ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ (Lalitha Sahasranamam) Kannada

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ (Lalitha Sahasranamam) Kannada

Sri Lalitha Sahasranama is a divine hymn dedicated to Goddess Lalita. Goddess Lalita is a goddess of power and is worshiped in the name of “Shodashi” and “Tripura Sundari”.

The prayers of Goddess Durga, Kali, Parvati, Lakshmi, Saraswati and Goddess Bhagavathi are also used in the recitation of the Lalita Sahasranama and the Sri Lalita Sahasranama Stotra. By performing the Lalita Sahasranama, a person receives the special grace of Mother Goddess and destroys all kinds of calamities upon her. Many devotees are memorizing the meaning of Lalita Sahasranama, which has many benefits.

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ – Lalitha Sahasranamam in Kannada

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |

ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ |
ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ || ೧ ||

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾ |
ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೨ ||

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾ |
ನಿಜಾರುಣಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ || ೩ ||

ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಸೌಗಂಧಿಕಲಸತ್ಕಚಾ |
ಕುರುವಿಂದಮಣಿಶ್ರೇಣೀಕನತ್ಕೋಟೀರಮಂಡಿತಾ || ೪ ||

ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರವಿಭ್ರಾಜದಳಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾ |
ಮುಖಚಂದ್ರಕಳಂಕಾಭಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾ || ೫ ||

ವದನಸ್ಮರಮಾಂಗಳ್ಯಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾ |
ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾ || ೬ ||

ನವಚಂಪಕಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾ |
ತಾರಾಕಾಂತಿತಿರಸ್ಕಾರಿನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾ || ೭ ||

ಕದಂಬಮಂಜರೀಕ್ಲುಪ್ತಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾ |
ತಾಟಂಕಯುಗಳೀಭೂತತಪನೋಡುಪಮಂಡಲಾ || ೮ ||

ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭೂಃ |
ನವವಿದ್ರುಮಬಿಂಬಶ್ರೀನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾ || ೯ ||

ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದಸಮಾಕರ್ಷದ್ದಿಗಂತರಾ || ೧೦ ||

ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪೀ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾ || ೧೧ ||

ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾ |
ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಳ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕಂಧರಾ || ೧೨ ||

ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಭುಜಾನ್ವಿತಾ |
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಚಿಂತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾ || ೧೩ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ |
ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಳಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯೀ || ೧೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾ |
ಸ್ತನಭಾರದಳನ್ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಬಂಧವಳಿತ್ರಯಾ || ೧೫ ||

ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟೀ |
ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾ || ೧೬ ||

ಕಾಮೇಶಜ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ || ೧೭ ||

ಇಂದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಂಘಿಕಾ |
ಗೂಢಗುಲ್ಫಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ || ೧೮ ||

ನಖದೀಧಿತಿಸಂಛನ್ನನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾ |
ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾ || ೧೯ ||

ಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಮಂಡಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾ |
ಮರಾಳೀಮಂದಗಮನಾ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಃ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಾರುಣಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ |
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾ || ೨೧ ||

ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ || ೨೨ ||

ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ |
ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ || ೨೩ ||

ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾ |
ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾ || ೨೪ ||

ಸಂಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢಸಿಂಧುರವ್ರಜಸೇವಿತಾ |
ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾ || ೨೫ ||

ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾ |
ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢಮಂತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾ || ೨೬ ||

ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢದಂಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾ |
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾ || ೨೭ ||

ಭಂಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ |
ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾ || ೨೮ ||

ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನಂದಿತಾ |
ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾವಿರಚಿತವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾ || ೨೯ || [ವಿಶುಕ್ರ]

ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನಂದಿತಾ | [ವಿಷಂಗ]
ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾ || ೩೦ ||

ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನವಿಘ್ನಯಂತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ |
ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣೀ || ೩೧ ||

ಕರಾಂಗುಳಿನಖೋತ್ಪನ್ನನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತಿಃ |
ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರಸೈನಿಕಾ || ೩೨ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧಸಭಂಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾ |
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ || ೩೩ ||

ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧಿಃ |
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕಸ್ವರೂಪಮುಖಪಂಕಜಾ || ೩೪ ||

ಕಂಠಾಧಃಕಟಿಪರ್ಯಂತಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣೀ || ೩೫ ||

ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಳೇಬರಾ |
ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾ ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನೀ || ೩೬ ||

ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾಂತಸ್ಥಾ ಕೌಳಿನೀ ಕುಲಯೋಗಿನೀ |
ಅಕುಲಾ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥಾ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾ || ೩೭ ||

ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ |
ಮಣಿಪೂರಾಂತರುದಿತಾ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ || ೩೮ ||

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಳಸ್ಥಾ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ |
ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣೀ || ೩೯ ||

ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಿಷ್ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕುಂಡಲಿನೀ ಬಿಸತಂತುತನೀಯಸೀ || ೪೦ ||

ಭವಾನೀ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾ |
ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ || ೪೧ ||

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ |
ಶಾಂಭವೀ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ || ೪೨ ||

ಶಾಂಕರೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ |
ಶಾತೋದರೀ ಶಾಂತಿಮತೀ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಂಜನಾ || ೪೩ ||

ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಾಕುಲಾ |
ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಷ್ಕಳಾ ಶಾಂತಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿರುಪಪ್ಲವಾ || ೪೪ ||

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ |
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರಂತರಾ || ೪೫ ||

ನಿಷ್ಕಾರಣಾ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾ ನಿರುಪಾಧಿರ್ನಿರೀಶ್ವರಾ |
ನೀರಾಗಾ ರಾಗಮಥನೀ ನಿರ್ಮದಾ ಮದನಾಶಿನೀ || ೪೬ ||

ನಿಶ್ಚಿಂತಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ನಿರ್ಮೋಹಾ ಮೋಹನಾಶಿನೀ |
ನಿರ್ಮಮಾ ಮಮತಾಹಂತ್ರೀ ನಿಷ್ಪಾಪಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ || ೪೭ ||

ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ ಕ್ರೋಧಶಮನೀ ನಿರ್ಲೋಭಾ ಲೋಭನಾಶಿನೀ |
ನಿಸ್ಸಂಶಯಾ ಸಂಶಯಘ್ನೀ ನಿರ್ಭವಾ ಭವನಾಶಿನೀ || ೪೮ ||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಬಾಧಾ ನಿರ್ಭೇದಾ ಭೇದನಾಶಿನೀ |
ನಿರ್ನಾಶಾ ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ || ೪೯ ||

ನಿಸ್ತುಲಾ ನೀಲಚಿಕುರಾ ನಿರಪಾಯಾ ನಿರತ್ಯಯಾ |
ದುರ್ಲಭಾ ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಾ ದುಃಖಹಂತ್ರೀ ಸುಖಪ್ರದಾ || ೫೦ ||

ದುಷ್ಟದೂರಾ ದುರಾಚಾರಶಮನೀ ದೋಷವರ್ಜಿತಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ || ೫೧ ||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೫೨ ||

ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾ ಮನೋನ್ಮನೀ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ || ೫೩ ||

ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾರತಿಃ || ೫೪ ||

ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾ |
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೫೫ ||

ಮಹಾತಂತ್ರಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಾ ಮಹಾಯಂತ್ರಾ ಮಹಾಸನಾ |
ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾ || ೫೬ ||

ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪಮಹಾತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೫೭ ||

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಳಾಮಯೀ |
ಮಹಾಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕೋಟಿಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾ || ೫೮ ||

ಮನುವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ |
ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಚಾರುಚಂದ್ರಕಳಾಧರಾ || ೫೯ ||

ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾ ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾ |
ಪಾರ್ವತೀ ಪದ್ಮನಯನಾ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾ || ೬೦ ||

ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಚಿನ್ಮಯೀ ಪರಮಾನಂದಾ ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ || ೬೧ ||

ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ |
ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಜಾಗರಿಣೀ ಸ್ವಪನ್ತೀ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ || ೬೨ ||

ಸುಪ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ ತುರ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣೀ || ೬೩ ||

ಸಂಹಾರಿಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ತಿರೋಧಾನಕರೀಶ್ವರೀ |
ಸದಾಶಿವಾಽನುಗ್ರಹದಾ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾ || ೬೪ ||

ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಭೈರವೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ |
ಪದ್ಮಾಸನಾ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರೀ || ೬೫ ||

ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನವಿಪನ್ನಭುವನಾವಳಿಃ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೬೬ ||

ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನೀ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನೀ |
ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾ || ೬೭ ||

ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಸಿಂದೂರೀಕೃತಪಾದಾಬ್ಜಧೂಳಿಕಾ |
ಸಕಲಾಗಮಸಂದೋಹಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾ || ೬೮ ||

ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಪೂರ್ಣಾ ಭೋಗಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಅಂಬಿಕಾಽನಾದಿನಿಧನಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಾ || ೬೯ ||

ನಾರಾಯಣೀ ನಾದರೂಪಾ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹ್ರೀಮತೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾ || ೭೦ ||

ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ |
ರಂಜನೀ ರಮಣೀ ರಸ್ಯಾ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾ || ೭೧ ||

ರಮಾ ರಾಕೇಂದುವದನಾ ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ರಕ್ಷಾಕರೀ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ ರಾಮಾ ರಮಣಲಂಪಟಾ || ೭೨ ||

ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಕಳ್ಯಾಣೀ ಜಗತೀಕಂದಾ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾ || ೭೩ ||

ಕಳಾವತೀ ಕಳಾಲಾಪಾ ಕಾಂತಾ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾ |
ವರದಾ ವಾಮನಯನಾ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾ || ೭೪ ||

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ |
ವಿಧಾತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ || ೭೫ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪಾಲಿನೀ |
ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾ || ೭೬ ||

ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವಂದ್ಯಾ ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾ |
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ವಾಮಕೇಶೀ ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನೀ || ೭೭ ||

ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಿನೀ |
ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಂಡಾ ಸದಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ || ೭೮ ||

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸಂತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಚಂದ್ರಿಕಾ |
ತರುಣೀ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತಮೋಪಹಾ || ೭೯ ||

ಚಿತಿಸ್ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣೀ |
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದಸಂತತಿಃ || ೮೦ ||

ಪರಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀರೂಪಾ ಪಶ್ಯಂತೀ ಪರದೇವತಾ |
ಮಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀರೂಪಾ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ || ೮೧ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡೀ ಕೃತಜ್ಞಾ ಕಾಮಪೂಜಿತಾ |
ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾ ಜಯಾ ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾ || ೮೨ ||

ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾ ಬಿಂದುಮಂಡಲವಾಸಿನೀ |
ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾ || ೮೩ ||

ಸದ್ಯಃಪ್ರಸಾದಿನೀ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ |
ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾ || ೮೪ ||

ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನೀ |
ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ || ೮೫ ||

ಪ್ರಭಾವತೀ ಪ್ರಭಾರೂಪಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೮೬ ||

ವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕೌಮುದೀ || ೮೭ ||

ಭಕ್ತಹಾರ್ದತಮೋಭೇದಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸಂತತಿಃ |
ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿಶ್ಶಿವಂಕರೀ || ೮೮ ||

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಪರಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ |
ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ || ೮೯ ||

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಶ್ಚೇತನಾರೂಪಾ ಜಡಶಕ್ತಿರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ |
ಗಾಯತ್ರೀ ವ್ಯಾಹೃತಿಸ್ಸಂಧ್ಯಾ ದ್ವಿಜಬೃಂದನಿಷೇವಿತಾ || ೯೦ ||

ತತ್ತ್ವಾಸನಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾ |
ನಿಸ್ಸೀಮಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯಯೌವನಾ ಮದಶಾಲಿನೀ || ೯೧ ||

ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಮದಪಾಟಲಗಂಡಭೂಃ |
ಚಂದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಚಾಂಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೯೨ ||

ಕುಶಲಾ ಕೋಮಲಾಕಾರಾ ಕುರುಕುಳ್ಲಾ ಕುಳೇಶ್ವರೀ |
ಕುಳಕುಂಡಾಲಯಾ ಕೌಳಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾ || ೯೩ ||

ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಂಬಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿರ್ಮತಿರ್ಧೃತಿಃ |
ಶಾಂತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಕಾಂತಿರ್ನಂದಿನೀ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ || ೯೪ ||

ತೇಜೋವತೀ ತ್ರಿನಯನಾ ಲೋಲಾಕ್ಷೀಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಮಾಲಿನೀ ಹಂಸಿನೀ ಮಾತಾ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ || ೯೫ ||

ಸುಮುಖೀ ನಳಿನೀ ಸುಭ್ರೂಶ್ಶೋಭನಾ ಸುರನಾಯಿಕಾ |
ಕಾಲಕಂಠೀ ಕಾಂತಿಮತೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ || ೯೬ ||

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವಾಮದೇವೀ ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೯೭ ||

ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾಽಽರಕ್ತವರ್ಣಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ |
ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾ || ೯೮ ||

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರೀ |
ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾ ಢಾಕಿನೀಶ್ವರೀ || ೯೯ ||

ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶ್ಯಾಮಾಭಾ ವದನದ್ವಯಾ |
ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಽಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೧೦೦ ||

ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾ ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾ |
ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾ ರಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೦೧ ||

ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾ |
ವಜ್ರಾದಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾ || ೧೦೨ ||

ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾ |
ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೦೩ ||

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಂಬುಜಗತಾ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾ |
ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಪನ್ನಾ ಪೀತವರ್ಣಾಽತಿಗರ್ವಿತಾ || ೧೦೪ ||

ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ ಮಧುಪ್ರೀತಾ ಬಂದಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾ |
ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾ ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೦೫ ||

ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಽಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಅಂಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾ ವರದಾದಿನಿಷೇವಿತಾ || ೧೦೬ ||

ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ ಷಡಾನನಾ || ೧೦೭ ||

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ ಹಂಸವತೀಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾ |
ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾ ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೦೮ ||

ಸಹಸ್ರದಳಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾ |
ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ || ೧೦೯ ||

ಸರ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾಽಮತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರನುತ್ತಮಾ || ೧೧೦ ||

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾ |
ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ ಬಂಧಮೋಚನೀ ಬಂಧುರಾಲಕಾ || ೧೧೧ || [ಬರ್ಬರಾಲಕಾ]

ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ |
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣೀ || ೧೧೨ ||

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಽಚಿಂತ್ಯರೂಪಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಹಂತ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾ || ೧೧೩ ||

ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾ |
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮೋಹಿನೀ ಮುಖ್ಯಾ ಮೃಡಾನೀ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ || ೧೧೪ ||

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಭಕ್ತನಿಧಿರ್ನಿಯಂತ್ರೀ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ |
ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಳಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ || ೧೧೫ ||

ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ |
ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ ಮತ್ತಾ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಿಣೀ || ೧೧೬ ||

ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾ |
ಮಹನೀಯಾ ದಯಾಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ || ೧೧೭ ||

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಸೇವಿತಾ |
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಕೂಟಾ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ || ೧೧೮ ||

ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭೂತಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾ |
ಶಿರಸ್ಸ್ಥಿತಾ ಚಂದ್ರನಿಭಾ ಫಾಲಸ್ಥೇಂದ್ರಧನುಃಪ್ರಭಾ || ೧೧೯ ||

ಹೃದಯಸ್ಥಾ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರದೀಪಿಕಾ |
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ || ೧೨೦ ||

ದರಾಂದೋಳಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ |
ಗುರುಮೂರ್ತಿರ್ಗುಣನಿಧಿರ್ಗೋಮಾತಾ ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ || ೧೨೧ ||

ದೇವೇಶೀ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ |
ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತತಿಥಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಾ || ೧೨೨ ||

ಕಳಾತ್ಮಿಕಾ ಕಳಾನಾಥಾ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿನೋದಿನೀ |
ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾ || ೧೨೩ ||

ಆದಿಶಕ್ತಿರಮೇಯಾಽಽತ್ಮಾ ಪರಮಾ ಪಾವನಾಕೃತಿಃ |
ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನೀ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ || ೧೨೪ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕೇವಲಾ ಗುಹ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ |
ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ || ೧೨೫ ||

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ದಿವ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾ |
ಉಮಾ ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾ ಗೌರೀ ಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾ || ೧೨೬ ||

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾಽವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ |
ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ || ೧೨೭ ||

ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಂವೇದ್ಯಾ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ ಲೀಲಾಕ್ಲುಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ || ೧೨೮ ||

ಅದೃಶ್ಯಾ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ |
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗಾನಂದಾ ಯುಗಂಧರಾ || ೧೨೯ ||

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೩೦ ||

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರಜಾಜೈತ್ರೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಿನೀ |
ಏಕಾಕಿನೀ ಭೂಮರೂಪಾ ನಿರ್ದ್ವೈತಾ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ || ೧೩೧ ||

ಅನ್ನದಾ ವಸುದಾ ವೃದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೨ ||

ಭಾಷಾರೂಪಾ ಬೃಹತ್ಸೇನಾ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಶುಭಕರೀ ಶೋಭನಾಸುಲಭಾಗತಿಃ || ೧೩೩ ||

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ |
ರಾಜತ್ಕೃಪಾ ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾ || ೧೩೪ ||

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕೋಶನಾಥಾ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರೀ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ಸತ್ಯಸಂಧಾ ಸಾಗರಮೇಖಲಾ || ೧೩೫ ||

ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೈತ್ಯಶಮನೀ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ |
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀ || ೧೩೬ ||

ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಸರಸ್ವತೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗುಹಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ || ೧೩೭ ||

ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾ |
ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಗುರುಮಂಡಲರೂಪಿಣೀ || ೧೩೮ ||

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಹೀ |
ಗಣಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೯ ||

ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣೀ |
ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೪೦ ||

ಚಿತ್ಕಳಾಽಽನಂದಕಲಿಕಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ |
ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾ ನಂದಿವಿದ್ಯಾ ನಟೇಶ್ವರೀ || ೧೪೧ ||

ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ |
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಲಯಕರೀ ಲಜ್ಜಾ ರಂಭಾದಿವಂದಿತಾ || ೧೪೨ ||

ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾ |
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾ ಜರಾಧ್ವಾಂತರವಿಪ್ರಭಾ || ೧೪೩ ||

ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾ |
ರೋಗಪರ್ವತದಂಭೋಳಿರ್ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾ || ೧೪೪ ||

ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಮಹಾಶನಾ |
ಅಪರ್ಣಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನೀ || ೧೪೫ ||

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ |
ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಸುಭಗಾ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೪೬ ||

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ಶುದ್ಧಾ ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಿಃ |
ಓಜೋವತೀ ದ್ಯುತಿಧರಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ || ೧೪೭ ||

ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಮಹತೀ ಮೇರುನಿಲಯಾ ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೧೪೮ ||

ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ ವಿರಜಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ |
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ ಪರಾಕಾಶಾ ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ || ೧೪೯ ||

ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂಃ |
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಜಯತ್ಸೇನಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ ಪರಾಪರಾ || ೧೫೦ ||

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದರೂಪಾ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾ |
ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಳಾಮಾಲಾ ಕಾಮಧುಕ್ಕಾಮರೂಪಿಣೀ || ೧೫೧ ||

ಕಳಾನಿಧಿಃ ಕಾವ್ಯಕಳಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಶೇವಧಿಃ |
ಪುಷ್ಟಾ ಪುರಾತನಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಾ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ || ೧೫೨ ||

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಾಣುಃ ಪರಾತ್ಪರಾ |
ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಪಾಶಹಂತ್ರೀ ಪರಮಂತ್ರವಿಭೇದಿನೀ || ೧೫೩ ||

ಮೂರ್ತಾಽಮೂರ್ತಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ |
ಸತ್ಯವ್ರತಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೀ ಸತೀ || ೧೫೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ ಬಹುರೂಪಾ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ |
ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ ಪ್ರಚಂಡಾಽಽಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ || ೧೫೫ ||

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣೀ |
ವಿಶೃಂಖಲಾ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ ವೀರಮಾತಾ ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ || ೧೫೬ ||

ಮುಕುಂದಾ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣೀ |
ಭಾವಜ್ಞಾ ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೀ || ೧೫೭ ||

ಛಂದಸ್ಸಾರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ ಮಂತ್ರಸಾರಾ ತಲೋದರೀ |
ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ದಾಮವೈಭವಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ || ೧೫೮ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟಾ ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಳಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೫೯ ||

ಗಂಭೀರಾ ಗಗನಾಂತಸ್ಥಾ ಗರ್ವಿತಾ ಗಾನಲೋಲುಪಾ |
ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ ಕಾಷ್ಠಾಽಕಾಂತಾ ಕಾಂತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾ || ೧೬೦ ||

ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕಾಮಕೇಳಿತರಂಗಿತಾ |
ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ || ೧೬೧ ||

ಅಜಾ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ಅಂತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾ || ೧೬೨ ||

ತ್ರಯೀ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ |
ನಿರಾಮಯಾ ನಿರಾಲಂಬಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ ಸುಧಾಸೃತಿಃ || ೧೬೩ ||

ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾ |
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೬೪ ||

ಧರ್ಮಾಧಾರಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ |
ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ || ೧೬೫ ||

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ ವಿದ್ರುಮಾಭಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ |
ಅಯೋನಿರ್ಯೋನಿನಿಲಯಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಲರೂಪಿಣೀ || ೧೬೬ ||

ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ ನಾದರೂಪಿಣೀ |
ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾ ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ಧಾ ಬೈಂದವಾಸನಾ || ೧೬೭ ||

ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನೀ || ೧೬೮ ||

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ |
ಸ್ವಸ್ಥಾ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾ || ೧೬೯ ||

ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಸದೋದಿತಾ ಸದಾತುಷ್ಟಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾ || ೧೭೦ ||

ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಾ |
ಕೌಳಿನೀಕೇವಲಾಽನರ್ಘ್ಯಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ || ೧೭೧ ||

ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಸ್ತುತಿಮತೀ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ |
ಮನಸ್ವಿನೀ ಮಾನವತೀ ಮಹೇಶೀ ಮಂಗಳಾಕೃತಿಃ || ೧೭೨ ||

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಗಿಣೀ |
ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಾಮೋದಾ ಮನೋಮಯೀ || ೧೭೩ ||

ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ |
ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ || ೧೭೪ ||

ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಭೂತೇಶೀ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ |
ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮದಾ ಶಂಭುಮೋಹಿನೀ || ೧೭೫ ||

ಧರಾ ಧರಸುತಾ ಧನ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ |
ಲೋಕಾತೀತಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ್ವಾತೀತಾ ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೭೬ ||

ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾ ಬಾಲಾ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ |
ಸುಮಂಗಳೀ ಸುಖಕರೀ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾ ಸುವಾಸಿನೀ || ೧೭೭ ||

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾಽಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾ |
ಬಿಂದುತರ್ಪಣಸಂತುಷ್ಟಾ ಪೂರ್ವಜಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ || ೧೭೮ ||

ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಂಕರೀ |
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೭೯ ||

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಖಂಡೇಶೀ ತ್ರಿಗುಣಾಽಂಬಾ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ |
ಅನಘಾಽದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೮೦ ||

ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞಾತಾ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣೀ |
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಿರಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತದೀಪಿಕಾ || ೧೮೧ ||

ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾ |
ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೧೮೨ ||

ಶ್ರೀಶಿವಾ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ |
ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ | ೧೮೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಸ್ತೋತ್ರಕಥನಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ |

Lalitha Sahasranamam Benefits

 • ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಮೋಹನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಈ ದೈವಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಯಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಕನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ದೇವಿಯು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸುವ ಅನ್ವೇಷಕನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಇರುವ ಮನೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬೆಂಕಿ ಎಂದಿಗೂ ಅವನನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನಿಯಮಿತವಾದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪಠಿಸುವ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

 Lalitha Sahasranamam Path Vidhi

 • ನೀವು ಈ ದೈವಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ನವಮಿ, ಚತುರ್ದಶಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ವಾರದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಮರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ photograph ಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
 • ಈಗ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
 • ಆಸನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ದೇವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
 • ಅದರ ನಂತರ, ದೇವಿಗೆ ಧುಪ್, ಡೀಪ್, ಪರಿಮಳ, ಹೂ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
 • ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿ.
 • ಪಠ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

You can download the Lalitha Sahasranamam Kannada PDF using the link given below.

2nd Page of ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ (Lalitha Sahasranamam) PDF
ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ (Lalitha Sahasranamam)

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ (Lalitha Sahasranamam) PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ (Lalitha Sahasranamam) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

One thought on “ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ (Lalitha Sahasranamam)

Comments are closed.