Dwadasa Jyotirlinga Stotram Tamil PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Tamil

த்3வாத3ஶ ஜ்யோதிர்லிங்க3 ஸ்தோத்ரம் – Dwadasa Jyotirlinga Stotram Tamil

லகு4 ஸ்தோத்ரம்
ஸௌராஷ்ட்ரே ஸோமநாதஂ4ச ஶ்ரீஶைலே மல்லிகார்ஜுநம் |
உஜ்ஜயிந்யாம் மஹாகாலம் ஓஂகாரேத்வமாமலேஶ்வரம் ‖
பர்ல்யாம் வைத்3யநாதஂ4ச டா4கிந்யாம் பீ4ம ஶஂகரம் |
ஸேதுப3ந்தே4து ராமேஶம் நாகே3ஶம் தா3ருகாவநே ‖
வாரணாஶ்யாந்து விஶ்வேஶம் த்ரயம்ப3கம் கௌ3தமீதடே |
ஹிமாலயேது கேதா3ரம் க்4ருஷ்ணேஶந்து விஶாலகே ‖

ஏதாநி ஜ்யோதிர்லிங்கா3நி ஸாயம் ப்ராதஃ படே2ந்நரஃ |
ஸப்த ஜந்ம க்ருதம் பாபம் ஸ்மரணேந விநஶ்யதி ‖

ஸம்பூர்ண ஸ்தோத்ரம்
ஸௌராஷ்ட்ரதே3ஶே விஶதே3திரம்யே ஜ்யோதிர்மயம் சந்த்3ரகளாவதம்ஸம் |
ப4க்தப்ரதா3நாய க்ருபாவதீர்ணம் தம் ஸோமநாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖ 1 ‖

ஶ்ரீஶைலஶ்ருங்கே3 விவித4ப்ரஸங்கே3 ஶேஷாத்3ரிஶ்ருங்கே3பி ஸதா3 வஸந்தம் |
தமர்ஜுநம் மல்லிகபூர்வமேநம் நமாமி ஸம்ஸாரஸமுத்3ரஸேதும் ‖ 2 ‖

அவந்திகாயாம் விஹிதாவதாரம் முக்திப்ரதா3நாய ச ஸஜ்ஜநாநாம் |
அகாலம்ருத்யோஃ பரிரக்ஷணார்த2ம் வந்தே3 மஹாகாலமஹாஸுரேஶம் ‖ 3 ‖

காவேரிகாநர்மத3யோஃ பவித்ரே ஸமாக3மே ஸஜ்ஜநதாரணாய |
ஸதை3வ மாந்தா4த்ருபுரே வஸந்தம் ஓஂகாரமீஶம் ஶிவமேகமீடே3 ‖ 4 ‖

பூர்வோத்தரே ப்ரஜ்வலிகாநிதா4நே ஸதா3 வஸம் தம் கி3ரிஜாஸமேதம் |
ஸுராஸுராராதி4தபாத3பத்3மம் ஶ்ரீவைத்3யநாத2ம் தமஹம் நமாமி ‖ 5 ‖

யம் டா3கிநிஶாகிநிகாஸமாஜே நிஷேவ்யமாணம் பிஶிதாஶநைஶ்ச |
ஸதை3வ பீ4மாதி3பத3ப்ரஸித்3த4ம் தம் ஶஂகரம் ப4க்தஹிதம் நமாமி ‖ 6 ‖

ஶ்ரீதாம்ரபர்ணீஜலராஶியோகே3 நிப3த்4ய ஸேதும் விஶிகை2ரஸங்க்3யைஃ |
ஶ்ரீராமசந்த்3ரேண ஸமர்பிதம் தம் ராமேஶ்வராக்2யம் நியதம் நமாமி ‖ 7 ‖

யாம்யே ஸத3ங்கே3 நக3ரேதிரம்யே விபூ4ஷிதாங்க3ம் விவிதை4ஶ்ச போ4கை3ஃ |
ஸத்3ப4க்திமுக்திப்ரத3மீஶமேகம் ஶ்ரீநாக3நாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖ 8 ‖

ஸாநந்த3மாநந்த3வநே வஸந்தம் ஆநந்த3கந்த3ம் ஹதபாபப்3ருந்த3ம் |
வாராணஸீநாத2மநாத2நாத2ம் ஶ்ரீவிஶ்வநாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖ 9 ‖

ஸஹ்யாத்3ரிஶீர்ஷே விமலே வஸந்தம் கோ3தா3வரிதீரபவித்ரதே3ஶே |
யத்3த3ர்ஶநாத் பாதகம் பாஶு நாஶம் ப்ரயாதி தம் த்ர்யம்ப3கமீஶமீடே3 ‖ 1௦ ‖

மஹாத்3ரிபார்ஶ்வே ச தடே ரமந்தம் ஸம்பூஜ்யமாநம் ஸததம் முநீந்த்3ரைஃ |
ஸுராஸுரைர்யக்ஷ மஹோரகா3ட்4யைஃ கேதா3ரமீஶம் ஶிவமேகமீடே3 ‖ 11 ‖

இலாபுரே ரம்யவிஶாலகேஸ்மிந் ஸமுல்லஸந்தம் ச ஜக3த்3வரேண்யம் |
வந்தே3 மஹோதா3ரதரஸ்வபா4வம் க்4ருஷ்ணேஶ்வராக்2யம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖ 12 ‖

ஜ்யோதிர்மயத்3வாத3ஶலிங்க3காநாம் ஶிவாத்மநாம் ப்ரோக்தமித3ம் க்ரமேண |
ஸ்தோத்ரம் படி2த்வா மநுஜோதிப4க்த்யா ப2லம் ததா3லோக்ய நிஜம் பஜ4ேச்ச ‖

Download Shiva Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Tamil pdf format by clicking the direct link given or click on below links to switch in another language.

Also Check
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Telugu
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in English
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Hindi
Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF in Bengali
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Kannada
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Malayalam
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Gujarati
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Odia

RELATED PDF FILES

Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES