జాతీయ గీతం తెలుగులో – Janaganamana Telugu

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

జాతీయ గీతం తెలుగులో – Janaganamana Telugu

Janaganamana, the national anthem of India. This is the first part of a Bengali anthem written by Nobel Laureate Rabindranath Tagore.Sung for the first time at the Indian National Congress meeting on 27 December 1911 in Calcutta.In January 1912 the song was published by the magazine “Tatva Bhodini” under the title “Bharata Vidhata”.

In 1912, Tagore’s niece Sarla Devi Chowdhury performed with a group of school children in front of prominent Congress members such as Indian National Congress President Bishan Narayan Dhar and Ambika Charan Mazumdar. The first stanza of this song Bharoto Bhagyo Bidhata was adopted by the Indian Constituent Assembly as the National Anthem on 24th January 1950.

జాతీయ గీతం తెలుగులో – Janaganamana Telugu

జన గణ మన అధినాయక జయహే..
భారత భాగ్య విధాతా..
పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగ..
వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగ,
ఉచ్చల జలధితరంగ..

తవ శుభనామే జాగే..
తవ శుభ ఆశిష మాగే..
గాహే తవ జయ గాథా..
జనగణ మంగళదాయక జయహే భారత భాగ్యవిధాతా..
జయహే! జయహే! జయహే… జయ జయ జయ జయహే…

You can download the జాతీయ గీతం తెలుగులో PDF / Janaganamana Telugu PDF by click on the link given below.

జాతీయ గీతం తెలుగులో – Janaganamana PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of జాతీయ గీతం తెలుగులో – Janaganamana PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.