Apamarjana Stotram Telugu (అపమార్జన స్తోత్రం) PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Apamarjana Stotram Telugu (అపమార్జన స్తోత్రం)

Apamarjana Stotram is a powerful prayer to the various forms of Lord Vishnu and Sudarshana Chakra to clean our body and mind of various sicknesses as well as afflictions caused by evil spirits and planetary effects. This prayer is from the Vishnu Damodara Purana where Sage Pulastya teaches this to Sage Dhalabhya.

అపర్జన స్తోత్రం అనేది మన శరీరాన్ని మరియు మనస్సును వివిధ అనారోగ్యాల నుండి అలాగే దుష్టశక్తులు మరియు గ్రహాల ద్వారా వచ్చే బాధల నుండి శుభ్రపరచడానికి విష్ణువు మరియు సుదర్శన చక్రానికి సంబంధించిన వివిధ రూపాలకు సంబంధించిన ప్రార్థన. ఇది విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణంలో కనిపిస్తుంది. ప్రార్థన ప్రారంభంలో, సెయింట్ ధాలాభ్యుడు అగస్త్య మహర్షిని అన్ని జీవుల ప్రయోజనం కోసం, అన్ని అనారోగ్యాలు మరియు బాధల నుండి నయం చేసే పద్ధతిని అభ్యర్థించాడు. అగస్త్య మహర్షి అతనికి ఈ గొప్ప ప్రార్థనను బోధిస్తాడు. ఈ స్తోత్రం యొక్క సంస్కృత పాఠం పరిచయం మరియు వ్యాఖ్యానంతో పాటు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది.

Apamarjana Stotram Telugu

భగవాన్ ప్రాణిన సర్వ్ విష రోగాద్ ఉపద్రవై,
దుష్ట గ్రహిబిగాతైస్చ సర్వ కలముపద్రుతా.
అభిచారక క్రుత్యభి స్పర్స రోగైస్చ దరుణి,
సదా సంపీదయమానస్తూ తిష్టంతి ముని సతమ

కేన కర్మ విపకేన విష రోఘద్యుపధ్రవ,
న భవంతి నృణాం తన్మే యధావాడ్ వక్తుమర్హసి

శ్రీ పులస్త్య ఉవాచ

వ్రుతో ఉపవసై యై విష్ణుర్ అన్య జన్మని తోషిత,
థెయ్ నారా ముని శార్దూల విష రోగాది భాగిన

యైర్ణ తత్ ప్రవనం చితం శ్రావ దైవ నరీర్ కృతం,
విష జ్వర గ్రహానాం థెయ్ మనుష్య ధలభ్య భాగిన.

ఆరోగ్యం పరమరుదిం మానస యద్య దిచ్చది,
తదంపోత్య సందిగ్ధం పరతరా అచ్యుత తోష కృత.

నాదీన్ ప్రాప్నోతి న వ్యదీన్ విష గ్రహం నిభంధానం,
కృత్య స్పర్స భయం వ ఆపి తోశితే మధుసూడనే.

శ్రావ దుఃఖ సమస్తస్య సౌమ్య స్థాస్య సదా గ్రహా,
దేవానామపి తుస్త్యై స తుశ్తో యస్య జనార్ధన.

య సమ సర్వ భూతేషు యదా ఆత్మని తదా పారే,
ఉపవాది దానేన తోశితే మధుసుదనే.

తోశాకస్త జాయన్తే నారా పూర్ణ మనోరదా,
ఆరోగా సుఖినో భోగాన్ భోక్తరో ముని సతమ.

న తేషాం శాత్రవో నైవ స్పర్స రోఘది భాగిన,
గ్రహ రోగాధికం వాపి పాపా కార్యం న జయతే.

అవ్యహతాని కృష్ణస్య చక్రదీన్ ఆయుధాని చ,
రక్షన్తి సకలా ఆపద్భ్యో యేన విష్ణుర్ ఉపసిత.

శ్రీ ధలభ్హ్య ఉవాచ :-

అనరాదిత గోవింద, ఏ నారా దుఃఖ బాగిన,
తేషాం దుఃఖ అభి భూతానాం యత్ కర్తవ్యం దయలుభి.

పస్యబ్ది సర్వ భూతస్తం వాసుదేవం మహా మునే,
సమ దృష్టి బి రీసేసం తన మామ బ్రూహ్య సేశాత్ర్హ.

పులస్త్య ఉవాచ :-

శ్రోతు కామో అసి వై దళ్భ్య సృనుశ్వ సుసమహిత,
అపార్మ జనకం వక్ష్యే న్యాస పూర్వం ఇదం పరం,
ప్రణవం ఫ నమో భగవతే వాసుదేవాయ – సర్వ క్లేసప హంత్రే నమ.

అధ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సర్వ పాపా ప్రనసనం
వరాహ రూపిణం దేవం సంస్మరాన్ అర్చఎత్ జపేత్.

జలౌఘ ధమన స చరాచర ధారా విషాన కోటయ అఖిల విశ్వ రూపిణ,
సముద్ధ్రుతా యేన వరాహ రూపినా స మే స్వయంభుర్ భగవాన్ ప్రసీదతు.

చంచాట్ చంద్రార్ధ దంష్ట్రం స్ఫురద్ ఉరూ రాధానం విద్యుత్ ద్యోత జిహ్వం,
గర్జాట్ పర్జన్య నాదం స్ఫురితర విరుచిం చక్షుర క్షుద్ర రౌద్రం,
త్రస్త సాహ స్థితి యూధం జ్వాలాద్ అనల సతా కేసరోద్ బస మనం,
రక్షో రక్తభిశిక్తం ప్రహరాతి దురితం ధ్యయతాం నరసింహం.

అతి విపుల సుగాత్రం రుక్మ పత్రస్తాస్ మననం,
స లలిత దాది ఖండం, పాణినా దక్షినేన,
కలస మమృత పూర్ణం వామహస్తే దధానం,
తరతి సకల దుఖం వామనే భావయేత్ య.

విష్ణుం భాస్వాత్ కిరీదంగా దవల యగాలా కల్పజ్జ్వలంగం,
శ్రేణి భూష సువక్షో మని మకుట మహా కుండలైర్ మందితంగం,
హస్త్ధ్యస్చంగా చకరంభుజగాధ మమలం పీత కౌసేయమాసా,
విద్యోతత్ భాస ముధ్యద్దిన కర సదృశం పద్మ సమస్తం నమామి.

కల్పంతర్క ప్రకాశం త్రిభువన మఖిలం తేజసా పూరయంతం,
రక్తక్షం పింగా కేసం రిపుకుల దమనం భీమ దంష్ట్ర అట్టహాసం,
శంకం చరం, గడబ్జం ప్రదు తార ముసలం శూల పసంగుసగ్నీన్,
భిబ్రనం దోర్భిరధ్యం మనసీ ముర రిపుం భావయ చక్ర సంజ్ఞం.

ప్రణవం నమ, పరమర్తాయ పురుషాయ మహాత్మనే,
అరూప బహు రూపాయ వ్యపినే పరమాత్మనే.

నిష్కల్మషయ, శుదయ, ధ్యాన యోగ రథయ చ,
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యాత్ర సిధయతు మే వచ్చా.

నారాయణాయ శుదయ విస్వేసేస్వరాయ చ,
అచ్య్య్తానంద గోవింద, పద్మనాభాయ సౌరుదే

హ్రిస్జికేసయ కూర్మయ మాధవాయ అచ్యుతాయ చ,
దామోదరాయ దేవయ అనంతయ మహాత్మనే.

ప్రధ్య్మునయ నిరుద్య పురుశోతమ థెయ్ నమ,
యోగీస్వరాయ గుహ్యాయ గూదయ పరమాత్మనే.

భక్త ప్రియాయ దేవయ విశ్వక్సేనయ సర్న్గినే,
అదోక్షజయ దక్షయ మత్స్యాయ మధుహర్రినే

వరహాయ నృసింహాయ వామనాయ మహాత్మనే,
వరహేస, నృసిమ్హేస, వామనేస, త్రివిక్రమ.

హయగ్రీవేస సర్వేశ హ్రిశికేస హరా అశుభం,
అపరాజిత చక్రధ్యై చతుర్భి పరమద్భుతై.

అఖందిత్నుభావై సర్వ దుష్ట హరో భావ,
హరా అముకస్య దురితం దుష్కృతం దురుపోశితం.

మృత్యు బంధర్తి భయ ధమ అరిష్టస్య చ యత్ ఫలం,
పరమధ్వన సహితం ప్రయుక్తం చా అభిచరికం.

ఘరా స్పర్స మహా రోగాన్ ప్రయుక్తాన్ త్వరత హర,
ప్రాణం ఫ నమో వాసుదేవాయ నమ కృష్ణాయ సరంగినే.

నమ పుష్కర నేత్రాయ కేసవయది చక్రినే,
నమ కమల కింజల్క పీత నిర్మల వసాసే.

మహా హవారిపుస్తకంద గృష్ట చక్రాయ చక్రినే,
దంష్ట్రోగ్రేనా క్షితిద్రుతే త్రయీ మూర్తి మతే నమ.

మహా యజ్ఞ వరాహాయ శేష భోగో ఉపసయినే,
తప్త హాటక కేసంత జ్వలత్ పావక లోచన.

వజ్రాయుధ నఖ స్పర్స దివ్య సింహ నమోస్తుతే,
కస్యప్పాయ అతి హ్రుస్వాయ రిక్ యజు సమ మూర్తయ.

తుభ్యం వామన రూపాయ క్రమతే గం నమో నమ,
వరాహ శేష దుష్తని సర్వ పాపా ఫలాని వై.

మర్ధ మర్ధ మహా దంష్ట్ర మర్ధ మర్ధ చ తత్ ఫలం,
నరసింహ కరల్స్య దంత ప్రోజ్జ్వలానన.

భంజ్హ భంజ్హ నినదేన దుష్టాన్యస్యా ఆర్తి నరసన,
రిగ్ యజుర్ సమ రూపభి వాగ్భి వామన రూప దృక.

ప్రసమం శ్రావ దుష్టానాం నాయత్వస్య జనార్ధన,
కౌభేరం థెయ్ ముఖం రాత్రౌ సౌమ్యం ముఖాన్ డివ.

జ్వరత్ మృత్యు భయం ఘోరం విషం నసయతే జ్వరం,
త్రిపాడ్ భస్మ ప్రహరణ త్రిసిర రక్త లోచన.

స మే ప్రీత సుఖం దద్యాత్ సర్వమయ పతి జ్వర,
ఆధ్యన్తవంత కావ్య పురానా సం మర్గావంతో హ్యనుసాసితరా,
సర్వ జ్వరాన్ గ్నంతు మమ్మనిరుధ ప్రద్యుమ్న, సంకర్షణ వాసుదేవ.

ఇయ్కహికం, ద్వ్యహికం చ తధా త్రి దివాస జ్వరం,
చతుర్తికం తధా అత్యుగ్రం సతత జ్వరం.

దోశోతం, సంనిపతోతం తాడివ ఆగంతుకం జ్వరం,
శమం నయా ఆసు గోవింద చింది చిన్దిస్య వేదానాం.

నేత్ర దుఖం, సిరో దుఖం, దుఖం చోధర సంభవం,
అతి శ్వాసం అనుచ్వాసం పరితాపం సేవ్ పదుం.

గుద గ్రనంగ్రి రోగంస్చ, కుక్షి రోగం తధా క్షయం,
కామాలదీం స్తదా రోగాన్ ప్రేమేహాస్చాతి దారుణం.

భాగంధరతి సారంస్చ ముఖ రోగామవల్గులిం,
అస్మరిం మూత్ర క్రుచ్రం చ రోగం అన్యస్చ దారుణం.

ఏ వాత ప్రభావా రోగా, ఏ చ పిత సముద్భవ,
కఫోట్ భావాస్చ ఏ రోగా ఏ చాన్యే సంనిపతిక.

ఆగంతుకస్చ యెఅ రోగా లూతది స్ఫతకోధ్య,
సర్వ్ థెయ్ ప్రసమం యంతు వాసుదేవ అపమర్జనాథ్.

విలయం యంతు థెయ్ సర్వ్ విష్ణోర్ ఉచారనేన చ,
క్షయం గచంతు చా సేశాస్చ క్రోనభిహతా హరే.

అచ్యుతానంత గోవింద విష్ణోర్ నారాయనంరుత,.
రోగాన్ మే నసాయ అసేశాన్ ఆశు ధన్వతరే, హరే.

అచ్యుతానంత గోవింద నమోచరణ భేశాజత్,
నస్యంతి సకలా రోగా సత్యం సత్యం వదమ్యం.

సత్యం, సత్యం, పూనా సత్యం, ముద్హత్య భుజ ముచ్యతే,
వేదాధ్ శాస్త్రం పరం నాస్తి న దైవం కేస్వాత్ పరం.

స్థావరం, జంగమం చాపి క్రితిరిమం చాపి యద విషం,
దంతోద్ భావం నఖోద్భూత మాక్స ప్రభావం విషం.

లూతది స్ఫోటకం చైవ విషం అత్యత దుస్సహం,
శమం నయతు తత్ సర్వం కీర్తితోస్య జనార్ధన.

గ్రహాన్ ప్రేత గ్రహాన్ చైవ తద్హా వైనాయిక గ్రహాన్,
వెతలంస్చ పిసచంస్చ గంధర్వాన్ యక్ష రాక్షసాన్.

శాకిని పూతనాధ్యంస్చ తధా వైనాయిక గ్రహాన్,
ముఖ మాండలికాన్ క్రూరాన్ రేవతీన్ వృధా రేవతీన్.

వ్రుస్చిఖఖాం గ్రహం ఉగ్రాన్ తదా మాతృ గానాన్ ఆపి,
బలస్య విష్ణోర్ చరితం హంతు బాల గ్రహనిమాన్.

వ్రుదానాం ఏ గ్రహా కేచిత్ యెఅ చ బాల గ్రహం క్వచిత్,
నరసింహస్య థెయ్ దృష్ట్వా దగ్దా యెఅ చాపి యౌవనే.

సతా కరల వాడనో నరసిన్హో మహారవ,
గ్రహాన్ అసేశాన్ నిసేశాన్ కరోతు జగతో హిత.

నరసింహ మహాసింహ జ్వాలా మాలో జ్వాలలన,
గ్రహాన్ అసేషణ్ నిస్సేశాన్ ఖాద ఖాద అగ్ని లోచన.

ఎఅ రోగా, ఎఅ మహోత్పద, యద్విషం ఏ మహోరగా,
యని చ క్రూర భూతాని గ్రహం పీడస్చ దారుణ.

శస్త్ర క్షతే చ యెఅ దోష జ్వాలా కర్దమ కాదయా,
యాని చాన్యాని దుష్టాని ప్రాణి పీడా కారాని చ.

తాని సారవాని సర్వత్మన్ పరమాత్మన్ జనార్ధన,
కించిత్ రూపం సమాస్థాయ వాసుదేవస్య నసాయ.

క్షిత్వ సుదర్శనం చక్రం జ్వాల మాలతి భీషణం,
సర్వ దుష్టో ఉపసమనం కురు దేవ వర అచ్యుత.

సుదర్శన మహా చక్ర గోవిన్దస్య కరాయుధ,
తీష్ణ పావక సంగస కోటి సూర్య సమ ప్రభా.

త్రిలోక్య కర్త త్వం దుష్ట ద్రుప్త దానవ ధారణ,
తీష్ణ ధారా మహా వేగ చింది చింది మహా జ్వరం.

చింది పథం చ లూతం చ చింది ఘోరం, మహాద్భయం,
క్రుమిం దాహం చ శూలం చ విష జ్వలం చ కర్ధమన

సర్వ దుష్టాని రక్షంసి క్షపయా రీవిభీశానా,
ప్రాచ్యం ప్రదీచ్యం డిసి చ దక్షినో ఉతరాయో స్తదా.

రక్ష్జాం కరోతు భగవాన్ బహు రూపి జనార్ధన,
పరమాత్మ యధా విష్ణు వేదంతేశ్వ అభిధీయతే.

తేన సత్యేన శకలం దుష్టమస్య ప్రసంయతు,
యధా విష్ణు జగత్సర్వం స దేవాసుర మానుషం.

తేన సత్యేన శకలం దుష్టమస్య ప్రసంయతు,
యధా విష్ణౌ స్మృతే సాధ్య సంక్షయం యంతి పతకా.

తేన సత్యేన శకలం దుష్టమస్య ప్రసంయతు,
యధా యగ్నేస్వరో విష్ణుర్ వేదంతేస్వబిదీయతే.

తేన సత్యేన శకలం యాన్ మయోక్తం తదాస్తు తత్,
శాతిరస్తూ శివం చస్తుహ్రిశికేసయ కీర్తనాథ్.

వాసుదేవ సరేరోతై కుసి సమార్జితం మయా,
అపమర్జతు గోవిందో నరో నారాయనస్తాధ.

మమస్తూ సర్వ దుఖనాం ప్రసమో యాచనధారే,
సంత సమస్త రోగాస్తే గ్రహా సర్వ విషాని చ.

భూతాని సర్వ ప్రసంయంతు సంస్మ్రుతే మధు సూడనే,
ఏతత్ సమస్త రోగేషు భూత గ్రహం భాఎష్ చ.

అపమర్జనకం శాస్త్రం విష్ణు నంభి మంత్రితం,
ఏతే కుషా విష్ణు శరీర సంభవా జనర్ధనోహం స్వయమేవ చాగత,
హతం మయా దుష్ట మసేశామస్య శ్వాసతో భావత్వేశో యదా వాచో హరి.

శాంతిరస్తూ శివం చస్తూ ప్రనస్యత్వసుఖం చ తత్,
స్వస్త్యమస్తూ శివం చస్తూ దుష్టమస్య ప్రసంయతు.

యదస్య దురితం కించిత్ తత్ క్షిప్తం లవనర్నవే,
స్వస్త్యమస్తూ శివం చస్తూ హ్రిశికేసయ కీర్తనాథ్.

ఏతత్ రోగాది పీదాసు జంతునాం హిత మిచతా,
విష్ణు భక్తేన కర్తవ్వ్య్య మాప్మర్జనకం పరం

అనేనా సర్వ దుష్టాని ప్రసమం యంత్య సమస్య,
సర్వ భూత హితార్థాయ కుర్యాత్ తస్మాత్ సదివ హాయ్.

కుర్యాత్ తస్మాత్ సదివ హ్యిం నమ ఇతి,
యిదం స్తోత్రం పరం పుణ్యం సర్వ వ్యాధి వినసనం,
వినాశాయ చ రోగానాం అప మృత్యు జ్యాయ చ.

ఇదం స్తోత్రం జపేత్ సంత కుసి సమ్మర్జఎత్ సూచి,
వ్యధ్య అపస్మర కుష్టది పిసచో రాగా రాక్షస.

తస్య పరస్వా న గచంతి స్తోత్రమేతతు య పదేత్,
వరాహం, నారసింహం చ వామనం విశ్నుమేవ చ,
స్మరన్ జపెద్ ఇదం స్తోత్రం సర్వ దుఃఖ ఉపసంతాయే.

ఇతి విష్ణు ధర్మోతర పురానే దళ్భ్య పులస్త్య సంవాదే,
అపమర్జన స తోత్రం సంపూర్ణం.

You can download the Apamarjana Stotram Telugu (అపమార్జన స్తోత్రం) PDF using the link given below.

2nd Page of Apamarjana Stotram Telugu (అపమార్జన స్తోత్రం) PDF
Apamarjana Stotram Telugu (అపమార్జన స్తోత్రం)
RELATED PDF FILES

Apamarjana Stotram Telugu (అపమార్జన స్తోత్రం) PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of Apamarjana Stotram Telugu (అపమార్జన స్తోత్రం) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES