 130 – कलम १२२ : भारत सरकारविरूध्द युध्द करण्याच्या उद्देशाने शस्त्रे इत्यादी गोळा करणे :

IPC कलम 131 – कलम १२३ : युध्द करण्याचा बेत ते सोपे व्हावे म्हणून लपविणे :

IPC कलम 132 – कलम १२४ : कायदेशीर अधिकार वापरणे अगर रोखण्याकरिता भाग पाडणे आणि त्या उद्देशाने राष्ट्रपती- राज्यपाल इत्यादींवर हल्ला करणे :

IPC कलम 133 – कलम १२४-अ : राजद्रोह-प्रजाक्षोभन :

IPC कलम 134 – कलम १२५ : भारत सरकारशी सलोख्याचे संबंध असलेल्या कोणत्याही आशियाई सत्तेविरूध्द युध्द पुकारणे :

IPC कलम 135 – कलम १२६ : भारत सरकारशी शांततेचे संबंध असलेल्या कोणत्याही सत्तेच्या राज्यक्षेत्रात लूटमार करणे :

IPC कलम 136 – कलम १२७ : वर कलम १२५,१२६ मध्ये दर्शविलेल्या युध्दात अगर लूटमारीत हस्तगत झालेली मिळकत स्वीकारणे:

IPC कलम 137 – कलम १२८ : राजकैद्याला अगर युध्दकैद्याला पळून जाण्यास लोकसेवकाने इच्छापूर्वक मुभा देणे :

IPC कलम 138 – कलम १२९ : लोकसेवकाने हयगयीने अशा कैद्याला पळून जाऊ देणे :

IPC कलम 139 – कलम १३० : अशा कैद्याला पळून जाण्यास मदत करणे किंवा बेकायदेशीरपणे सोडवणे किंवा आसरा देणे:

IPC कलम 140 – प्रकरण ७ : भूसेना, नौसेना आणि वायूसेना यासंबंधीच्या अपराधाविषयी : कलम १३१ : ipc section 131 in Marathi लष्करी बंडास चिथावणी देणे, अथवा भूसैनिक-नौसैनिक-वायुसैनिक यांना त्यांच्या कर्तव्यापासून विचलित क

IPC कलम 141 – कलम १३२ : लष्करी बंडाची चिथावणी-त्यामुळे बंड घडून आल्यास:

IPC कलम 142 – कलम १३३ : भूसैनिकाला, नौसैनिकाला किंवा वायुसैनिकाला त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आपले पदकार्य बजावत असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यास चिथावणी देणे :

IPC कलम 143 – कलम १३४ : असा हल्ला करण्याच्या चिथावणीचा परिणाम हल्ला घडून आल्यास:

IPC कलम 144 – कलम १३५ : लष्करातील अधिकाèयांना- सेवकांना चाकरी सोडून पळून जाण्यास चिथावणी देणे :

IPC कलम 145 – कलम १३६ : पळून आलेल्यास आसरा देणे :

IPC कलम 146 – कलम १३७ : व्यापारी जलयानावर नौकाधिपतीच्या हयगयीमुळे पळालेला इसम लपून राहणे :

IPC कलम 147 – कलम १३८ : भूसैनिकाच्या, नौसैनिकाच्या किंवा वायुसैनिकाच्या शिरजोरीच्या कृतीस चिथावणी देणे:

IPC कलम 148 – कलम १३८-अ : वरील सर्व कलमे भारतीय सागरी सेवेला लागु होणे:

IPC कलम 149 – कलम १३९ : विवक्षित कायद्यांना अधीन असलेल्या व्यक्ती:

IPC कलम 150 – कलम १४० : भूसैनिक, नौसैनिक किंवा वायुसैनिक वापरतात तशी वर्दी (गणवेष) परिधान करणे अथवा तसे ओळखचिन्ह जवळ बाळगणे:

IPC कलम 151 – प्रकरण ८ : सार्वजनिक (लोक) प्रशांतते विरोधी अपराधांविषयी : कलम १४१ : बेकायदेशीर जमाव :

IPC कलम 152 – कलम १४२ : बेकायदेशीर जमावाचा सभासद असणे:

IPC कलम 153 – कलम १४३ : शिक्षा :

IPC कलम 154 – कलम १४४ : प्राणघातक हत्यारांसह सज्ज होऊन बेकायदेशीर जमावात सामील होणे.:

IPC कलम 155 – कलम १४५ : बेकायदेशीर जमावाला पांगण्याचा आदेश दिला हे माहीत असूनही त्यात सामील होणे किंवा थांबून राहणे:

IPC कलम 156 – कलम १४६ : दंगा करणे:

IPC कलम 157 – कलम १४७ : दंगा करण्याबद्दल शिक्षा:

IPC कलम 158 – कलम १४८ : प्राणघातक शस्त्रानिशी सज्ज होऊन दंगा करणे:

IPC कलम 159 – कलम १४९ : समान उद्दिष्ट साधण्यासाठी केलेल्या अपराधाबद्दल बेकायदेशीर जमावाचा प्रत्येक सभासद दोषी असणे:

IPC कलम 160 – कलम १५० : बेकायदेशीर जमावात सामील होण्यासाठी भाडोत्री व्यक्ती गोळा करणे किंवा भाडोत्री व्यक्ती गोळा करण्याकडे काणाडोळा करणे :

IPC कलम 161 – कलम १५१ : पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या जमावाला पांगण्याचा आदेश दिल्यावर जाणीवपूर्वक त्यात सामील होणे किंवा थांबून राहणे :

IPC कलम 162 – कलम १५२ : लोकसेवक जेव्हा दंगा वगैरे शमवीत असताना त्यांच्या अंगावर धावून जाणे-हरकत घेणे :

IPC कलम 163 – कलम १५३ : दंगा घडवून आणण्याकरिता बेछूटपणे चिथावणी देणे- दंगा घडून आल्यास, दंगा घडून न आल्यास :

IPC कलम 164 – कलम १५३-अ : धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा इत्यादी कारणांवरून निरनिराळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि एकोपा टिकण्यास बाधक अशा कृती करणे :

IPC कलम 165 – कलम १५३-अअ: कोणत्याही मिरवणुकीत जाणीवपूर्वक शस्त्रे नेणे किंवा सशस्त्र अशी कोणतीही सामूहिक कवायत किंवा सामूहिक प्रशिक्षण संघटित करणे किंवा घेणे किंवा त्यात सहभागी होणे यासाठी शिक्षा:

IPC कलम 166 – कलम १५३-ब : राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक असे आरोप-निवेदने करणे:

IPC कलम 167 – कलम १५४ : जेथे बेकायदेशीर जमाव जमतो त्या जमिनीचा मालक किंवा कब्जा धारकाची जबाबदारी :

IPC कलम 168 – कलम १५५ : ज्या व्यक्तीच्या हितार्थ दंगा घडवून आणला असेल त्या इसमाची शिक्षापात्रता :

IPC कलम 169 – कलम १५६ : ज्याच्या हितार्थ दंगा घडवून आणला त्या मालकाच्या किंवा ताबेधारकाच्या एजंटाची जबाबदारी शिक्षापात्रता:

IPC कलम 170 – कलम १५७ : बेकायदेशीर जमावासाठी गोळा केलेल्या भाडोत्री सभासदांना आसरा देणे :

IPC कलम 171 – कलम १५८ : बेकायदेशीर जमावात अगर दंग्यात भाड्याने-भाडोत्री म्हणून सहभागी होणे,अगर शस्त्रसज्ज होऊन जाणे :

IPC कलम 172 – कलम १५९ : मारामारी- दंगल :

IPC कलम 173 – कलम १६० : दंगल-मारामारी- करण्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 174 – प्रकरण ९ : लोकसेवकांकडून किंवा त्यांच्यासंबंधी घडणाऱ्या अपराधांविषयी : कलम १६१ ते १६५-अ : निरसित(रद्द) :

IPC कलम 175 – कलम १६६ : कोणत्याही व्यक्तीला नुकसान पोचवण्याचे उद्देशाने लोकसेवकाने कायद्याची अवज्ञा करणे :

IPC कलम 176 – कलम १६६-अ : 1.(लोकसेवकाने, कायद्यान्वये दिलेल्या निदेशांची अवज्ञा करणे :

IPC कलम 177 – कलम १६६ ब : पीडित व्यक्ती उपचार न केल्यास शिक्षा :

IPC कलम 178 – कलम १६७ : नुकसान पोचविण्याकरिता लोकसेवकाने चुकीचे दस्तऐवज तयार करणे :

IPC कलम 179 – कलम १६८ : लोकसेवकाने बेकायदेशीरपणे व्यापारधंदा करणे :

IPC कलम 180 – कलम १६९ : लोकसेवकाने बेकायदेशीरपणे मालमत्ता विकत घेणे किंवा तिच्याकरिता बोली देणे :

IPC कलम 181 – कलम १७० : लोकसेवकाची बतावणी करून तोतयागिरी करणे :

IPC कलम 182 – कलम १७१ : लोकसेवक वापरतो तशी वर्दी (गणवेष) किंवा तसे ओळखचिन्ह कपटी उद्देशाने परिधान करणे किंवा जवळ बाळगणे :

IPC कलम 183 – प्रकरण ९-अ : निवडणुकीसंबंधीच्या अपराधांविषयी : कलम १७१ अ : उमेदवार निवडणूकविषयक हक्क यांच्या व्याख्या :

IPC कलम 184 – कलम १७१ ब : लाचलुचपत :

IPC कलम 185 – कलम १७१-क : निवडणुकांमध्ये गैरवाजवी प्रभुत्व पाडणे :

IPC कलम 186 – कलम १७१-ड : निवडणुकांमध्ये तोतयेगिरी करणे :

IPC कलम 187 – कलम १७१-इ : लाचलुचपती बद्दल शिक्षा :

IPC कलम 188 – कलम १७१-फ : निवडणुकीत गैरवाजवी प्रभाव पाडणे किंवा तोतयागिरी करण्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 189 – कलम १७१-ग : निवडणुकीच्या संबंधात खोटे कथन :

IPC कलम 190 – कलम १७१-ह : निवडणुकीसंबंधात बेकायदेशीरपणे पैसे खर्च करणे :

IPC कलम 191 – कलम १७१-आय : निवडणुकीचे हिशेब ठेवण्यास चुकणे :

IPC कलम 192 – प्रकरण १० : लोकसेवकांच्या कायदेशीर प्राधिकाराच्या अवमानांविषयी : कलम १७२ : समन्सची बजावणी किंवा इतर कार्यवाही टाळण्यासाठी फरारी होणे :

IPC कलम 193 – कलम १७३ : समन्सची बजावणी किंवा इतर कार्यवाही यांस प्रतिबंध करणे किंवा त्याच्या प्रसिध्दीला- प्रकाशनाला प्रतिबंध करणे :

IPC कलम 194 – कलम १७४ : लोकसेवकाने आदेश केल्यानंतर गैरहजर राहणे :

IPC कलम 195 – कलम १७४-अ : १९७४ चा अधिनियम क्र.२ याच्या कलम ८२ खालील उद्घोषणेला अनुसरून उपस्थित राहण्याचे टाळणे :

IPC कलम 196 – कलम १७५ : लोकसेवकाकडे दस्तऐवज हजर करण्यास बध्द असलेल्या व्यक्तीने तो हजर करण्याचे टाळणे:

IPC कलम 197 – कलम १७६ : लोकसेवकाला कायद्याने माहिती देण्यास बांधलेला असताना ती देण्याचे टाळणे :

IPC कलम 198 – कलम १७७ : खोटी माहिती पुरवणे :

IPC कलम 199 – कलम १७८ : शपथ घेण्यास किंवा दृढकथन करण्यास लोकसेवकाने रीतसर फर्माविले असता त्यास नकार देणे :

IPC कलम 200 – कलम १७९ : लोकसेवकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असताना त्याची उत्तरे देण्याचे नाकारणे :

IPC कलम 201 – कलम १८० : निवेदनांवर सही करण्याचे नाकारणे :

IPC कलम 202 – कलम १८१ : लोकसेवक अगर अन्य व्यक्ती यांच्या समोर शपथ घेऊन किंवा दृढकथन करून खोटे कथन करणे :

IPC कलम 203 – कलम १८२ : लोकसेवकाला खोटी माहिती देणे या उद्देशाने की, आपल्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर दुसऱ्या व्यक्तीला नुकसानीकारक होईल :

IPC कलम 204 – कलम १८३ : लोकसेवकाच्या कायदेशीर अधिकाराप्रमाणे मालमत्ता ताब्यात घेण्यास प्रतिकार करणे :

IPC कलम 205 – कलम १८४ : लोकसेवकास असलेल्या अधिकाराप्रमाणे विक्रीस काढलेल्या मालमत्तेच्या विक्रीस हरकत घेणे :

IPC कलम 206 – कलम १८५ : लोकसेवकाच्या अधिकाराप्रमाणे मालमत्ता विक्रीस काढली असता ती बेकायदेशीरपणे खरेदी करणे किंवा बोली करणे :

IPC कलम 207 – कलम १८६ : लोकसेवक सार्वजनिक कार्ये पार पाडत असताना त्याला अटकाव करणे :

IPC कलम 208 – कलम १८७ : लोकसेवकास सहाय्य देणे कायद्याने बंधनकारक असताना सहाय्य देण्याचे टाळणे:

IPC कलम 209 – कलम १८८ : लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा :

IPC कलम 210 – कलम १८९ : लोकसेवकाला नुकसान पोचवण्याचा धाक :

IPC कलम 211 – कलम १९० : लोकसेवकाकडे संरक्षणासाठी अर्ज करण्यापासून एखाद्या व्यक्तीला परावृत्त करण्याकरिता नुकसान पोचवण्याचा धाक :

IPC कलम 212 – प्रकरण ११ : खोटा पुरावा आणि सार्वजनिक (लोक) न्यायाच्या विरोधी अपराधांविषयी : कलम १९१ : खोटा पुरावा देणे :

IPC कलम 213 – कलम १९२ : खोटा पुरावा रचणे :

IPC कलम 214 – कलम १९३ : खोटा पुराव्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 215 – कलम १९४ : फाशी दिल्या जाणाऱ्या अपराधाबद्दल शिक्षा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने खोटा पुरावा देणे किंवा रचणे:

IPC कलम 216 – कलम १९५ : आजन्म कारावासाची किंवा कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधाबद्दल शिक्षा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने खोटा पुरावा देणे किंवा रचणे :

IPC कलम 217 – कलम १९५-अ : एखाद्या व्यक्तीला खोटा पुरावा देण्यासाठी धमकी देणे किंवा प्रवृत्त करणे :

IPC कलम 218 – कलम १९६ : खोटी असल्याचे माहीत असलेला पुरावा वापरणे :

IPC कलम 219 – कलम १९७ : खोटे प्रमाणपत्र देणे किंवा स्वाक्षरित करणे :

IPC कलम 220 – कलम १९८ : खोटे असल्याचे माहीत असलेले प्रमाणपत्र खरे म्हणून वापरणे:

IPC कलम 221 – कलम १९९ : जे अभिकथन कायद्याने पुरावा म्हणून मान्य असते त्यात केलेले खोटे कथन :

IPC कलम 222 – कलम २०० : असे अभिकथन खोटे असल्याचे माहीत असताना ते खरे म्हणून वापरणे:

IPC कलम 223 – कलम २०१ : अपराध्याला वाचवण्यासाठी गुन्हयाचा पुरावा नाहीसा होण्याची तजवीज करणे किंवा खोटी माहिती देणे :

IPC कलम 224 – कलम २०२ : अपराधाची माहिती देण्यास कायद्याने बांधीत असताना माहिती देण्याचे उद्देशपूर्वक टाळणे:

IPC कलम 225 – कलम २०३ : घडलेल्या अपराधाबद्दल खोटी माहिती देणे :

IPC कलम 226 – कलम २०४ : कोणत्याही (*सन २००० चा अधिनियम क्र.२१, कलम ९१ द्वारे मूळ मजकूराऐवजी १७ ऑक्टोबर २००० पासून घातली.)( दस्तऐवज किंवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ) पुरावा म्हणून हजर केला जाऊ नये यासाठी तो नष्ट करणे:

IPC कलम 227 – कलम २०५ : दाव्यातील किंवा खटल्यातील कोणत्याही कृतीच्या किंवा कामाकाजाच्या प्रयोजनार्थ तोतयागिरी करणे :

IPC कलम 228 – कलम २०६ : अंमलबजावणीकामी मालमत्तेची जप्ती होऊ नये म्हणून ती मालमत्ता कपटीपणे हलविणे किंवा लपविणे :

IPC कलम 229 – कलम २०७ : मालमत्ता जप्त होऊ नये – हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता कपटीपणाने तिच्यावर दावा सांगणे :

IPC कलम 230 – कलम २०८ : देय नसलेल्या रकमेपोटी कपटीपणाने हुकुमनामा होऊ देणे :

IPC कलम 231 – कलम २०९ : न्यायालयात अप्रामाणिकपणे खोटा मागणी हक्क सांगणे:

IPC कलम 232 – कलम २१० : देय नसलेल्या रकमेपोटी कपटीपणाने हुकूमनामा मिळवणे:

IPC कलम 233 – कलम २११ : नुकसान पोचवण्याच्या उदेशाने अपराधाचा खोटा दोषारोप करणे :

IPC कलम 234 – कलम २१२ : अपराध्याला आसरा देणे :

IPC कलम 235 – कलम २१३ : अपराध्याला शिक्षेपासून वाचवण्यासाठी देणगी घेणे इत्यादी :

IPC कलम 236 – कलम २१४ : अपराध्याला शिक्षेपासून वाचवण्याच्या मोबदल्यात देणगी देऊ करणे किंवा मालमत्ता परत करणे :

IPC कलम 237 – कलम २१५ : चोरीला गेलेली मालमत्ता परत मिळविण्याकामी मदत करण्याबद्दल देणगी घेणे इत्यादी :

IPC कलम 238 – कलम २१६ : हवालतीमधून पळालेल्या किंवा ज्याच्या अटकेचा आदेश देण्यात आला आहे अशा अपराध्यास आसरा देणे:

IPC कलम 239 – कलम २१६-अ : लुटारू किंवा दरोडेखोर यांना आसरा दिल्याबद्दल दंड :

IPC कलम 240 – कलम २१६-ब : ( कलम २१२,२१६ आणि २१६-अ यामधील आसरा देणे याची व्याख्या) :

IPC कलम 241 – कलम २१७ : व्यक्तीला शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने कायद्याच्या आदेशाची अवज्ञा करणे :

IPC कलम 242 – कलम २१८ : एखाद्या व्यक्तीला शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेला सरकारी जप्तीपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने चुकीच्या अभिलेखाची किंवा लेखाची मांडणी करणे :

IPC कलम 243 – कलम २१९ : न्यायिक कार्यवाहीत लोकसेवकाने भ्रष्टतापूर्वक बेकायदा अहवाल देणे इत्यादी:

IPC कलम 244 – कलम २२० : अधिकार असलेल्या व्यक्तीने आपण बेकायदा वागत असल्याचे माहीत असून, खटल्याच्या सुनावणीसाठी वर कमिट करणे अगर बंदिवासात पाठवणे :

IPC कलम 245 – कलम २२१ : अटक करण्यास बांधलेल्या लोकसेवकाने अटक करण्याचे उद्देशपूर्वक टाळणे :

IPC कलम 246 – कलम २२२ : लोकसेवकाने उद्देशपूर्वक अटक करण्याचे टाळणे. जर असा इसम शिक्ष भोगीत असेल, अगर तो त्याच्या ताब्यात दिलेला असेल :

IPC कलम 247 – कलम २२३ : लोकसेवकाने हयगयीने बंदिवासातून किंवा हवालतीमधून पळून जाऊ देणे :

IPC कलम 248 – कलम २२४ : एखाद्या व्यक्तीने आपल्या कायदेशीर अटकेला प्रतिकार किंवा अटकाव करणे:

IPC कलम 249 – कलम २२५ : दुसऱ्या व्यक्तीच्या कायदेशीर अटकेला प्रतिकार किंवा अटकाव करणे :

IPC कलम 250 – कलम २२५-अ : ज्यासाठी अन्यथा तरतूद केलेली नाही अशा प्रकरणात, लोकसेवकाने अटक करण्याचे टाळणे किंवा पळून जाऊ देणे :

IPC कलम 251 – कलम २२५-ब : ज्यासाठी अन्यथा तरतूद केलेली नाही अशा प्रकरणात कायदेशीर अटकेला प्रतिकार करणे, किंवा पळून जाणे, अगर बेकायदेशीरपणे सुटका करणे :

IPC कलम 252 – कलम २२६ : (रद्द करण्यात आले आहे. क्रि. प्रो. कोड कायदा क्रमांक २६ सन १९५५ कलम ११७ आणि परिशिष्ट)

IPC कलम 253 – कलम २२७ : शिक्षामाफीच्या शर्तीचा भंग :

IPC कलम 254 – कलम २२८ : न्यायिक कार्यवाहीत पीठासीन असलेल्या लोकसेवकाचा उद्देशपूर्वक अपमान करणे किंवा त्याच्या कामांत व्यत्यय आणणे :

IPC कलम 255 – कलम २२८-अ : विवक्षित अपराधांना बळी पडलेली व्यक्ती कोण ते उघड करणे इत्यादी:

IPC कलम 256 – कलम २२९ : ज्यूरी सदस्याची किंवा अ‍ॅसेसर म्हणून (न्यायसहायक) बतावणी करून तोतयागिरी करणे :

IPC कलम 257 – कलम २२९-अ : जामिनावर किंवा बंधपत्रावर सोडलेल्या व्यक्तीने न्यायालयात उपस्थित राहण्यास कसूर करणे :

IPC कलम 258 – प्रकरण १२ : नाणी व शासकीय मुद्रांक यासंबंधीच्या अपराधांविषयी : कलम २३० : नाणे याची व्याख्या :

IPC कलम 259 – कलम २३१ : नाणे नकली तयार करणे:

IPC कलम 260 – कलम २३२ : भारतीय नाणे नकली तयार करणे :

IPC कलम 261 – कलम २३३ : नकली नाणे तयार करण्याचे साधन बनविणे किंवा विकणे :

IPC कलम 262 – कलम २३४ : भारतीय नाणे नकली तयार करण्याचे साधन बनवणे किंवा विकणे :

IPC कलम 263 – कलम २३५ : नकली नाणे तयार करण्याच्या कामी वापरण्याकरिता साधन किंवा सामग्री कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 264 – कलम २३६ : भारताबाहेर नाण्याचे नकलीकरण करण्यास भारतामध्ये चिथावणी देणे :

IPC कलम 265 – कलम २३७ : नकली नाण्याची निर्यात किंवा आयात :

IPC कलम 266 – कलम २३८ : नकली भारतीय नाण्याची आयात किंवा निर्यात :

IPC कलम 267 – कलम २३९ : कोणतेही नाणे नकली आहे याची जाणीव असताना ते दुसऱ्यास देणे :

IPC कलम 268 – कलम २४० : भारतीय नाणे नकली आहे याची जाणीव असताना ते हवाली करणे :

IPC कलम 269 – कलम २४१ : एखादे नाणे खरे म्हणून हवाली करणे, ते जेव्हा प्रथम कब्जात आले तेव्हा हवाली करणाऱ्यास ते नकली असल्याचे माहीत नसल्यास:

IPC कलम 270 – कलम २४२ : एखाद्या व्यक्तीने नकली नाणे कब्जात बाळगणे. ते कब्जात आले तेव्हा ते नकली असल्याचे तिला माहीत असल्यास :

IPC कलम 271 – कलम २४३ : एखाद्या व्यक्तीने भारतीय नाणे कब्जात बाळगणे ते कब्जात आले तेव्हा ते नकली असल्याचे तिला माहीत असल्यास:

IPC कलम 272 – कलम २४४ : टाकसाळीत कामाला असलेल्या व्यक्तीने कायद्यानुसार ठरलेल्याहून निराळ्या वजनाचे किंवा मिश्रणाचे नाणे घडवणे:

IPC कलम 273 – कलम २४५ : नाणी बनवण्याचे साधन बेकायदेशीरपणे टाळसाळीतून घेऊन जाणे :

IPC कलम 274 – कलम २४६ : कपटीपणाने किंवा अप्रामाणिकपणाने नाण्याचे वजन कमी करणे किंवा मिश्रण बदलणे :

IPC कलम 275 – कलम २४७ : कपटीपणाने किंवा अप्रामाणिकपणाने भारतीय नाण्याचे वजन कमी करणे किंवा मिश्रण बदलणे :

IPC कलम 276 – कलम २४८ : एखादे नाणे निराळ्या वर्णनाचे नाणे म्हणून खपून जावे या उद्देशाने त्या नाण्याचे रूप बदलणे :

IPC कलम 277 – कलम २४९ : भारतीय नाणे निराळ्या वर्णनाचे नाणे म्हणून खपून जावे या उद्देशाने त्याचे रूप बदलणे :

IPC कलम 278 – कलम २५० : बदल करण्यात आला आहे हे माहीत असताना कब्जात बाळगलेले नाणे हवाली करणे :

IPC कलम 279 – कलम २५१ : बदल करण्यात आला आहे हे माहीत असून, कब्जात असलेले भारतीय नाणे हवाली करणे :

IPC कलम 280 – कलम २५२ : बदल करण्यात आलेले नाणे एखाद्या व्यक्तीने कब्जात बाळगणे – त्या वेळी बदल केला असल्याचे माहीत असल्यास :

IPC कलम 281 – कलम २५३ : बदल करण्यात आलेले भारतीय नाणे एखाद्या व्यक्तीने कब्जात बाळगणे त्या वेळी बदल केला असल्याचे माहीत असल्यास :

IPC कलम 282 – कलम २५४ : एखादे नाणे अस्सल म्हणून हवली (स्वाधीन ) करणे. ते नाणे प्रथम कब्जात आले तेव्हा त्यात बदल करण्यात आल्याचे स्वाधीन करणाऱ्यास माहीत नसल्यास :

IPC कलम 283 – कलम २५५ : शासकीय मुद्रांक नकली तयार करणे :

IPC कलम 284 – कलम २५६ : शासकीय मुद्रांक नकली तयार करण्यासाठी साधन किंवा सामग्री कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 285 – कलम २५७ : शासकीय मुद्रांक नकली तयार करण्यासाठी साधन बनविणे किंवा विकणे :

IPC कलम 286 – कलम २५८ : नकली शासकीय मुद्रांकाची विक्री :

IPC कलम 287 – कलम २५९ : नकली शासकीय मुद्रांक कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 288 – कलम २६० : जो नकली आहे हे माहीत असून , असा शासकीय मुद्रांक अस्सल म्हणून वापरणे :

IPC कलम 289 – कलम २६१ : शासनास हानी पोचवण्याच्या उद्देशाने, शासकीय मुद्रांक लावलेल्या पदार्थावरील लेख पुसून टाकणे, अगर वापरलेला मुद्रांक दस्तऐवजावरून काढून टाकणे :

IPC कलम 290 – कलम २६२ : जो आधी वापरण्यात आलेला आहे हे माहीत असून,असा शासकीय मुद्रांक वापरणे :

IPC कलम 291 – कलम २६३ : मुद्रांक वापरण्यात आलेला असल्याचे दर्शविणारी खुण खोडून टाकणे :

IPC कलम 292 – कलम २६३- अ : खोटया मुद्रांकाना मनाई:

IPC कलम 293 – प्रकरण १३ : वजने व मापे यासंबंधीच्या अपराधांविषयी : कलम २६४ : वजन करण्यासाठी खोट्या साधनाचा कपटपूर्ण वापर करणे :

IPC कलम 294 – कलम २६५ : खोटे वजन किंवा माप यांचा कपटपूर्ण वापर करणे :

IPC कलम 295 – कलम २६६ : खोटे वजन किंवा माप कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 296 – कलम २६७ : खोटे वजन किंवा माप बनविणे किंवा विकणे :

IPC कलम 297 – प्रकरण १४ : सार्वजनिक (लोक) आरोग्य, सुरक्षितता, सोय, सभ्यता व नीतिमत्ता यांना बाधक अशा अपराधांविषयी : कलम २६८ : सार्वजनिक उपद्रव :

IPC कलम 298 – कलम २६९ : जीवितास धोकादायक असलेल्या रोगाचा संसर्ग पसरविण्याचा संभव असलेली हयगयीची कृती :

IPC कलम 299 – कलम २७० : जीवितास धोकादायक असलेल्या रोगाचा संसर्ग पसरवण्याचा संभव असलेली घातकी कृती :

IPC कलम 300 – कलम २७१ : पृथकवासाच्या- स्वतंत्र ठेवणे नियमाची अवज्ञा :

IPC कलम 301 – कलम २७२ : विक्रीसाठी असलेल्या खाद्यपदार्थांत किंवा पेयांत भेसळ करणे :

IPC कलम 302 – कलम २७३ : अपायकारक खाद्यपदार्थांची किंवा पेयाची विक्री:

IPC कलम 303 – कलम २७४ : औषधी द्रव्यांमध्ये भेसळ:

IPC कलम 304 – कलम २७५ : भेसळयुक्त औषधी द्रव्यांची विक्री :

IPC कलम 305 – कलम २७६ : एखादे औषधी द्रव्य वेगळे औषधी द्रव्य किंवा सिध्दपदार्थ म्हणून विकणे :

IPC कलम 306 – कलम २७७ : सार्वजनिक जलाशयाचे किंवा झऱ्याचे पाणी घाण करणे:

IPC कलम 307 – कलम २७८ : वातावरण आरोग्यास अपायकारक करणे :

IPC कलम 308 – कलम २७९ : सार्वजनिक रस्त्यावर बेदरकारपणे वाहन हाकणे किंवा सवारी करणे :

IPC कलम 309 – कलम २८० : जलयान उतावळेपणाने किंवा हयगयीने चालविणे :

IPC कलम 310 – कलम २८१ : फसवा प्रकाश चिन्ह किंवा बोया दाखविणे :

IPC कलम 311 – कलम २८२ : भाडे घेऊन एखाद्या व्यक्तीला असुरक्षित अगर जादा बोजा लादलेल्या जलयानामधून जलमार्गे नेणे :

IPC कलम 312 – कलम २८३ : सार्वजनिक रस्त्यामधील किवा नौकानयन मार्गातील धोका किंवा अटकाव :

IPC कलम 313 – कलम २८४ : विषारी पदार्थाबाबत हययगयीचे वर्तन :

IPC कलम 314 – कलम २८५ : आग अगर ज्वालाग्राही पदार्थ यांच्याबाबत हयगयीचे वर्तन :

IPC कलम 315 – कलम २८६ : स्फोटक पदार्थाच्या बाबतीत हयगयीचे वर्तन :

IPC कलम 316 – कलम २८७ : यंत्रसामग्रीबाबत हयगयीचे वर्तन :

IPC कलम 317 – कलम २८८ : इमारत पाडण्याबाबत अगर दुरूस्त करण्याबाबत हयगयीचे वर्तन :

IPC कलम 318 – कलम २८९ : प्राण्याबाबत हयगयीचे वर्तन :

IPC कलम 319 – कलम २९० : अन्यथा शिक्षापात्र नसलेल्या प्रकरणी सार्वजनिक उपद्रवासाठी शिक्षा :

IPC कलम 320 – कलम २९१ : सार्वजनिक उपद्रव थांबविण्याबाबतच्या आदेशानंतरही तो चालू ठेवणे :

IPC कलम 321 – कलम २९२ : अश्लील पुस्तकांची इत्यादींची विक्री वगैरे :

IPC कलम 322 – कलम २९३ : अश्लील वस्तू तरुन व्यक्तिला विकणे :

IPC कलम 323 – कलम २९४ : अश्लील कृती आणि गाणी :

IPC कलम 324 – कलम २९४-अ : लॉटरी कार्यालय ठेवणे :

IPC कलम 325 – प्रकरण १५ : धर्मासंबंधीच्या अपराधांविषयी : कलम २९५ : कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने उपासनास्थानाचे नुकसान करणे अगर ते अपवित्र करणे:

IPC कलम 326 – कलम २९५-अ : कोणत्याही वर्गाच्या धमाचा किंवा धार्मिक श्रध्दांचा अपमान करून धार्मिक भावनांवर अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने बुद्धिपुरस्सर व दुष्ट उद्देशाने कृती करणे :

IPC कलम 327 – कलम २९६ : धार्मिक जमावास व्यत्यय-अडथळा आणणे :

IPC कलम 328 – कलम २९७ : पुरण्याच्या जागी इत्यादी ठिकाणी अतिक्रमण :

IPC कलम 329 – कलम २९८ : धार्मिक भावना दुखवण्याच्या बुध्दिपुरस्सर उद्देशाने शब्द उच्चारणे इत्यादी :

IPC कलम 330 – प्रकरण १६ : मानव शरीरास बाधक होणाऱ्या अपराधांविषयी : जीवितास बाधक होणाऱ्या अपराधांविषयी : कलम २९९ : सदोष मनुष्यवध :

IPC कलम 331 – कलम ३००: खून :

IPC कलम 332 – कलम ३०१ : इच्छित माणसाच्या ऐवजी दुसऱ्याचा सदोष मनुष्यवध घडविणे:

IPC कलम 333 – कलम ३०२ : खुनास शिक्षा:

IPC कलम 334 – कलम ३०३ : आजन्म कारावास भोगत असलेल्या आरोपीने खून केल्यास शिक्षा:

IPC कलम 335 – कलम ३०४ : खून नसलेल्या सदोष मनुष्यवधास शिक्षा :

IPC कलम 336 – कलम ३०४-अ : निष्काळजीपणामुळे मृत्यू घडविणे:

IPC कलम 337 – कलम ३०४-ब : हुंडाबळी:

IPC कलम 338 – कलम ३०५ : अल्पवयीन मुलास अगर वेडया इसमास आत्महत्या करण्याकरता चिथावणी देणे :

IPC कलम 339 – कलम ३०६ : आत्महत्येस चिथावणी देणे:

IPC कलम 340 – कलम ३०७ : खुनाचा प्रयत्न करणे:

IPC कलम 341 – कलम ३०८ : सदोष मनुष्यवध करण्याचा प्रयत्न करणे :

IPC कलम 342 – कलम ३०९ : आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न:

IPC कलम 343 – कलम ३१० : ठग:

IPC कलम 344 – कलम ३११ : शिक्षा:

IPC कलम 345 – गर्भस्त्राव घडवून आणणे,अजात गर्भजीवांना (शिशू) दुखापत पोहचवणे, अर्भकांना उघड्यावर टाकणे आणि अपत्यजन्माची लपवणूक करणे : कलम ३१२ : गर्भस्त्राव घडवून आणणे:

IPC कलम 346 – कलम ३१३ : स्त्रीच्या संमतीशिवाय गर्भपात घडवून आणणे:

IPC कलम 347 – कलम ३१४ : गर्भस्त्राव घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कृतीमुळे मृत्यू घडून येणे:

IPC कलम 348 – कलम ३१५ : मूल जिवंत जन्माला येण्यास प्रतिबंध करण्याचा किंवा जन्मानंतर त्याचा मृत्यू घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केलेली कृती:

IPC कलम 349 – कलम ३१६ : सदोष मनुष्य वध या सदरात मोडणाऱ्या कृतीद्वारे स्पंदन पावणाऱ्या अजात गर्भजीवाचा मृत्यू घडवून आणणे:

IPC कलम 350 – कलम ३१७ : बारा वर्षाखालील मुलाला त्याच्या आई-वडिलने किंवा देखभाल करणाऱ्या व्यक्तीने उघडयावर टाकणे आणि त्याचा परित्याग करणे:

IPC कलम 351 – कलम ३१८ : मृतदेहाची गुप्तपणे विल्हेवाट लावून अपत्य जन्माची लपवणूक करणे:

IPC कलम 352 – दुखापत: कलम ३१९: उपहति :

IPC कलम 353 – कलम ३२०: जबर दुखापत :

IPC कलम 354 – कलम ३२१ : इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 355 – कलम ३२२ : इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 356 – कलम ३२३ : इच्छापूर्वक दुखापत पोचवण्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 357 – कलम ३२४ : घातक हत्यारांनी किंवा साधनांनी इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 358 – कलम ३२५ : इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवण्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 359 – कलम ३२६ : घातक हत्यारांनी किंवा साधनांनी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 360 – कलम ३२६-अ : अ‍ॅसिड इ. चा वापर करुन इच्छापूर्वक जबर दुखापत करणे :

IPC कलम 361 – कलम ३२६-ब: स्वेच्छने अ‍ॅसिड फेकण किंवा फेकण्याचा प्रयत्न करणे :

IPC कलम 362 – कलम ३२७: मालमत्ता जबरीने घेण्यासाठी किंवा अवैध कृती करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे:

IPC कलम 363 – कलम ३२८: अपराध करण्याच्या उद्देशाने विष, इत्यादींच्या साहाय्याने दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 364 – कलम ३२९: मालमत्ता जबरीने घेण्यासाठी किंवा अवैध कृती करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 365 – कलम ३३०: कबुली जबाब जबरीने घेण्यासाठी अथवा मालमत्ता परत करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 366 – कलम ३३१: कबुलीजबाब जबरीने घेण्यासाठी अथवा मालमत्ता परत करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 367 – कलम ३३२: लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यपासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 368 – कलम ३३३: लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 369 – कलम ३३४: प्रक्षोभ कारणामुळे इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 370 – कलम ३३५: प्रक्षोभकारामुळे इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 371 – कलम ३३६: इतरांचे जीवित किंवा व्यक्तिगत सुरशितता धोक्यात आणणारी कृती :

IPC कलम 372 – कलम ३३७: इतरांचे जीवित किंवा व्यक्तिगत सुरक्षितता धोक्यात आणणाऱ्या कृतीने दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 373 – कलम ३३८: इतरांचे जीवित किंवा व्यक्तिगत सुरक्षितता धोक्यात आणणाऱ्या कृतीने जबर दुखापत पोचवणे :

IPC कलम 374 – गैरनिरोध व परिरोध यांविषयी : कलम ३३९: गैरनिरोध :

IPC कलम 375 – कलम ३४०: गैर परिरोध :

IPC कलम 376 – कलम ३४१: गैर निरोधाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 377 – कलम ३४२: गैर परिरोधाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 378 – कलम ३४३: तीन दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ गैर परिरोध :

IPC कलम 379 – कलम ३४४: दहा दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ गैर परिरोध :

IPC कलम 380 – कलम ३४५: जिच्या मुक्ततेसाठी प्राधिलेख काढण्यात आला असेल अशा व्यक्तीस गैरपणे परिरुद्ध करुन ठेवणे :

IPC कलम 381 – कलम ३४६: गुप्तस्थळी गैर परिरोध :

IPC कलम 382 – कलम ३४७: मालमत्ता जबरीने घेण्यासाठी किंवा अवैध कृती करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी गैर परिरोध :

IPC कलम 383 – कलम ३४८: कबुलीजबाब जबरीने घेण्यासाठी अथवा मालमत्ता परत करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी गैर परिरोध :

IPC कलम 384 – फौजदारीपात्र बलप्रयोग आणि हमला याविषयी : कलम ३४९: बलप्रयोग :

IPC कलम 385 – कलम ३५०: फौजदारीपात्र बलप्रयोग :

IPC कलम 386 – कलम ३५१: हमला :

IPC कलम 387 – कलम ३५२: गंभीर प्रक्षोभकारण नसताना एरवी हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करण्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 388 – कलम ३५३: लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे :

IPC कलम 389 – कलम ३५४: स्त्रीचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर हमला किवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे :

IPC कलम 390 – कलम ३५४-अ: १(लैंगिक सतावणूक व लैंगिक सतावणुकीसाठी शिक्षा- :

IPC कलम 391 – कलम ३५४-ब: स्त्रीला विवस्त्र करण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर हल्ला करणे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे :

IPC कलम 392 – कलम ३५४-क: चोरुन अश्लील चित्रण करणे :

IPC कलम 393 – कलम ३५४-ड: चोरुन पाठलाग करणे :

IPC कलम 394 – कलम ३५५: गंभीर प्रक्षोभकारण नसताना एरवी एखाद्या व्यक्तीची मानहानी करण्याच्या उद्देशाने हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे :

IPC कलम 395 – कलम ३५६: एखाद्या व्यक्तीने जवळ बाळगलेल्या मालमत्तेची चोरी करण्याचा प्रयत्न करताना हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे :

IPC कलम 396 – कलम ३५७: एखाद्या व्यक्तीला गैरपणे परिरुद्ध करण्याचा प्रयत्न करताना हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे :

IPC कलम 397 – कलम ३५८: गंभीर प्रक्षोभकारणावरुन हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे :

IPC कलम 398 – अपनयन, अपहरण,गुलामगिरी व वेठबिगार यांविषयी : कलम ३५९: अपनयन :

IPC कलम 399 – कलम ३६०: भारतातून अपनयन करणे :

IPC कलम 400 – कलम ३६१: कायदेशीर पालकाच्या ताब्यातून अपनयन करणे :

IPC कलम 401 – कलम ३६२ : अपहरण :

IPC कलम 402 – कलम ३६३ : अपनयनाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 403 – कलम ३६३-अ: भीक मागण्यासाठी अज्ञान व्यक्तीचे अपनयन करणे किंवा तिला विकलांग करणे :

IPC कलम 404 – कलम ३६४ : खून करण्यासाठी अपनयन करणे किंवा अपहरण करणे :

IPC कलम 405 – कलम ३६४-अ: खंडणी, वगैरेकरता चोरुन नेणे :

IPC कलम 406 – कलम ३६५ : गुप्तपणे व गैरपणे एखाद्या व्यक्तीला परिरुद्ध करण्याकरता तिचे अपनयन किंवा अपहरण करणे :

IPC कलम 407 – कलम ३६६ : विवाह, इत्यादीची सक्ती करण्यासाठी स्त्रीचे अपनयन किंवा अपहरण करणे किंवा तिला प्रलोभित करणे :

IPC कलम 408 – कलम ३६६-अ: अज्ञान मुलगी अनैतिक कृत्यासाठी मिळवणे :

IPC कलम 409 – कलम ३६६-ब: परकीय देशातून मुलींची आयात करणे :

IPC कलम 410 – कलम ३६७ : एखाद्या व्यक्तीला जबर दुखापत पोचवणे, तिला गुलाम बनवणे,इत्यादींसाठी तिचे अपनयन किंवा अपहरण करणे:

IPC कलम 411 – कलम ३६८ : अपनयन किंवा अपहरण केलेल्या व्यक्तीला गैरपणे लपवणे किंवा परिरुद्ध करुन ठेवणे :

IPC कलम 412 – कलम ३६९ : दहा वर्षांखालील बालकाच्या अंगावरील मालमत्ता चोरण्याच्या उद्देशाने त्याचे अपनयन किंवा अपहरण करणे :

IPC कलम 413 – कलम ३७० : १( व्यक्तींचा अपव्यापार करणे :

IPC कलम 414 – कलम ३७०-अ: अपव्यापार केलेल्या व्यक्तीची पिळवणूक करणे :

IPC कलम 415 – कलम ३७१ : गुलामांचा नित्यश: व्यवहार करणे :

IPC कलम 416 – कलम ३७२ : वेश्याव्यवसाय, इत्यादी प्रयोजनार्थ अज्ञान व्यक्तीची विक्री करणे :

IPC कलम 417 – कलम ३७३ : वेश्या व्यवसाय, इ. प्रयोजनार्थ अज्ञान व्यक्तीची खरेदी करणे :

IPC कलम 418 – कलम ३७४ : बेकायदेशीर वेठबेगारी :

IPC कलम 419 – लैंगिक (यौन) अपराधांविषयी : कलम ३७५ : बलात्संग (बलात्कार) :

IPC कलम 420 – कलम ३७६ : बलात्कारासाठी शिक्षा :

IPC कलम 421 – कलम ३७६-अ: पीडित व्यक्तीच्या मृत्यूस कारण ठरणे किंवा तिची टिकून राहणारी वनस्पतीवत अवस्था होण्यात पर्यवसान होणे यासाठी शिक्षा :

IPC कलम 422 – कलम ३७६ अब : १२ वर्षा खालील स्त्री वर बलात्कार केल्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 423 – कलम ३७६-ब: फारकतीच्या काळात पतीचा पत्नीशी लैंगिक समागम :

IPC कलम 424 – कलम ३७६-क: प्राधिकारी व्यक्तीने लैंगिक समागम करणे :

IPC कलम 425 – कलम ३७६-ड: सामुहिक बलात्कार :

IPC कलम 426 – कलम ३७६ डअ : १६ वर्षा खालील स्त्री वर सामुहिक बलात्कार केल्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 427 – कलम ३७६ डब : १२ वर्षा खालील स्त्री वर सामुहिक बलात्कार केल्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 428 – कलम ३७६-ई : अपराधाची पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षा :

IPC कलम 429 – अनैसर्गिक (प्रकृती विरुद्ध) अपराधांविषयी : कलम ३७७ : अनैसर्गिक अपराध :

IPC कलम 430 – प्रकरण १७ : मालमत्तेच्या (संपत्तीच्या) विरोधी अपराधांविषयी : कलम ३७८ : चोरी:

IPC कलम 431 – कलम ३७९ : चोरीबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 432 – कलम ३८० : राहते घर ,इत्यादीतील चोरी :

IPC कलम 433 – कलम ३८१ : कारकुनाने किंवा चाकराने मालकाच्या कब्जातील मालमत्तेची चोरी करणे :

IPC कलम 434 – कलम ३८२ : चोरी करण्यासाठी मृत्यू, दुखापत किंवा निरोध घडवून आणण्याची पूर्वतयारी करून चोरी करणे :

IPC कलम 435 – बलाद्ग्रहणाविषयी अगर जुलमाने घेण्याविषयी : कलम ३८३ : बलाद्ग्रहण:

IPC कलम 436 – कलम ३८४ : बलाद्ग्रहणाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 437 – कलम ३८५ : बलाद्ग्रहण करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला क्षती पोचवण्याची भीती घालणे :

IPC कलम 438 – कलम ३८६ : एखाद्या व्यक्तीस मृत्यू किंवा जबर दुखापत यांची भीती घालून बलाद्ग्रहण करणे :

IPC कलम 439 – कलम ३८७ : बलाद्ग्रहण करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला मृत्यू किंवा जबर दुखापत यांची भीती घालणे :

IPC कलम 440 – कलम ३८८ : मृत्यू किंवा आजन्म कारावास इत्यादी शिक्षांस पात्र अशा अपराधाचा आरोप करण्याची धमकी देऊन बलाद्ग्रहण करणे :

IPC कलम 441 – कलम ३८९ : बलाद्ग्रहण करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला तिने अपराध केल्याचा आरोप करण्याची भीती घालणे :

IPC कलम 442 – जबरी चोरी व दरोडा विषयी : कलम ३९० : जबरी चोरी :

IPC कलम 443 – कलम ३९१ : दरोडा :

IPC कलम 444 – कलम ३९२ : जबरी चोरीबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 445 – कलम ३९३ : जबरी चोरी करण्याचा प्रयत्न करणे :

IPC कलम 446 – कलम ३९४ : जबरी चोरी करताना इच्छापूर्वक दुखापत करणे :

IPC कलम 447 – कलम ३९५ : दरोडयाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 448 – कलम ३९६ : खुनासहित दरोडा :

IPC कलम 449 – कलम ३९७ : मृत्यू किंवा जबर दुखापत घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांसहित जबरी चोरी किंवा दरोडा :

IPC कलम 450 – कलम ३९८ : प्राणघातक हत्यारानिशी सज्ज असताना जबरी चोरी करण्याचा, किंवा दरोडा घालण्याचा प्रयत्न करणे :

IPC कलम 451 – कलम ३९९ : दरोडा घालण्याची पूर्वतयारी करणे :

IPC कलम 452 – कलम ४०० : दरोडेखोरांच्या टोळीपैकी असल्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 453 – कलम ४०१ : चोरांच्या टोळीपैकी असल्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 454 – कलम ४०२ : दरोडा घालण्यासाठी एकत्र जमणे :

IPC कलम 455 – मालमत्तेच्या आपराधिक अपहारा विषयी : कलम ४०३ : मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार :

IPC कलम 456 – कलम ४०४ : मृत व्यक्तीच्या मृत्यूसमयी तिच्या कब्जात असलेल्या मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणाने अपहार :

IPC कलम 457 – फौजदारीपात्र (आपराधिक) न्यासभंगाविषयी, विश्वासघाताविषयी : कलम ४०५ : फौजदारीपात्र (आपराधिक) न्यासभंग :

IPC कलम 458 – कलम ४०६ : फौजदारीपात्र (आपराधिक) न्यासभंगाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 459 – कलम ४०७ : परिवाहक, इत्यादींनी केलेला फौजदारीपात्र (आपराधिक) न्यासभंग :

IPC कलम 460 – कलम ४०८ : कारकुनाने किंवा चाकराने केलेला फौजदारीपात्र (आपराधिक) न्यासभंग:

IPC कलम 461 – कलम ४०९ : लोकसेवकाने, अथवा बँक व्यवसायी, किंवा अभिकर्ता याने केलेला फौजदारीपात्र न्यासभंग:

IPC कलम 462 – चोरीची मालमत्ता स्वीकाण्याविषयी : कलम ४१० : चोरीची मालमत्ता:

IPC कलम 463 – कलम ४११ : अप्रामाणिकपणे चोरीची मालमत्ता स्वीकारणे:

IPC कलम 464 – कलम ४१२ : दरोडा घालताना चोरलेली मालमत्ता अप्रामाणिकपणे स्वीकारणे:

IPC कलम 465 – कलम ४१३ : चोरीच्या मालमत्तेचा नित्यश: व्यवहार करणे:

IPC कलम 466 – कलम ४१४ : चोरीची मालमत्ता लपवून ठेवण्याच्या कामी साह्य करणे:

IPC कलम 467 – ठकवणुकी (फसवणुकी) विषयी : कलम ४१५ : ठकवणूक:

IPC कलम 468 – कलम ४१६ : तोतयेगिरी करुन ठकवणूक:

IPC कलम 469 – कलम ४१७ : ठकवणूक करण्याबद्दल शिक्षा:

IPC कलम 470 – कलम ४१८ : जिच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यास अपराधी बद्ध आहे अशा व्यक्तीला परिणामी गैर हानी पोचू शकेल अशा जाणिवेने ठकवणूक करणे:

IPC कलम 471 – कलम ४१९ : तोतयेगिरी करुन ठकवणूक करण्याबद्दल शिक्षा:

IPC कलम 472 – कलम ४२० : ठकवणूक करणे आणि मालमत्तेची सुपूर्तगी करण्यास अप्रामाणिकपणाने प्रवृत्त करणे:

IPC कलम 473 – कपटपूर्ण विलेख आणि मालमत्तेचे विल्हेवाटी यांविषयी : कलम ४२१ : मालमत्तेची धनकोंमध्ये विभागणी होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी ती अप्रामणिकपणाने हलविणे किंवा लपविणे :

IPC कलम 474 – कलम ४२२ : धनकोंना ॠण उपलब्ध होऊ देण्यास अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने प्रतिबंध करणे:

IPC कलम 475 – कलम ४२३ : प्रतिफलाबाबतचे खोटे कथन अंतर्भूत असणारे हस्तांतरणपत्र अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने निष्पादित करणे:

IPC कलम 476 – कलम ४२४ : मालमत्ता अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने हलविणे, किंवा लपवून ठेवणे:

IPC कलम 477 – आगळिकीविषयी (रिष्ठि) : कलम ४२५ : आगळीक (रिष्ठि) :

IPC कलम 478 – कलम ४२६ : आगळिकीबद्दल शिक्षा:

IPC कलम 479 – कलम ४२७ : पन्नास रूपये इतक्या रकमेचे नुकसान करून आगळीक करणे:

IPC कलम 480 – कलम ४२८ : दहा रुपये किमतीच्या जनावरास ठार मारुन किंवा विकलांग करुन आगळीक करणे:

IPC कलम 481 – कलम ४२९ : कितीही किमतीची गुरेढोरे इत्यादींना किंवा पन्नास रुपये किमतीच्या जनावरास ठार मारुन किंवा विकलांग करुन आगळीक करणे:

IPC कलम 482 – कलम ४३० : पाटबंधाऱ्याच्या कामाची खराबी करुन किंवा गैरपणे पाण्याची दिशा बदलून आगळीक करणे:

IPC कलम 483 – कलम ४३१ : सार्वजनिक रस्ता, पूल, नदी किंवा कालवा याची खराबी करुन आगळीक करणे:

IPC कलम 484 – कलम ४३२ : सार्वजनिक निचरा गटारे नुकसानकारक होईल अशा प्रकारे भरुन वाहू देऊन, किंवा त्यात अडथळा निर्माण करुन आगळीक करणे:

IPC कलम 485 – कलम ४३३ : दीपगृह किंवा सागरी धोक्याची निशाणी नष्ट करुन, ती हलवून, किंवा त्याची उपयुक्ततता कमी करुन आगळीक करणे:

IPC कलम 486 – कलम ४३४ : सार्वजनिक प्राधिकरणाने लावलेले सीमाचिन्ह नष्ट करुन, हलवून इत्यादी प्रकारे आगळीक करणे:

IPC कलम 487 – कलम ४३५ : शंभर रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत अथवा (शेतमालाच्या बाबतीत) दहा रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत नुकसान करण्याच्या उद्देशाने विस्तव किंवा स्फोटक पदार्थ याद्वारे आगळीक करणे:

IPC कलम 488 – कलम ४३६ : घर, इ. नष्ट करण्याच्या उद्देशाने किंवा स्फोटक पदार्थ याद्वारे आगळीक करणे:

IPC कलम 489 – कलम ४३७ : मजली जलयान किंवा २० टन ओझे भरलेले जलयान नष्ट करण्याच्या अथवा असुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने आगळीक करणे:

IPC कलम 490 – कलम ४३८ : विस्तव किंवा स्फोटक पदार्थ याद्वारे केलेल्या कलम ४३७ मध्ये वर्णन केलेल्या आगळिकीबद्दल शिक्षा:

IPC कलम 491 – कलम ४३९ : चोरी इ. करण्याच्या उद्देशाने जलयान उथळ पाणी असलेल्या जमिनीत किंवा किनाऱ्यावर उद्देशपूर्वक घुसवण्याबद्दल शिक्षा:

IPC कलम 492 – कलम ४४० : मृत्यू किंवा दुखापत घडवून आणण्याची पूर्वतयारी करुन केलेली आगळीक:

IPC कलम 493 – फौजदारीपात्र (आपराधिक) अतिक्रमण : कलम ४४१ : फौजदारीपात्र (आपराधिक) अतिक्रमण:

IPC कलम 494 – कलम ४४२ : गृह-अतिक्रमण करणे:

IPC कलम 495 – कलम ४४३ : चोरटे गृह-अतिक्रमण:

IPC कलम 496 – कलम ४४४ : रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह-अतिक्रमण करणे:

IPC कलम 497 – कलम ४४५ : घरफोडी (गृह-भेदन) :

IPC कलम 498 – कलम ४४६ : रात्रीच्या वेळी घरफोडी (गृह-भेदन)करणे :

IPC कलम 499 – कलम ४४७ : फौजदारीपात्र (आपराधिक) अतिक्रमणाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 500 – कलम ४४८ : गृह-अतिक्रमणाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 501 – कलम ४४९ : मृत्यूच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी गृह-अतिक्रमण :

IPC कलम 502 – कलम ४५० : आजन्म कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी गृह-अतिक्रमण :

IPC कलम 503 – कलम ४५१ : कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी गृह अतिक्रमण :

IPC कलम 504 – कलम ४५२ : दुखापत, हमला किंवा गैरनिरोध करण्याची पूर्वतयारी करुन नंतर गृह-अतिक्रमण :

IPC कलम 505 – कलम ४५३ : चोरट्या गृह-अतिक्रमणाबद्दल किंवा घरफोडीबद्दल (गृह-भेदन) शिक्षा :

IPC कलम 506 – कलम ४५४ : कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी चोरटे गृह-अतिक्रमण किंवा घरफोडी (गृह-भेदन) :

IPC कलम 507 – कलम ४५५ : दुखापत, हमला किंवा गैरनिरोध करण्याची पूर्वतयारी करुन नंतर चोरटे गृह-अतिक्रमण किंवा घरफोडी (गृह-भेदन) :

IPC कलम 508 – कलम ४५६ : रात्रीच्या वेळी केलेल्या चोरट्या गृह-अतिक्रमणाबद्दल किंवा घरफोडीबद्दल (गृह-भेदन) शिक्षा :

IPC कलम 509 – कलम ४५७ : कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह-अतिक्रमण किंवा, घरफोडी (गृह-भेदन) :

IPC कलम 510 – कलम ४५८ : दुखापत, हमला किंवा गैरनिरोध करण्याची पूर्वतयारी करुन नंतर रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी (गृह-भेदन) :

IPC कलम 511 – कलम ४५९ : चोरटे गृह-अतिक्रमण किंवा घरफोडी (गृह-भेदन) करताना जबर दुखापत करणे :

IPC कलम 512 – कलम ४६० : रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह-अतिक्रमण किंवा घरफोडी (गृह-भेदन) करण्यात संयुक्तपणे निबद्ध असलेल्यांपैकी एका व्यक्तीने मृत्यू घडवून आणल्यास किंवा जबर दुखापत केल्यास त्या बाबतीत सर्व व्यक्ती शिक्ष

IPC कलम 513 – कलम ४६१ : आतमध्ये मालमत्ता असलेले पात्र अप्रामाणिकपणाने फोडून (तोडून) उघडणे :

IPC कलम 514 – कलम ४६२ : जिच्याकडे अभिरक्षेचे काम सोपविले आहे त्या व्यक्तीने असा अपराध केला असता त्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 515 – प्रकरण १८ : दस्तऐवज आणि स्वामित्व (संपत्ती) चिन्हे या संबंधीच्या अपराधांविषयी : कलम ४६३ : बनावटीकरण (कूटरचना) :

IPC कलम 516 – कलम ४६४ : खोटा दस्तऐवज तयार करणे :

IPC कलम 517 – कलम ४६५ : बनावटीकरणाबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 518 – कलम ४६६ : न्यायालयीन अभिलेख किंवा सार्वजनिक नोंदपुस्तक, इ. चे बनावटीकरण :

IPC कलम 519 – कलम ४६७ : मूल्यवान रोखा, मृत्युपत्र इ. चे बनावटीकरण :

IPC कलम 520 – कलम ४६८ : ठकवणूक करण्यासाठी बनावटीकरण :

IPC कलम 521 – कलम ४६९ : लौकिकास बाधा आणण्याकरिता बनावटीकरण :

IPC कलम 522 – कलम ४७० : बनावट दस्तऐवज :

IPC कलम 523 – कलम ४७१ : बनावट दस्तऐवज १ (किंवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख) खरा म्हणून वापरतो :

IPC कलम 524 – कलम ४७२ : कलम ४६७ अन्वये शिक्षापात्र असलेले बनावटीकरण करण्याच्या उद्देशाने नकली मोहोर, इ. बनविणे किंवा कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 525 – कलम ४७३ : अन्यथा शिक्षापात्र असलेले बनावटीकरण करण्याच्या उद्देशाने नकली मोहोर, इत्यादी बनवणे किंवा कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 526 – कलम ४७४ : कलम ४६६ किंवा ४६७ मध्ये वर्णन केलेला दस्तऐवज तो बनावट असल्याचे माहीत असताना, तो खरा म्हणून वापरण्याच्या उद्देशाने कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 527 – कलम ४७५ : कलम ४६७ मध्ये वर्णन केलेले दस्तऐवज अधिप्रमाणित करण्यासाठी वापरले जाणारे बोधचित्र किंवा चिन्ह नकली तयार करणे, किंवा अशी नकली चिन्हाने अंकित सामग्री कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 528 – कलम ४७६ : कलम ४६७ मध्ये वर्णन केलेल्याहून अन्य दस्तऐवज अधिप्रमाणित करण्यासाठी वापरले जाणारे बोधचित्र किंवा चिन्ह नकली तयार करणे, किंवा अशी नकली चिन्हाने अंकित सामग्री कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 529 – कलम ४७७ : कपटीपणाने मृत्युपत्र, दत्तक घेण्यासंबंधीचे प्राधिकारपत्र किंवा मूल्यवान रोखा खोडून रद्द करणे, तो नष्ट करणे इत्यादी :

IPC कलम 530 – कलम ४७७-अ: खोटे हिशेब तयार करणे :

IPC कलम 531 – कलम ४७८ : (व्यापार चिन्ह) :

IPC कलम 532 – कलम ४७९ : स्मावित्व (संपत्ती) चिन्ह :

IPC कलम 533 – कलम ४८० : खोटे व्यापार चिन्ह वापरणे :

IPC कलम 534 – कलम ४८१ : खोटे स्वामित्व (संपत्ती) चिन्ह वापरणे :

IPC कलम 535 – कलम ४८२ : खोटे स्वामित्व (संपत्ती) चिन्ह वापराण्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 536 – कलम ४८३ : दुसऱ्याने वापरले असेल असे स्वामित्व (संपत्ती) चिन्ह नकली तयार करणे :

IPC कलम 537 – कलम ४८४ : लोकसेवकाने वापरलेले चिन्ह नकली तयार करणे :

IPC कलम 538 – कलम ४८५ : स्वामित्व-चिन्ह नकली तयार करण्यासाठी कोणतेही साधन बनवणे किंवा कबजात बाळगणे :

IPC कलम 539 – कलम ४८६ : नकली स्वामित्व चिन्हाने अंकित असलेला माल विकणे:

IPC कलम 540 – कलम ४८७ : ज्याच्या आत माल आहे अशा कोणत्याही पात्रावर खोटे चिन्ह करणे :

IPC कलम 541 – कलम ४८८ : अशा कोणत्याही खोट्या चिन्हाचा उपयोग करण्याबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 542 – कलम ४८९ : क्षती पोचवण्याच्या उद्देशाने स्वामित्व चिन्हाबाबत गैरेर करणे :

IPC कलम 543 – चलनी (करेन्सी) नोटा व बँक नोटा यांविषयी : कलम ४८९-अ: चलनी नोटा किंवा बँक नोटा नकली तयार करणे :

IPC कलम 544 – कलम ४८९-ब: बनावट किंवा नकली चलनी नोटा किंवा बँक नोटा खऱ्या म्हणून वापरणे :

IPC कलम 545 – कलम ४८९-क: बनावट किंवा नकली चलनी नोटा किंवा बँक नोटा कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 546 – कलम ४८९-ड: चलनी नोटा किंवा बँक नोटा बनावट किंवा नकली तयार करण्यासाठी साधने किंवा सामग्री बनवणे किंवा कब्जात बाळगणे :

IPC कलम 547 – कलम ४८९-ई: चलनी नोटा किंवा बँक नोटा यासारखे दिसणारे दस्तऐवज बनवणे किंवा वापरणे :

IPC कलम 548 – प्रकरण १९ : सेवा संविदांच्या फौजदारीपात्र (आपराधिक) भंगाविषयी : कलम ४९० : (जलप्रवासात किंवा प्रवासात असताना केलेला सेवा-संविदेचा भंग) :

IPC कलम 549 – कलम ४९१ : असहाय व्यक्तीची देखभाल करणे व तिच्या गरजा पुरवणे याबाबतच्या संविदेचा भंग :

IPC कलम 550 – कलम ४९२ : जेथे कर्मचाऱ्याला मालकाच्या खर्चाने नेण्यात येते त्या दूरच्या ठिकाणी काम करण्याच्या संविदेचा भंग :

IPC कलम 551 – प्रकरण २० : विवाहासंबंधीच्या अपराधांविषयी : कलम ४९३ : एखाद्या पुरुषाने कायदेशीर विवाह झाल्याचा समज लबाडीने निर्माण करुन दांपत्यभावाने सहवास घडवून आणणे :

IPC कलम 552 – कलम ४९४ : पती किंवा पत्नी हयात असतानाच्या काळात पुन्हा विवाह करणे :

IPC कलम 553 – कलम ४९५ : ज्या व्यक्तीबरोबर नंतरचा विवाह झाला असेल तिच्यापासून पूर्वीच्या विवाहाची वस्तुस्थिती लपवल्याने तोच अपराध घडतो :

IPC कलम 554 – कलम ४९६ : कायदेशीर विवाह न करता कपटीपणाने आपला विवाह संस्कार करुन घेणे :

IPC कलम 555 – कलम ४९७ : परगमन (जारकर्म) :

IPC कलम 556 – कलम ४९८ : गुन्हेगारी उद्देशाने विवाहित स्त्रीस भुरळ पाडून नेणे, किंवा पळवून नेणे, किंवा अडकवून ठेवणे :

IPC कलम 557 – प्रकरण २०-अ : पतीने किंवा पतीच्या नातेवाइकांनी क्रूर वागणूक देण्याविषयी : कलम ४९८-अ: एखाद्या स्त्रीच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने तिला क्रूर वागणूक देणे :

IPC कलम 558 – प्रकरण २१ : अब्रुनुकसानी (मानहानी) विषयी : कलम ४९९ : अब्रुनुकसानी (मानहानी) :

IPC कलम 559 – कलम ५०० : अब्रुनुकसानीबद्दल शिक्षा :

IPC कलम 560 – कलम ५०१ : अब्रुनकसानीकारक असल्याचे माहीत असलेले साहित्य छापणे किंवा कोरणे :

IPC कलम 561 – कलम ५०२ : अब्रुनुकसानीकारक साहित्य अंतर्भूत असलेला छापील किंवा कोरीव पदार्थ विकणे:

IPC कलम 562 – प्रकरण २२ : फौजदारीपात्र (आपराधिक) धाकदपटशा करणे, अपमान करणे आणि त्रास देणे याविषयी : कलम ५०३ : फौजदारीपात्र (आपराधिक) धाकदपटशा :

IPC कलम 563 – कलम ५०४ : शांतताभंग घडवून आणण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे:

IPC कलम 564 – कलम ५०५ : सार्वजनिक आगळीक होण्यास साधक अशी विधाने :

IPC कलम 565 – कलम ५०६ : फौजदारीपात्र (आपराधिक ) धाकदपटशाबद्धल शिक्षा :

IPC कलम 566 – कलम ५०७ : निनावी संदेशाद्वारे फौजदारीपात्र (आपराधिक) धाकदपटशा :

IPC कलम 567 – कलम ५०८ : एखादी व्यक्ती दैवी प्रकोपाचा विषय होईल, असा तिचा समज करुन देऊन घडवलेली कृती :

IPC कलम 568 – कलम ५०९ : स्त्रीचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने शब्दोच्चार, हावभाव किंवा कृती करणे :

IPC कलम 569 – कलम ५१० : नशापाणी केलेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी केलेले गैरवर्तन :

IPC कलम 570 – प्रकरण २३ : अपराध करण्याच्या प्रयत्नाविषयी :

2nd Page of भारतीय दंड संहिता मराठी PDF
भारतीय दंड संहिता मराठी

भारतीय दंड संहिता मराठी PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of भारतीय दंड संहिता मराठी PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • Article 1 to 395 Hindi

  भारत के भारतीय संविधान (भारतीय संविधान) में 22 भागों में अनुच्छेद 1 से 395 लेख हैं, जिसमें राष्ट्र के सुचारू कामकाज के लिए प्रक्रियाएं, अधिकार और कर्तव्य, कानून की शक्तियां, निर्देशक सिद्धांत और राजनीतिक उपकरण शामिल हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया...

 • EShramCardDownload

  केंद्र सरकार द्वारा असंगठित कामगारों का पंजीकरण करने के लिए ई-श्रमिक कार्ड (E Shram Card  Download PDF) बनाए जा रहे है और इसको आधार कार्ड  के साथ भी जोड़ा जाएगा। इस ई-श्रमिक कार्ड में नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार के विवरण आदि की उनकी रोजगार योग्यता...

 • LDC Syllabus 2024 Hindi

  राजस्थान लोक सेवा आयोग ने LDC (Lower Division Clerk) के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। आप संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) लोअर डिवीजनल क्लर्क प्रतियोगी परीक्षा पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर LDC Syllabus 2023...

 • Mudra Loan Application Form

  This is an application form for Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) loan scheme launched by the Hon’ble Prime Minister on April 8, 2015, for providing loans up to 10 lakh to the non-corporate, non-farm small/micro-enterprises. These loans are classified as MUDRA loans under PMMY. These loans are given by Commercial...

 • Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Application Form Hindi

  (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Application Form) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) वित्तीय सेवाओं के लिए बैंकिंग, बचत / जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन को किफायती तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन है। खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय संवाददाता (बैंक...

 • UP Aided Junior High School Syllabus Hindi

  Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad has released the recruitment notification for Aided Junior Teacher on its official website http://site.uphesc.org/. The recruitment board is all set to conduct UP Junior High School Teacher Exam 2021 first time in the state. The department has released 1894 vacancies for junior teacher and principal...

 • अग्निपथ योजना Hindi

  भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरुवात की गई है। इस योजना के माध्यम से वह सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं वह अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना PDF 2022 के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं जो कि थलसेना, नौसेना और...

 • एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act 1989) Hindi

  भारतीय संविधान द्वारा कुछ विशेष वर्ग जैसे अति पिछड़ा, दलित आदि को समानता का मौलिक अधिकार मिला था लेकिन फिर पर यह वर्ग लगातार भेदभाव का शिकार होता रहा। अगर इनके आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो भी जस की तस बनी रही और साथ मे सामाजिक स्थिति भी...

 • कानूनीधारालिस्ट

  भारतीय दंड संहिता की क़ानूनी धाराएं | All IPC Sections List Hindi PDF | भारतीय दंड संहिता की धारा की सूची PDF Download If you are an advocate or pursuing a career in law, then this PDF of the list of IPC sections in Hindi is a great resource for...

 • किसान सम्मान निधि फॉर्म (Kisan Samman Nidhi Form)

  This is an application form for Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana issued by the Central government for the farmers to provide financial assistance to purchase crop and harvesting material.  पीएम किसान सम्मान निधि योजना फॉर्म पीडीएफ़ को आप  इसकी आधिकारिक वेबसाईट पर https://pmkisan.gov.in/ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर...