Aaya Kalaigai 64 Tamil PDF

Aaya Kalaigai 64 Tamil PDF download free from the direct link given below in the page.

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Aaya Kalaigai 64 Tamil

ஆய கலைகள் 64 பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் . இதுவரை ஏனோ அந்த 64 கலைகள் எது எது என்று தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் வரவில்லை. தற்செயலாக இணையத்தில் கிடைத்தது. அவற்றைத் தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன்.

Aaya Kalaigai 64 in Tamil

1. எழுத்திலக்கணம் (அக்கரவிலக்கணம்)

2. எழுத்தாற்றல் (லிகிதம்)

3. கணிதம்

4. மறைநூல் (வேதம்)

5. தொன்மம் (புராணம்)

6. இலக்கணம் (வியாகரணம்)

7. நயனூல் (நீதி சாத்திரம்)

8. கணியம் (சோதிட சாத்திரம்)

9. அறநூல் (தரும சாத்திரம்)

10. ஓகநூல் (யோக சாத்திரம்)

11. மந்திர நூல் (மந்திர சாத்திரம்)

12. நிமித்திக நூல் (சகுன சாத்திரம்)

13. கம்மிய நூல் (சிற்ப சாத்திரம்)

14. மருத்துவ நூல் ( வைத்திய சாத்திரம்)

15. உறுப்பமைவு நூல் (உருவ சாத்திரம்)

16. மறவனப்பு (இதிகாசம்) 17. வனப்பு

18. அணிநூல் (அலங்காரம்)

19. மதுரமொழிவு (மதுரபாடணம்)

20. நாடகம்

21. நடம்

22. ஒலிநுட்ப அறிவு (சத்தப் பிரமம்)

23. யாழ் (வீணை)

24. குழல்

25. மதங்கம் (மிருதங்கம்)

26. தாளம்

27. விற்பயிற்சி (அத்திரவித்தை)

28. பொன் நோட்டம் (கனக பரீட்சை)

29. தேர்ப்பயிற்சி (ரத ப்ரீட்சை)

30. யானையேற்றம் (கச பரீட்சை)

31. குதிரையேற்றம் (அசுவ பரீட்சை)

32. மணிநோட்டம் (ரத்தின பரீட்சை)

33. நிலத்து நூல்/மண்ணியல் (பூமி பரீட்சை)

34. போர்ப்பயிற்சி (சங்கிராமவிலக்கணம்)

35. மல்லம் (மல்ல யுத்தம்) 36. கவர்ச்சி (ஆகருடணம்)

37. ஓட்டுகை (உச்சாடணம்)

38. நட்புப் பிரிப்பு (வித்துவேடணம்)

39. காமநூல் (மதன சாத்திரம்)

40. மயக்குநூல் (மோகனம்)

41. வசியம் (வசீகரணம்)

42. இதளியம் (ரசவாதம்)

43. இன்னிசைப் பயிற்சி (காந்தருவ வாதம்)

44. பிறவுயிர் மொழியறிகை (பைபீல வாதம்)

45. மகிழுறுத்தம் (கவுத்துக வாதம்)

46. நாடிப்பயிற்சி (தாது வாதம்)

47. கலுழம் (காருடம்)

48. இழப்பறிகை (நட்டம்)

49. மறைத்ததையறிதல் (முஷ்டி)

50. வான்புகவு (ஆகாயப் பிரவேசம்)

51. வான்செலவு (ஆகாய கமனம்)

52. கூடுவிட்டுக் கூடுபாய்தல் (பரகாயப் பிரவேசம்)

53. தன்னுருக் கரத்தல் (அதிருசியம்)

54. மாயச்செய்கை (இந்திரசாலம்);

55. பெருமாயச்செய்கை (மகேந்திரசாலம்)

56. அழற்கட்டு (அக்கினித் தம்பனம்)

57. நீர்க்கட்டு (சலத்தம்பனம்)

58. வளிக்கட்டு (வாயுத்தம்பனம்)

59. கண்கட்டு (திருட்டித்தம்பனம்)

60. நாவுக்கட்டு (வாக்குத்தம்பனம்)

61. விந்துக்கட்டு (சுக்கிலத்தம்பனம்)

62. புதையற்கட்டு (கனனத்தம்பனம்)

63. வாட்கட்டு (கட்கத்தம்பனம்)

64. சூனியம் (அவத்தைப் பிரயோகம்)

Aaya Kalaigai 64 List in English

 1. Geet vidya: teja tribhuvan.
 2. Vadya vidya: playing on musical instruments.
 3. Nritya vidya: dancing.
 4. Natya vidya: theatricals.
 5. Alekhya vidya: painting.
 6. Viseshakacchedya vidya: painting the face and body with color
 7. Tandula-kusuma-bali-vikara: preparing offerings from rice and flowers.
 8. Pushpastarana: making a covering of flowers for a bed.
 9. Dasana-vasananga-raga: applying preparations for cleansing the teeth, cloths and painting the body.
 10. Mani-bhumika-karma: making the groundwork of jewels.
 11. Sayya-racana: covering the bed.
 12. Udaka vadya: playing on music in water.
 13. Udaka-ghata: splashing with water.
 14. Citra-yoga: practically applying an admixture of colors.
 15. Malya-grathana-vikalpa: designing a preparation of wreaths.
 16. Sekharapida-yojana: practically setting the coronet on the head.
 17. Nepathya-yoga: practically dressing in the tiring room.
 18. Karnapatra-bhanga: decorating the tragus of the ear.
 19. Sugandha-yukti: practical application of aromatics.
 20. Bhushana-yojana: applying or setting ornaments.
 21. Aindra-jala: juggling.
 22. Kaucumara: a kind of art.
 23. Hasta-laghava: sleight of hand.
 24. Citra-sakapupa-bhakshya-vikara-kriya: preparing varieties of delicious food.
 25. Panaka-rasa-ragasava-yojana: practically preparing palatable drinks and tinging draughts with red color.
 26. Suci-vaya-karma: needleworks and weaving.
 27. Sutra-krida: playing with thread.
 28. Vina-damuraka-vadya: playing on vina- a stringed instrument and small two headed drum.
 29. Prahelika: making and solving riddles.
 30. Durvacaka-yoga: practicing language difficult to be answered by others.
 31. Pustaka-vacana: reciting books.
 32. Natikakhyayika-darsana: enacting short plays and anecdotes.
 33. Kavya-samasya-purana: solving enigmatic verses.
 34. Pattika-vetra-bana-vikalpa: designing preparation of shield, cane and arrows.
 35. Tarku-karma: spinning by spindle.
 36. Takshana: carpentry.
 37. Vastu-vidya: engineering.
 38. Raupya-ratna-pariksha: testing silver and jewels.
 39. Dhatu-vada: metallurgy.
 40. Mani-raga jnana: tinging jewels.
 41. Akara jnana: mineralogy.
 42. Vrikshayur-veda-yoga: practicing medicine or medical treatment, by herbs.
 43. Mesha-kukkuta-lavaka-yuddha-vidhi: knowing the mode of fighting of lambs, cocks and birds.
 44. Suka-sarika-prapalana (pralapana): maintaining or knowing conversation between male and female cockatoos.
 45. Utsadana: healing or cleaning a person with perfumes.
 46. Kesa-marjana-kausala: combing hair.
 47. Akshara-mushtika-kathana: talking with fingers.
 48. Dharana-matrika: the use of amulets.
 49. Desa-bhasha-jnana: knowing provincial dialects.
 50. Nirmiti-jnana: knowing prediction by heavenly voice
 51. yantra-matrika: mechanics.
 52. Mlecchita-kutarka-vikalpa: fabricating barbarous or foreign sophistry.
 53. Samvacya: conversation.
 54. Manasi kavya-kriya: composing verse mentally.
 55. Kriya-vikalpa: designing a literary work or a medical remedy.
 56. Chalitaka-yoga: practicing as a builder of shrines called after him.
 57. Abhidhana-kosha-cchando-jnana: the use of lexicography and meters.
 58. Vastra-gopana: concealment of cloths.
 59. Dyuta-visesha: knowing specific gambling.
 60. Akarsha-krida: playing with dice or magnet.
 61. Balaka-kridanaka: using children’s toys.
 62. Vainayiki vidya: enforcing discipline.
 63. Vaijayiki vidya: gaining victory.
 64. Vaitaliki vidya: awakening master with music at dawn.
2nd Page of Aaya Kalaigai 64 PDF
Aaya Kalaigai 64

Aaya Kalaigai 64 PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Aaya Kalaigai 64 PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.