శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram PDF Telugu

శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram Telugu PDF Download

శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram in Telugu PDF download link is available below in the article, download PDF of శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram in Telugu using the direct link given at the bottom of content.

5 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram Telugu PDF

శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram PDF Download in Telugu for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Shivaashtakam is one of the most powerful mantras written to sing the glory of Lord Shiva. It’s said that a devotee who sings it with full devotion after taking bath and wearing clean white clothes goes to any Shiva Temple with some cow’s milk, Bel leaves, Sandalwood, Flowers, Rice, Fruits, etc.

यह शिवाष्टक आठ पदों में विभाजित है जिसकी स्तुति परंब्रह्म शिव की आराधन का एक उत्तम साधन है। शिव के इस स्तोत्र की महिमा स्वयं शंकराचार्य ने भी कही है। शास्त्रों के अनुसार शिव को प्रिय शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ और श्रवण मनुष्य को हर बुरी परिस्थितियों से शीघ्र ही मुक्ति दिलाता है। सावन के महीने में शिव की इस स्तुति का सस्वर पाठ भाग्यहीन व्यक्ति को भी सौभाग्यशाली बनाता है।

శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram Lyrics in Telugu

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానన్దభాజమ్ |
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౧||

గలే రుణ్డమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలమ్ |
జటాజూటగఙ్గోత్తరఙ్గైర్విశాలం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౨||

ముదామాకరం మణ్డనం మణ్డయన్తం మహామణ్డలం భస్మభూషాధరం తమ్ |
అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౩||

తటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశమ్ |
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౪|

గిరీన్ద్రాత్మజాసఙ్గృహీతార్ధదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదా సన్నిగేహమ్ |
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్వన్ద్యమానం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౫||

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానమ్ |
బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రధానం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౬||

శరచ్చన్ద్రగాత్రం గుణానన్దపాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ |
అపర్ణాకళత్రం చరిత్రం విచిత్రం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౭||

హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం భవం వేదసారం సదా నిర్వికారమ్ |
శ్మశానే వసన్తం మనోజం దహన్తం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౮||

స్తవం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణేః పఠేత్సర్వదా భర్గభావానురక్తః |
స పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రం కళత్రం విచిత్రైః సమారాద్య మోక్షం ప్రయాతి ||౯||

||ఇతి శ్రీశివాష్టకం సంపూర్ణమ్ ||

You can download the శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram in Telugu PDF using the link given below.

శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram PDF - 2nd Page
శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram PDF - PAGE 2

శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If శివాష్టకమ్ | Shivashtakam Stotram is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *