శ్రీ దత్త స్తవం – Datta Stavam Telugu

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

శ్రీ దత్త స్తవం – Datta Stavam Telugu

Friends, today we are sharing Datta Stavam PDF in the Telugu language. If you want Datta Stavam Telugu PDF thoroughly use the link given at the bottom of this page. In this article, we will see the complete information about the Datta Stavam.

Datta Stavam composed by Swami Vasudevananda Saraswati is a supreme mantra. As such before chanting this mantra, one should recollect the Guru lineage (Guru parampara smarana). Through this recollection, he will be able to draw in the energy contained in it. Think of all your Gurus – Śri Guru, Paramaguru, Paratpara Guru and so on.

శ్రీ దత్త స్తవం – Datta Stavam Telugu

దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం |
ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౧ ||

దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణకారణం |
సర్వ రక్షాకరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౨ ||

శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణ పరాయణం |
నారాయణం విభుం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౩ ||

సర్వానర్థహరం దేవం సర్వమంగళ మంగళం |
సర్వక్లేశహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౪ ||

బ్రహ్మణ్యం ధర్మతత్త్వజ్ఞం భక్తకీర్తివివర్ధనం |
భక్తాభీష్టప్రదం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౫ ||

శోషణం పాప పంకస్య దీపనం జ్ఞానతేజసః |
తాపప్రశమనం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౬ ||

సర్వరోగప్రశమనం సర్వపీడానివారణం |
విపదుద్ధరణం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౭ ||

జన్మసంసారబంధఘ్నం స్వరూపానందదాయకం |
నిశ్శ్రేయస పదం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౮ ||

జయ లాభ యశః కామ దాతుర్దత్తస్య యస్తవం |
భోగమోక్షప్రదస్యేమం ప్రపఠేత్ సుకృతీ భవేత్ ||౯ ||

You can download the శ్రీ దత్త స్తవం | Datta Stavam PDF using the link given below.

శ్రీ దత్త స్తవం – Datta Stavam PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of శ్రీ దత్త స్తవం – Datta Stavam PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES