నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram PDF Telugu

నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram Telugu PDF Download

నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram in Telugu PDF download link is available below in the article, download PDF of నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram in Telugu using the direct link given at the bottom of content.

0 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram Telugu PDF

నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram PDF Download in Telugu for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Hello, Friends today we are sharing with you Nava Durga Stotram PDF to help devotees. If you are searching Nava Durga Stotram in PDF format then you have arrived at the right website and you can directly download it from the link given at the bottom of this page.

Navadurga Stotram is the most famous stotram of Navdurga. This famous stotram of Navdurga is chanted for all nine forms of Goddess Durga which are worshipped during Navaratri. Goddess Durga has nine names as follows: Shail Putri, brahmachari, chandraghanta, kushmanda, skandmata, katyaini, kaalratri, mahagauri, and siddhatri. In Navratri, worshiping all these forms of Goddess Durga is important.

నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram

దేవీశైలపుత్రీ।

వన్దేవాఞ్ఛితలాభాయచన్ద్రార్ధకృతశేఖరాం।

వృషారూఢాంశూలధరాంశైలపుత్రీయశస్వినీం॥

దేవీబ్రహ్మచారిణీ।

దధానాకరపద్మాభ్యామక్షమాలాకమణ్డలూ।

దేవీప్రసీదతుమయిబ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా॥

దేవీచన్ద్రఘణ్టేతి।

పిణ్డజప్రవరారూఢాచన్దకోపాస్త్రకైర్యుతా।

ప్రసాదంతనుతేమహ్యంచన్ద్రఘణ్టేతివిశ్రుతా॥

దేవీకూష్మాణ్డా।

సురాసమ్పూర్ణకలశంరుధిరాప్లుతమేవచ।

దధానాహస్తపద్మాభ్యాంకూష్మాణ్డాశుభదాస్తుమే॥

దేవీస్కన్దమాతా।

సింహాసనగతానిత్యంపద్మాశ్రితకరద్వయా।

శుభదాస్తుసదాదేవీస్కన్దమాతాయశస్వినీ॥

దేవీకాత్యాయణీ।

చన్ద్రహాసోజ్జ్వలకరాశార్దూలవరవాహనా।

కాత్యాయనీశుభందద్యాదేవీదానవఘాతినీ॥

దేవీకాలరాత్రి।

ఏకవేణీజపాకర్ణపూరనగ్నాఖరాస్థితా।

లమ్బోష్ఠీకర్ణికాకర్ణీతైలాభ్యక్తశరీరిణీ॥

వామపాదోల్లసల్లోహలతాకణ్టకభూషణా।

వర్ధనమూర్ధ్వజాకృష్ణాకాలరాత్రిర్భయఙ్కరీ॥

దేవీమహాగౌరీ।

శ్వేతేవృషేసమారూఢాశ్వేతామ్బరధరాశుచిః।

మహాగౌరీశుభందద్యాన్మహాదేవప్రమోదదా॥

దేవీసిద్ధిదాత్రి।

సిద్ధగన్ధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి।

సేవ్యమానాసదాభూయాత్సిద్ధిదాసిద్ధిదాయినీ॥

You can download the నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram PDF using the link given below.

నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If నవదుర్గా స్తోత్రం లిరిక్స్ | Nava Durga Stotram is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.