శ్రీ శని వజ్రపంజర కవచం – Shani Vajra Kavacham Telugu

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

శ్రీ శని వజ్రపంజర కవచం – Shani Vajra Kavacham Telugu

శని వజ్రపంజర కవచమ్ – శని కవచమ్

Hello, Friends today we are sharing with you శ్రీ శని వజ్రపంజర కవచం | Shani Vajra Kavacham PDF to help devotees. If you are searching శ్రీ శని వజ్రపంజర కవచం | Shani Vajra Kavacham Telugu PDF then you have arrived at the right website and you can directly download from the link given at the bottom of this page.

Shani Vajrapanjar Kavach or Shri Shani Kavacham. By reciting this Kavach, the person becomes free from all kinds of suffering and moves towards a healthy and happy life. No matter how painful or sinful the planet Saturn is in the horoscope, reciting this armor brings peace and happiness around life and the person spends life with joy.

Shri Shani Kavacham in Telugu

ఓం అస్య శ్రీ శనైశ్చర కవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య కాశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శనైశ్చరో దేవతా, శం బీజం, వాం శక్తిః, యం కీలకం, మమ శనైశ్చరకృతపీడాపరిహారార్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః ||
శాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
శీం తర్జనీభ్యాం నమః |
శూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
శైం అనామికాభ్యాం నమః |
శౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
శః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగన్యాసః ||
శాం హృదయాయ నమః |
శీం శిరసే స్వాహా |
శూం శిఖాయై వషట్ |
శైం కవచాయ హుం |
శౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
శః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్భంధః ||

ధ్యానం ||
చతుర్భుజం శనిం దేవం చాపతూణీ కృపాణకం |
వరదం భీమదంష్ట్రం చ నీలాంగం వరభూషణం |
నీలమాల్యానులేపం చ నీలరత్నైరలంకృతం |
జ్వాలోర్ధ్వ మకుటాభాసం నీలగృధ్ర రథావహం |
మేరుం ప్రదక్షిణం కృత్వా సర్వలోకభయావహం |
కృష్ణాంబరధరం దేవం ద్విభుజం గృధ్రసంస్థితం |
సర్వపీడాహరం నౄణాం ధ్యాయేద్గ్రహగణోత్తమమ్ ||

అథ కవచం ||
శనైశ్చరః శిరో రక్షేత్ ముఖం భక్తార్తినాశనః |
కర్ణౌ కృష్ణాంబరః పాతు నేత్రే సర్వభయంకరః |
కృష్ణాంగో నాసికాం రక్షేత్ కర్ణౌ మే చ శిఖండిజః |
భుజౌ మే సుభుజః పాతు హస్తౌ నీలోత్పలప్రభః |
పాతు మే హృదయం కృష్ణః కుక్షిం శుష్కోదరస్తథా |
కటిం మే వికటః పాతు ఊరూ మే ఘోరరూపవాన్ |
జానునీ పాతు దీర్ఘో మే జంఘే మే మంగళప్రదః |
గుల్ఫౌ గుణాకరః పాతు పాదౌ మే పంగుపాదకః |
సర్వాణి చ మమాంగాని పాతు భాస్కరనందనః |

ఫలశ్రుతిః ||
య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వపీడాహరం నృణాం |
పఠతి శ్రద్ధయాయుక్తః సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ ||

ఇతి శ్రీపద్మ పురాణే శనైశ్చర కవచం ||

Also Read
Dashrath Stuti Shani Dev PDF in Sanskrit
Shani Vajrapanjara Kavacham PDF in Sanskrit
Shri Shani Chalisa English
Shani Dev Chalisa PDF in Hindi
Shani Dev Aarti | शनि देवजी की आरती

Download the PDF of Shri Shani Kavacham in Telugu using the below links.

శ్రీ శని వజ్రపంజర కవచం – Shani Vajra Kavacham PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of శ్రీ శని వజ్రపంజర కవచం – Shani Vajra Kavacham PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES