Sai Baba Madhyan Aarti PDF

Sai Baba Madhyan Aarti PDF download free from the direct link given below in the page.

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Sai Baba Madhyan Aarti

Sai Baba Madhyan Aarti (श्री साईं बाबा मध्याह्न आरति)

१। घेवुनि पञ्चारती करू बाबाञ्ची आरती
करू सायिसी आरती करू बाबान्सी आरती ॥ १ ॥

उठा उठा हो बान्धव ओवालू हरमाधव
सायीरमाधव ओवालू हरमाधव ॥ २ ॥

करूनीया स्थिरमन पाहु गंभीर हे ध्यान
सायिचे हेध्यान पाहु गंभीर हेध्यान ॥ ३ ॥

कृष्णनाधा दत्तसायि जडो चित्त तुझे पायी
चित्त बाबा पायी जडो चित्त तुझे पायी ॥ ४ ॥

२। आरति सायिबाबा सौख्य दातार जीवा ।
चरणरजतालि द्यावा दासां विसाव भक्तां विसावा ॥ आरति सायिबाबा ॥

जालूनिया आनङ्ग स्वस्वरूपी राहे दङ्ग ।
मुमुक्ष जनदावी निजडोला श्रीरङ्ग डोला श्रीरङ्ग ॥ आरति सायिबाबा ॥

जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव ।
दाविसि दया घना ऐसि तुझीही माव तुझीही माव ॥ आरति सायिबाबा ॥

तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यधा ।
अगाध तवकरणि मार्ग दाविसी आनाथा दाविसी आनाथा ॥ आरति सायिबाबा ॥

कलियुगि अवतार सगुण परब्रह्मा साचार ।
अवतीर्ण झालासे स्वामी दत्तदिगम्बर दत्तदिगम्बर ॥ आरति सायिबाबा ॥

आठा दिवसा गुरुवारी भक्तकरीति वारी ।
प्रभुपद महावया भवभय निवारी भय निवारी ॥ आरति सायिबाबा ॥

माझा निजद्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा ।
मागणे हेचि आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा ॥ आरति सायिबाबा ॥

इच्छिता दीनचातक निर्मलतोय निजसूख ।
पाजवे माधवाय संभाल अपुलीबाक अपुलीबाक ॥

आरति सायिबाबा सौख्यदा तारा जीवा
चरणा रजतालि द्यावा दासां विसाव भक्तां विसावा ॥ आरति सायिबाबा ॥

३। जयदेव जयदेव दत्ता अवधूता ओ सायि अवधूता ।
जोडुनि करतवचरणी ठेवीतो माधा जयदेव जयदेव ॥

अवतरसि तू येता धर्मास्ते ग्लानी
नास्तीकानाही तू लाविसि निजभजनी
दाविसि नानालीला असङ्ख्यरूपानी
हरिसी दीनां चे तू सङ्कट दिनरजनी ॥ १

जयदेव जयदेव दत्ता अवधूता ओ सायि अवधूता ।
जोडुनि करतवचरणी ठेवीतो माधा जयदेव जयदेव ॥

यवन स्वरूपि एक्या दर्शन त्वादिधले
सम्शय निरसुनिया तद्वैता घालविले
गोपीचन्दा मन्द त्वान्‍ची उद्दरिले
मोमिन वम्शी जन्मुनी लोका तारियले ॥ २

जयदेव जयदेव दत्ता अवधूता ओ सायि अवधूता ।
जोडुनि करतवचरणी ठेवीतो माधा जयदेव जयदेव ॥

भेदन तत्त्वी हिन्दूयवनान चा काही
दावायासि झाला पुनरपि नरदेहि
पाहसि प्रेमानेन तू हिन्दू यवनाहि
दाविसि आत्मात्वाने व्य़ापक हा सायी ॥ ३

जयदेव जयदेव दत्ता अवधूता ओ सायि अवधूता ।
जोडुनि करतवचरणी ठेवीतो माधा जयदेव जयदेव ॥

देवा सायिनाथ त्वत्पदनत ह्वाने
परमायामोहित जनमोचन झणि ह्वावे
त्वत्कृपया सकलान चे सङ्कट निरसावे
देशिल तरिदेत्वद्रुश कृष्णाने गावे ॥ ४

जयदेव जयदेव दत्ता अवधूता ओ सायि अवधूता ।
जोडुनि करतवचरणी ठेवीतो माधा जयदेव जयदेव ॥

४। शिरिडि माझे पण्डरपुर सायिबाबा रमावर
बाबा रमावर सायिबाबा रमावर
शुद्ध भक्ति चन्द्र भागा भाव पुण्डलीक जागा
पुण्डलीक जागा भाव पुण्डलीक जागा
याहो याहो अवघे जन करू बाबान्सी वन्दन
सायिसी वन्दन करु बाबान्सी वन्दन
गणूह्मणे बाबा सायि दाव पाव माझे आयी
पाव माझे आयी दाव पाव माझे आयी ।

५। घालीन लोटाङ्गण वन्दीन चरण
डोल्यानि पाहीन रूप तुझे
प्रेमे आलिङ्गन आनन्दे पूजीन
भावे ओवालिन ह्मणेनमा ॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत ।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि ॥

अच्युतं केशवं रामनारायणं
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥

हरे राम हरे राम राम राम हरेहरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

श्री गुरुदेवदत्त
६। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा-
स्तानिधर्माणी प्रधमान्यासन ।
तेहनाकं महिमानः सचन्त
यत्रपूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ।

ओं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने
नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे
समे कामान काम कामाय मह्यं
कामेश्वरो वै श्रवणोदधातु
कुबेराय वैश्रवणाय़ महाराजाय नमः

ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं
स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं
महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्या
ईश्यास्सार्वभ्ॐअस्सार्वायुषान
तादा पदार्थात पृधिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः
एकराल्लिति तदप्य़ेष श्लोको भिगितो मरुतः
परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन गृहे
आविक्षतस्य काम प्रेर विश्वेदेवाः सभासद इति ॥

श्री नारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द
सद्गुरु सायिनाथ महराज की जै ।

७। अनन्ता तुलाते कसेरे स्तवावे
अनन्ता तुलाते कसेरे नमावे
अनन्ता मुखाञ्चा शिणे शेषगाता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाथा ।

स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्यभावे
उरावेतरी भक्ति साठी स्वभावे
तरावे जगा तारुनी मायताता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाथा ।

वसे जो सदा दावया सन्तलीला
दिसे आज्ञ लोकान परीजो जनाला
परी अन्तरी ज्ञान कैवल्यदाता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाथा ।

भरालाधला जन्महा मानवाचा
नरासार्थका साधनीभूत साच
धरू सायि प्रेमगलाया अहन्ता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाथा ।

धरावे करीसान अल्पज्ञबाला
करावे आम्हाधन्य चुम्बो निगाला
मुखी घाल प्रेमे खरा ग्रास अता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाथा ।

सुरादीक जाञ्च्या पदा वन्दिताती
शुकादीक जान्ते समानत्वदेती
प्रयागादि तीर्धे पदी नम्रहोता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाथा ।

तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपबाली
सदारङ्गली चित्स्वरूपी मिलाली
करी रासक्रीडा सवे कृष्णनाथा
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाथा ।

तुलामागतो मागणे एकध्यावे
कराजोडितो दीन अत्यन्त भावे
भवी मोहनीराज हातारि आता
नमस्कार साष्टाङ्ग श्रीसायिनाथा ।

८। ऐ सायेईबा सायिदिगम्बरा।
अक्षयरूप अवतारा सर्वहि व्य़ापक तू शृतिसारा
अनसूयात्रि कुमारा बाबाये ईबा ।

काशीस्नानजप प्रतिदिवसि कोल्हापुर भिक्षेसि
निर्मल नदितुङ्गा जलप्रासी निद्रा माहुर देशी ॥ ऐ सायेईबा ॥

झोलीलोम्बतसे वाम करी त्रिशूल ढमरूधारी
भक्ता वरदा सदा सुखकारी देशिल मुक्तीचारी ॥ ऐ सायेईबा ॥

पायी पादुका जपमाला कमण्डलू मृगछाला ।
धारणकरि शीबा नागजटा मुकुल शोभतो मादा ॥ ऐ सायेईबा ॥

तत्पर तुझ्याया जेध्यानी अक्षयत्याञ्चे सदनी
लक्ष्मीवासकरी दिनरजनी रक्षसि सङ्कटवारुनि ॥ ऐ सायेईबा ॥

या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्यकरी नयनाय ।
पूर्णानन्द सुखे ही काया लाविसि हरिगुण गाया ॥

ऐ सायेईबा सायिदिगम्बरा।
अक्षयरूप अवतारा सर्वहि व्य़ापक तू शृतिसारा
अनसूयात्रि कुमारा बाबाये ईबा ।

९। सदासत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं
जगत्संभवस्थानसंहार हेतुम ॥

स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम ॥ ॥ १ ॥

भवध्वान्त विध्वंस मार्ताण्ड मीड्यं
मनोवागतीतं मुनिर्ध्यान गम्यम ॥

जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम ॥ ॥ २ ॥

भवाम्बोधिमग्नार्थितानां जनानां
स्वपादाश्रितानां स्वभक्ति प्रियाणाम ॥

समुद्धारणार्धं कलौ संभवं तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम ॥ ॥ ३ ॥

सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात
सुधास्राविणं तिक्तमप्य प्रियन्तम
तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम ॥ ॥ ४ ॥

सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले
भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादि सेवाम
नृणाङ्कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदं तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम ॥ ॥ ५ ॥

अनेका शृता तर्क्यलीलाविलासै
समाविष्कृतेशान भास्वत्प्रभावम ॥

अहंभावहीनं प्रसन्नात्मभावं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम ॥ ॥ ६ ॥

सतां विश्रमाराममेवाभिरामं
सदा सज्जनैस्संस्तुतं सन्नमद्भिः
जनामोददं भक्तभद्रप्रदं तं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम ॥ ॥ ७ ॥

अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात
स्वयं संभवं राममेवावतीर्णम ॥

भवद्दर्शनात्सम्पुनीतः प्रभोऽहं
नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम ॥ ॥ ८ ॥

श्री सायीश कृपानिधेऽखिलनृणां सर्वार्थ सिद्धिप्रद
युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं धातापि वक्ताक्षमः ॥

सद्भक्त्याश्शरणं कृताञ्जलिपुटस्सम्प्राप्तितोस्मि प्रभो
श्रीमत्सायिपरेशपादकमला नाऽन्यच्छरण्यं मम ॥ ९ ॥

सायि रूपधर राघवोत्तमं
भक्तकाम विभुद द्रुमं प्रभुम
माययोपहत चित्तशुद्धये
चिन्तयाम्यमहर्निशं मुदा ॥ १० ॥

शरत्सुधाम्शु प्रतिमं प्रकाशं
कृपातपत्रं तवसायिनाथ ।
त्वदीय पादाब्ज समाश्रितानां
स्वच्छायया तापमपाकरोतु ॥ ॥ ११ ॥

उपासना दैवत सायिनाथ ।
स्तवैर्मयोपासनि नास्तुतस्त्वं
रमेन्मनोमे तवपादयुग्मे
भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः ॥ १२ ॥

अनेक जन्मार्जित पापसङ्क्षयो
भवेद्भवत्पाद सरोज दर्शनात ।
क्षमस्व सर्वानपराध पुञ्जकान
प्रसीद सायीश सद्गुरो दयानिधे ॥ १३ ॥

श्री सायिनाथ चरणामृत पूर्ण चित्ता-
-स्त्वत्पादसेवनरतास्सततञ्च भक्त्या ।
संसार जन्यदुरितौ धविनिर्गतास्ते
कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति ॥ १४ ॥

स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मनास्सदा ।
सद्गुरोस्सायिनाथस्य कृपापात्रं भवेद्धृवम ॥ १५ ॥

१०। करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा
श्रवण नयनजं वा मानसं वाऽपराधम ॥

विहितमविहितं वा सर्वमेतत क्षमस्व
जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो सायिनाथ ॥

श्री सच्चिदानंफ़्द सद्गुरु सायीनाथ महराज की जै ।

राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सायिनाथ महाराज
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाथ महराज की जै ।

श्री साईं बाबा मध्याह्न आरति पूर्ण ||

Sai Baba Madhyan Aarti Lyrics in Telugu

౧. ఘేవుని పంచారతీ కరూ బాబాంచీ ఆరతీ
కరూ సాయిసీ ఆరతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ ||౧||

ఉఠా ఉఠా హో బాంధవ ఓవాళూ హరమాధవ
సాయీరమాధవ ఓవాళూ హరమాధవ ||౨||

కరూనీయా స్థిరమన పాహు గంభీర హే ధ్యాన
సాయిచే హేధ్యాన పాహు గంభీర హేధ్యాన ||౩||

కృష్ణనాధా దత్తసాయి జడో చిత్త తుఝే పాయీ
చిత్త బాబా పాయీ జడో చిత్త తుఝే పాయీ ||౪||

౨. ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవా |
చరణరజతాలి ద్యావా దాసాం విసావ భక్తాం విసావా || ఆరతి సాయిబాబా ||

జాళూనియా ఆనంగ స్వస్వరూపీ రాహే దంగ |
ముముక్ష జనదావీ నిజడోళా శ్రీరంగ డోళా శ్రీరంగ || ఆరతి సాయిబాబా ||

జయా మనీ జైసా భావ తయా తైసా అనుభవ |
దావిసి దయా ఘనా ఐసి తుఝీహీ మావ తుఝీహీ మావ || ఆరతి సాయిబాబా ||

తుమచే నామ ధ్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యధా |
అగాధ తవకరణి మార్గ దావిసీ ఆనాథా దావిసీ ఆనాథా || ఆరతి సాయిబాబా ||

కలియుగి అవతార సగుణ పరబ్రహ్మా సాచార |
అవతీర్ణ ఝాలాసే స్వామీ దత్తదిగంబర దత్తదిగంబర || ఆరతి సాయిబాబా ||

ఆఠా దివసా గురువారీ భక్తకరీతి వారీ |
ప్రభుపద మహావయా భవభయ నివారీ భయ నివారీ || ఆరతి సాయిబాబా ||

మాఝా నిజద్రవ్య ఠేవా తవ చరణ రజ సేవా |
మాగణే హేచి ఆతా తుమ్హా దేవాధిదేవా దేవాధిదేవా || ఆరతి సాయిబాబా ||

ఇచ్ఛితా దీనచాతక నిర్మలతోయ నిజసూఖ |
పాజవే మాధవాయ సంభాళ అపుళీబాక అపుళీబాక ||

ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యదా తారా జీవా
చరణా రజతాలి ద్యావా దాసాం విసావ భక్తాం విసావా || ఆరతి సాయిబాబా ||

౩. జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా |
జోడుని కరతవచరణీ ఠేవీతో మాధా జయదేవ జయదేవ ||

అవతరసి తూ యేతా ధర్మాస్తే గ్లానీ
నాస్తీకానాహీ తూ లావిసి నిజభజనీ
దావిసి నానాలీలా అసంఖ్యరూపానీ
హరిసీ దీనాం చే తూ సంకట దినరజనీ || ౧

జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా |
జోడుని కరతవచరణీ ఠేవీతో మాధా జయదేవ జయదేవ ||

యవన స్వరూపి ఏక్యా దర్శన త్వాదిధలే
సంశయ నిరసునియా తద్వైతా ఘాలవిలే
గోపీచందా మంద త్వాన్‍చీ ఉద్దరిలే
మోమిన వంశీ జన్మునీ లోకా తారియలే || ౨

జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా |
జోడుని కరతవచరణీ ఠేవీతో మాధా జయదేవ జయదేవ ||

భేదన తత్త్వీ హిందూయవనాన్ చా కాహీ
దావాయాసి ఝాలా పునరపి నరదేహి
పాహసి ప్రేమానేన్ తూ హిందూ యవనాహి
దావిసి ఆత్మాత్వానే వ్యాపక్ హా సాయీ ||౩

జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా |
జోడుని కరతవచరణీ ఠేవీతో మాధా జయదేవ జయదేవ ||

దేవా సాయినాథ త్వత్పదనత హ్వానే
పరమాయామోహిత జనమోచన ఝణి హ్వావే
త్వత్కృపయా సకలాన్ చే సంకట నిరసావే
దేశిల తరిదేత్వద్రుశ కృష్ణానే గావే ||౪

జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయి అవధూతా |
జోడుని కరతవచరణీ ఠేవీతో మాధా జయదేవ జయదేవ ||

౪. శిరిడి మాఝే పండరపుర సాయిబాబా రమావర
బాబా రమావర సాయిబాబా రమావర
శుద్ధ భక్తి చంద్ర భాగా భావ పుండలీక జాగా
పుండలీక జాగా భావ పుండలీక జాగా
యాహో యాహో అవఘే జన కరూ బాబాన్సీ వందన
సాయిసీ వందన కరు బాబాన్సీ వందన
గణూహ్మణే బాబా సాయి దావ పావ మాఝే ఆయీ
పావ మాఝే ఆయీ దావ పావ మాఝే ఆయీ |

౫. ఘాలీన లోటాంగణ వందీన చరణ
డోల్యాని పాహీన రూప తుఝే
ప్రేమే ఆలింగన ఆనందే పూజీన
భావే ఓవాళిన హ్మణేనమా ||

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ ||

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే||

హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరేహరే |
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ||

శ్రీ గురుదేవదత్త

౬. హరిః ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవా-
స్తానిధర్మాణీ ప్రధమాన్యాసన్ |
తేహనాకం మహిమానః సచంత
యత్రపూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవాః |

ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే
నమో వయం వైశ్రవణాయ కుర్మహే
సమే కామాన్ కామ కామాయ మహ్యం
కామేశ్వరో వై శ్రవణోదధాతు
కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః

ఓం స్వస్తి సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ఠ్యం రాజ్యం
మహారాజ్యమాధిపత్యమయం సమంతపర్యా
ఈశ్యాస్సార్వభౌమస్సార్వాయుషాన్
తాదా పదార్థాత్ పృధివ్యై సముద్రపర్యంతాయాః
ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకో భిగితో మరుతః
పరివేష్టారో మరుత్తస్యావసన్ గృహే
ఆవిక్షతస్య కామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాః సభాసద ఇతి ||
శ్రీ నారాయణ వాసుదేవాయ సచ్చిదానంద
సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై |

౭. అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే
అనంతా తులాతే కసేరే నమావే
అనంతా ముఖాంచా శిణే శేషగాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

స్మరావే మనీ త్వత్పదా నిత్యభావే
ఉరావేతరీ భక్తి సాఠీ స్వభావే
తరావే జగా తారునీ మాయతాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

వసే జో సదా దావయా సంతలీలా
దిసే ఆజ్ఞ లోకాన్ పరీజో జనాలా
పరీ అంతరీ జ్ఞాన కైవల్యదాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

భరాలాధలా జన్మహా మానవాచా
నరాసార్థకా సాధనీభూత సాచ
ధరూ సాయి ప్రేమగళాయా అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

ధరావే కరీసాన అల్పజ్ఞబాలా
కరావే ఆమ్హాధన్య చుంబో నిగాలా
ముఖీ ఘాల ప్రేమే ఖరా గ్రాస అతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

సురాదీక జాంచ్యా పదా వందితాతీ
శుకాదీక జాంతే సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాది తీర్ధే పదీ నమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

తుఝ్యా జ్యా పదా పాహతా గోపబాలీ
సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీ రాసక్రీడా సవే కృష్ణనాథా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

తులామాగతో మాగణే ఏకధ్యావే
కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే
భవీ మోహనీరాజ హాతారి ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

౮. ఐ సాయేఈబా సాయిదిగంబరా|
అక్షయరూప అవతారా సర్వహి వ్యాపక తూ శృతిసారా
అనసూయాత్రి కుమారా బాబాయే ఈబా |

కాశీస్నానజప ప్రతిదివసి కొల్హాపుర భిక్షేసి
నిర్మల నదితుంగా జలప్రాసీ నిద్రా మాహుర దేశీ || ఐ సాయేఈబా ||

ఝోళీలోంబతసే వామ కరీ త్రిశూల ఢమరూధారీ
భక్తా వరదా సదా సుఖకారీ దేశిల ముక్తీచారీ || ఐ సాయేఈబా ||

పాయీ పాదుకా జపమాలా కమండలూ మృగఛాలా |
ధారణకరి శీబా నాగజటా ముకుల శోభతో మాదా || ఐ సాయేఈబా ||

తత్పర తుఝ్యాయా జేధ్యానీ అక్షయత్యాంచే సదనీ
లక్ష్మీవాసకరీ దినరజనీ రక్షసి సంకటవారుని || ఐ సాయేఈబా ||

యా పరిధ్యాన తుఝే గురురాయా దృశ్యకరీ నయనాయ |
పూర్ణానంద సుఖే హీ కాయా లావిసి హరిగుణ గాయా ||

ఐ సాయేఈబా సాయిదిగంబరా|
అక్షయరూప అవతారా సర్వహి వ్యాపక తూ శృతిసారా
అనసూయాత్రి కుమారా బాబాయే ఈబా |

౯. సదాసత్స్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్థానసంహార హేతుమ్ ||
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ||౧||

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీడ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యాన గమ్యమ్ ||
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ||౨||

భవాంబోధిమగ్నార్థితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం||
సముద్ధారణార్ధం కలౌ సంభవం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ||౩||

సదా నింబవృక్షస్య మూలాధివాసాత్
సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతమ్
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ||౪||

సదా కల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావబుద్ధ్యా సపర్యాది సేవామ్
నృణాంకుర్వతాం భుక్తిముక్తిప్రదం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ||౫||

అనేకా శృతా తర్క్యలీలావిలాసై
సమావిష్కృతేశాన భాస్వత్ప్రభావమ్ ||
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ||౬||

సతాం విశ్రమారామమేవాభిరామం
సదా సజ్జనైస్సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జనామోదదం భక్తభద్రప్రదం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ||౭||

అజన్మాద్యమేకం పరబ్రహ్మ సాక్షాత్
స్వయం సంభవం రామమేవావతీర్ణం ||
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోఽహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ||౮||

శ్రీ సాయీశ కృపానిధేఽఖిలనృణాం సర్వార్థ సిద్ధిప్రద
యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతులం ధాతాపి వక్తాక్షమః ||
సద్భక్త్యాశ్శరణం కృతాంజలిపుటస్సంప్రాప్తితోస్మి ప్రభో
శ్రీమత్సాయిపరేశపాదకమలా నాఽన్యచ్ఛరణ్యం మమ ||౯||

సాయి రూపధర రాఘవోత్తమం
భక్తకామ విభుద ద్రుమం ప్రభుమ్
మాయయోపహత చిత్తశుద్ధయే
చింతయామ్యమహర్నిశం ముదా ||౧౦||

శరత్సుధాంశు ప్రతిమం ప్రకాశం
కృపాతపత్రం తవసాయినాథ |
త్వదీయ పాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయా తాపమపాకరోతు || ||౧౧||

ఉపాసనా దైవత సాయినాథ |
స్తవైర్మయోపాసని నాస్తుతస్త్వం
రమేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే
భృంగో యథాబ్జే మకరందలుబ్ధః ||౧౨||

అనేక జన్మార్జిత పాపసంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్ |
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్
ప్రసీద సాయీశ సద్గురో దయానిధే ||౧౩||

శ్రీ సాయినాథ చరణామృత పూర్ణ చిత్తా-
-స్త్వత్పాదసేవనరతాస్సతతంచ భక్త్యా |
సంసార జన్యదురితౌ ధవినిర్గతాస్తే
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి ||౧౪||

స్తోత్రమేతత్పఠేద్భక్త్యా యో నరస్తన్మనాస్సదా |
సద్గురోస్సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్ధృవం ||౧౫||

౧౦. కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాఽపరాధమ్ ||
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీ ప్రభో సాయినాథ ||
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయీనాథ్ మహరాజ్ కీ జై |

రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ్ మహారాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై |

2nd Page of Sai Baba Madhyan Aarti PDF
Sai Baba Madhyan Aarti

Sai Baba Madhyan Aarti PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Sai Baba Madhyan Aarti PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • 12JyotirlingaNameandPlaceList

  भारत में धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा देश है, जहां लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। यहां कई सारे प्राचीन और पवित्र मंदिर हैं, इनमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की महिला ही अपार है। इन्हीं पवित्र शिवालयों में भोलेनाथ के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का...

 • 508 Railway Stations List

  Prime Minister Narendra Modi is set to virtually lay the foundation stone for the redevelopment of 508 railway stations across India on August 6. The ambitious project, executed under the Amrit Bharat Scheme, aims to enhance passenger amenities and improve railway infrastructure. With an estimated cost of ₹24,470 crore, the...

 • AAP Candidates List 2022 UP

  The Aam Aadmi Party (AAP) released the list of its 150 candidates for the upcoming Uttar Pradesh assembly elections 2022 and AAP Candidates List 2022 PDF can be download from the link given at the bottom of this page. Uttar Pradesh Assembly election will be held in 7 phases and...

 • AICC Members List 2024

  Looking to download and check the AICC Members List PDF then you have at the right place and you can directly download it from the link given at the bottom of this page. The AICC (All India Congress Committee) is the presidium or the central decision-making assembly of the Indian...

 • ALL Country Currency Name List

  A currency is a kind of money and a medium of exchange. Currency includes paper, cotton, or polymer banknotes and metal coins. States generally have a monopoly on the issuing of currency, although some states share currencies with other states. For the purposes of this list, only currencies that are...

 • All Country Names List with Capital

  Country, capital, and currency are some of the most important topics in terms of Static GK for the various Government exams conducted in the country. A capital is typically a city that physically encompasses the offices and meeting places of its respective Government. The status as the capital is often...

 • All States School Holidays List

  School Hodaliys List has been released by the State Board of Education Department every year from their official website. All States School Holidays List PDF can be directly downloaded from the link given at the bottom of this page. During these holidays students can check the holiday and make planning...

 • Alwar District Villages Names List Hindi

  Alwar is a city in the northern Indian state of Rajasthan. Alwar City Palace, from 1793, blends architectural styles and has marble pavilions on lotus-shaped bases in its courtyard, plus a museum with rare manuscripts. It’s next to the marble and sandstone Moosi Maharani Chhatri shrine. Alwar District have 2061...

 • Amrit Bharat Station Scheme List

  Prime Minister Narender Modi announces a new scheme for the redevelopment of 508 stations under the Amrit Bharat Station Scheme.  The redevelopment project, which will cost Rs 24,470 crore, will install modern passenger amenities apart from ensuring a well-designed traffic circulation, inter-modal integration and well-designed signage for the guidance of...

 • Asian Games 2018 India Medals List

  During the 2018 Asian Games, which were held in Jakarta and Palembang, Indonesia, India won a total of 69 medals. India performed well in a variety of sports, including athletics, shooting, wrestling, boxing, and many others. The athletes and teams that contributed to India’s medal tally covered a wide range...