Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF

Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF Download

Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF download link is available below in the article, download PDF of Kitaaba Barataa Kutaa 7 using the direct link given at the bottom of content.

0 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF

Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Mirgi kan Ripaabilikii Federaalawaa Dimookiraatawaa Itoophiyaatti Ministeera Barnootaati. Mirgi hundi eegamaadha. Kutaan kitaaba kanaa kamtuu hayyama abbaa mirgaa, Ministeera Barnootaa yookiin haala labsii Ripaabillikii Federaalawaa Demookiraatawaa Itoophiyaa, Negaariit Gaazexaa lakkoofsa labsii 410/2004 – labsii qabeenyi sammuu yookiin mirga ollummaan qabu eegsisuun kaninni hayyameef irraa
barreeffamaan kennamuun alatti baay’isuun, haala addaatiin ittigargaaramuuf kaawwachuun, elektiroonksiin, magineetiin, sagaleenii fi wantoota kana fakkaatan birootiin baay’isuun yookiin kuusuun dhorkaadha.

Ministeerri Barnootaa qaamota gareeewwanii fi namoota kitaaba kana maxxansiisuu irratti qooda fudhatanii fi boodas qajeelcha barsiisaa itti dabalan galatoomfachuu barbaada. Wantoota akka hin fudhatamne mirgi isaanii eegame tokko tokko hayyamnaan kana keessa galaniiru. Abbaa mirgaa wantoota kanaa ta’ee kan sirriitti hin ibsamiin yoo jiraate, Ministeera Barnootaa, Arat-kiiloo, Lakkoofsa saanduqaa 1367, Addis Ababa jedhee nuuf barreessuu danda’a.

Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF

  • Kitaabicha waraqan (gaazexaan) yookiin plaastikaan haguugi.
  • Kitaabicha yeroo hunda bakka gogaa fi qulqulluu ta’e kaa’i.
  • Kitaabicha yeroo hunda harka qulqulluutiin qabadhu.
  • Qola isaa irratti yookaan keessa isaatti homayyuu hin barreesiin.
  • Bakka booda banachuu barbaaddu kaardiin yookaan waraqaagabaabaa keessa kaa’uun mallattoo taasifadhu.
  • Fuula tokko yookiin fakkii tokkollee keessaa tarsaasuuf hinyaaliin.
  • Fuulli tarsa’e yoo jiraate, haphee yookiin pilaasteriin deebisiiwalqabsiisi.
  • Karaa irrattis haala kitaabichi hin miidhamneen qabadhu
  • Kitaabicha yommuu nama biraatti kennitu akeekkachiisi.
  • Kitaaba haaraatti yeroo duraatiif yommuu gargaaramtu,kitaabicha, dugdaan ciibsi si’a tokko fuulota muraasa qofagaragalchi. Suuta jedhii jidduu kitaabichaa harkaan gadi qabi.Haalli kunis qolli kitaabichaa akka hin miidhamne gargaara.

You can download the link Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF using the link given below.

Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF - 2nd Page
Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF - PAGE 2

Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of Kitaaba Barataa Kutaa 7 PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If Kitaaba Barataa Kutaa 7 is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *