Sri Venkateswara Suprabhatam Tamil

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Sri Venkateswara Suprabhatam Tamil

Sri Venkateswara Suprabhatam is one of the most important and famous Vedic hymns which is dedicated to the Lord Sri Venkateswara. Lord Sri Venkateswara is one of the forms of Lord Shri Hari Vishnu.

Sri Venkateswara Suprabhatam is a beautiful poetic collection of divine Mantras that are dedicated to the Sri Venkateswara and it’s a way to wish him Good Morning and awaking from sleep. If you are not able to recite it every day then you can also listen to it to seek its benefits.

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Tamil

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸன்த்4யா ப்ரவர்ததே ।

உத்திஷ்ட2 நரஶார்தூ3ல கர்தவ்யம் தை3வமாஹ்னிகம் ॥ 1 ॥

உத்திஷ்டோ2த்திஷ்ட2 கோ3வின்த3 உத்திஷ்ட2 க3ருட3த்4வஜ ।

உத்திஷ்ட2 கமலாகான்த த்ரைலோக்யஂ மங்க3ல்தஂ3 குரு ॥ 2 ॥

மாதஸ்ஸமஸ்த ஜக3தாஂ மது4கைடபா4ரே:

வக்ஷோவிஹாரிணி மனோஹர தி3வ்யமூர்தே ।

ஶ்ரீஸ்வாமினி ஶ்ரிதஜனப்ரிய தா3னஶீலே

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ த3யிதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 3 ॥

தவ ஸுப்ரபா4தமரவின்த3 லோசனே

ப4வது ப்ரஸன்னமுக2 சன்த்3ரமண்ட3லே ।

விதி4 ஶங்கரேன்த்3ர வனிதாபி4ரர்சிதே

வ்ருஶ ஶைலனாத2 த3யிதே த3யானிதே4 ॥ 4 ॥

அத்ர்யாதி3 ஸப்த ருஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸன்த்4யாம்

ஆகாஶ ஸின்து4 கமலானி மனோஹராணி ।

ஆதா3ய பாத3யுக3 மர்சயிதுஂ ப்ரபன்னா:

ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 5 ॥

பஞ்சானநாப்3ஜ ப4வ ஷண்முக2 வாஸவாத்3யா:

த்ரைவிக்ரமாதி3 சரிதஂ விபு3தா4: ஸ்துவன்தி ।

பா4ஷாபதி: பட2தி வாஸர ஶுத்3தி4 மாராத்

ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 6 ॥

ஈஶத்-ப்ரபு2ல்ல ஸரஸீருஹ நாரிகேல்த3

பூக3த்3ருமாதி3 ஸுமனோஹர பாலிகானாம் ।

ஆவாதி மன்த3மனில: ஸஹதி3வ்ய க3ன்தை4:

ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 7 ॥

உன்மீல்யனேத்ர யுக3முத்தம பஞ்ஜரஸ்தா2:

பாத்ராவஸிஷ்ட கத3லீ ப2ல பாயஸானி ।

பு4க்த்வா: ஸலீல மத2கேல்தி3 ஶுகா: பட2ன்தி

ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 8 ॥

தன்த்ரீ ப்ரகர்ஷ மது4ர ஸ்வனயா விபஞ்ச்யா

கா3யத்யனந்த சரிதஂ தவ நாரதோ3பி ।

பா4ஷா ஸமக்3ர மஸத்-க்ருதசாரு ரம்யம்

ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 9 ॥

ப்4ருங்கா3வல்தீ3 ச மகரன்த3 ரஸானு வித்3த4

ஜு2ங்காரகீ3த நினதை3: ஸஹஸேவனாய ।

நிர்யாத்யுபான்த ஸரஸீ கமலோத3ரேப்4ய:

ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 1௦ ॥

யோஷாக3ணேன வரத3த்4னி விமத்2யமானே

கோ4ஷாலயேஷு த3தி4மன்த2ன தீவ்ரகோ4ஷா: ।

ரோஷாத்கலிஂ வித3த4தே ககுப4ஶ்ச கும்பா4:

ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 11 ॥

பத்3மேஶமித்ர ஶதபத்ர க3தால்தி3வர்கா3:

ஹர்துஂ ஶ்ரியஂ குவலயஸ்ய நிஜாங்க3லக்ஷ்ம்யா: ।

பே4ரீ நினாத3மிவ பி4ப்4ரதி தீவ்ரனாத3ம்

ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீமன்னபீ4ஷ்ட வரதா3கி2ல லோக ப3ன்தோ4

ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ ஜக3தே3க த3யைக ஸின்தோ4 ।

ஶ்ரீ தே3வதா க்3ருஹ பு4ஜான்தர தி3வ்யமூர்தே

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீ ஸ்வாமி புஷ்கரிணிகாப்லவ நிர்மலாங்கா3:

ஶ்ரேயார்தி2னோ ஹரவிரிஞ்சி ஸனந்த3னாத்3யா: ।

த்3வாரே வஸன்தி வரனேத்ர ஹதோத்த மாங்கா3:

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீ ஶேஷஶைல க3ருடா3சல வேங்கடாத்3ரி

நாராயணாத்3ரி வ்ருஷபா4த்3ரி வ்ருஷாத்3ரி முக்2யாம் ।

ஆக்2யாஂ த்வதீ3ய வஸதே ரனிஶஂ வத3ன்தி

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 15 ॥

ஸேவாபரா: ஶிவ ஸுரேஶ க்ருஶானுத4ர்ம

ரக்ஷோம்பு3னாத2 பவமான த4னாதி4 நாதா2: ।

ப3த்3தா4ஞ்ஜலி ப்ரவிலஸன்னிஜ ஶீர்ஷதே3ஶா:

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 16 ॥

தா4டீஷு தே விஹக3ராஜ ம்ருகா3தி4ராஜ

நாகா3தி4ராஜ கஜ3ராஜ ஹயாதி4ராஜா: ।

ஸ்வஸ்வாதி4கார மஹிமாதி4க மர்த2யன்தே

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 17 ॥

ஸூர்யேன்து3 பௌ4ம பு3த4வாக்பதி காவ்யஶௌரி

ஸ்வர்பா4னுகேது தி3விஶத்-பரிஶத்-ப்ரதா4னா: ।

த்வத்3தா3ஸதா3ஸ சரமாவதி4 தா3ஸதா3ஸா:

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 18 ॥

தத்-பாத3தூ4ல்தி3 ப4ரித ஸ்பு2ரிதோத்தமாங்கா3:

ஸ்வர்கா3பவர்க3 நிரபேக்ஷ நிஜான்தரங்கா3: ।

கல்பாக3மா கலனயாகுலதாஂ லப4ன்தே

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 19 ॥

த்வத்3கோ3புராக்3ர ஶிக2ராணி நிரீக்ஷமாணா:

ஸ்வர்கா3பவர்க3 பத3வீஂ பரமாஂ ஶ்ரயன்த: ।

மர்த்யா மனுஷ்ய பு4வனே மதிமாஶ்ரயன்தே

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 2௦ ॥

ஶ்ரீ பூ4மினாயக த3யாதி3 கு3ணாம்ருதாப்3தே3

தே3வாதி3தே3வ ஜக3தே3க ஶரண்யமூர்தே ।

ஶ்ரீமன்னநன்த க3ருடா3தி3பி4 ரர்சிதாங்க்4ரே

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 21 ॥

ஶ்ரீ பத்3மனாப4 புருஷோத்தம வாஸுதே3வ

வைகுண்ட2 மாத4வ ஜனார்த4ன சக்ரபாணே ।

ஶ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன ஶரணாக3த பாரிஜாத

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 22 ॥

கன்த3ர்ப த3ர்ப ஹர ஸுன்த3ர தி3வ்ய மூர்தே

கான்தா குசாம்பு3ருஹ குட்மல லோலத்3ருஷ்டே ।

கல்யாண நிர்மல கு3ணாகர தி3வ்யகீர்தே

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 23 ॥

மீனாக்ருதே கமட2கோல ந்ருஸிம்ஹ வர்ணின்

ஸ்வாமின் பரஶ்வத2 தபோத4ன ராமசன்த்3ர ।

ஶேஷாம்ஶராம யது3னந்த3ன கல்கிரூப

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 24 ॥

ஏலாலவங்க3 க4னஸார ஸுக3ன்தி4 தீர்த2ம்

தி3வ்யஂ வியத்ஸரிது ஹேமக4டேஷு பூர்ணம் ।

த்4ருத்வாத்3ய வைதி3க ஶிகா2மணய: ப்ரஹ்ருஷ்டா:

திஷ்ட2ன்தி வேங்கடபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 25 ॥

பா4ஸ்வானுதே3தி விகசானி ஸரோருஹாணி

ஸம்பூரயன்தி நினதை3: ககுபோ4 விஹங்கா3: ।

ஶ்ரீவைஷ்ணவா: ஸதத மர்தி2த மங்க3ல்தா3ஸ்தே

தா4மாஶ்ரயன்தி தவ வேங்கட ஸுப்ரபா4தம் ॥ 26 ॥

ப்3ரஹ்மாத3யா ஸ்ஸுரவரா ஸ்ஸமஹர்ஷயஸ்தே

ஸன்தஸ்ஸனந்த3ன முகா2ஸ்த்வத2 யோகி3வர்யா: ।

தா4மான்திகே தவ ஹி மங்க3ல்த3 வஸ்து ஹஸ்தா:

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 27 ॥

லக்ஶ்மீனிவாஸ நிரவத்3ய கு3ணைக ஸின்தோ4

ஸம்ஸாரஸாக3ர ஸமுத்தரணைக ஸேதோ ।

வேதா3ன்த வேத்3ய நிஜவைப4வ ப4க்த போ4க்3ய

ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 28 ॥

இத்தஂ2 வ்ருஷாசலபதேரிஹ ஸுப்ரபா4தம்

யே மானவா: ப்ரதிதி3னஂ படி2துஂ ப்ரவ்ருத்தா: ।

தேஷாஂ ப்ரபா4த ஸமயே ஸ்ம்ருதிரங்க3பா4ஜாம்

ப்ரஜ்ஞாஂ பரார்த2 ஸுலபா4ஂ பரமாஂ ப்ரஸூதே ॥ 29 ॥

You can download Sri Venkateswara Suprabhatam PDF in Tamil by clicking on the following download button.

2nd Page of Sri Venkateswara Suprabhatam PDF
Sri Venkateswara Suprabhatam

Sri Venkateswara Suprabhatam PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Sri Venkateswara Suprabhatam PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES