Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF Telugu

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu PDF Download

Download PDF of Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Telugu from the link available below in the article, Telugu Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF free or read online using the direct link given at the bottom of content.

43 Like this PDF
REPORT THIS PDF ⚐

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu

Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF in Telugu read online or download for free from the link given at the bottom of this article.

ఆదిశంకరాచార్య స్వరపరచిన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం, ప్రతి జ్యోతిర్లింగం యొక్క వైభవాన్ని మరియు ఆధ్యాత్మిక పరాక్రమాన్ని కీర్తిస్తుంది. ఇది భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో విస్తరించి ఉన్న ఈ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాల స్థానాలు మరియు దైవిక లక్షణాలను అందంగా వివరిస్తుంది.

ఈ స్తోత్రం యొక్క శ్లోకాల ద్వారా, భక్తులు ప్రతి జ్యోతిర్లింగంలో శివుని దివ్య ఉనికి యొక్క సారాంశంతో అనుసంధానిస్తూ ఆధ్యాత్మిక యాత్రను ప్రారంభిస్తారు.

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్

లఘు స్తోత్రమ్
సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ‖
పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ |
సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ‖
వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే |
హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ‖

ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః |
సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ‖

సంపూర్ణ స్తోత్రమ్
సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ |
భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ‖ 1 ‖

శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగేఽపి సదా వసంతమ్ |
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ‖ 2 ‖

అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ |
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాలమహాసురేశమ్ ‖ 3 ‖

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ |
సదైవ మాంధాతృపురే వసంతం ఓంకారమీశం శివమేకమీడే ‖ 4 ‖

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసం తం గిరిజాసమేతమ్ |
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ‖ 5 ‖

యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ |
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్తహితం నమామి ‖ 6 ‖

శ్రీతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః |
శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ‖ 7 ‖

యామ్యే సదంగే నగరేఽతిరమ్యే విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగైః |
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ‖ 8 ‖

సానందమానందవనే వసంతం ఆనందకందం హతపాపబృందమ్ |
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ‖ 9 ‖

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం గోదావరితీరపవిత్రదేశే |
యద్దర్శనాత్ పాతకం పాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబకమీశమీడే ‖ 10 ‖

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః |
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే ‖ 11 ‖

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వరేణ్యమ్ |
వందే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే ‖ 12 ‖

జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ |
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ‖

Download Dwadasa Jyotirlinga Stotram in telugu pdf format through direct link given below or chant online.

Also Check
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in English
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Hindi
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Tamil
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Kannada
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Malayalam
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Gujarati
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Odia
Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF in Bengali

PDF's Related to Dwadasa Jyotirlinga Stotram

Download link of PDF of Dwadasa Jyotirlinga Stotram

REPORT THISIf the purchase / download link of Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

  • Dwadasa Jyotirlinga Stotram in PDF

    Download Shiva Dwadasa Jyotirlinga Stotram in English pdf format by clicking the direct link provided or click on below links to switch in another language. Also Check – Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Telugu – Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF in Bengali – Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Hindi – Dwadasa Jyotirlinga Stotram...

  • द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् – Dwadasa Jyotirlinga Stotram Hindi PDF

    Shiva Dwadasha Jyotirlinga Stotram is a powerful devotional hymn used to worship Lord Shiva. Jyotirlinga refers to radiance sign of lord Shiva. There are twelve holy jyotirlinga Temples in India. Shiva Dwadasha Jyotirlinga Stotram is recite or chanting to worship of those twelve jyotirlinga temples of lord shiva. द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *