சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் (Shiv Tandav Stotram) Tamil PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் (Shiv Tandav Stotram) Tamil

The Shiv Tandav Stotram is a praise and reverence towards Lord Shiva. It describes his divine attributes, cosmic dance, and his role as the creator, preserver, and destroyer of the universe. Each verse of this stotram resonates with devotion and spirituality.

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் என்பது சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சக்திவாய்ந்த மற்றும் இனிமையான ஸ்தோத்திரமாகும். இந்த கட்டுரையில், சிவ தாண்டவ் ஸ்தோத்திரத்தின் சாராம்சம் மற்றும் பக்தர்களுக்கு அதன் தாக்கம் பற்றி ஆராய்வோம்.

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் (Shiv Tandav Stotram)

ஜடாடவி கலஜ்ஜல பிரவாஹபாவிதஸ்தலே
கலேவலம்பிய லம்பிதாம் புஜங்கதுங்கமாலிகாம்
டமட் டமட் டமட்தமன்னி நாதவட்டமர்வயம்
சகார சந்த்ததாண்டவம் தனோத்து ந சிவ சிவம்

ஜடா கடாஹ சம்பிரம பிரமணிலிம்பனிர்ஜரி
விலோலவிச்சிவல்லரி விராஜமானமுர்தனி
தகதகதக ஜ்வலல்லாட பட்டபாவகே
கிஷோரா சந்திரசேகரே ரதிஹ் பிரதிஷணம் மமா

தராதரேந்திர நந்தினிவிலாசபந்துபந்துரா
ஸ்பூரதிகந்தசந்ததி பிரமோதமானமானசே
கிருபாகடாக்ஷதோரணி நிருத்துர்தராபதி
க்வசித்தி கம்பரே மனோவினோதமேது வஸ்துனி

ஜடா பூஜங்க பிங்களஸ் புரத்ஃபனமணிபிரபா
கடம்பகுங்கும திரவப்பிரலிப்த திக்வதுமுகே
மதாந்த சிந்து ரஸ்புரத் வகுட்டரியமேதுரே
மனோ வினோதமத்புதம் பிபர்த்து பூதபர்த்தரி

சஹஸ்ர லோசன பிரபிர்த்யா ஷேஷலேகஷேகரா
பிரசுண துலிதோரணி விதுசராங்ரிபிதபுஹு
புஜங்கராஜா மாலயா நிபத்தஜடாஜுடகா
ஷ்ரியை சிராய ஜாயாதாம் சகோர பந்தூஷேகரஹ

லலாதசத்வர ஜ்வலதனஞ்ஜய ஸ்ஃபுலிங்கபா
நிபீடபஞ்சசாயகம் நமன்ன்லிம்பநாயகம்
சுதா மயூக லேகயா விராஜமாணஷேகரம்
மகா கபாலி சம்பதே ஷிரோஜடாலமாஸ்துனஹ

கரால பால பட்டிகாதகத் தகத்தக ஜ்வலா
தனஞ்சய ஹுதிக்ருத பிரச்சண்டபஞ்சசாயகே
தாரதரேந்திர நந்தினி குசாகிரசித்ரபத்ரக
பிரகல்பனைகஷில்பினி த்ரிலோசனே ரதீர்மமா

பிரஃபுல்ல நீல பங்கஜ பிரபஞ்சகாலிம்ச்சதா
வ்தம்பி கந்தகண்டலி ரரூச்சி பிரபத்தகந்தரம்
ஸ்மரச்சிதம் புரச்சிதம் பவச்சிதம் மகச்சிதம்
கஜச்சிதாந்தகச்சிதம் தமம்தகச்சிதம் பஜே

அகர்வகர்வ சர்வமங்களா கலாகதம்பமஞ்சரி
ரசப்பிரவாஹ மாதுரி விஜ்ரும்பனா மதுவ்ரதம்
ஸ்மராந்தகம் புறாந்தகம் பவாந்தகம் மகாந்தகம்
கஜாந்தகாந்த காண்டகம் தமந்தகாண்டகம் பஜே

ஜயத்வதபிரவிப்பிரம பிரமத்புஜங்கமாசஃபூர்
திக்திக்தி நிர்கமத்கரால பால் ஹவ்யவாத்
திமித்திமித்திமித்வ நன்ம்ருதங்கதுங்கமங்கள
த்வனிக்ரமப்பிரவர்த்திதா பிரச்சண்ட தாண்டவ சிவா

த்ருஷத்விசித்ர தல்பயோர் புஜங்க மௌக்தி கஸ்ரஜோர்
கரிஷ்தரத்ன லோஷ்டயோ சுஹ்ருத்வி பக்ஷபக்ஷயோஹ்
த்ருஷ்ணரவிந்த சக்ஷுஷோ பிரஜாமஹி மஹேந்திரயோஹ்
சம பிரவர்தயன்மனா கடா சதாஷிவம் பஜே

கடா நிலிம்பனிர்ஜரி நிகுஞ்சஜகோட்டரே வசன்ஹ்
விமுக்ததுர்மதி சதா ஷிரா ஸ்தமஜ்ஜலிம் வஹான்ஹ்
விமுக்தலோலச்சனோ லலாமபாலலக்னகா
ஷிவேதி மந்திரமுச்சரன் சதா சுகி பவாம்யஹம்

இமாம் ஹி நித்யமேவா முக்தமுட்டமோட்டமம் ஸ்தவம்
பதன்ஸ்மரன் புருவண்ணரோ விஷுத்திமேதி சந்ததம்
ஹரே குரவ் சுபக்திமாஷு யதி நன்யத கதிம்
விமோஹனம் ஹி தேஹினம் சுஷங்கரஸ்ய சிந்தனம்

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரத்தை உச்சரிப்பது பக்தர்களுக்கு பல நன்மைகளைத் தருவதாக நம்பப்படுகிறது. இது உள் வலிமையை எழுப்புவதாகவும், அமைதியின் உணர்வைத் தூண்டுவதாகவும், ஒருவரின் பாதையில் இருந்து தடைகளை அகற்றுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த சக்தி வாய்ந்த பாடல் சிவபெருமானின் மீது பிரமிப்பு மற்றும் பயபக்தியை ஏற்படுத்துவதாகவும் அறியப்படுகிறது.

You can download the சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் (Shiv Tandav Stotram) PDF using the link given below.
2nd Page of சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் (Shiv Tandav Stotram) PDF
சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் (Shiv Tandav Stotram)
RELATED PDF FILES

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் (Shiv Tandav Stotram) PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் (Shiv Tandav Stotram) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES