గాయత్రీ మంత్రం | Gayatri Mantra Telugu

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

గాయత్రీ మంత్రం | Gayatri Mantra Telugu

Gayatri Mantra Telugu PDF can be downloaded from the link given at the bottom of this page. In this PDF you can Gayatri Mantra in detail in the Telugu language with meaning. chanting the Gayatri mantra calms the mind and removes all bad thoughts from the mind. Hence the Gayatri Mantra is very beneficial.

గాయత్రీ మంత్రాన్ని అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు శక్తివంతమైన వేద మంత్రాలలో ఒకటిగా భావిస్తారు. హిందూ మతంలో మగవారికి ఉపనయన వేడుకలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన భాగం, మరియు వారి రోజువారీ ఆచారాలలో కూడా ఇది పారాయణం చేయబడుతుంది. ఈ మంత్రం యొక్క ప్రారంభ శ్లోకం “ఓం భూర్ భువ స్వాహా” చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. గాయత్రి మంత్రంలో ఎనిమిది అక్షరాల త్రిపాది లోపల ఏర్పాటు చేసిన ఇరవై నాలుగు అక్షరాలు ఉన్నాయి.

Gayatri MantraTelugu | గాయత్రీ మంత్రం

ఓం భూర్భువస్వః |
తత్స వితుర్వరేణ్యం |
భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియోయోనఃప్రచోదయాత్ ||

దేవతలు – గాయత్రీ మంత్రాలు

 • అగ్ని గాయత్రి – ఓమ్ మహా జ్వాలాయ విద్మహే అగ్నిదేవాయ ధీమహి, తన్నో అగ్నిః ప్రచోదయాత్.
 • ఇంద్ర గాయత్రి – ఓమ్ సహస్ర నేత్రాయ విద్మహే వజ్రహస్తాయ ధీమహి, తన్నోఇంద్రః ప్రచోదయాత్.
 • కామ గాయత్రి – ఓమ్ కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి, తన్నోऽనంగః ప్రచోదయాత్.
 • కృష్ణ గాయత్రి – ఓమ్ దేవకీ నందనాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి, తన్నోకృష్ణః ప్రచోదయాత్.
 • గణేశ గాయత్రి – ఓమ్ ఏకదంష్ట్రాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి, తన్నోదంతిః ప్రచోదయాత్.
 • గురు గాయత్రి – ఓమ్ సురాచార్యాయ విద్మహే వాచస్పత్యాయ ధీమహి, తన్నోగురుః ప్రచోదయాత్.
 • చంద్ర గాయత్రి – ఓం క్షీర పుత్రాయ విద్మహే అమృతతత్త్వాయ ధీమహి, తన్నోశ్చంద్రః ప్రచోదయాత్.
 • తులసీ గాయత్రి – ఓం శ్రీతులస్యై విద్మహే విష్ణుప్రియాయై ధీమహి, తన్నో బృందాః ప్రచోదయాత్.
 • దుర్గా గాయత్రి – ఓం గిరిజాయై విద్మహే శివప్రియాయై ధీమహి, తన్నోదుర్గా ప్రచోదయాత్.
 • నారాయణ గాయత్రి – ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి, తన్నోనారాయణః ప్రచోదయాత్.
 • నృసింహ గాయత్రి – ఓం ఉగ్రనృసింహాయ విద్మహే వజ్రనఖాయ ధీమహి, తన్నోనృసింహః ప్రచోదయాత్.
 • పృథ్వీ గాయత్రి – ఓం పృథ్వీదేవ్యై విద్మహే సహస్రమూర్త్యై ధీమహి, తన్నోపృథ్వీ ప్రచోదయాత్.
 • బ్రహ్మ గాయత్రి – ఓం చతుర్ముఖాయ విద్మహే హంసారూఢాయ ధీమహి, తన్నోబ్రహ్మః ప్రచోదయాత్.
 • యమ గాయత్రి – ఓం సూర్యపుత్రాయ విద్మహే మాహాకాలాయ ధీమహి, తన్నోయమః ప్రచోదయాత్.
 • రాధా గాయత్రి – ఓం వృషభానుజాయై విద్మహే కృష్ణ ప్రియాయై ధీమహి, తన్నోరాధా ప్రచోదయాత్.
 • రామ గాయత్రి – ఓం దాశరథాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి, తన్నోరామః ప్రచోదయాత్.
 • లక్ష్మీ గాయత్రి – ఓం మహాలక్ష్మ్యేచ విద్మహే విష్ణుప్రియాయై ధీమహి, తన్నోలక్ష్మీః ప్రచోదయాత్.
 • వరుణ గాయత్రి – ఓం జలబింబాయ విద్మహే నీల పురుషాయ ధీమహి, తన్నోవరుణః ప్రచోదయాత్.
 • విష్ణు గాయత్రి – ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి, తన్నోవిష్ణుః ప్రచోదయాత్.
 • శని గాయత్రి – ఓమ్ కాక ధ్వజాయ విద్మహే ఖడ్గ హస్తాయ ధీమహి, తన్నో మందః ప్రచోదయాత్.
 • శివ గాయత్రి – ఓం పంచవక్త్రాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి, తన్నోరుద్రః ప్రచోదయాత్
 • సరస్వతీ గాయత్రి – ఓం సరస్వత్యై విద్మహే బ్రహ్మపుత్ర్యై ధీమహి, తన్నోదేవీ ప్రచోదయాత్.
 • సీతా గాయత్రి – ఓం జనక నందిన్యై విద్మహే భూమిజాయై ధీమహి, తన్నోసీతాః ప్రచోదయాత్.
 • సూర్య గాయత్రి – ఓం భాస్కరాయ విద్మహే దివాకరాయ ధీమహి, తన్నోసూర్యః ప్రచోదయాత్.
 • హనుమద్గాయత్రి – ఓం అంజనీ సుతాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి, తన్నోమారుతిః ప్రచోదయాత్.
 • హయగ్రీవ గాయత్రి – ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహి, తన్నోహయగ్రీవః ప్రచోదయాత్.
 • హంస గాయత్రి – ఓం పరమహంసాయ విద్మహే మాహాహాంసాయ ధీమహి, తన్నోహంసః ప్రచోదయాత్.
 • శ్రీ అయ్యప్ప గాయత్రి – ఓం భూకనాథాయ విద్మహే భావపుత్రాయ ధీమహి, తన్నోషష్టా ప్రచోదయాత్.
 • శ్రీ శ్రీనివాస (వేంకటేశ్వర) గాయత్రి – ఓం నిరంజనాయ విద్మహే నిరాధారాయ ధీమహి, తన్నోవేంకట ప్రచోదయాత్.
 • శ్రీ కార్తికేయ (షణ్ముఖ) గాయత్రి – ఓం తత్ పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి, తన్నోషణ్ముఖ ప్రచోదయాత్.
 • వృషభ గాయత్రి – ఓమ్ ధీక్ష శృంగాయ విద్మహే వేద హస్తాయ ధీమహి, తన్నో వృషభ ప్రచోదయాత్.

You can download the గాయత్రీ మంత్రం | Gayatri Mantra PDF using the link given below.

2nd Page of గాయత్రీ మంత్రం | Gayatri Mantra PDF
గాయత్రీ మంత్రం | Gayatri Mantra

గాయత్రీ మంత్రం | Gayatri Mantra PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of గాయత్రీ మంత్రం | Gayatri Mantra PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES