శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam PDF in Telugu

శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam Telugu PDF Download using the direct download link

3 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam PDF Download in Telugu for free using the direct download link given at the bottom of this article.

శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam Telugu

Sri Sukta, also called Sri Suktam, is evidently the earliest Sanskrit devotional hymn, revering Śrī as Lakṣmī, the Hindu goddess of wealth, prosperity and fertility.

Srī Sukta is recited, with a strict adherence to the Chandas, to receive the goddess’ blessings. This hymn is found in the Rig Vedic khilanis, which are appendices to the Rigveda that date to pre-Buddhist times.

శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam PDF - 2nd Page
Page No. 2 of శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam PDF

 శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam Lyrics in Telugu

ఓం ॥ హిర॑ణ్యవర్ణాం॒ హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జాం । చం॒ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥

తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీం᳚ ।
యస్యాం॒ హిర॑ణ్యం విం॒దేయం॒ గామశ్వం॒ పురు॑షాన॒హం ॥

అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా᳚ద-ప్ర॒బోధి॑నీం ।
శ్రియం॑ దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా దే॒వీర్జు॑షతాం ॥

కాం॒ సో᳚స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑మా॒ర్ద్రాం జ్వలం॑తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయం॑తీం ।
ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియం ॥

చం॒ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వలం॑తీం॒ శ్రియం॑ లో॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రాం ।
తాం ప॒ద్మినీ॑మీం॒ శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యేఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతాం॒ త్వాం వృ॑ణే ॥

ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ బి॒ల్వః ।
తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సాను॑దంతు మా॒యాంత॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః ॥

ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ ।
ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్ కీ॒ర్తిమృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే ॥

క్షుత్పి॑పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॑ల॒క్షీం నా॑శయా॒మ్యహం ।
అభూ॑తి॒మస॑మృద్ధిం॒ చ సర్వాం॒ నిర్ణు॑ద మే॒ గృహాత్ ॥

గం॒ధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షాం॒ ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీం᳚ ।
ఈ॒శ్వరీగ్ం॑ సర్వ॑భూతా॒నాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియం ॥

శ్రీ᳚ర్మే భ॒జతు । అల॒క్షీ᳚ర్మే న॒శ్యతు ।

మన॑సః॒ కామ॒మాకూ॑తిం వా॒చః స॒త్యమ॑శీమహి ।
ప॒శూ॒నాం రూ॒పమన్య॑స్య॒ మయి॒ శ్రీః శ్ర॑యతాం॒ యశః॑ ॥

క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒ మ॒యి॒ సంభ॑వ క॒ర్దమ ।
శ్రియం॑ వా॒సయ॑ మే కు॒లే మా॒తరం॑ పద్మ॒మాలి॑నీం ॥

ఆపః॑ సృ॒జంతు॑ స్ని॒గ్దా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే ।
ని చ॑ దే॒వీం మా॒తరం॒ శ్రియం॑ వా॒సయ॑ మే కు॒లే ॥

ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టిం॒ పిం॒గ॒లాం ప॑ద్మమా॒లినీం ।
చం॒ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥

ఆ॒ర్ద్రాం యః॒ కరి॑ణీం య॒ష్టిం॒ సు॒వ॒ర్ణాం హే॑మమా॒లినీం ।
సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం॒ జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥

తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్షీమన॑పగా॒మినీం᳚ ।
యస్యాం॒ హిర॑ణ్యం॒ ప్రభూ॑తం॒ గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా᳚న్, విం॒దేయం॒ పురు॑షాన॒హం ॥

ఓం మ॒హా॒దే॒వ్యై చ॑ వి॒ద్మహే॑ విష్ణుప॒త్నీ చ॑ ధీమహి । తన్నో॑ లక్ష్మీః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

శ్రీ-ర్వర్చ॑స్వ॒-మాయు॑ష్య॒-మారో᳚గ్య॒మావీ॑ధా॒త్ పవ॑మానం మహీ॒యతే᳚ । ధా॒న్యం ధ॒నం ప॒శుం బ॒హుపు॑త్రలా॒భం శ॒తసం᳚వత్స॒రం దీ॒ర్ఘమాయుః॑ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

Download the శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam PDF format using the link given below.

శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If శ్రీ సూక్తం | Sri Suktam is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *