ಡಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳು (Ambedkar Books) Kannada PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐
Image Not Available

ಡಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳು (Ambedkar Books) Kannada

Download Ambedkar Books PDF in Kannada from the official website of Karnataka Government using the below links including the Comprehensive Writings and Speeches by Dr. Baba Saheb Ambedkar.

ಡಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಸಂದೇಶಗಳು – V
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ – X
ಮೂರನೇ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ – xiv
ನಾಲ್ಕನೇ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ – xiv
ಸಂಪಾದಕೀಯ – xvi
ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ : ೧
ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ : ೨
ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ : ೩
ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ : ೪
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿನಿಯಮದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ
ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ-೧
ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ-೨
ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ-೩
ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ-೪
ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ-೧
ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ-೨
ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ-೩
೧೪. ಮುಂಬಯಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
೧೯೨೮ರ ಮಸೂದೆ ಸಂ.೩
೧೫. ಆನುವಂಶಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ-೧
ಆನುವಂಶಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ-೨

Download All Ambedkar Books in Kannada
Click Here to Visit Karnataka Official Website

You can also download one of the Ambedkar books PDF using the direct download link given below.

2nd Page of ಡಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳು (Ambedkar Books) PDF
ಡಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳು (Ambedkar Books)

ಡಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳು (Ambedkar Books) PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of ಡಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳು (Ambedkar Books) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.