പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2024 PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2024

World Environment Day is observed every year on June 05 every year across the globe. It is led by the United Nations Environment Programme (UNEP), and held annually since 1973, it has grown to be the largest global platform for environmental outreach. In 1972, the UN General Assembly designated 5 June as World Environment Day (WED). The first celebration, under the slogan “Only One Earth” took place in 1973.

On World Environment Day schools and colleges arrange Environment Day Quiz every year and students who have to participate can download the പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2023 PDF for the preparation of quiz competition.

പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2024 (Environment Day Quiz 2024 Malayalam)

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ്?
Ans:– ജൂൺ 5

2023 -ലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം?
Ans:-ഒരേയൊരു ഭൂമി (Only One Earth)

2023- ലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം?
Ans:– സ്വീഡൻ

2021-ലെ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രമേയം?
Ans:– ECOSYSTEM RESTORATION

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള ജില്ല ഏത്?
Ans:– ഇടുക്കി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനഭൂമിയുള്ള ജില്ല ഏത്?
Ans:– ആലപ്പുഴ

കേരളത്തിലെ ഏക ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് ഏത്?
Ans:– നെയ്യാർ

പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ 111 വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമം ഏത്?
Ans:– പിപ്ലാന്തി (രാജസ്ഥാൻ)

കേരളത്തിലെ ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത്?
Ans:– പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ഏത്?
Ans:– സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനം

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല ഏത്?
Ans:– ഇടുക്കി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഉള്ള ജില്ല ഏത്?
Ans:– കാസർകോട്

കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന പക്ഷി?
Ans:– മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ

Enviornment Day Quiz Questions with Answers

Q: What is the theme for World Environment Day 2023? 
A: Solutions to plastic pollution under the campaign #BeatPlasticPollution.

Q: Which country is hosting the official World Environment Day celebrations in 2023? 
A: World Environment Day 2023 is hosted by Côte d’Ivoire and supported by the Netherlands.

Q: Which environmental issue is the focus of World Environment Day 2023? 
A: Solutions to plastic pollution

Q: What is the purpose of World Environment Day? 
A: To raise awareness and promote action for environmental protection and sustainability.

Q: What is the date of World Environment Day? 
A: June 5th every year

Q: Who established World Environment Day?
A: United Nations Environment Programme (UNEP)

Q: Which year was the first World Environment Day celebrated? 
A: 1973

Q: What is the global campaign slogan for World Environment Day 2023? 
A:  Beat Plastic Pollution.

Q: Which United Nations agency is responsible for coordinating World Environment Day?
A: United Nations Environment Programme (UNEP)

Q: How many countries participate in World Environment Day celebrations annually?
A: Over 150 countries.

Ques: Which Hollywood actors spoke to crowds in Union Square in New York City on the first Earth Day?
A: Paul Newman and Ali MacGraw

Ques: What region on Earth produces 20% of the planet’s oxygen?
A: The Amazon rainforest

Ques: How many people attended the first Earth Day rally in New York City’s Union Square?
A: 20,000

Ques: Earth Day detractors argued that the first celebration was really to honour whose 100th birthday?
A: Vladimir Lenin

Ques: How many countries (so far) have celebrated Earth Day?
A: 192

Ques: Earth Day’s founding was partially inspired by protestors against what?
A: The Vietnam War

Ques: The first Earth Day eventually led to the creation of which government agency?
A: The Environmental Protection Agency (EPA)

Ques: Which president created the EPA?
A: Richard Nixon

Ques: Which U.S. president joined Gaylord Nelson for a multi-state conservation-themed tour?
A: John F. Kennedy

Ques: In addition to establishing the EPA, President Nixon also passed which pieces of legislation in 1970 inspired by the Earth Day movement?
A: National Environmental Education Act,  the Occupational Safety and Health Act, and the Clean Air Act

You can download the പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2024 PDF using the link given below.

2nd Page of പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2024 PDF
പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2024

പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2024 PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2024 PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES