Dwadasa Jyotirlinga Stotram Malayalam

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Malayalam PDF Download

Download PDF of Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Malayalam from the link available below in the article, Malayalam Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF free or read online using the direct link given at the bottom of content.

44 Like this PDF
REPORT THIS PDF ⚐

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Malayalam

Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF in Malayalam read online or download for free from the link given at the bottom of this article.

ദ്വാദശ ജ്യോതിർലിംഗ സ്തോത്രം, ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിൽ ശിവന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാലയങ്ങളായ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന പവിത്രവും ആദരണീയവുമായ ശ്ലോകമാണ്.

ഈ ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾ സ്വയം പ്രകടമായ ലിംഗങ്ങളോ ശിവന്റെ ശക്തമായ ഊർജ്ജ പ്രകടനങ്ങളോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അവ ഭക്തർക്ക് വലിയ ആത്മീയ പ്രാധാന്യവും നൽകുന്നു.

Dwadash means 12 and Jyotirlinga means form of light or symbol of light. In India, 12 Jyotirlingas especially have their own importance.Download Shiva Dwadasa Jyotirlinga Stotram in malayalam pdf format by clicking the direct link given or click on below links to switch in another language.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Malayalam

লঘু স্তোত্রম্
স রাষ্ট্রে স মনাধংচ শ্রীশৈ লে মল্লিকার্জুনম্ |
উজ্জযিন্যাং মহাকালং ওংকারেত্বমামলেশ্বরম্ ‖
পর্ল্যাং বৈ দ্যনাধংচ ঢাকিন্যাং ভীম শংকরম্ |
সে তুবংধেতু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে ‖
বারণাশ্যাংতু বিশ্বেশং ত্রযংবকং গ তমীতটে |
হিমালযেতু কে দারং ঘষ্ণেৃ শংতু বিশালকে ‖
এতানি জ্য তির্লিংগানি সাযং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ |
সপ্ত জন্ম কৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি ‖
সংপূর্ণ স্তোত্রম্
স রাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে জ্য তির্মযং চংদ্রকলাবতংসম্ |
ভক্তপ্রদানায কৃপাবতীর্ণং তং স মনাথং শরণং প্রপদ্যে ‖ 1 ‖
শ্রীশৈ লশং গে বিবিধপ্রসংগে শে ষাদ্রিশং গেঽপি সদা বসংতম্ |
তমর্জুনং মল্লিকপূর্বমেনং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্ ‖ 2 ‖
অবংতিকাযাং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায চ সজ্জনানাম্ |
অকালমত্যৃঃ পরিরক্ষণার্থং বংদে মহাকালমহাসুরেশম্ ‖ 3 ‖
কাবেরিকানর্মদযোঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায |
সদৈ ব মাংধাতৃপুরে বসংতং ওংকারমীশং শিবমেকমীডে ‖ 4 ‖
পূর্বোত্তরে প্রজ্বলিকানিধানে সদা বসং তং গিরিজাসমেতম্ |
সুরাসুরারাধিতপাদপদ্মং শ্রীবৈ দ্যনাথং তমহং নমামি ‖ 5 ‖
যং ডাকিনিশাকিনিকাসমাজে নিষেব্যমাণং পিশিতাশনৈ শ্চ |
সদৈ ব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শংকরং ভক্তহিতং নমামি ‖ 6 ‖
শ্রীতাম্রপর্ণী জলরাশিযোগে নিবধ্য সে তুং বিশিখৈ রসংখ্যৈ ঃ |
শ্রীরামচংদ্রেণ সমর্পিতং তং রামেশ্বরাখ্যং নিযতং নমামি ‖ 7 ‖
যাম্যে সদংগে নগরেঽতিরম্যে বিভূষিতাংগং বিবিধৈশ্চ ভ গৈ ঃ |
সদ্ভক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে ‖ 8 ‖
সানংদমানংদবনে বসংতং আনংদকংদং হতপাপবং দম্ |
বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে ‖ 9 ‖
সহ্যাদ্রিশীর্ষে বিমলে বসংতং গ দাবরিতীরপবিত্রদেশে |
যদ্দর্শনাত্ পাতকং পাশু নাশং প্রযাতি তং ত্র্যংবকমীশমীডে ‖ 10 ‖
মহাদ্রিপার্শ্বে চ তটে রমংতং সংপূজ্যমানং সততং মুনীংদ্রৈঃ |
সুরাসরৈু র্যক্ষ মহোরগাঢ্যৈঃ কে দারমীশং শিবমেকমীডে ‖ 11 ‖
ইলাপরেু রম্যবিশালকেঽস্মিন্ সমুল্লসংতং চ জগদ্বরেণ্যম্ |
বংদে মহোদারতরস্বভাবং ঘষ্ণেৃ শ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে ‖ 12 ‖
জ্য তির্মযদ্বাদশলিংগকানাং শিবাত্মনাং প্র ক্তমিদং ক্রমেণ |
স্ত ত্রং পঠিত্বা মনুজোঽতিভক্ত্যা ফলং তদালোক্য নিজং ভজেচ্চ ‖

Also Check
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Telugu
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in English
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Hindi
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Tamil
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Kannada
Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF in Bengali
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Gujarati
Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Odia

Download the Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF using the link given below.

2nd Page of Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF
Dwadasa Jyotirlinga Stotram
PDF's Related to Dwadasa Jyotirlinga Stotram

Download link of PDF of Dwadasa Jyotirlinga Stotram

REPORT THISIf the purchase / download link of Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

  • Dwadasa Jyotirlinga Stotram in

    Download Shiva Dwadasa Jyotirlinga Stotram in English pdf format by clicking the direct link provided or click on below links to switch in another language. Also Check – Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Telugu – Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF in Bengali – Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Hindi – Dwadasa Jyotirlinga Stotram...

  • द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् – Dwadasa Jyotirlinga Stotram Hindi

    Shiva Dwadasha Jyotirlinga Stotram is a powerful devotional hymn used to worship Lord Shiva. Jyotirlinga refers to radiance sign of lord Shiva. There are twelve holy jyotirlinga Temples in India. Shiva Dwadasha Jyotirlinga Stotram is recite or chanting to worship of those twelve jyotirlinga temples of lord shiva. द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *