Marathi Number 1 to 100 PDF

Marathi Number 1 to 100 PDF Download

Marathi Number 1 to 100 PDF download link is available below in the article, download PDF of Marathi Number 1 to 100 using the direct link given at the bottom of content.

34 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

Marathi Number 1 to 100 PDF

Marathi Number 1 to 100 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही तुमच्या सोबत 1 ते 100 मराठी अक्षरी शेयर करणार आहोत म्हणजेच, १ ते १०० अंकांचे मराठीत रुपांतर करून दाखवणार आहोत.
बर्याच ठिकाणी शाळेत किंवा पालक घरीच मुलांना आपली मातृभाषा मराठी सुद्धा आपल्या मुलांना स्पष्ट यावी यासाठी प्रयत्नशील असतात. आणि त्यासाठी बरेच उपक्रम देखील त्यांचे चालू असतात. जसे कि आज आपण १ ते १०० हे सगळे इंग्लिश अंक मराठी भाषेत बघणार आहोत. ज्याने तुमच्या मुलांना इंग्रजी सोबत मराठी भाषेत सुद्धा अंकगणित समजेल.

Marathi Number1 to 100 Numbers in Words PDF | मराठी अंकअक्षरी अंकइंग्रजीत अंक

मराठी अंकअक्षरी अंकइंग्रजीत अंक
एक1
दोन2
तीन3
चार4
पाच5
सहा6
सात7
आठ8
नऊ9
१०दहा10
११अकरा11
१२बारा12
१३तेरा13
१४चौदा14
१५पंधरा15
१६सोळा16
१७सतरा17
१८अठरा18
१९एकोणावीस19
२०वीस20
२१एकवीस21
२२बावीस22
२३तेवीस23
२४चौवीस24
२५पंचवीस25
२६सव्वीस26
२७सत्तावीस27
२८अठ्ठावीस28
२९एकोणतीस29
३०तीस30
३१एकतीस31
३२बत्तीस32
३३तेहतीस33
३४चौतीस34
३५पस्तीस35
३६छत्तीस36
३७सदतीस37
३८अडतीस38
३९एकोणचाळीस39
४०चाळीस40
४१एकेचाळीस41
४२बेचाळीस42
४३त्रेचाळीस43
४४चव्वेचाळीस44
४५पंचेचाळीस45
४६शेहेचाळीस46
४७सत्तेचाळीस47
४८अठ्ठेचाळीस48
४९एकोणपन्नास49
५०पन्नास50
५१एकावन्न51
५२बावन्न52
५३त्रेपन्न53
५४चोपन्न54
५५पंचावन्न55
५६छपन्न56
५७सत्तावन्न57
५८अठ्ठावन्न58
५९एकोणसाठ59
६०साठ60
६१एकसष्ट61
62बासष्ट62
६३त्रेसष्ट63
६४चौसष्ट64
६५पासष्ट65
६६सहासष्ट66
६७सदुसष्ट67
६८अडुसष्ट68
६९एकोणसत्तर69
७०सत्तर70
७१एकाहत्तर71
७२बहात्तर72
७३त्र्याहत्तर73
७४चौऱ्याहत्तर74
७५पंच्याहत्तर75
७६शहात्तर76
७७सत्याहत्तर77
७८अट्ठ्याहत्तर78
७९एकोणऐंशी79
८०ऐंशी80
८१एक्याऐंशी81
८२ब्याऐंशी82
८३त्र्याऐंशी83
८४चौऱ्याऐंशी84
८५पंच्याऐंशी85
८६शहाऐंशी86
८७सत्याऐंशी87
८८अट्ठ्याऐंशी88
८९एकोणनव्वद89
९०नव्वद90
९१एक्याण्णव91
९२ब्याण्णव92
९३त्र्याण्णव93
९४चौऱ्याण्णव94
९५पंच्याण्णव95
९६शहाण्णव96
९७सत्त्याण्णव97
९८अठ्याण्णव98
९९नव्याण्णव99
१००शंभर100

Marathi Number 1 to 100 PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of Marathi Number 1 to 100 PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If Marathi Number 1 to 100 is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

One thought on “Marathi Number 1 to 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *