ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ – Ganesha Ashtottara Kannada

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ – Ganesha Ashtottara Kannada

Ganesh is the most powerful of all the gods. Ganesha has been credited with many other titles and epithets, including Ganapati and Vighneshvara. He is the son of Lord Shiva and Parvati Devi, and the husband of Bharati, Riddhi and Siddhi.

In art, he is represented as a yellow or red god with four arms and the head of an elephant with one-tusk, mounted or assisted by a mouse. As a rule, his name is preceded by the title of Hindu respect “Shri”.

Vinayaka Ashtottara Shatanamavali in Kannada

ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಣೀಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ವತನಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ದೇವಾನೀಕಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಫಲಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಧೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ಪಲಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥುಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಯಂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥೂಲತುಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಮಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

Ganesha Ashtottara Sata Namavali in English

Om Gajananaya Namah
Om Ganadhyakshaya Namah
Om Vighnarajaya Namah
Om Vinayakaya Namah
Om Dvaimaturaya Namah
Om Dwimukhaya Namah
Om Pramukhaya Namah
Om Sumukhaya Namah
Om Kritine Namah
Om Supradipaya Namah

Om Sukhanidhaye Namah
Om Suradhyakshaya Namah
Om Surarighnaya Namah
Om Mahaganapataye Namah
Om Manyaya Namah
Om Mahakalaya Namah
Om Mahabalaya Namah
Om Herambaya Namah
Om Lambajatharayai Namah
Om Haswa Grivaya Namah

Om Mahodaraya Namah
Om Madotkataya Namah
Om Mahaviraya Namah
Om Mantrine Namah
Om Mangala Swaraya Namah
Om Pramadhaya Namah
Om Prathamaya Namah
Om Prajnaya Namah
Om Vighnakartre Namah
Om Vignahartre Namah

Om Vishwanetre Namah
Om Viratpataye Namah
Om Shripataye Namah
Om Vakpataye Namah
Om Shringarine Namah
Om Ashritavatsalaya Namah
Om Shivapriyaya Namah
Om Shighrakarine Namah
Om Shashwataya Namah
Om Bala Namah

Om Balotthitaya Namah
Om Bhavatmajaya Namah
Om Purana Purushaya Namah
Om Pushne Namah
Om Pushkarotshipta Varine Namah
Om Agraganyaya Namah
Om Agrapujyaya Namah
Om Agragamine Namah
Om Mantrakrite Namah
Om Chamikaraprabhaya Namah

Om Sarvaya Namah
Om Sarvopasyaya Namah
Om Sarva Kartre Namah
Om Sarvanetre Namah
Om Sarvasiddhipradaya Namah
Om Siddhaye Namah
Om Panchahastaya Namah
Om Parvatinandanaya Namah
Om Prabhave Namah
Om Kumaragurave Namah

Om Akshobhyaya Namah
Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah
Om Pramodaya Namah
Om Modakapriyaya Namah
Om Kantimate Namah
Om Dhritimate Namah
Om Kamine Namah
Om Kapitthapanasapriyaya Namah
Om Brahmacharine Namah
Om Brahmarupine Namah

Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah
Om Jishnave Namah
Om Vishnupriyaya Namah
Om Bhakta Jivitaya Namah
Om Jitamanmadhaya Namah
Om Aishwaryakaranaya Namah
Om Jyayase Namah
Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah
Om Ganga Sutaya Namah
Om Ganadhishaya Namah

Om Gambhira Ninadaya Namah
Om Vatave Namah
Om Abhishtavaradaya Namah
Om Jyotishe Namah
Om Bhktanidhaye Namah
Om Bhavagamyaya Namah
Om Mangalapradaya Namah
Om Avyaktaya Namah
Om Aprakrita Parakramaya Namah
Om Satyadharmine Namah

Om Sakhaye Namah
Om Sarasambunidhaye Namah
Om Maheshaya Namah
Om Divyangaya Namah
Om Manikinkini Mekhalaya Namah
Om Samasta Devata Murtaye Namah
Om Sahishnave Namah
Om Satatotthitaya Namah
Om Vighatakarine Namah
Om Vishwagdrishe Namah

Om Vishwarakshakrite Namah
Om Kalyanagurave Namah
Om Unmattaveshaya Namah
Om Aparajite Namah
Om Samsta Jagadadharaya Namah
Om Sarwaishwaryapradaya Namah
Om Akranta Chida Chitprabhave Namah
Om Shri Vighneshwaraya Namah

You can also read Shri Ganesha Ashtottara in Different languages

Tamil Language- Sri Ganesha Ashtottara PDF Tamil

Telugu Language – Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam PDF Telugu

Download the Sri Ganesha Ashtottara in PDF format using the link given below.

2nd Page of ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ – Ganesha Ashtottara PDF
ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ – Ganesha Ashtottara

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ – Ganesha Ashtottara PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ – Ganesha Ashtottara PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.