Ganesha (Vinayaka) Ashtottara PDF Kannada

Ganesha (Vinayaka) Ashtottara Kannada PDF Download

Ganesha (Vinayaka) Ashtottara in Kannada PDF download link is available below in the article, download PDF of Ganesha (Vinayaka) Ashtottara in Kannada using the direct link given at the bottom of content.

9 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

Ganesha (Vinayaka) Ashtottara Kannada PDF

Ganesha (Vinayaka) Ashtottara PDF Download in Kannada for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Ganesh is the most powerful of all the gods. Ganesha has been credited with many other titles and epithets, including Ganapati and Vighneshvara. He is the son of Lord Shiva and Parvati Devi, and the husband of Bharati, Riddhi and Siddhi.

In art, he is represented as a yellow or red god with four arms and the head of an elephant with one-tusk, mounted or assisted by a mouse. As a rule, his name is preceded by the title of Hindu respect “Shri”.

Vinayaka Ashtottara Shatanamavali in Kannada

ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣೀಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವತನಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ದೇವಾನೀಕಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಫಲಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಪಲಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥುಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲತುಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮ |

Ganesha Ashtottara Sata Namavali in English

Om Gajananaya Namah|
Om Ganadhyakshaya Namah|
Om Vighnarajaya Namah|
Om Vinayakaya Namah|
Om Dvaimaturaya Namah|
Om Dwimukhaya Namah|
Om Pramukhaya Namah|
Om Sumukhaya Namah|
Om Kritine Namah|
Om Supradipaya Namah| 10

Om Sukhanidhaye Namah|
Om Suradhyakshaya Namah|
Om Surarighnaya Namah|
Om Mahaganapataye Namah|
Om Manyaya Namah|
Om Mahakalaya Namah|
Om Mahabalaya Namah|
Om Herambaya Namah|
Om Lambajatharayai Namah|
Om Haswa Grivaya Namah| 20

Om Mahodaraya Namah|
Om Madotkataya Namah|
Om Mahaviraya Namah|
Om Mantrine Namah|
Om Mangala Swaraya Namah|
Om Pramadhaya Namah|
Om Prathamaya Namah|
Om Prajnaya Namah|
Om Vighnakartre Namah|
Om Vignahartre Namah| 30

Om Vishwanetre Namah|
Om Viratpataye Namah|
Om Shripataye Namah|
Om Vakpataye Namah|
Om Shringarine Namah|
Om Ashritavatsalaya Namah|
Om Shivapriyaya Namah|
Om Shighrakarine Namah|
Om Shashwataya Namah|
Om Bala Namah| 40

Om Balotthitaya Namah|
Om Bhavatmajaya Namah|
Om Purana Purushaya Namah|
Om Pushne Namah|
Om Pushkarotshipta Varine Namah|
Om Agraganyaya Namah|
Om Agrapujyaya Namah|
Om Agragamine Namah|
Om Mantrakrite Namah|
Om Chamikaraprabhaya Namah| 50

Om Sarvaya Namah|
Om Sarvopasyaya Namah|
Om Sarva Kartre Namah|
Om Sarvanetre Namah|
Om Sarvasiddhipradaya Namah|
Om Siddhaye Namah|
Om Panchahastaya Namah|
Om Parvatinandanaya Namah|
Om Prabhave Namah|
Om Kumaragurave Namah| 60

Om Akshobhyaya Namah|
Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah|
Om Pramodaya Namah|
Om Modakapriyaya Namah|
Om Kantimate Namah|
Om Dhritimate Namah|
Om Kamine Namah|
Om Kapitthapanasapriyaya Namah|
Om Brahmacharine Namah|
Om Brahmarupine Namah| 70

Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah|
Om Jishnave Namah|
Om Vishnupriyaya Namah|
Om Bhakta Jivitaya Namah|
Om Jitamanmadhaya Namah|
Om Aishwaryakaranaya Namah|
Om Jyayase Namah|
Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah|
Om Ganga Sutaya Namah|
Om Ganadhishaya Namah| 80

Om Gambhira Ninadaya Namah|
Om Vatave Namah|
Om Abhishtavaradaya Namah|
Om Jyotishe Namah|
Om Bhktanidhaye Namah|
Om Bhavagamyaya Namah|
Om Mangalapradaya Namah|
Om Avyaktaya Namah|
Om Aprakrita Parakramaya Namah|
Om Satyadharmine Namah| 90

Om Sakhaye Namah|
Om Sarasambunidhaye Namah|
Om Maheshaya Namah|
Om Divyangaya Namah|
Om Manikinkini Mekhalaya Namah|
Om Samasta Devata Murtaye Namah|
Om Sahishnave Namah|
Om Satatotthitaya Namah|
Om Vighatakarine Namah|
Om Vishwagdrishe Namah| 100

Om Vishwarakshakrite Namah|
Om Kalyanagurave Namah|
Om Unmattaveshaya Namah|
Om Aparajite Namah|
Om Samsta Jagadadharaya Namah|
Om Sarwaishwaryapradaya Namah|
Om Akranta Chida Chitprabhave Namah|
Om Shri Vighneshwaraya Namah| 108

You can also read Shri Ganesha Ashtottara in Different languages

Tamil Language- Download PDF 

Telugu Language – Download PDF

Download the Sri Ganesha Ashtottara in PDF format using the link given below.

Ganesha (Vinayaka) Ashtottara PDF - 2nd Page
Ganesha (Vinayaka) Ashtottara PDF - PAGE 2

Ganesha (Vinayaka) Ashtottara PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of Ganesha (Vinayaka) Ashtottara PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If Ganesha (Vinayaka) Ashtottara is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *